۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

                                                     رشته علوم و صنایع غذایی

علوم و صنايع غذايي
زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 زمانها 1 0 2 1 1 5 3%
2 وارونگي و ساختار موازي 0 0 0 0 0 0 0%
3 شبه جمله اسمي 1 0 0 0 0 1 1%
4 اسامي قابل شمارش و غيرقابل شمارش 0 0 0 0 0 0 0%
5 شكل كلمه 1 3 0 2 1 7 5%
6 مطابقت فاعل با فعل 0 0 0 0 0 0 0%
7 كلمات ربطي 3 1 2 2 0 8 5%
8 حروف اضافه 1 2 1 0 2 6 4%
9 واژگان(فعل) 4 2 3 4 4 17 11%
10 واژگان(صفت) 0 1 1 1 0 3 2%
11 واژگان(اسم) 5 5 5 5 6 26 17%
12 واژگان(قيد+افعال دوكلمه اي) 1 1 1 0 0 3 2%
13 صفت 0 0 0 0 1 1 1%
14 درك مطلب 0 0 0 0 0 0 0%
15 زبان تخصصي 15 15 15 15 15 75 50%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
رياضيات سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تابع وبحث هاي مربوطه 4 4 5 3 3 19 13%
2 مجموعه ها 1 0 0 0 0 1 1%
3 حد و پيوستگي 2 2 3 2 2 11 7%
4 مجانبها 1 1 1 1 1 5 3%
5 مشتق 4 4 3 4 2 17 11%
6 كاربرد مشتق 5 1 5 8 8 27 18%
7 انتگرال و كاربرد آن 6 8 5 6 5 30 20%
8 ديفرانسيل 1 1 0 1 1 4 3%
9 اپراتور برداري نابلاو ميدانهاي  برداري 1 2 1 1 0 5 3%
10 توابع چندمتغيره 2 2 2 0 3 9 6%
11 دنباله و سري 2 2 2 2 3 11 7%
12 دستگاه معادلات 0 1 1 0 0 2 1%
13 ماتريسها 0 1 0 1 1 3 2%
14 بردار و معادلات خط وصفحه در فضا 1 0 1 0 0 2 1%
15 اعدادمختلط 0 1 0 0 0 1 1%
16 آمار 0 0 1 1 1 3 2%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
شيمي مواد غذايي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 كربو هيدرات ها 6 8 12 10 10 46 33%
2 ليپيد ها 9 7 7 4 5 32 23%
3 آب 1 3 1 2 0 7 5%
4 سيستم هاي كلوئيدي 2 0 1 1 0 4 3%
5 پروتئين ها 5 6 6 6 9 32 23%
6 مواد معدني 1 2 0 1 0 4 3%
7 رنگدانه ها 4 2 1 0 0 7 5%
8 طعم 0 0 0 0 0 0 0%
9 ويتامين ها 0 0 0 0 0 0 0%
10 آنزيم ها 1 0 1 1 1 4 3%
11 واكنشهاي قهوه اي شدن 1 1 1 0 0 3 2%
12 افزودني ها 0 1 0 0 0 1 1%
جمع 30 30 30 25 25 140 100%
ميكروبيولوژي مواد غذايي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 ميكرو ارگانيسم ها ي مهم و ويژگي هاي آنها 6 7 8 7 7 35 25%
2 بيماريهاي ناشي از مصرف غذاهاي آلوده 6 8 5 5 4 28 20%
3 خصوصيات دروني و عوامل خارجي موثر بر فعاليت ميكروارگانيسم ها 1 2 1 2 0 6 4%
4 روشهاي شناسايي  و تعيين ميكروارگانيسم ها  و شاخص هاي ميكروبي كيفي و بهداشتي مواد غذائي 2 2 2 2 3 11 8%
5 فساد ميكروبي فرآورده هاي غذائي مختلف 5 5 6 4 4 24 17%
6 نگهداري مواد غذايي با استفاده از حرارت 3 0 2 2 5 12 9%
7 نگهداري مواد غذايي با استفاده از سرما 0 3 1 1 0 5 4%
8 نگهداري مواد غذائي با استفاده از تركيبات شيميائي 3 1 3 1 1 9 6%
9 نگهداري مواد غذائي با استفاده از اشعه 0 0 1 0 0 1 1%
10 مواد غذائي تخميري و فرآورده هاي وابسته به تخمير 4 2 1 1 1 9 6%
11 استفاده از فشارهاي بالا 0 0 0 0 0 0 0%
12 HACCP 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 30 30 30 25 25 140 100%
تكنولوژي  مواد غذايي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 عوامل موثر بر فساد و فيزيولوژي پس از برداشت 0 1 0 0 0 1 1%
2 نگهداري مواد غذائي با استفاده از حرارت 1 1 3 0 0 5 3%
3 نگهداري مواد غذائي با استفاده از سرما و انجماد 1 2 0 3 1 7 4%
4 نگهداري مواد غذائي با استفاده از خشك كردن و تلغيظ 1 0 0 3 3 7 4%
5 نگهداري مواد غذائي با استفاده از پرتو تابي 0 0 1 0 1 2 1%
6 نگهداري مواد غذائي با استفاده از مواد شيميائي، قند و نمك 0 0 0 0 0 0 0%
7 نگهداري مواد غذائي با استفاده از مايكروويو و منابع دي الكتريك 0 0 0 0 0 0 0%
8 نگهداري مواد غذائي با استفاده از بسته بندي و اتنسفر كنترل شده 2 1 1 1 2 7 4%
9 انتخاب مواد اوليه، آماده سازي و بلانچينگ 0 0 1 1 2 4 2%
10 پر كردن در قوطي، اگزاست و دربندي 0 0 0 1 1 2 1%
11 فرايند حرارتي 2 1 4 2 1 10 6%
12 ويژگيهاي قوطي كنسرو 1 1 0 0 1 3 2%
13 فساد ،كنترل وبازرسي 0 1 0 0 0 1 1%
14 ويژگيهاي قوطي كنسرو،بسته بنديها ي پلاستيكي، فلزي، چندلايه 2 2 0 3 2 9 5%
15 ويژگي هاي گندم 0 0 1 0 0 1 1%
16 آسياب كردن گندم و كنترل كيفي آرد 0 1 1 2 1 5 3%
17 آرد گندم و ويژگي هاي آن 3 3 1 2 3 12 7%
18 نان 2 0 2 0 1 5 3%
19 ماكاروني 0 0 0 0 1 1 1%
20 بيسكوئيت 0 0 0 1 0 1 1%
21 كراكر 0 0 0 0 0 0 0%
22 ويفر 0 0 0 1 1 2 1%
23 كيك سازي 0 0 0 0 0 0 0%
24 فرآورده ها ي جو 0 0 0 1 0 1 1%
25 فرآورده ها ي برنج 0 0 0 0 0 0 0%
26 فرآورده هاي ذرت 0 0 0 0 0 0 0%
27 گلوتن،نشاسته و گلوكز مايع 0 0 0 0 0 0 0%
28 ساير غلات 0 1 0 0 0 1 1%
29 منابع روغني، نگهداري و ويژگي هاي آنها 1 2 3 1 4 11 6%
30 فرآوري و استخراج روغن 1 1 0 0 0 2 1%
31 تصفيه روغن 3 2 0 4 3 12 7%
32 هيدروژناسيون، استرافيكاسيون و جزء به جزء كردن 0 0 2 2 0 4 2%
33 مارگارين و شورتنينگ ها 0 0 0 0 0 0 0%
34 تركيبات شيميايي چغندر 0 1 1 0 2 4 2%
35 استخراج قند و تيمار تفاله 2 2 1 1 2 8 4%
36 تصفيه 2 1 2 4 3 12 7%
37 تلغيظ و كريستاليزاسيون 1 1 0 2 0 4 2%
38 قند گيري از ملاس 0 0 1 0 0 1 1%
39 فيزيولوژي توليد شير و تركيبات شير 0 0 0 0 1 1 1%
40 آنزيم شير 1 1 0 0 0 2 1%
41 دوشيدن و جمع آوري شير 0 0 0 0 0 0 0%
42 ترميزاسيون و پاستوريزاسيون شير 0 0 0 1 1 2 1%
43 استريليزاسيون شير 0 0 0 0 1 1 1%
44 هموژنيزاسيون شير 0 0 1 0 1 2 1%
45 تكنولوژي شير غليظ شده و شير خشك 1 0 1 1 0 3 2%
46 تكنولوژي توليد كره و روغن كره 0 0 1 1 2 4 2%
47 تكنولوژي توليد پنير 3 3 1 4 3 14 8%
48 تكنولوژي توليد ماست و فرآورده هاي تخميري 0 0 0 0 1 1 1%
49 تكنولوژي توليد بستني 0 0 0 0 0 0 0%
50 پروسه هاي غشايي 0 1 1 2 0 4 2%
51 ضدعفوني كردن تجهيزات 1 0 0 0 0 1 1%
52 استاندارد كردن شير 0 0 0 1 0 1 1%
جمع 30 30 30 45 45 180 100%
اصول مهندسي و طراحي كارخانجات سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 واحد هاي مهندسي 0 0 0 0 0 0 0%
2 سيستم 1 0 0 0 0 1 1%
3 موازنه انرژي و جرم و محاسبه رطوبت 2 0 3 0 2 7 5%
4 فشار و دانسيته 3 2 0 0 0 5 4%
5 زاويه لغزش 0 0 0 0 0 0 0%
6 مكانيك سيالات 4 6 6 2 3 21 15%
7 انتقال حرارت 5 8 3 2 1 19 14%
8 ترموديناميك 1 2 0 5 3 11 8%
9 پمپ 1 2 1 2 2 8 6%
10 روشهاي غشايي و جداسازي مواد 0 0 0 2 0 2 1%
11 مايكروويو 0 1 0 0 0 1 1%
12 اواپراتور 0 0 0 0 0 0 0%
13 خشك كن 0 0 0 0 0 0 0%
14 ترموباكتريولوژي 1 0 2 0 1 4 3%
15 سايكرومتري 0 1 0 0 0 1 1%
16 مطاتعات قبل از اجراي طرح و مراحل اداري احداث 2 1 4 0 1 8 6%
17 مطالعات محل اجراي طرح 0 0 1 0 0 1 1%
18 نشانه هاي فرايند و آرايش خط 2 1 2 0 1 6 4%
19 حمل و نقل و نقاله ها 0 3 2 0 1 6 4%
20 طراحي بخشهاي مختلف كارخانه 4 0 3 3 6 16 11%
21 بخار،آب،انرژي ونور 1 1 1 6 1 10 7%
22 سرد خانه 2 1 0 1 0 4 3%
23 محاسبات اقتصادي و قرار دادها 1 0 2 1 1 5 4%
24 ماشين آلات و فضاي مورد نياز آنها 0 1 0 1 1 3 2%
25 فاضلاب و تصفيه آن 0 0 0 0 0 0 0%
26 خوردگي 0 0 0 0 1 1 1%
جمع 30 30 30 25 25 140 100%

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد