۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه
مهندسی صنایع – سیستم

مهندسی صنایع – سیستم

                                                            مهندسی صنایع سیستم

مهندسي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي و سيستم هاي بهره وري

زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 وازگان اسم 4 4 4 4 4 20 13%
2 واژگان فعل 3 1 4 4 4 16 11%
3 واژگان صفت 2 2 2 1 2 9 6%
4 وازگان قيد 0 0 0 1 0 1 1%
5 زمان ها (Tenses) 0 1 0 0 0 1 1%
6 كاربرد فعل دوم (Infinitive و Gerund) 3 3 1 1 1 9 6%
7 Causative Sentences جملات سببي 1 0 0 0 0 1 1%
8 شبه جمله توصيفي (Adj Clause) 0 1 2 1 2 6 4%
9 شبه جمله قيدي (Adv Clause) 0 0 0 0 0 0 0%
10 شبه جمله اسمي (Noun Clause ) 0 0 0 0 0 0 0%
11 حروف اضافه و كاربرد آنها(Prepositions) 0 1 1 0 2 4 3%
12 اسم و مباحث مربوط به آن (حرف تعريف، قابل شمارش و غير قابل شمارش) (countable & uncountable- Articles) 0 1 0 1 0 2 1%
13 Inversion 2 0 0 0 0 2 1%
14 Sentence Connectors  حروف ربط 0 1 0 0 0 1 1%
15 افعال دوكلمه اي Pharasal Verbs 0 0 0 0 0 0 0%
16 Parallelism 0 0 0 0 0 0 0%
17 Passive  مجهول 0 0 0 2 0 2 1%
18 صفت، قيد و كاربرد آنها ( So ، Such، Comparative، Superlative) 0 0 1 0 0 1 1%
19 Conditionals-جملات شرطي 0 0 0 0 0 0 0%
20 Modals & Auxiliary-افعال كمكي 0 0 0 0 0 0 0%
21 ضماير (ملكي، موصولي) 0 0 0 0 0 0 0%
22 مطابقت فعل با فاعل 0 0 0 0%
23 درك مطلب 15 15 15 15 15 75 50%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
رياضي عمومي (1و2) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 اعداد مختلط و بحث هاي اوليه مربوط به آن 0 1 0 0 1 2 2%
2 ماتريس و دستگاه معادلات خطي 1 0 0 0 2 3 3%
3 بردارها و معادلات صفحه و خط در فضا 1 1 0 1 0 3 3%
4 رويه هاي فضايي 0 1 1 0 1 3 3%
5 میدان هاي برداری 1 3 1 1 0 6 5%
6 تابع و بحث های مربوط به آن 0 0 0 2 2 4 3%
7 حد و پيوستگي 2 2 2 1 2 9 8%
8 اپراتور برداری نابلا و بحث های مربوط به آن 1 1 0 2 0 4 3%
9 توابع دو متغیره و بحث های اوليه مربوط به آن 4 3 1 3 0 11 9%
10 مشتق و بحث هاي اوليه مربوط به آن 1 0 0 2 2 5 4%
11 كاربردهاي مشتق 4 2 2 2 4 14 12%
12 دنباله ، سري 6 5 4 1 2 18 15%
13 انتگرال و بحث هاي اوليه مربوط به آن 4 0 1 1 3 9 8%
14 انتگرال دوگانه 1 2 1 1 0 5 4%
15 انتگرال سه گانه 1 1 0 0 0 2 2%
16 كاربردهاي انتگرال معين 0 5 3 1 1 10 8%
17 انتگرال هاي  ناسره 2 1 1 1 0 5 4%
18 انتگرال منحنی الخط نوع1 و 2 و قضاياي مربوطه 1 2 3 1 0 7 6%
19 انتگرال منحنی السطح نوع1 و 2 و قضاياي مربوطه 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 30 30 20 20 20 120 100%
احتمال و آمار مهندسي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 آنالیز ترکیبی و تركيب ها 0 0 0 0 0 0 0%
2 مدل توپ و جعبه 0 0 0 0 0 0 0%
3 خواص تابع احتمال 2 1 1 3 0 7 6%
4 محاسبه احتمال يكنواخت 1 0 0 0 1 2 2%
5 احتمال شرطی و قانون بيز 1 2 1 2 1 7 6%
6 استقلال پيشامد ها 0 2 1 0 1 4 3%
7 تابع احتمال و تابع چگالي 1 1 0 0 0 2 2%
8 تابع توزیع تجمعی و خواص 1 1 0 0 0 2 2%
9 امید ریاضی و واريانس 1 1 0 1 0 3 3%
10 متغير توام گسسته و پيوسته 0 0 0 1 0 1 1%
11 توابع احتمال شرطي و اميد شرطي 2 0 0 0 0 2 2%
12 كواريانس و ضريب همبستگي 1 0 0 0 2 3 3%
13 تابع مولد گشتاور 0 0 0 0 1 1 1%
14 نامساوي ماركوف و چبي شف 0 0 0 1 1 2 2%
15 توزیع یکتواخت گسسته 0 0 0 0 0 0 0%
16 توزیع دو جمله ای و برنولي و چند جمله اي 0 1 0 0 2 3 3%
17 توریع پواسن 0 0 0 1 0 1 1%
18 توزیع هندسی و دوجمله اي منفي 1 0 1 0 0 2 2%
19 توزیع فوق هندسی 0 0 0 0 0 0 0%
20 توزیع یکتواخت پيوسته 2 1 2 0 0 5 4%
21 توریع نرمال 1 2 1 1 1 6 5%
22 توزیع گاما و مربع کای 1 0 1 1 0 3 3%
23 توزیع نمایی 0 1 0 1 0 2 2%
24 توزيع كوشي و بتا 1 0 0 0 0 1 1%
25 روابط بين توزيع ها 0 0 0 0 1 1 1%
26 قضيه حد مركزي و واريانس ميانگين 0 0 0 1 3 4 3%
27 توزیع T و ساختار آن 0 0 0 0 0 0 0%
28 توزیع مربع كاي و F و ساختار آن 0 0 0 0 0 0 0%
29 روش گشتاورها MME 1 0 0 1 0 2 2%
30 روش MLE 2 1 2 1 0 6 5%
31 نا اريبي و سازگاري و MSE 1 0 0 0 0 1 1%
32 برآورد فاصله اي µ وσ و ρ 0 2 3 1 3 9 8%
33 تعريف α وβ و توان 1 1 1 0 1 4 3%
34 لم نيمن پيرسون و نسبت درستنمايي 1 1 0 0 0 2 2%
35 انواع آزمون µ وσ و ρ 0 0 0 0 0 0 0%
36 آزمون انطباق و استقلال 0 1 0 0 1 2 2%
37 روش P-value 1 1 0 1 0 3 3%
38 برآورد n 1 1 0 0 0 2 2%
39 رگرسيون و همبستگي 3 4 2 0 1 10 8%
40 آناليز واريانس 2 4 3 1 0 10 8%
41 آمار توصيفي 1 1 1 2 0 5 4%
جمع 30 30 20 20 20 120 100%
تحقيق در عمليات سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مدل سازی رياضي و تعريف مساله 0 1 2 1 1 5 5%
2 مدل هاي غير خطي و تبديل به خطي 3 0 0 0 0 3 3%
3 فضاي حل 0 1 0 0 0 1 1%
4 روش ترسیمی حل مسائل برنامه ريزي خطي 0 1 4 3 3 11 10%
5 روش جبری حل مسائل برنامه ريزي خطي 1 2 1 0 1 5 5%
6 روش سیمپلکس حل مسائل برنامه ريزي خطي 0 2 0 3 3 8 7%
7 حالات خاص در مسائل برنامه ريزي خطي 1 1 1 2 1 6 5%
8 روش M بزرگ 0 0 1 0 0 1 1%
9 روش دوفاز 2 0 0 0 1 3 3%
10 ریاضیات در جدول سیمپلکس 5 1 3 1 0 10 9%
11 تحليل حساسيت در جدول سیمپلکس 5 2 1 5 1 14 13%
12 قضایای دوگان 1 1 0 1 1 4 4%
13 تفسیر اقتصادی دوگان 1 2 2 2 0 7 6%
14 نتايج دوگان 3 2 2 1 3 11 10%
15 روش دوال سيمپلكس 2 0 0 0 0 2 2%
16 مدل هاي حمل و نقل و روش هاي حل آن و آناليز حساسيت 5 3 2 1 3 14 13%
17 روش پله ای 0 0 0 0 1 1 1%
18 روش ضرایب MODI 0 0 0 0 0 0 0%
19 مدل هاي شبكه اي 0 0 0 0 0 0 0%
20 مدل تخصيص 0 0 1 0 0 1 1%
21 سیمپلکس تجديد نظر شده 0 1 0 0 0 1 1%
22 متغير هاي كراندار 1 0 0 0 1 2 2%
23 متفرقه 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 30 20 20 20 20 110 100%
معلومات عمومي مديريت سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تئوري سنتي 16 8 1 8 4 37 31%
2 تئوري سيستم ها 1 2 4 0 0 7 6%
3 تصميم گيري 0 2 1 1 0 4 3%
4 سازمان 2 10 1 2 3 18 15%
5 انگيزش 3 1 0 2 1 7 6%
6 رهبري 2 2 0 2 0 6 5%
7 كنترل 0 3 0 2 0 5 4%
8 مديريت پروژه 0 0 0 0 0 0 0%
9 سيستم هاي اطلاعاتي 0 0 0 0 0 0 0%
10 بازاريابي 0 0 0 1 5 6 5%
11 اصول و مفاهيم مديريت مالي 0 0 5 1 3 9 8%
12 مديريت استراتژيك 1 0 0 0 1 2 2%
13 روش هاي بهبود كيفيت 0 0 2 0 0 2 2%
14 تجزيه و تحليل نقطه سر به سر 0 0 0 0 0 0 0%
15 مفاهيم نوين در مديريت 2 0 0 0 0 2 2%
16 مديريت منابع انساني 3 2 0 1 1 7 6%
17 متفرقه 0 0 6 0 2 8 7%
جمع 30 30 20 20 20 120 100%
برنامه نويسي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 اجزاي كامپيوتر 0 0 0 0 0 0 0%
2 سيستم نمايش و نگهداري اعداد در كامپيوتر و تبديل مبناها 1 0 0 0 2 3 3%
3 معادل عبارت هاي محاسبه اي منطقي و رابطه اي و اولويت عملگر ها 1 0 0 0 0 1 1%
4 الگوريتم و فلوچارت 4 0 0 0 0 4 3%
5 مقدمه زبان هاي برنامه نويسي 2 1 0 0 0 3 3%
6 زبان فرترن 0 0 0 0 0 0 0%
7 مفاهيم اوليه (الفبا، شكل كلي برنامه، عملگرها ) 3 0 1 0 0 4 3%
8 دستورات ورودي-خروجي (خواندن و نوشتن) 1 0 2 1 0 4 3%
9 دستورات كنترلي (شرطي و حلقه اي) 0 1 1 1 2 5 4%
10 آرايه ها 0 0 0 1 0 1 1%
11 توابع و زيربرنامه ها 1 4 1 1 1 8 7%
12 زبان پاسكال 0 0 0 0 0 0 0%
13 مفاهيم اوليه (الفبا، شكل كلي برنامه، عملگرها ) 6 0 1 2 0 9 8%
14 دستورات ورودي-خروجي (خواندن و نوشتن) 0 3 0 2 1 6 5%
15 دستورات كنترلي (شرطي و حلقه اي) 0 4 4 3 6 17 14%
16 آرايه ها 0 2 0 0 0 2 2%
17 توابع و زيربرنامه ها 3 0 1 1 0 5 4%
18 زبان بيسيك 0 0 0 0 0 0 0%
19 مفاهيم اوليه (الفبا، شكل كلي برنامه، عملگرها ) 0 2 0 0 1 3 3%
20 دستورات ورودي-خروجي (خواندن و نوشتن) 1 0 1 0 0 2 2%
21 دستورات كنترلي (شرطي و حلقه اي) 1 1 1 3 1 7 6%
22 آرايه ها 0 1 1 0 0 2 2%
23 توابع و زيربرنامه ها 0 0 1 1 0 2 2%
24 زبان C 0 0 0 0 0 0 0%
25 مفاهيم اوليه (الفبا، شكل كلي برنامه، عملگرها ) 2 1 0 1 0 4 3%
26 دستورات ورودي-خروجي (خواندن و نوشتن) 0 1 0 0 0 1 1%
27 دستورات كنترلي (شرطي و حلقه اي) 1 3 1 0 3 8 7%
28 آرايه ها 0 2 0 0 0 2 2%
29 توابع و زيربرنامه ها 3 4 4 3 3 17 14%
جمع 30 30 20 20 20 120 100%
مجموعه مدیریت

مجموعه مدیریت

                                                                        مجموعه مدیریت

مجموعه مديريت

اقتصاد خرد و كلان سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 عرضه،تقاضا،تعادل 1 1 0 2 3 7 5%
2 كشش 1 5 3 3 2 14 9%
3 رفتار مصرف كننده 4 2 3 1 3 13 9%
4 رفتار توليد كننده 4 3 2 0 4 13 9%
5 هزينه 3 2 1 2 0 8 5%
6 بازار رقابت كامل 0 0 5 3 3 11 7%
7 بازار انحصار كامل 2 2 1 4 1 10 7%
8 شيوه انجام فعاليت هاي اقتصادي 0 1 2 3 1 7 5%
9 حسابداري ملي و شاخص قيمت ها 1 4 2 2 1 10 7%
10 مدل هاي تعيين درآمد ملي تعادلي و سياست مالي 8 5 2 3 2 20 13%
11 بازار پول و سياست هاي پولي 3 1 4 1 2 11 7%
12 تعادل همزمان بازار كالا و پول 0 4 3 5 4 16 11%
13 نظريه مصرف و سرمايه گذاري 1 0 1 0 2 4 3%
14 نظريه هاي تورم و بيكاري و عرضه و تقاضای کل 2 0 1 1 2 6 4%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
ماليه عمومي و بودجه سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 1 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 بودجه به عنوان يك ابزار اقتصادي 0 1 0 1 0 0 0%
2 دولت و وظايفي كه عهده دار انجام آن است 2 0 2 2 1 1 3%
3 تحول بودجه د ر ارتباط با تحولات ايجاد شده در وظايف دولت ها 1 1 0 0 1 1 3%
4 نقش بودجه در عصر حاضر 2 2 0 0 0 0 0%
5 بودجه و حسابداري ملي 1 1 4 0 0 0 0%
6 بودجه و برنامه ريزي اقتصادي 1 0 2 0 1 1 3%
7 مفاهيم اساسي و تعاريف بودجه 1 0 0 0 0 0 0%
8 تعاريف قانوني بودجه در ايران 1 0 1 0 1 1 3%
9 اصول بودجه 0 0 1 0 2 2 7%
10 اصل تعادل 0 1 0 0 1 1 3%
11 اصل وحدت 0 0 1 2 0 0 0%
12 اصل سالانه بودن 0 0 0 0 0 0 0%
13 اصل تخصيص و انعطاف پذيري 0 0 0 0 0 0 0%
14 اصل جامعيت 0 1 0 0 0 0 0%
15 اصل عدم تخصيص 0 0 0 0 1 1 3%
16 اصل تفصيل 0 0 0 0 1 1 3%
17 طبقه بندي هاي بودجه 1 2 0 1 1 1 3%
18 مراحل بودجه 6 3 0 0 4 4 13%
19 روش هاي تنظيم بودجه 0 0 0 0 1 1 3%
20 بودجه متداول 0 0 0 0 0 0 0%
21 بودجه برنامه اي 0 1 0 0 0 0 0%
22 بودجه ي عملياتي 0 0 0 0 1 1 3%
23 بودجه بر مبناي صفر 0 0 0 0 0 0 0%
24 طبقه بندي منابع  بودجه     2 0 0 0 0 0 0 0%
25 اهميت ماليه عمومي 1 0 0 1 1 1 3%
26 تعريف ماليه عمومي 0 0 0 1 0 0 0%
27 نظرات اقتصاددانان كلاسيك در مورد وظايف دولت ها 0 0 0 0 0 0 0%
28 وظايف دولت و حكومت در ارتباط با ماليه عمومي 0 1 1 1 0 0 0%
29 منابع مالي مورد استفاده دولت 0 3 0 1 1 1 3%
30 كليات ماليات 1 1 2 5 4 4 13%
31 اصول برقراري ماليات 2 0 2 3 0 0 0%
32 اصول جديد ماليات 0 2 1 2 0 0 0%
33 ظرفيت مالياتي 0 3 1 0 0 0 0%
34 انتقال ماليات 2 0 3 3 3 3 10%
35 عوامل تشخيص ماليات 0 1 0 0 1 1 3%
36 ماليات بر ارزش افزوده 1 0 0 0 0 0 0%
37 ساير درآمدهاي دولت 0 0 0 0 0 0 0%
38 منابع مالي حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي 0 0 0 0 0 0 0%
39 منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي مالي دولت 0 0 0 0 0 0 0%
40 استقراض دولت و موارد استفاده از آن 1 2 1 2 0 0 0%
41 انواع مصارف بودجه اي دولت 3 0 1 1 1 1 3%
42 سرمايه گذار يهاي دولت 0 0 0 0 0 0 0%
43 سياست هاي پولي و مالي 2 3 4 3 2 2 7%
44 سياست هاي مالي و انواع آن 1 1 3 1 1 1 3%
جمع 30 30 30 30 30 30 100%
حسابداري دولتي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 خصوصيات سازمان هاي دولتي 1 1 0 0 0 0 0%
2 مباني حسابداري دولتي (نقدي تعديل شده، تعهدي تعديل شده، نقدي ، تعهدي ، نيمه تعهدي) 5 3 5 6 7 7 23%
3 مباني نظري حسابداري و گزارش هاي مالي دولتي 3 5 5 3 5 5 17%
4 اصول بنيادي حسابداري دولتي 0 2 0 4 2 2 7%
5 استفاده كننده ها از حسابداري  دولتي 0 0 0 0 0 0 0%
6 حسابداري بودجه اي 2 3 1 4 4 4 13%
7 حسابداري عمليات خزانه 1 2 1 2 0 0 0%
8 مراحل انجام هزينه و تشخيص و وصول در آمدها 1 2 5 0 1 1 3%
9 حساب مستقل وجوه اعتبارات هزينه اي (جاري) 6 5 3 5 2 2 7%
10 استانداردهاي حسابداري 1 1 2 1 3 3 10%
11 بستن حساب هاي دايمي و موقت 0 2 1 0 1 1 3%
12 مسةوليت باسخ  گويي عمومي 1 0 0 0 1 1 3%
13 حساب مستقل وجوه درآمدهاي اختصاصي 3 2 2 2 2 2 7%
14 حساب مستقل وجوه اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي 6 2 5 3 2 2 7%
15 گزارش هاي مالي 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 30 30 30 30 30 30 100%
تئوري هاي مديريت سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تئوري، مفاهيم، كليات 2 3 2 3 2 12 6%
2 نظريه پردازان كلاسيك 0 1 1 1 0 3 2%
3 برنامه‌ريزي 0 0 2 0 0 2 1%
4 سازماندهي و طراحي ساختار 5 5 8 6 5 29 15%
5 هماهنگي 1 0 2 0 1 4 2%
6 كنترل و نظارت 0 0 0 1 1 2 1%
7 تصميم‌گيري و حل مسأله و فناوری اطلاعات 4 4 1 3 1 13 7%
8 مكتب نئوكلاسيك و سيستمي 7 9 7 9 4 36 19%
9 نظريه اقتضا 0 3 2 1 0 6 3%
10 استعاره های هفت گانه،چرخه عمر سازمان ها 4 0 3 0 0 7 4%
11 خلاقيت، نوآوري و كارآفريني 1 1 3 0 0 5 3%
12 مديريت كيفيت 0 0 0 0 0 0 0%
13 مديريت تغيير 0 0 0 0 0 0 0%
14 مديريت دانش 0 0 0 1 0 1 1%
15 مديريت بحران و عدالت سازماني 1 2 0 0 2 5 3%
16 كليات رفتار سازماني 3 1 0 2 1 7 4%
17 تفاوت‌هاي فردي و شخصيت 2 0 0 1 0 3 2%
18 انگيزش و رفتار 0 0 0 0 1 1 1%
19 احساسات و ادراك 3 2 2 1 2 10 5%
20 ارزش‌ها، باورها و نگرش 0 0 0 0 0 0 0%
21 تجزیه و تحلیل مراوده ای 0 1 1 1 0 3 2%
22 علم كنترل و ارتباطات 0 0 0 0 1 1 1%
23 شنود موثر 0 0 0 1 0 1 1%
24 هدايت و رهبري 1 1 2 1 2 7 4%
25 قدرت و سياست 0 0 1 0 0 1 1%
26 مديريت استرس 0 0 0 0 1 1 1%
27 تيم و گروه و فرهنگ سازماني 2 1 0 2 1 6 3%
28 تضاد، تعارض و مذاكره 0 0 0 1 0 1 1%
29 رفتارهاي سياسي 0 0 0 0 0 0 0%
30 انضباط 0 1 1 0 0 2 1%
31 مفاهيم و كليات 0 2 0 1 1 4 2%
32 تجزيه و تحليل، طراحي و طبقه‌بندي 3 0 1 3 0 7 4%
33 برنامه‌ريزي مسير پيشرفت شغلي 0 0 0 0 0 0 0%
34 فرآيند كارمنديابي 1 0 0 0 1 2 1%
35 فرآيند اجتماعي سازي (جامعه‌پذيري) و بهسازي شغل 0 0 0 0 0 0 0%
36 فرآيند آموزش كاركنان 0 2 0 1 2 5 3%
37 فرآيند ارزيابي عملكرد كاركنان و مشاغل 0 1 1 0 1 3 2%
38 نظريه‌هاي حقوق و دستمزد 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 40 40 40 40 30 190 100%
رياضي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 ماتریس 2 3 2 3 1 11 9%
2 دستگاه معادلات 1 0 1 1 3 6 5%
3 مجموعه 2 2 2 1 0 7 6%
4 بسط 1 1 1 0 0 3 2%
5 تابع 3 3 3 3 3 15 12%
6 حد و پیوستگی 2 2 3 2 3 12 10%
7 مشتق 1 4 4 5 1 15 12%
8 مجانب ها 0 0 0 2 0 2 2%
9 کاربرد مشتق 4 2 3 2 6 17 14%
10 توابع دو متغیره 2 2 1 4 5 14 11%
11 انتگرال و كاربرد آن 4 2 2 2 2 12 10%
12 مقدمه معادلات ديفرانسيل 0 0 0 0 0 0 0%
13 مباحث کاربردی در اقتصاد 3 4 2 0 0 9 7%
14 دنباله و سري 0 0 1 0 1 2 2%
15 ساير 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 25 25 25 25 25 125 100%
آمار سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 آمار توصیفی 4 5 5 5 4 23 31%
2 آنالیز ترکیبی واحتمال 2 3 5 5 3 18 24%
3 متغیر تصادفی 4 2 1 2 3 12 16%
4 توابع توزیع گسسته و پیوسته 5 2 2 1 4 14 19%
5 نمونه گیری و  برآورد و نظریه چبی شف 0 1 1 2 0 4 5%
6 آزمون فرض و توزيع كاي دو 0 2 1 0 1 4 5%
7 سری زمانی 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 15 15 15 15 15 75 100%
تحقيق در عمليات سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 كليات تحقيق(مدل ها) 0 1 1 0 3 5 3%
2 مدل برنامه ريزي خطي 3 2 5 2 3 15 10%
3 روش ترسيمي 2 1 1 2 2 8 5%
4 روش سيمپلكس 3 1 2 1 3 10 7%
5 شكل ماتريسي برنامه ريزي 1 3 1 1 2 8 5%
6 سيمپلكس ثانويه 4 5 1 7 2 19 13%
7 تحليل حساسيت 5 4 4 6 4 23 15%
8 برنامه ريزي پارامتريك 1 0 1 1 0 3 2%
9 مدل حمل و نقل 3 2 3 2 2 12 8%
10 مدل تخصيص 1 1 0 2 1 5 3%
11 شبكه 1 2 2 0 2 7 5%
12 برنامه ريزي خطي با عدد صحيح 3 2 2 1 0 8 5%
13 برنامه ريزي صفر و يك 1 2 1 2 3 9 6%
14 برنامه ريزي پويا 1 0 1 1 1 4 3%
15 برنامه ريزي غير خطي 1 3 2 2 2 10 7%
16 تئوري بازي ها 0 0 1 0 0 1 1%
17 متغیرهای کران دار 0 1 1 0 0 2 1%
18 برنامه ريزي آرماني 0 0 1 0 0 1 1%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
مديريت توليد و عمليات سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 پيش بيني تقاضا 2 1 2 1 1 7 5%
2 اتوماسيون 0 0 0 0 0 0 0%
3 تجزيه و تحليل نقطه سر بسر 0 0 1 1 2 4 3%
4 توليد بهنگام و ناب 1 1 0 0 0 2 1%
5 توليد چابك 0 1 0 0 0 1 1%
6 مديريت زنجيره عرضه 0 1 0 0 0 1 1%
7 مدیریت کیفیت 0 1 0 1 1 3 2%
8 برنامه ريزي مواد 2 2 1 2 2 9 6%
9 مديريت موجودي 3 4 5 4 3 19 13%
10 برنامه ريزي و كنترل پروژه 1 1 4 2 3 11 7%
11 ایمنی و بهداشت 0 0 2 0 0 2 1%
12 مكان يابي 1 0 0 2 0 3 2%
13 طراحي و توسعه محصول 1 0 1 2 3 7 5%
14 كارسنجي و زمان سنجي 3 3 2 4 1 13 9%
15 نحوه استقرار ماشين آلات و تجهيزات و دفاتر 5 4 2 0 2 13 9%
16 برنامه ريزي و برآورد ماشين آلات و تجهيزات 1 2 0 1 1 5 3%
17 منحني يادگيري 1 1 0 0 2 4 3%
18 برنامه ريزي جامع توليد 1 2 1 1 2 7 5%
19 برنامه ريزي در سيستم هاي غير پيوسته 2 3 1 2 2 10 7%
20 كنترل كيفيت آماري 3 1 4 4 1 13 9%
21 تئوري صف 1 0 0 0 0 1 1%
22 تعمیرات و نگه داری 0 2 3 3 2 10 7%
23 متفرقه 2 0 1 0 2 5 3%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
مجموعه فیزیک

مجموعه فیزیک

                                                                    مجموعه فیزیک

مجموعه فيزيك

زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 88 نسبت از کل
سراسری
1 زمان ها 0 0%
2 الگوهای فعل 0 0%
3 شبه جمله اسمی 0 0%
4 اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش 0 0%
5 شکل کلمه 0 0%
6 مطابقت فاعل با فعل 0 0%
7 کلمات ربطی 0 0%
8 حروف اضافه 3 10%
9 وارونگی و ساختار موازی 0 0%
10 واژگان – فعل 5 17%
11 واژگان – صفت 1 3%
12 واژگان – اسم 4 13%
13 واژگان – قید + افعال دو کلمه ای 2 7%
14 زبان تخصصی(درک مطلب ) 15 50%
جمع 30 100%
فيزيك پايه سراسری
ردیف سر فصل مباحث 88 نسبت از کل
سراسری
1 آناليز برداري 2 10%
2 حركت 0 0%
3 نيرو 1 5%
4 قانون پايستگي 1 5%
5 الكترواستاتيك (پتانسيل و ميدان) 2 10%
6 الكترواستاتيك در دي الكتريك 1 5%
7 انرژي الكترواستاتيكي 2 10%
8 هيدروديناميك و موج در محيط كشسان 1 5%
9 نور هندسي(آينه و عدسي) 1 5%
10 مركز جرم 1 5%
11 برخورد 0 0%
12 پايستگي تكانه و جرم متغير 1 5%
13 ميدان مغناطيسي و نيروي مغناطيسي 1 5%
14 امواج صوتي و دما 0 0%
15 تداخل امواج نوري 1 5%
16 گرانش 0 0%
17 نوسان 0 0%
18 القاي فارادي 1 5%
19 انرژي مغناطيسي 0 0%
20 مدارات الكتريكي 0 0%
21 گرما و قانون اول ترموديناميك و نظريه جنبشي گازها 3 15%
22 پراش نور و توري ها 0 0%
23 تعادل 0 0%
24 دوران 0 0%
25 جريان هاي كند تغيير 0 0%
26 معادلات ماكسول و انتشار امواج در محيط هاي مغناطيسي 0 0%
27 آنتروپي و قانون دوم ترموديناميك 1 5%
28 پلاريزاسيون 0 0%
جمع 20 100%
فيزيك جدید سراسری
ردیف سر فصل مباحث 88 نسبت از کل
سراسری
1 آزمايش مايكلسون مورلي 0 0%
2 نسبيت خاص(تبديلات لورنتس، انقباض طول، اتساع زمان) 2 33%
3 ديناميك نسبيتي 0 0%
4 برخوردهاي نسبيتي ، چهاربردارها، انرژي نسبيتي 0 0%
5 تابش جسم سياه 0 0%
6 پديده كامپتون 1 17%
7 دوپلر نسبيتي 1 17%
8 فوتوالكتريك 1 17%
9 تابش ترمزي 0 0%
10 آزمايش فرانك هرتز و آزمايش براگ 0 0%
11 مباني مكانيك موجي و سرعت فاز و گروه 1 17%
12 شرط كوانتش زامرفيلد 0 0%
13 مدل اتمي بوهر 0 0%
14 ساختار اتم هيدروژن 0 0%
جمع 6 100%
كوانتوم سراسری
ردیف سر فصل مباحث 88 نسبت از کل
سراسری
1 عملگر ها در مكانيك كوانتومي 1 8%
2 معادله شرودينگر 2 17%
3 مباني مكانيك كوانتومي در نمادگذاري ديراك 0 0%
4 پتانسيل ها 1 8%
5 روش عملگري در مكانيك كوانتومي (نوسانگر هارمونيك) 0 0%
6 ديدگاه هايزنبرگ و شرودينگر(تحول زماني) 1 8%
7 مكانيك ماتريسي 1 8%
8 سيستم هاي N ذره اي 0 0%
9 اسپين و آزمايش اشترن گرلاخ 0 0%
10 پتانسيل هاي متقارن كروي 0 0%
11 اتم هيدروژن 0 0%
12 الكترون در حضور ميدان هاي الكترومغناطيس 1 8%
13 جمع اندازه حركت زاويه اي 3 25%
14 اختلال مستقل از زمان 1 8%
15 اختلال وابسته به زمان 0 0%
16 اتم هيدروژن واقعي 0 0%
17 اتم هليم 0 0%
18 روش وردش ريتس 0 0%
19 پراكندگي 1 8%
جمع 12 100%
مغناطيس سراسری
ردیف سر فصل مباحث 88 نسبت از کل
سراسری
1 آناليز برداري 0 0%
2 الكترواستاتيك 1 8%
3 الكترواستاتيك در دي الكتريك 1 8%
4 نظريه ميكروسكوپي دي الكتريك ها 0 0%
5 انرژي الكترواستاتيكي 3 25%
6 جريان الكتريكي 1 8%
7 ميدان مغناطيسي 0 0%
8 خواص مغناطيسي مواد 0 0%
9 نظريه ميكروسكوپي مغناطيسي 0 0%
10 القاي الكترومغناطيسي و القاي متقابل 3 25%
11 انرژي مغناطيسي 1 8%
12 جريان هاي كند تغيير 0 0%
13 فيزيك پلاسما و ابررساناها 0 0%
14 معادلات ماكسول 0 0%
15 انتشار امواج الكترومغناطيسي 0 0%
16 امواج در نواحي مرزدار 0 0%
17 پاشندگي نوري 0 0%
18 الكتروديناميك و نسبيت 0 0%
19 تابش 2 17%
جمع 12 100%
مكانيك تحليلي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 88 نسبت از کل
سراسری
1 آناليز برداري و دستگاه هاي مختصات 0 0%
2 سينماتيك حركت 3 25%
3 ديناميك 1 8%
4 قانون پايستگي انرژي و تكانه 1 8%
5 مركز جرم 0 0%
6 كاربرد مركز جرم و برخورد 1 8%
7 گرانش 0 0%
8 نيروهاي مركزي و قوانين كپلر 0 0%
9 پتانسيل موثر و زاويه اوج و حضيض 0 0%
10 تابع لاگرانژ و معادلات آن 0 0%
11 هاميلتوني و ثابت حركت 1 8%
12 نوسان با يك يا چند درجه آزادي 1 8%
13 حركت دوراني و پايستگي تكانه زاويه اي 3 25%
14 تعادل 1 8%
15 زواياي اويلر 0 0%
16 دستگاه هاي مختصات چرخان 0 0%
جمع 12 100%
ترموديناميك ومكانيك آماري سراسری
ردیف سر فصل مباحث 88 نسبت از کل
سراسری
1 دما و سيستم ترموديناميكي ساده 1 17%
2 كار در ترموديناميك 0 0%
3 قانون اول ترموديناميك 0 0%
4 گاز هاي كامل 0 0%
5 ماشين ها و يخچال و قانون دوم ترموديناميك 0 0%
6 آنتروپي و مواد خالص 1 17%
7 گذار فاز 0 0%
8 مكانيك آماري 4 67%
جمع 6 100%
رياضي فيزيك سراسری
ردیف سر فصل مباحث 88 نسبت از کل
سراسری
1 تحليل برداري 0 0%
2 دستگاه هاي مختصات 0 0%
3 تحليل تانسوري 2 17%
4 دترمينان ها و ماتريس ها 1 8%
5 نظريه گروه 1 8%
6 سري هاي نامتناهي 1 8%
7 توابع متغير مختلط 1و2 3 25%
8 معادلات ديفرانسيل 1 8%
9 سري فوريه 2 17%
10 تئوري اشتورم ليوويل و متعامد سازي 0 0%
11 توابع خاص 1 8%
جمع 12 100%

 

مجموعه علوم تربیتی 2

مجموعه علوم تربیتی 2

                                                                  مجموعه علوم تربیتی 2

علوم تربيتي 2

زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 زمان ها 0 1 1 2%
2 الگوهای فعل 1 2 3 5%
3 شبه جمله اسمی 1 2 3 5%
4 اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش 0 0 0 0%
5 شکل کلمه 0 0 0 0%
6 مطابقت فاعل با فعل 0 0 0 0%
7 کلمات ربطی 1 0 1 2%
8 حروف اضافه 2 0 2 3%
9 وارونگی و ساختار موازی 0 0 0 0%
10 واژگان – فعل 2 5 7 12%
11 واژگان – صفت 3 2 5 8%
12 واژگان – اسم 4 2 6 10%
13 واژگان – قید + افعال دو کلمه ای 1 1 2 3%
14 زبان تخصصی(درک مطلب ) 15 15 30 50%
جمع 30 30 60 100%
روانشناسي عمومي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 ماهیت روانشناسی 6 1 7 14%
2 مبانی عصبی – زیستی رفتار 2 3 5 10%
3 رشد روانی 2 1 3 6%
4 رشد اخلاقي 0 1 1 2%
5 احساس 2 3 5 10%
6 ادراك 2 2 4 8%
7 هشياري 1 0 1 2%
8 سائقها و انگیزههاي اساسی 0 1 1 2%
9 يادگيري 3 3 6 12%
10 هيجان 0 0 0 0%
11 زبان و انديشه 0 0 0 0%
12 تعارض و فشار رواني 0 2 2 4%
13 شناخت و حافظه 2 4 6 12%
14 رفتار اجتماعي فرد 0 2 2 4%
15 ارزيابي شخصيت 2 0 2 4%
16 توانایی ذهنی 0 0 0 0%
17 روانشناسی نابهنجاری 1 1 2 4%
18 روشهاي درماني 2 1 3 6%
19 نفوذ اجتماعی 0 0 0 0%
جمع 25 25 50 100%
مبانی مشاوره و راهنمایی سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 تعاريف، تاريخچه و ضرورت راهنمائي و مشاوره 3 0 3 6%
2 هدف ها و اصول مشاوره 3 0 3 6%
3 الگوهاي راهنمائي 3 1 4 8%
4 مسئوليت هاي كاركنان برنامه راهنمائي و مشاوره 2 1 3 6%
5 فعاليت هاي جاري و سنتي مشاور 0 0 0 0%
6 فنون راهنمائي و مشاوره 5 6 11 22%
7 نظريه هاي مشاوره 0 3 3 6%
8 مشاوره ي فردي 3 6 9 18%
9 فنون مشاوره گروهي 2 3 5 10%
10 خانواده و زناشوئي درماني 0 0 0 0%
11 فنون و تصريح ارزش ها 1 0 1 2%
12 كاربرد آزمون ها در مشاوره 0 0 0 0%
13 راهنمائي و مشاوره شغلي و حرفه اي 0 0 0 0%
14 شناسائي و كاربرد راهنمائي شغلي و حرفه اي 0 0 0 0%
15 راهنمائي و مشاوره شغلي و حرفه اي مدارس 1 1 2 4%
16 طرح ريزي شغلي و حرفه اي 0 0 0 0%
17 انتخاب شغل و مشكلات آن 1 3 4 8%
18 اشتغال موفقيت آميز به كار 0 0 0 0%
19 نظريه هاي انتخاب شغل و حرفه 1 1 2 4%
20 راهنمائي و مشاوره كودك 0 0 0 0%
21 خصوصيات كودكان 0 0 0 0%
22 روش هاي ارزيابي رفتار كودكان 0 0 0 0%
23 نقش افراد مختلف در راهنمائي و  مشاوره كودك 0 0 0 0%
24 فنون مشاوره كودك 0 0 0 0%
25 شناخت و درمان مشكلات كودكان 0 0 0 0%
جمع 25 25 50 100%
روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 تاريخچه مشاوره و رواندرماني 0 0 0 0%
2 تعريف،‌اهداف،‌ اصول و وظائف مشاوره و روان درماني 1 2 3 6%
3 مقايسه راهنمائي،‌ مشاوره و رواندرماني 0 0 0 0%
4 نظریه ها 0 3 3 6%
5 لزوم مشاوره 0 0 0 0%
6 انواع مشاوره 1 1 2 4%
7 رابطه ياورانه 4 0 4 8%
8 شناخت مشكل مراجع 0 0 0 0%
9 مشكلات ناشي از تغييرات اجتماعي 0 0 0 0%
10 تجربه مشاوره 5 5 10 20%
11 موضوعات عملي در مشاوره 0 0 0 0%
12 فنون مشاوره 3 4 7 14%
13 مصاحبه مشاوره اي 2 0 2 4%
14 مهارت هاي اوليه مصاحبه مشاوره اي 4 5 9 18%
15 ارزيابي مشكلات رفتاري مراجع 2 1 3 6%
16 روش هاي برخورد با مشكل مراجع 1 0 1 2%
17 نقش مشورتي مشاور 0 0 0 0%
18 برخي از حوزه هاي تخصصي در مشاوره 1 1 2 4%
19 بازي درماني 0 1 1 2%
20 مشاوره درماني 0 0 0 0%
21 مشاوره خانوادگي 0 0 0 0%
22 مشاوره گروهي 0 0 0 0%
23 كاربرد آزمون در مشاوره 1 1 2 4%
24 اخلاق حرفه اي در مشاوره 0 1 1 2%
جمع 25 25 50 100%
روانشناسی و آموزش وپرورش کودکان استثنایی سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 تعاريف، واژه ها و اصطلاحات در حيطه كودكان استثنائي 0 0 0 0%
2 نظريات دانشمندان پيشگام 1 1 2 2%
3 گروه بندي و درصد شيوع دانش آموزان استثنائي 2 0 2 2%
4 تفاوت هاي فردي و مفهوم عام استثنائي 0 0 0 0%
5 چگونگي سنجش تفاوت هاي بين فردي و درون فردي 1 1 2 2%
6 روي اوردهاي نظري در حيطه كودكان استثنائي 0 0 0 0%
7 مفهوم محيط با حداقل محدوديت 0 0 0 0%
8 امكانات و تسهيلات در آموزش و پرورش استثنائي 3 3 6 6%
9 تشخيص كودكان استثنائي 0 0 0 0%
10 روي آوردهاي نامگذاري و آثار آن 0 0 0 0%
11 خدمات مداخله اي رواني- تربيتي ويژه در گستره تحول 0 0 0 0%
12 عوامل خطرساز،‌ مداخله و پيشگيري 0 0 0 0%
13 خانواده و كودكان استثنائي 0 0 0 0%
14 تعريف هوش و سرآمدي 1 2 3 3%
15 ويزگي هاي كودكان تيزهوش 1 3 4 4%
16 اقدامات آموزشي 0 1 1 1%
17 تعاريف(تعريفAAMD، تعريف از نظر جامعه شناسي و ….) 1 2 3 3%
18 تاريخچه 0 1 1 1%
19 ميزان شيوع 1 0 1 1%
20 گروه بندي روان شناسان 0 0 0 0%
21 عقب ماندگي به علت عوامل ارثي 3 2 5 5%
22 گروه بندي عقب ماندگي از نظر آموزشي،‌تربيتي و درماني 2 2 4 4%
23 پيشگيري از عقب ماندگي و انواع آن 2 3 5 5%
24 اختلالات ناشي از غدد مترشحه داخلي كه باعث عقب ماندگي مي شود 0 0 0 0%
25 اختلالات مربوط به كروموزوم هاي جنسي 3 3 6 6%
26 اختلالات مربوط به كروموزومهاي معمولي 2 2 4 4%
27 اختلالات ارثي مربوط به سوخت و ساز متابوليسم بدن 3 3 6 6%
28 اختلالاتي كه علت اصلي آن كاملا شناخته نشده است 0 0 0 0%
29 ملاحظات اموزشي و اقدامات درماني 0 2 2 2%
30 اختلالات يا نارسايي ويژه در يادگيري 6 3 9 9%
31 اختلال هاي زباني 5 3 8 8%
32 اختلال در مهارت هاي حركتي 0 0 0 0%
33 انواع مختلف اختلالات رواني كودكان 3 2 5 5%
34 اختلالات رفتاري ناجور،‌از هم گسيخته 0 5 5 5%
35 اوتيسم 1 0 1 1%
36 صرع 1 0 1 1%
37 اختلال رت 0 0 0 0%
38 اختلالات بينائي 5 1 6 6%
39 اختلالات شنوائي 3 2 5 5%
40 كودكان با معلوليت ها و بيماري هاي جسمي 0 2 2 2%
41 تعريف،‌ويژگي ها و برنامه هاي آموزشي كودكان چند معلوليتي 0 1 1 1%
42 اختلالات عملي رشد يا اختلالات مربوط به دفع 0 0 0%
جمع 50 50 100 100%
نظریه های مشاوره و روان درمانی سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 مفاهيم بنيادي در مشاوره و رواندرماني 1 1 2 4%
2 نظريه روانكاوي (فرويد) 4 4 8 16%
3 درمان آدلر 3 2 5 10%
4 درمان هاي وجودي(فرانكل- كلاسر) 4 4 8 16%
5 درمان فرد مدار(راجرز) 2 2 4 8%
6 گشتالت درماني(پرلز) 4 4 8 16%
7 درمان هاي ميان فردي(برن) 5 2 7 14%
8 درمان هاي مواجه سازي و غرقه سازي 0 1 1 2%
9 درمان هاي رفتاري 1 2 3 6%
10 درمان هاي شناختي(اليس و بك) 1 3 4 8%
11 درمان هاي سيستمي 0 0 0 0%
12 درمان هاي حساس نسبت به جنسيت و فرهنگ 0 0 0 0%
13 درمان هاي استنباط گرا 0 0 0 0%
14 درمان هاي يكپارچه نگر و التقاطي 0 0 0 0%
15 رويكرد صفت – عامل 0 0 0 0%
16 گروه درماني 0 0 0 0%
17 رواندرماني اجتماعي و محيطي 0 0 0 0%
18 رشد منابع انساني 0 0 0 0%
19 درمان فرانظري 0 0 0 0%
جمع 25 25 50 100%
نظریه های شخصیت سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 مقدمات،‌ تعاريف و سنجش شخصيت 2 0 2 4%
2 عوامل بوجود آورنده ي شخصيت 0 0 0 0%
3 رشد شخصيت 0 0 0 0%
4 رويكرد روانكاري 4 5 9 18%
5 نظريه تحليلي يونگ 1 0 1 2%
6 نظريه موري 2 1 3 6%
7 نظريه روان شناسي فردي 0 2 2 4%
8 نظريه هورناي 1 0 1 2%
9 نظريه گروهي مورنو 0 0 0 0%
10 نظريه فرام 0 0 0 0%
11 نظريه التقاطي گاردنر مورفي 0 0 0 0%
12 نظريه تاثير متقابل اشخاص ساليوان 1 2 3 6%
13 رويكرد شناختي(پیاژه-نظريه كلي) 1 4 5 10%
14 رويكرد عمر( نظريه اريكسون) 0 1 1 2%
15 رويكرد يادگيري اجتماعي( نظريه راتر و نظريه بندورا 4 1 5 10%
16 رويكرد صفات(كتل- آيزنك- آلپورت) 2 1 3 6%
17 نظريه هاي نوار باريك 0 0 0 0%
18 نظريه سرشتي- زيستي(گلدشتاين- كرچمر- شلدون) 1 1 2 4%
19 رويكرد انسان گرائي( راجرز – مزلو) 3 4 7 14%
20 نظريه هاي زمينه محدود 3 3 6 12%
21 دورنماي شخصيت 0 0 0 0%
جمع 25 25 50 100%
کاربرد آزمون های روانی در مشاوره سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 تاريخچه آزمون هاي رواني 2 1 3 6%
2 ويژگي هاي آزمون ها 3 2 5 10%
3 بيان نتايج آزمون ها 1 1 2 4%
4 درجه بندي آزمون 3 2 5 10%
5 اجراي آزمون ها 1 0 1 2%
6 طبقه بندي كلي آزمون ها 0 1 1 2%
7 بافت سنجش باليني 0 0 0 0%
8 مصاحبه سنجشي 0 0 0 0%
9 سنجش رفتاري 0 0 0 0%
10 هوش و نظريه هاي آن 7 9 16 32%
11 آزمونهاي گروهي هوش 1 4 5 10%
12 آزمون هاي شخصيت 1 0 1 2%
13 آزمون هاي تحليلي شخصيت 0 0 0 0%
14 تقسيم بندي آزمون هاي تحليلي شخصيت 0 1 1 2%
15 آزمون هاي عيني شخصيت 0 0 0 0%
16 فنون جامعه شناسي 0 0 0 0%
17 آزمون هاي تركيبي يا فرافكن 0 0 0 0%
18 طبق بندي آزمون هاي فرافكن 2 2 4 8%
19 نقاشي هاي فرافكني 1 0 1 2%
20 ساير فنون سنجش شخصيت 2 0 2 4%
21 سنجش رغبت ها،‌نگرش ها و ارزش ها 0 1 1 2%
22 آزمون هاي جمعيت هاي ويژه 0 0 0 0%
23 آزمونهاي آموزشي 0 0 0 0%
24 آزمون هاي تحليل كارائي 0 1 1 2%
25 آزمون هاي شغلي 1 0 1 2%
جمع 25 25 50 100%
روانشناسي تربيتي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 مفاهيم كلي روانشناسي پرورشي 0 0 0 0%
2 پژوهش در روانشناسي پرورشي 0 1 1 2%
3 نظريه هاي رشد شناختي(پياژه،ويگوتسكي،برونر) 2 2 4 8%
4 نظريه هاي رفتاري يادگيري(پاولف،ثرندايك،اسكينر) 8 6 14 28%
5 نظريه هاي شناختي يادگيري(گشتالت،آزوبل،بندورا) 0 2 2 4%
6 نظريه هاي خبرپردازي يادگيري 3 3 6 12%
7 نظريه سازنده گرايي يادگيري 0 0 0 0%
8 انگيزش و يادگيري 1 2 3 6%
9 مهارت ها و راهبردهاي يادگيري و مطالعه،شناخت و فراشناخت 1 1 2 4%
10 سبك هاي يادگيري 1 0 1 2%
11 آموزش هوش و آفرينندگي 1 1 2 4%
12 آموزش و مفاهيم و اصول مفهوم آموزي 0 0 0 0%
13 اموزش حل مساله و تفكر انتقادي 0 0 0 0%
14 طراحي آموزشي 0 0 0 0%
15 طبقه بندي هدف هاي آموزشي 0 0 0 0%
16 روش هاي آموزش مستقيم و غير مستقيم 5 1 6 12%
17 آموزش به كمك روش هاي تغيير رفتار 3 6 9 18%
18 تهيه و اجرا و ارزشيابي 0 0 0 0%
جمع 25 25 50 100%
آمار و روش تحقیق سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 تنظيم جدول توزيع فراواني انواع حدود، انواع فراواني 0 0 0 0%
2 تعريف و تشخيص مقياسها 0 0 0 0%
3 انواع نمودارهاي
شاخص هاي مركزي و ويژگي هاي آنها،  شاخص هاي پراكندگي و ويژگي هاي آنها
3 3 6 12%
4 توزيع نرمال، نمرات استاندارد 1 1 2 4%
5 آمار استنباطي، برآورد ميانگين، خطاي نمونه گيري قضيه حدمركزي 0 0 0 0%
6 آزمون فرض، فرضهاي آماري صفر و خلاف، 1 2 3 6%
7 طبقه بندي آزمونهای انطباقي، آزمون های آماري t و Z ، خی دو 2 2 4 8%
8 طبقه بندي آزمونهای مقایسه ای( t استودنت براي گروههاي مستقل و گروه هاي همبسته، تحليل واريانس ) 2 0 2 4%
9 آزمونهاي همبستگي 2 1 3 6%
10 خط رگرسيون، ضريب تعيين. 2 0 2 4%
11 احتمالات، توزيع دوجمله اي 0 0 0 0%
12 تعريف علم، مراحل روش علمي، انواع استدلال ها، مراحل انجام تحقيق، 3 3 6 12%
13 تعيين متغيرها 0 1 1 2%
14 تعريف جامعه و نمونه، روشهاي نمونه گيري 2 1 3 6%
15 تعاريف عملياتي، نحوه تنظيم پيشينه، نحوه كشف اطلاعات از منابع اطلاع رساني 2 3 5 10%
16 معرفي روشهاي تحقيق 3 2 5 10%
17 انواع اعتبارها، معرفي شواهد تهديدكننده اعتبارها 1 2 3 6%
18 مدلهاي تحقيق (آزمايشي، نيمه آزمايشي، شبه آزمايش) 1 4 5 10%
19 نحوه گزارش نويسي 0 0 0 0%
جمع 25 25 50 100%
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 تاريخچه سنجش و اندازه گيري 0 0 0 0%
2 مفاهيم اساسي سنجش و اندازه گيري 2 2 4 8%
3 مقياسهاي اندازه گيري 0 0 0 0%
4 انواع آزمونهاي رواني 1 0 1 2%
5 دسته بندي ارزشيابي هاي آموزشي 2 2 4 8%
6 مراحل و فعاليتهاي ارزشيابي آموزشي 1 0 1 2%
7 تهيه طرح ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 1 0 1 2%
8 آزمونهاي پيشرفت تحصيلي 2 3 5 10%
9 روشهاي سنجش در يادگيري غيرشناختي 0 1 1 2%
10 روشهاي سنجش مستقيم رفتار 0 0 0 0%
11 اجرا، نمره گذاري و تحليل آزمون 5 6 11 22%
12 بنيادهاي تحليلي و آماري 1 1 2 4%
13 هنجارها و نيمرخها 2 3 5 10%
14 روايي و پایایی آزمون 8 7 15 30%
15 ارزشيابي معلم 0 0 0 0%
جمع 25 25 50 100%
روانشناسی رشد سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 تعاريف رشد 0 0 0 0%
2 پيشگامان روانشناسي رشد 1 0 1 2%
3 ديدگاه هاي مختلف به رشد 0 3 3 6%
4 مراحل رشد قبل از تولد 0 0 0 0%
5 رشد جسماني و شناختي واجتماعي دوران شيرخوارگي 0 0 0 0%
6 رشد كودكي(شناختي،‌اجتماعي، دلبستگي) 1 1 2 4%
7 رشد اخلاقي(كلبرگ و پياژه) 1 0 1 2%
8 نظريه پياژه 1 5 6 12%
9 چامسكي 0 0 0 0%
10 ويگوتسكي 2 0 2 4%
11 نظريه برونر 0 0 0%
12 نظريه اريكسون 3 2 5 10%
13 رفتار شناسي طبيعي 1 0 1 2%
14 نظريه كردار شناسي 0 0 0 0%
15 پردازش اطلاعات 0 0 0 0%
16 رويكردهاي رفتاري رشد(اسكينر، باندورا و …) 0 1 1 2%
17 یادگیری اجتماعی رشد 0 0 0 0%
18 فرويد 2 0 2 4%
19 آنا فرويد 2 1 3 6%
20 رنه اشپيتز 0 0 0 0%
21 ملاني كلاين 0 0 0 0%
22 هارتمن 0 0 0 0%
23 بالبي(دلبستگي) 1 1 2 4%
24 نظريه هاي بازي 0 0 0 0%
25 بازي 0 0 0 0%
26 تقليد 0 0 0 0%
27 نوجواني 3 3 6 12%
28 جواني 1 0 1 2%
29 زبان و تفكر 0 0 0 0%
30 غدد 0 0 0 0%
31 برتري جانبي 0 0 0 0%
32 ميانسالي و سالمندي 2 2 4 8%
33 مرگ شناسي 1 0 1 2%
34 لئو تيف 0 0 0 0%
35 والن 0 0 0 0%
36 مارگارت ماهلر 0 2 2 4%
37 گزل 0 0 0 0%
38 آرنولد باس و رابرت پلامين 1 1 2 4%
39 سيرز 0 0 0 0%
40 پردازش اطلاعات 0 0 0 0%
41 روشهاي مطالعه وتحقيق در رشد 0 0 0 0%
42 نظريه بوم شناختي برون فرنر 1 2 3 6%
43 دانيل لوينسون 1 0 1 2%
44 گيليگان 0 0 0 0%
45 ساير موارد 0 1 1 2%
جمع 25 25 50 100%
مجموعه علوم تربیتی 1

مجموعه علوم تربیتی 1

                                                               مجموعه علوم تربیتی 1

                                                                     علوم تربيتي 1
زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 زمان ها 1 0 1 2 2%
2 الگوهای فعل 0 1 2 3 3%
3 شبه جمله اسمی 2 1 2 5 6%
4 اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش 0 0 0 0 0%
5 شکل کلمه 0 0 0 0 0%
6 مطابقت فاعل با فعل 1 0 0 1 1%
7 کلمات ربطی 0 1 0 1 1%
8 حروف اضافه 2 2 0 4 4%
9 وارونگی و ساختار موازی 0 0 0 0 0%
10 واژگان – فعل 4 2 5 11 12%
11 واژگان – صفت 1 3 2 6 7%
12 واژگان – اسم 3 4 2 9 10%
13 واژگان – قید + افعال دو کلمه ای 1 1 1 3 3%
14 زبان تخصصی(درک مطلب ) 15 15 15 45 50%
جمع 30 30 30 90 100%
مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 تاريخچه و مفاهيم اوليه برنامه ريزي آموزشي و درسی 2 6 5 13 17%
2 اهميت برنامه ريزي آموزش و پرورش 0 1 1 2 3%
3 اصول برنامه ريزي و مباني تهيه و تنظيم برنامه 3 1 1 5 7%
4 مدل هاي برنامه ريزي آموزش و پرورش 5 4 3 12 16%
5 پيش نيازهاي برنامه ريزي آموزشي 0 0 0 0 0%
6 تشخيص كژي ها و كاستي های نظام آموزشي(محاسبه نرخ ها،نسبت ها و نابرابری ها) 4 3 4 11 15%
7 تدوين و استفاده از شاخص ها در برنامه ريزي آموزشي 1 2 0 3 4%
8 تهيه برنامه آموزشي كشور 0 0 0 0 0%
9 اجرا و ارزيابي برنامه آموزشي 0 0 1 1 1%
10 مباني فلسفه برنامه ريزي درسي(مکاتب فلسفی) 0 0 2 2 3%
11 ماهيت برنامه ريزي درسي در مدارس 3 3 1 7 9%
12 آماده سازي رئوس برنامه درسي 3 4 1 8 11%
13 تهيه و توليد مواد آموزشي 3 1 1 5 7%
14 اجراي برنامه درسي جديد 0 0 2 2 3%
15 ارزشيابي 1 0 3 4 5%
جمع 25 25 25 75 100%
روش ها و فنون تدريس سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 اصطلاحات متداول در تعليم و تربيت 0 0 0 0 0%
2 تاريخچه تعليم و تربيت 0 0 0 0 0%
3 تعاريف و اصول تعليم و تربيت 0 0 0 0 0%
4 نظريه هاي يادگيري 1 0 0 1 1%
5 قوانين يادگيري 0 0 0 0 0%
6 الگوهاي يادگيري 0 0 1 1 1%
7 نظريه هاي تدريس 0 1 0 1 1%
8 ارتباط و تدريس 0 1 0 1 1%
9 شناخت و تدوين هدف هاي آموزش 1 2 3 6 8%
10 مهارت هاي آموزشي پيش از تدريس 0 2 3 5 7%
11 الگوي تدريس 1 1 0 2 3%
12 الگوي ماشيني نگر و سازماني نگر 0 0 0 0 0%
13 الگوي عمومي تدريس 0 0 0 0 0%
14 الگوي پيش سازمان دهنده 2 2 0 4 5%
15 الگوي حل مساله 0 0 0 0 0%
16 خانواده الگوهاي اطلاعات پردازنده 9 9 0 18 23%
17 خانواده الگوهاي اجتماعي 3 1 0 4 5%
18 خانواده الگوهاي انفرادي 1 0 0 1 1%
19 خانواده الگوي هاي سيستم هاي رفتاري 0 0 0 0 0%
20 تقسيم بندي روش هاي تدريس 0 0 5 5 7%
21 روش هاي تاريخي 0 0 1 1 1%
22 روش هاي جديد تدريس (توضيحي،‌سخنراني،اکتشافی،حل مسئله و …) 2 3 10 15 21%
23 تدريس مستقيم 0 0 0 0 0%
24 تدريس غير مستقيم(آموزش انفرادی و برنامه ای) 0 0 0 0 1%
25 تدريس تعاملي 1 4 0 5 6%
26 تدريس مساله محور 0 0 0 0 0%
27 مهارت هاي آموزشي بعد از تدريس(ارزشیابی) 0 0 0 0 0%
28 انواع ارزشيابي 2 0 1 3 4%
29 روش هاي مختلف ارزشيابي 1 0 1 2 3%
جمع 25 25 25 75 100%
مديريت آموزشي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 مباني مديريت عمومي 0 1 1 2 3%
2 تعريف و تاريخچه 1 0 0 1 1%
3 هدف گذاري و برنامه ريزي 0 1 1 2 3%
4 تصميم گيري 1 2 1 4 5%
5 سازماندهي و هماهنگي 0 1 1 2 3%
6 كنترل 0 0 0 0 0%
7 ارتباط 1 0 0 1 1%
8 جايگاه نظريه در مديريت 0 1 0 1 1%
9 نظريه هاي سازمان و مديريت 6 2 4 12 16%
10 سازمان و مديريت 8 8 7 23 31%
11 مديريت و رهبري آموزشي 8 9 10 27 36%
جمع 25 25 25 75 100%
اصول و فلسفه تعليم و تربيت سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 فلسفه چيست؟ 1 0 0 1 1%
2 تربيت چيست؟ 0 0 0 0 0%
3 تاريخچه تعليم و تربيت 0 0 0 0 0%
4 تعريف و ماهيت تعليم و تربيت 12 9 10 31 41%
5 فلسفه تربيت 4 4 2 10 13%
6 نظريه هاي تربيتي معاصر 3 4 5 12 16%
7 موضوع تعليم و تربيت 0 1 0 1 1%
8 ايده آليسم و تعليم و تربيت 1 0 0 1 1%
9 رئاليسم و تعليم و تربيت 0 2 1 3 4%
10 پراگماتيسم و تعليم و تربيت 1 0 1 2 3%
11 اگزيستانسياليسم و تعليم و تربيت 0 0 3 3 4%
12 فلسفه تحليلي و تعليم و تربيت 0 1 1 2 3%
13 فلسفه مادي ديالكتيكي و تعليم وتربيت 0 1 0 1 1%
14 ناتورالیسم و تعليم و تربيت 1 0 1 2 3%
15 اسلام و تربيت 0 0 0 0 0%
16 مباني آموزش و پرورش و اصول هفت گانه آن 2 3 1 6 8%
جمع 25 25 25 75 100%
تكنولوژي آموزشي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 ماهيت و تاريخچه تكنولوژي آموزشي 4 0 1 5 7%
2 آماده سازي 0 1 0 1 1%
3 طراحي 3 13 8 24 32%
4 اجرا و ارزشيابي 1 0 1 2 3%
5 ارتباط 0 0 0 0 0%
6 رسانه هاي آموزشي 9 10 10 29 39%
7 كاربرد تكنولوژي آموزشي در تعليم و تربيت 0 0 0 0 0%
8 راهبردهاي اساسي آموزشي(رویکردها) 3 1 4 8 11%
9 اهداف آموزشي و شاخص هاي شايستگي 2 0 0 2 3%
10 تكنيك هاي آموزشي گروهي 2 0 1 3 4%
11 تكنيك هاي يادگيري گروهي و انفرادی 0 0 0 0 0%
12 مراكز منابع 0 0 0 0 0%
13 كابرد رايانه در تعليم و تربيت 1 0 0 1 1%
جمع 25 25 25 75 100%
تعليم و تربيت اسلامي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 توصيف انسان در قرآن 2 5 4 11 15%
2 مفهوم شناسي در باب تربيت 1 0 0 1 1%
3 اهداف تربيتي 9 3 3 15 20%
4 مباني اصول و روش هاي تربيتي 3 2 8 13 17%
5 مراحل تربيت 0 0 1 1 1%
6 آموزش در اسلام 1 0 1 2 3%
7 اسلام و تربيت 2 4 2 8 11%
8 تعليم و تربيت در آيات و روايات اسلامي 7 11 6 24 32%
جمع 25 25 25 75 100%
نظارت و راهنمائي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 مفاهيم نظارت و راهنمائي آموزشي 5 6 3 14 19%
2 فرآيندهاي مديريت 0 0 0 0 0%
3 مديريت آموزشي و راهنمائي تعليماتي 1 2 1 4 5%
4 نظارت معلم محور 2 1 1 4 5%
5 اصول و روشهاي نظارت و راهنمائي آموزشي 3 3 2 8 11%
6 وظایف راهنماي آموزشي 1 1 2 4 5%
7 حيطه و نوع عملكرد نظارت راهنمائي آموزشي 2 1 2 5 7%
8 مولفه هاي اصلي نظارت و راهنمائي آموزشي 1 1 2 4 5%
9 نظارت كلينيكي و تدريس خوب 4 2 3 9 12%
10 راهنماي آموزشي 2 2 3 7 9%
11 انواع اختيار 0 0 2 2 3%
12 فنون تدوين هدف و طرح ريزي مشاهده 1 2 2 5 7%
13 جلسات تبادل نظر در مورد اطلاعات عيني درسي 0 0 0 0 0%
14 سبك ها مستقيم و غير مستقيم نظارت 0 0 0 0 0%
15 ساير كاربردهاي فنون نظارت كلينيكي 1 0 0 1 1%
16 نظارت كلينيكي و ارزشيابي از معلم 2 2 2 6 8%
17 تجزيه و تحليل تدريس در نقش هاي گوناگون 0 2 0 2 3%
18 مشاوره همتا 0 0 0 0 0%
19 نقش هاي جديد معلمان،‌ناظران و مديران اداري 0 0 0 0 0%
جمع 25 25 25 75 100%
روانشناسي تربيتي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 مفاهيم كلي روانشناسي پرورشي 0 0 0 0 0%
2 پژوهش در روانشناسي پرورشي 0 0 1 1 1%
3 نظريه هاي رشد شناختي(پياژه،ويگوتسكي،برونر) 3 2 2 7 9%
4 نظريه هاي رفتاري يادگيري(پاولف،ثرندايك،اسكينر) 2 8 6 16 21%
5 نظريه هاي شناختي يادگيري(گشتالت،آزوبل،بندورا) 0 0 2 2 3%
6 نظريه هاي خبرپردازي يادگيري 3 3 3 9 12%
7 نظريه سازنده گرايي يادگيري 1 0 0 1 1%
8 انگيزش و يادگيري 4 1 2 7 9%
9 مهارت ها و راهبردهاي يادگيري و مطالعه،شناخت و فراشناخت 1 1 1 3 4%
10 سبك هاي يادگيري 1 1 0 2 3%
11 آموزش هوش و آفرينندگي 3 1 1 5 7%
12 آموزش و مفاهيم و اصول مفهوم آموزي 0 0 0 0 0%
13 اموزش حل مساله و تفكر انتقادي 1 0 0 1 1%
14 طراحي آموزشي 0 0 0 0 0%
15 طبقه بندي هدف هاي آموزشي 0 0 0 0 0%
16 روش هاي آموزش مستقيم و غير مستقيم 4 5 1 10 13%
17 آموزش به كمك روش هاي تغيير رفتار 2 3 6 11 15%
18 تهيه و اجرا و ارزشيابي 0 0 0 0 0%
جمع 25 25 25 75 100%
آمار و روش تحقیق سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 تنظيم جدول توزيع فراواني انواع حدود، انواع فراواني 0 0 0 0 0%
2 تعريف و تشخيص مقياسها 0 0 0 0 0%
3 انواع نمودارهاي
شاخص هاي مركزي و ويژگي هاي آنها،  شاخص هاي پراكندگي و ويژگي هاي آنها
0 3 3 6 8%
4 توزيع نرمال، نمرات استاندارد 2 1 1 4 5%
5 آمار استنباطي، برآورد ميانگين، خطاي نمونه گيري قضيه حدمركزي 0 0 0 0 0%
6 آزمون فرض، فرضهاي آماري صفر و خلاف، 3 1 2 6 8%
7 طبقه بندي آزمونهای انطباقي، آزمون های آماري t و Z ، خی دو 1 2 2 5 7%
8 طبقه بندي آزمونهای مقایسه ای( t استودنت براي گروههاي مستقل و گروه هاي همبسته، تحليل واريانس ) 1 2 0 3 4%
9 آزمونهاي همبستگي 2 2 1 5 7%
10 خط رگرسيون، ضريب تعيين. 0 2 0 2 3%
11 احتمالات، توزيع دوجمله اي 0 0 0 0 0%
12 تعريف علم، مراحل روش علمي، انواع استدلال ها، مراحل انجام تحقيق، 3 3 3 9 12%
13 تعيين متغيرها 2 0 1 3 4%
14 تعريف جامعه و نمونه، روشهاي نمونه گيري 2 2 1 5 7%
15 تعاريف عملياتي، نحوه تنظيم پيشينه، نحوه كشف اطلاعات از منابع اطلاع رساني 1 2 3 6 8%
16 معرفي روشهاي تحقيق 3 3 2 8 11%
17 انواع اعتبارها، معرفي شواهد تهديدكننده اعتبارها 5 1 2 8 11%
18 مدلهاي تحقيق (آزمايشي، نيمه آزمايشي، شبه آزمايش) 0 1 4 5 7%
19 نحوه گزارش نويسي 0 0 0 0 0%
جمع 25 25 25 75 100%
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 تاريخچه سنجش و اندازه گيري 1 0 0 1 1%
2 مفاهيم اساسي سنجش و اندازه گيري 0 2 2 4 5%
3 مقياسهاي اندازه گيري 0 0 0 0 0%
4 انواع آزمونهاي رواني 1 1 0 2 3%
5 دسته بندي ارزشيابي هاي آموزشي 1 2 2 5 7%
6 مراحل و فعاليتهاي ارزشيابي آموزشي 0 1 0 1 1%
7 تهيه طرح ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 0 1 0 1 1%
8 آزمونهاي پيشرفت تحصيلي 5 2 3 10 13%
9 روشهاي سنجش در يادگيري غيرشناختي 0 0 1 1 1%
10 روشهاي سنجش مستقيم رفتار 1 0 0 1 1%
11 اجرا، نمره گذاري و تحليل آزمون 5 5 6 16 21%
12 بنيادهاي تحليلي و آماري 1 1 1 3 4%
13 هنجارها و نيمرخها 1 2 3 6 8%
14 روايي و پایایی آزمون 9 8 7 24 32%
15 ارزشيابي معلم 0 0 0 0 0%
جمع 25 25 25 75 100%
مجموعه شیمی

مجموعه شیمی

                                                                   مجموعه شیمی

بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد

مجموعه شيمي

زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 گرامر 5 5 5 5 5 25 17%
2 لغت 10 10 10 10 10 50 33%
3 درك مطلب 15 15 15 15 15 75 50%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
شيمي آلي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 آلکان ها 0 0 0 0 0 0 0%
2 سيكلو آلكانها 0 1 0 0 1 2 1%
3 شيمي فضايي 3 1 2 2 2 10 7%
4 آلكيل هاليدها 2 5 3 3 0 13 9%
5 الكلها و اترها 1 3 1 1 1 7 5%
6 آلکن هاودي ان ها 3 1 1 3 4 12 8%
7 آلکين ها 1 1 1 1 1 5 3%
8 بنزن و واكنشهاي الكترون دوستي 0 0 0 1 0 1 1%
9 آلدهيد ها و كتونها 1 1 0 3 6 11 7%
10 کربوکسيليک اسيدها و مشتقات انها 0 0 2 4 1 7 5%
11 آمين ها و مشتقات آنها 2 1 2 1 0 6 4%
12 فنول ها 0 0 2 0 0 2 1%
13 مشتقات دو عاملي 2 0 2 0 2 6 4%
14 هيدروكربنهاي بنزنوئيدي چند حلقه 0 0 0 0 1 1 1%
15 واكنشهاي پري سيكلي 2 3 4 1 1 11 7%
16 آروماتيسيته 2 2 1 0 0 5 3%
17 هتروسيكلها 1 2 1 1 3 8 5%
18 كربو هيدراتها 2 0 1 1 0 4 3%
19 آمينو اسيد 0 1 1 0 1 3 2%
20 طیف سنجی NMR 4 4 3 6 3 20 13%
21 طیف سنجی UV 0 0 0 0 0 0 0%
22 طیف سنجی MASS 1 1 1 0 0 3 2%
23 طیف سنجیIR 1 1 1 2 2 7 5%
24 شيمي فيزيك آلي 2 2 1 0 1 6 4%
25 جداسازی و شناسایی مواد 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
شيمي تجزيه سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 آمار در شيمي 1 1 1 1 2 6 4%
2 اسيدها بازها ونمک 2 2 2 3 1 10 7%
3 تیتراسیونهای تشکیل کمپلکس 1 2 1 0 1 5 3%
4 رسوب و واکنش هاي رسوبي 3 1 3 1 1 9 6%
5 کمپلکس و واکنش هاي کمپلکسومتري 0 0 0 1 0 1 1%
6 تیتراسیونهای اکسایش -کاهش 1 2 1 0 2 6 4%
7 مقدمه اي بر الکتروشيمي و تيتراسيون هاي الکتروشيميايي 2 2 1 1 1 7 5%
8 پتانسيو متري 5 2 3 3 2 15 10%
9 کولو متري و الکتروگراوي متري 1 1 2 1 2 7 5%
10 پلاروگرافي و ولتا متري 0 2 1 2 1 6 4%
11 امپرومتري 0 1 1 0 2 4 3%
12 هدايت سنجي 0 1 0 0 1 2 1%
13 اصول طيف سنجي 2 1 2 4 1 10 7%
14 اسپکتروسکوپيuv_vis 2 0 1 3 2 8 5%
15 اسپکتروسکوپي IR و روش هاي پخش نور 1 0 1 2 1 5 3%
16 اسپکتروسکوپي اتمي 4 2 2 0 2 10 7%
17 فلورسانس و فسفرسانس 0 1 1 1 0 3 2%
18 رامان 1 3 1 1 0 6 4%
19 اسپکتروسکوپي اشعهx 0 1 0 1 1 3 2%
20 NMR 0 2 3 2 1 8 5%
21 لیزر 1 0 0 0 1 2 1%
22 MASS 0 0 1 0 1 2 1%
23 روشهاي جداسازي وکروماتو گرافي 3 2 2 3 3 13 9%
24 استخراج 0 1 0 0 1 2 1%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
شيمي معدني سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 آرايش الکتروني اتم 0 0 0 0 0 0 0%
2 بار موثرهسته 1 1 0 0 0 2 1%
3 ترم هاي طيفي 2 0 2 0 2 6 4%
4 خواص بنيادي اتم(يونش-الكترونخواهي-الكترونگاتيوي) 1 0 0 1 1 3 2%
5 نظريه پيوند ظرفيت(ساختار لوئيس) 3 5 3 2 1 14 9%
6 اربیتال مولکولی 1 1 0 1 0 3 2%
7 طیف بینی فتو الکترون 1 0 0 0 0 1 1%
8 تقارن و نظريه گروه در شيمي 4 5 4 5 2 20 13%
9 جامدات يوني و فلزي و ساختار بلورها 2 2 3 3 3 13 9%
10 اسيد ها و باز ها 1 0 0 0 0 1 1%
11 مقدمه اي بر کمپلکس ها و نامگذاري آنها 1 3 1 1 2 8 5%
12 ايزومري در کمپلکس ها 2 1 3 0 2 8 5%
13 نظريه هاي پيوند در كمپلكس ها 2 0 2 2 6 12 8%
14 اثر يان تلر 1 1 0 1 1 4 3%
15 طيف هاي الکتروني کمپلکس ها(انتقالهاي الكتروني) 5 6 7 9 3 30 20%
16 سينتيک و مکانيسم واکنشها 1 2 1 2 2 8 5%
17 شيمي آلي فلزي 2 3 4 3 5 17 11%
18 ساير 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
شيمي فيزيك سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 گازها و نظريه جنبشي مولكولي 2 0 3 1 0 6 4%
2 آمار مولكولي 0 0 0 1 0 1 1%
3 قانون اوّل ترموديناميک (HوU) 2 1 3 2 3 11 7%
4 كاربرد قانون اول ترموديناميك در گرما شيمي 1 0 3 1 2 7 5%
5 قانون دوم ترمودینامیک و كاربرد آن 0 2 3 0 4 9 6%
6 قانون سوم ترموديناميك 1 2 2 2 0 7 5%
7 تعادلهاي شيميايي 0 0 0 0 0 0 0%
8 محلولها 1 2 0 2 1 6 4%
9 فازها 2 2 2 4 3 13 9%
10 الكتروشيمي 6 6 1 3 3 19 13%
11 سينتيك شيميايي و شيمي سطح و كاتاليزور 5 5 3 4 3 20 13%
12 ترموديناميك مولكولي 0 0 0 0 0 0 0%
13 شيمي كوانتوم 7 7 7 7 7 35 23%
14 طيف سنجي مولكولي 3 3 3 3 4 16 11%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد