۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

                                                        رشته مهندسی عمران

مهندسی عمران

زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 لغت 12 8 10 15 10 55 42%
2 گرامر 0 0 5 5 5 15 12%
3 درک مطلب 8 12 15 10 15 60 46%
جمع 20 20 30 30 30 130 100%
ریاضیات(ریاضی1و2، معادلات ديفرانسيل) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 اعداد مختلط و بحث هاي اوليه مربوط به آن 0 1 0 1 1 3 3%
2 تابع و بحث هاي اوليه مربوط به آن 1 0 0 0 0 1 1%
3 حد و پيوستگي در توابع تك متغيره 0 1 0 1 2 4 4%
4 مشتق و كاربردهاي آنها در توابع تك متغيره 0 1 1 1 0 3 3%
5 انتگرال هاي يگانه و كاربردهاي آن 3 3 2 3 2 13 14%
6 دنباله ها و سري ها 2 2 4 1 1 10 11%
7 ماتريس 0 0 0 1 0 1 1%
8 بردارها و معادلات صفحه و خط در فضا 0 0 0 0 0 0 0%
9 توابع دومتغيره (مسايل حد و مشتقات جزيي و …) 2 1 3 1 1 8 8%
10 اپراتور برداري نابلا و بحث هاي مربوط به آن 0 0 0 0 0 0 0%
11 ميدان هاي برداري (انحناء …) 0 0 0 0 0 0 0%
12 انتگرال هاي دوگانه 1 1 2 1 0 5 5%
13 انتگرال هاي سه گانه 1 1 0 1 1 4 4%
14 انتگرال هاي خط 1 1 1 3 1 7 7%
15 انتگرال هاي سطح 1 3 1 1 1 7 7%
16 تعاريف اوليه و مقدمات 0 0 0 0 0 0 0%
17 معادلات ديفرانسيل مرتبه اول 0 0 1 0 1 2 2%
18 مسيرهاي قائم وپوش مربوط به يك دسته منحني 0 1 0 0 1 2 2%
19 معادلات ديفرانسيل مرتبه دو و بالاتر 6 1 3 3 2 15 16%
20 حل معادلات ديفرانسيل با روش سري هاي تواني 1 1 1 1 0 4 4%
21 تبديل لاپلاس 1 2 1 1 1 6 6%
22 دستگاه معادلات ديفرانسيل خطي 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 20 20 20 20 15 95 100%
(مقاومت مصالح، تحليل سازه ها)مكانيك جامدات سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 روابط بين تنش و كرنش 3 2 1 3 0 9 5%
2 مخازن جدار نازك 0 0 0 0 0 0 0%
3 پيچش مقاطع دايروي 2 2 0 3 0 7 4%
4 پيچش عضوهاي غير دايره اي 0 0 0 0 0 0 0%
5 پيچش مقاطع جدارنازك 1 1 1 0 1 4 2%
6 پيچش مقاطع مركب (ناهمگن) 0 0 0 0 0 0%
7 پيچش ميله هاي نامعين 1 1 0 0 1 3 2%
8 روش تغيير شكل هاي سازگار 6 8 8 6 4 32 18%
9 روشهاي انرژي 0 0 1 0 0 1 1%
10 مسائل حرارتي 1 1 0 0 0 2 1%
11 خمش تك‌محوره درمقاطع همگن و شعاع انحنا 3 3 4 4 2 16 9%
12 خمش تك محوره در مقاطع مركب 0 0 0 0 0 0 0%
13 خمش نامتقارن (دو محوره) 0 0 0 0 0 0 0%
14 خمش همراه با نيروي محوري 0 0 0 1 1 2 1%
15 هسته مركزي 0 0 0 0 0 0 0%
16 تنش برشي و جريان برش 2 2 4 3 1 12 7%
17 برش در مقاطع مركب 0 0 0 0 0 0 0%
18 تركيب خمش وپيچش و…. 1 0 1 0 0 2 1%
19 كمانش 0 0 0 0 0 0 0%
20 پايداري و ناپايداري ، معینی و نامعینی 3 3 3 1 1 11 6%
21 ايستايي سازه هاي سه بعدي 0 0 0 0 0 0 0%
22 تعيين نيروهاي سازه‌هاي معين 0 1 6 4 0 11 6%
23 رسم نمودار خمش و برش 0 0 0 0 0 0 0%
24 رسم خط تاثير تيرها 1 2 1 0 0 4 2%
25 رسم خط تاثير خرپاها 1 1 0 0 0 2 1%
26 رسم خط تاثير تيرهاي پانل دار 0 0 0 0 0 0 0%
27 رسم خط تاثير قابها 0 0 0 0 0 0 0%
28 کاربرد خط تاثير 2 2 0 1 1 6 3%
29 محاسبه تغيير شكل خمشي به روش لنگر سطح 0 0 0 0 0%
30 محاسبه تغيير شكل خمشي به روش تير مزدوج 1 1 0 1 0 3 2%
31 محاسبه تغيير شكل خمشي به روش انتگرال گيري 0 0 0 3 0 3 2%
32 قضيه كاستليانو 1 0 0 0 0 1 1%
33 قضيه بتي ماكسول 0 0 0 0 0 0 0%
34 انرژي و محاسبه تغيير شكل 6 5 4 4 3 22 12%
35 روش كار حقيقي 0 0 1 1 0 2 1%
36 روش كار مجازي 2 1 0 1 2 6 3%
37 بررسي سازه هاي نامعين متقارن و پاد متقارن 1 0 1 0 1 3 2%
38 روش سازگاري تغيير مكان ها 2 4 2 4 2 14 8%
39 روش پخش لنگر 0 0 1 0 0 1 1%
40 بررسي سازه هاي نامعين به روش شيب افت 0 0 1 0 0 1 1%
جمع 40 40 40 40 20 180 100%
مكانيك خاك و پي سازي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مباني مكانيك خاك (خواص، تركيب، شناخت، طبقه بندي، تراكم) 4 5 6 5 2 22 22%
2 حركت يك بعدي آب در خاك و تنش موثر 3 5 1 2 1 12 12%
3 جريان دو بعدي آب در خاك (شبكه جريان و جوشش) 1 0 1 1 1 4 4%
4 توزيع تنش در خاك 1 1 1 1 1 5 5%
5 نشست خاك( تحكيم و آني) 4 5 4 3 2 18 18%
6 مقاومت برشي خاك 4 2 3 5 3 17 17%
7 ديوارهاي حائل 1 1 2 2 1 7 7%
8 پايداري شيروانيهاي خاكي 2 1 2 1 1 7 7%
9 كاوش هاي زيرزميني(روشهای شناسائی- روشهای حفاری -نمونه گيری از خاک-آزمايشهای صحرائی) 0 0 0 0 1 1 1%
10 پی های سطحی(ظرفيت باربری- نشست پی- طراحی پی) 0 0 0 0 5 5 5%
11 پیهای عميق(ظرفيت باربری شمع-تعيين نشست شمع-گروه شمع) 0 0 0 0 2 2 2%
جمع 20 20 20 20 20 100 100%
مكانيك سيالات و هیدرولیک سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 كليات و تعاريف (تعريف سيال، تراكم پذيري سيالات) 0 0 0 0 0 0 0%
2 خواص سيالات 1 1 1 1 0 4 4%
3 تنش برشي در سيالات 2 0 2 1 2 7 7%
4 محاسبه فشار د رسيالات ساكن 1 0 1 0 0 2 2%
5 وسايل اندازه گيري فشار 0 0 0 0 0 0 0%
6 نيروي هيدرواستاتيك وارد بر سطوح تخت 1 2 1 0 1 5 5%
7 نيروي هيدرواستاتيك وارد بر سطوح منحني 1 0 0 1 0 2 2%
8 نيروي هيدرواستاتيك وارد بر سطوح بسته ( شناوري) 1 3 3 2 0 9 9%
9 حركت مستقيم با شتاب خطي يكنواخت 0 1 1 0 1 3 3%
10 حركت دوراني يكنواخت حول محور قائم 1 1 0 1 1 4 4%
11 ميدان سرعت 1 1 1 2 1 6 6%
12 طبقه بندي انواع جريان 0 0 1 0 0 1 1%
13 خطوط جريان 0 0 0 0 0 0 0%
14 دبي جريان 0 0 0 0 0 0 0%
15 معادله پيوستگي 2 3 2 1 1 9 9%
16 تابع جريان 0 0 0 0 0 0 0%
17 معادله برنولي و كاربردهاي آن 0 1 1 0 1 3 3%
18 ماشينهاي هيدروليكي 0 1 0 0 0 1 1%
19 معادله اندازه حركت و كاربردهاي آن 0 2 2 4 0 8 8%
20 ضريب تصحيح اندازه حركت 2 1 1 0 0 4 4%
21 معادله گشتاور اندازه حركت 0 0 0 0 0 0 0%
22 آناليز ابعادي 2 0 0 0 0 2 2%
23 پارامترهاي بدون بعد مهم 0 0 0 0 0 0 0%
24 قوانين تشابه و اصول مدلهاي هيدروليكي 1 0 1 1 1 4 4%
25 مفاهيم مربوط به رژيم جريان 0 0 0 1 1 2 2%
26 هيدروليك لوله ها 4 3 2 5 2 16 16%
27 نيروي مقاومت سيال (نيروي دراگ و ليفت، قانون استوكس) 0 0 0 0 0 0 0%
28 اصول و مفاهيم اوليه هيدروليك 0 0 0 0 2 2 2%
29 اصل انرژي در كانال هاي باز 0 0 0 0 1 1 1%
30 اصل اندازه حركت در كانال هاي باز 0 0 0 0 1 1 1%
31 جريان يكنواخت در كانال هاي باز 0 0 0 0 3 3 3%
32 جريان متغير تدريجي 0 0 0 0 1 1 1%
جمع 20 20 20 20 20 100 100%
طراحی(سازه های فولادی، سازه های بتنی، راهسازی و روسازی) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 معرفی فولاد و بررسی مفاهیم اولیه 1 1 3%
2 طراحی اعضاء کششی 2 2 7%
3 طراحي ستون ها 1 1 3%
4 طراحي تيرها 2 2 7%
5 طراحي تير ستون 1 1 3%
6 طراحي اتصالات مفصلي و گيردار 0 0 0%
7 طراحي اتصالات پاي ستون 0 0 0%
8 مفاهيم اتصالات پيچي و جوشي 1 1 3%
9 معرفی بتن و بررسی مفاهیم اولیه 3 3 10%
10 طراحی اعضاء خمشی با آرماتور کششی 1 1 3%
11 طراحی اعضاء خمشی با آرماتور فشاري 0 0 0%
12 طراحي تيرها‌ي تحت برش 1 1 3%
13 طراحي ستون ها (بتنی) 1 1 3%
14 طراحي تيرهاي تحت پيچش 0 0 0%
15 بررسي طول مهاري در سازه هاي بتن آرمه 0 0 0%
16 بررسي شرايط بهره برداري در سازه هاي بتن آرمه 1 1 3%
17 طراحي دال ها و پي هاي بتن آرمه 1 1 3%
18 كليات راه و راهسازي 1 1 3%
19 قوس دايره اي ساده 3 3 10%
20 قوس مركب 0 0 0%
21 قوس معكوس 0 0 0%
22 قوس سربانتين 0 0 0%
23 قوس كلوتوئيد 1 1 3%
24 قوس قائم 1 1 3%
25 فاصله ديد 0 0 0%
26 عمليات خاكي 1 1 3%
27 منحني بروكنر 0 0 0%
28 كليات روسازي 0 0 0%
29 خاك بستر 1 1 3%
30 اساس و زيراساس و رويه شني 0 0 0%
31 تثبيت خاك 0 0 0%
32 مصالح شني 0 0 0%
33 قير 2 2 7%
34 آسفالت 1 1 3%
35 تاثير عوامل جوي 0 0 0%
36 بارگذاري 1 1 3%
37 روشهاي طراحي 1 1 3%
38 خرابي 0 0 0%
39 مرمت و بهسازي 1 1 3%
جمع 30 30 100%

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد