۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

                                                                    رشته مهندسی مواد

مهندسی مواد

زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 زمان ها 0 0 0 0%
2 الگوهای فعل 0 0 0 0%
3 شبه جمله اسم، صفت، قيد 1 3 4 7%
4 اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش 0 0 0 0%
5 مطابقت فاعل با فعل 0 0 0 0%
6 کلمات ربطی 3 1 4 7%
7 صفات تفضيلي و نسبي 1 0 1 2%
8 جملات مجهول 0 1 1 2%
9 جملات شرطي 0 0 0 0%
10 حروف اضافه 0 0 0 0%
11 واژگان – فعل 3 5 8 13%
12 واژگان – صفت 2 2 4 7%
13 واژگان – اسم 4 2 6 10%
14 (واژگان – قید) + افعال دو کلمه ای 1 1 2 3%
15 درک مطلب (زبان تخصصی) (15 سوال) 15 15 30 50%
جمع 30 30 60 100%
رياضيات سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 تابع 0 0 0 0%
2 حد و پيوستگي در توابع تك متغيره 2 1 3 8%
3 مشتق و كاربردهاي آن در توابع تك متغيره 1 2 3 8%
4 انتگرال و كاربردهاي آن 0 1 1 3%
5 انتگرال ناسره 0 0 0 0%
6 دنباله و سري 1 0 1 3%
7 معادلات صفحه و خط در فضا 0 0 0 0%
8 مشتق توابع چند متغيره و كاربردها 1 1 2 5%
9 عملگر نابلا 0 0 0 0%
10 ميدان‌هاي برداري (انحنا، تاب و …) 2 1 3 8%
11 انتگرال دوگانه 1 1 2 5%
12 انتگرال سه گانه 0 1 1 3%
13 انتگرال های خط 1 1 2 5%
14 انتگرال های سطوح 0 1 1 3%
15 اعداد مختلط 0 0 0 0%
16 رويه هاي فضايي 1 0 1 3%
17 جبر خطی 0 0 0 0%
18 ماتریس 0 0 0 0%
19 بسط دو جمله ای 0 0 0 0%
20 تعاريف اوليه معادلات ديفرانسيل 0 0 0 0%
21 معادلات مرتبه اول 2 1 3 8%
22 مسيرهاي قائم و پوش مربوط به يك دسته منحني 0 0 0 0%
23 معادلات ديفرانسيل مرتبه 2 و بالاتر 2 3 5 13%
24 حل معادلات ديفرانسيل با روش سري هاي تواني 0 0 0 0%
25 تبديل لاپلاس 1 1 2 5%
26 دستگاه معادلات ديفرانسيل خطي 0 0 0 0%
27 آناليز فوريه (سري فوريه ـ انتگرال فوريه ـ تبديل فوريه) 0 2 2 5%
28 بحث هاي اوليه توابع مختلط (معادلات كوشي ريمان ـ توابع همساز) 1 0 1 3%
29 نگاشت ها 0 1 1 3%
30 سري و انتگرال مختلط 1 2 3 8%
31 معادلات با مشتقات جزئي 3 0 3 8%
جمع 20 20 40 100%
خواص فيزيكي مواد سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 مقدمه اي بر علم و مهندسي مواد ـ خواص حساس و غيرحساس به ريزساختار 0 0 0 0%
2 ساختار اتمي ـ پيوندهاي بين اتمي ـ انرژي پيوند 0 2 2 5%
3 ساختار هاي كريستالي 0 0 0 0%
4 محاسبه حجم سلول واحد 0 0 0 0%
5 محاسبه دانسيته (اتمي، سطحي، مواد كريستالي) و فاكتور تراكم اتمي 1 2 3 8%
6 تحولات آلوتروپيك 0 0 0 0%
7 فضاهاي خالي در شبكه هاي كريستالي (تتراهدرال، اكتاهدرال) 1 0 1 3%
8 نقطه، جهت و صفحه در شبكه هاي كريستالي 1 0 1 3%
9 فاصله بين صفحات موازي 0 0 0 0%
10 زاويه بين جهات در سيستم مكعبي 0 0 0 0%
11 فصل مشترك دو صفحه ـ منطقه 0 1 1 3%
12 كاربرد اشعه x در كريستالوگرافي 0 0 0 0%
13 مفاهيم اوليه نفوذ 0 0 0 0%
14 انواع نفوذ و ضريب نفوذ (بين نشين و جانشين) 0 0 0 0%
15 قانون اول فيك 1 1 2 5%
16 قانون دوم فيك 0 0 0 0%
17 رابطه آرنيوسي ضريب نفوذ 0 1 1 3%
18 معادلات نفوذ 1 1 2 5%
19 فاكتور هاي موثر بر نفوذ 0 0 0 0%
20 اثر كركندال 0 0 0 0%
21 مسيرهاي نفوذپذيري سريع 0 0 0 0%
22 عيوب نقطه اي 0 0 0 0%
23 محلول جامد 1 0 1 3%
24 عيوب خطي 1 0 1 3%
25 عيوب صفحه اي (سطوح خارجي و مرزدانه) 0 0 0 0%
26 عدد اندازه دانه 0 0 0 0%
27 عيوب حجمي 0 0 0 0%
28 دياگرام هاي فازي (قانون فازي گيبس) 1 0 1 3%
29 نمودارهاي فازي دوتايي و نمودارهاي انرژي متناظر 1 0 1 3%
30 انجماد آلياژهاي محلول جامد 0 0 0 0%
31 استحاله ها و واكنش هاي متالورژيكي سه جزئي 1 1 2 5%
32 تركيبات مياني 0 0 0 0%
33 دياگرام هاي فازي (محاسبه تركيب شيميايي و مقدار فازها) 1 1 2 5%
34 دياگرام آهن ـكربن (فولادها)، محاسبه تركيب شيميايي و مقدار فازها 2 2 4 10%
35 دياگرام آهن ـ كربن (چدن ها)، محاسبه تركيب شيميايي و مقدار فازها 1 1 2 5%
36 دگرگوني هاي فازي در حالت جامد ـ انواع استحاله ها (همگن ـ غيرهمگن) 0 1 1 3%
37 سطوح بلوري و فصل مشترك ها 0 0 0 0%
38 شكل دانه ها و فازها 0 0 0 0%
39 جوانه زني در مايعات (همگن و ناهمگن) 1 1 2 5%
40 جوانه زني در جامدات (همگن و ناهمگن) 0 1 1 3%
41 جوانه زني روي مرزدانه 1 0 1 3%
42 رشد دانه ها و رسوبات 0 0 0 0%
43 عمليات حرارتي فولادها (سختي و سختي پذيري) 0 1 1 3%
44 عمليات حرارتي فولادها (نمودارهاي TTT، و CCT) 1 2 3 8%
45 كار سرد و آنيل و پارامترهاي موثر بر آنها 2 0 2 5%
46 دياگرام هاي سه تايي 1 1 2 5%
جمع 20 20 40 100%
خواص مكانيكي مواد سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 تنش و كرنش در حالت الاستيك 2 0 2 5%
2 تئوري پلاستيسيته 0 2 2 5%
3 آزمون كشش 1 0 1 3%
4 آزمون فشار 0 0 0 0%
5 آزمون پيچش 0 1 1 3%
6 آزمون سختي سنجي 0 0 0 0%
7 آزمون ضربه 0 2 2 5%
8 آزمون خستگي 0 0 0 0%
9 تنش برشي بحراني كريستال 1 1 2 5%
10 انواع عيوب شبكه 0 0 0 0%
11 مفهوم نابجايي 0 0 0 0%
12 حلقه نابجايي 0 0 0 0%
13 لغزش 1 0 1 3%
14 لغزش متقاطع 0 0 0 0%
15 صعود 0 0 0 0%
16 انواع نابجايي در سيستم هاي مختلف بلوري 3 0 3 8%
17 دو قلويي 0 0 0 0%
18 انرژي نابجايي 2 0 2 5%
19 انرژي نقص در چيده شدن 2 0 2 5%
20 نيروي وارد بر نابجايي 0 0 0 0%
21 نيروي بين نابجايي 0 0 0 0%
22 برخورد نابجايي ها 0 1 1 3%
23 تجزيه نابجايي ها 1 1 2 5%
24 تكثير نابجايي ها 0 0 0 0%
25 انباشتگي نابجايي ها 0 0 0 0%
26 كرنش سختي 0 0 0 0%
27 مقاوم شدن ناشي از مرزدانه 0 1 1 3%
28 عدد اندازه دانه 1 0 1 3%
29 مقاوم شدن از طريق نابجايي ها 1 2 3 8%
30 مقاوم شدن از طريق محلول جامد 0 0 0 0%
31 رسوب سختي 0 2 2 5%
32 پراكنده سختي 0 0 0 0%
33 پديده نقطه تسليم 0 0 0 0%
34 پير كرنشي 0 0 0 0%
35 كامپوزيت ها 0 1 1 3%
36 اثر باوشينگر 0 0 0 0%
37 بررسي مقاطع شكست 0 0 0 0%
38 مكانيزم شكست ترد و نرم 0 0 0 0%
39 استحكام نظري مواد 0 0 0 0%
40 تئوري گريفيث 1 0 1 3%
41 فاكتور تمركز تنش 0 0 0 0%
42 نظريه اوراوان 0 0 0 0%
43 فاكتور شدت تنش و چقرمگي شكست 2 2 4 10%
44 منطقه پلاستيك راس ترك 0 0 0 0%
45 دماي انتقال تردي به نرمي 0 0 0 0%
46 نمودارهاي خستگي 0 0 0 0%
47 انواع خستگي (كم چرخه، پرچرخه) 0 0 0 0%
48 پارامترهاي موثر بر خستگي 0 0 0 0%
49 رابطه گودمن 0 1 1 3%
50 معيار گربر 0 0 0 0%
51 معيار سودربرگ 0 0 0 0%
52 آزمايش مانسون 0 0 0 0%
53 سطح مقطع شكست خستگي 0 0 0 0%
54 سرعت رشد ترك خستگي 0 0 0 0%
55 معادلات عمر خستگي 1 1 2 5%
56 منحني خزش و فاكتور هاي موثر بر آن 1 1 2 5%
57 مكانيزم هاي خزش 0 1 1 3%
58 الگوهاي تغيير فرم خزش 0 0 0 0%
59 انواع ترك در خزش 0 0 0 0%
60 پارامتر لارسون ـ ميلر 0 0 0 0%
61 آلياژ هاي دماي بالا 0 0 0 0%
جمع 20 20 40 100%
شيمي فيزيك و ترموديناميك سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 قوانين گازها 0 0 0 0%
2 مفهوم کار و محاسبه آن 0 0 0 0%
3 دياگرام فازي 0 0 0 0%
4 نمودار هاي P-V-T 0 0 0 0%
5 رابطه کار و گرما 0 0 0 0%
6 انرژي داخلي و قانون اول ترموديناميک 0 1 1 3%
7 فرايندهاي ترموديناميکي 0 0 0 0%
8 ظرفيت گرمايي 0 0 0 0%
9 فرايند خودبخودي 0 0 0 0%
10 فرايند برگشت پذير و برگشت ناپذير 0 0 0 0%
11 قانون دوم ترموديناميك 2 0 2 5%
12 ماشينهای حرارتی(سيکل کارنو) 0 0 0 0%
13 انتالپي، انرزي آزاد هلمهولتز و انرژي آزاد گيبس 2 1 3 8%
14 معادلات حاکم برسيستم بسته 0 0 0 0%
15 پتانسيل شيميايي 0 0 0 0%
16 روابط ماکسول 0 1 1 3%
17 معادله گيبس هلمهولتز 1 1 2 5%
18 ظرفيت گرمايي، انتالپي و قانون سوم ترموديناميک 0 1 1 3%
19 انتروپي 0 0 0 0%
20 انتروپي آماري و حرارتي 1 1 2 5%
21 دمای شعله و گرمای واکنش 0 1 1 3%
22 تابعيت انرژي آزاد از  دما و فشار معادله کلاپيرون 0 0 0 0%
23 تعادل بين فازهاي گازي و کندانس، کلازيوس -کلاپيرون 1 1 2 5%
24 تعادل جامد-جامد 0 0 0 0%
25 قانون فازي گيبس 1 1 2 5%
26 خواص ترموديناميکي گازهاي ايده ال مخلوط آنها 0 0 0 0%
27 محلول ايده آل 0 1 1 3%
28 قانون رائولت و قانون هنري 1 0 1 3%
29 معادله گيبس دوهم 1 0 1 3%
30 انرژي آزاد گيبس براي تشکيل محلول ـ گرماي تشكيل محلول ها 1 1 2 5%
31 خواص محلول هاي ايده ال رائولتي 0 0 0 0%
32 محلول هاي غير ايده ال 0 0 0 0%
33 محلول هاي باقاعده 2 1 3 8%
34 انرژي آزاد و اکتيويته  سيستم دوتايي 2 2 4 10%
35 تعادل در واکنش هاي گازي و معرفي ثابت تعادل 0 2 2 5%
36 تاثير دما بر  تعادل و معادله وانت هوف 0 0 0 0%
37 تعادل در سيستم واکنش شيميايي O2 ، SO2و SO3 0 0 0 0%
38 تعادل در مخلوط هاي گازي H2 ، H2O ،CO و CO2 0 0 0 0%
39 تعادل در سيستم شامل فازهاي کندانس و گازي 3 3 6 15%
40 تغييرات انرزي آزاد بر حسب دما 0 0 0 0%
41 دياگرام الينگهام 1 0 1 3%
42 اثر تغيير فاز 0 0 0 0%
43 حالت هاي استاندارد هنري، رائولت و 1% وزني 0 0 0 0%
44 رابطه T-V-P در گازها 0 0 0 0%
45 انحراف از حالت ايده ال و معادله گازهاي حقيقي 0 0 0 0%
46 گاز هاي واندروالس 1 0 1 3%
47 گازهاي غير ايده ال 0 0 0 0%
48 گازهاي ايده ال 0 1 1 3%
جمع 20 20 40 100%

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد