۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

                                                             رشته مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک

زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 لغت 3 7 10 10 10 40 27%
2 گرامر 7 3 5 5 0 20 13%
3 Cloze Test 5 5 0 0 5 15 10%
4 Reading Comprehension 15 15 15 15 15 75 50%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
ریاضیات (رياضي عمومي 1و 2 ، معادلات دیفرانسیل ، رياضي مهندسي) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 اعداد مختلط و بحث هاي اوليه مربوط به آن 0 0 0 0 0 0 0%
2 تابع و بحث هاي اوليه مربوط به آن 2 1 0 0 0 3 3%
3 حد و پيوستگي در توابع تك متغيره 1 1 0 0 0 2 2%
4 مشتق و كاربردهاي آنها در توابع تك متغيره 0 0 0 1 0 1 1%
5 انتگرال هاي يگانه و كاربردهاي آن 2 2 0 2 0 6 5%
6 دنباله ها و سري ها 3 2 3 1 3 12 10%
7 ماتريس 0 1 0 0 0 1 1%
8 بردارها و معادلات صفحه و خط در فضا 0 1 1 0 0 2 2%
9 توابع دومتغيره (مسايل حد و مشتقات جزيي و …) 0 1 0 0 0 1 1%
10 اپراتور برداري نابلا و بحث هاي مربوط به آن 1 0 0 0 0 1 1%
11 ميدان هاي برداري (انحناء …) 2 1 1 0 2 6 5%
12 انتگرال هاي دوگانه 1 0 0 2 1 4 3%
13 انتگرال هاي سه گانه 1 1 1 1 2 6 5%
14 انتگرال هاي خط 2 2 3 1 2 10 8%
15 انتگرال هاي سطح 0 1 1 2 0 4 3%
16 تعاريف اوليه و مقدمات 0 1 1 0 0 2 2%
17 معادلات ديفرانسيل مرتبه اول 3 1 0 2 1 7 6%
18 مسيرهاي قائم وپوش مربوط به يك دسته منحني 0 0 1 0 0 1 1%
19 معادلات ديفرانسيل مرتبه دو و بالاتر 2 3 1 1 1 8 7%
20 حل معادلات ديفرانسيل با روش سري هاي تواني 1 2 1 1 1 6 5%
21 تبديل لاپلاس 1 1 1 1 2 6 5%
22 دستگاه معادلات ديفرانسيل خطي 1 0 0 0 0 1 1%
23 آناليز فوریه 2 2 2 2 1 9 8%
24 توابع مختلط 0 0 1 2 1 4 3%
25 نگاشتها 2 1 1 1 1 6 5%
26 بسطهاي تیلور و لوران 0 0 0 0 0 0 0%
27 انواع نقاط تكين – روشهاي محاسبه مانده در قطب ها 1 0 0 0 0 1 1%
28 انتگرال هاي مختلط 1 1 1 0 0 3 3%
29 محاسبه انتگرال هاي حقيقي با روش مانده ها 0 0 0 0 0 0 0%
30 بسط هاي لوران معتبر در نواحي 0 1 0 0 0 1 1%
31 معادلات با مشتقات جزئی 1 3 0 0 2 6 5%
جمع 30 30 20 20 20 120 100%
حرارت و سیالات  (ترموديناميك،  مکانيک سيالات ،  انتقال حرارت) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تعاريف و مفاهيم اوليه 0 0 0 0 1 1 1%
2 خواص ترموديناميكي 0 0 1 1 0 2 2%
3 كار و انتقال حرارت 2 1 0 1 0 4 3%
4 قانون اول ترموديناميك 2 3 4 1 2 12 10%
5 قانون دوم ترموديناميك 1 1 0 1 1 4 3%
6 آنتروپي 3 0 0 0 1 4 3%
7 كار برگشت‌پذير، برگشت ناپذيري و اگزرژي 0 0 0 1 0 1 1%
8 چرخه هاي توان و تبريد 0 2 1 0 0 3 3%
9 ترموديناميك مخلوط ها و سايكرومتري 0 0 0 1 0 1 1%
10 واكنشهاي شيميايي و احتراق 1 2 0 0 1 4 3%
11 روابط ترموديناميكي 0 1 1 0 1 3 3%
12 جريان تراكم پذير 1 1 0 1 0 3 3%
13 مفاهيم اساسي 1 1 0 0 0 2 2%
14 خواص سيالات 0 0 1 0 0 1 1%
15 استاتيك سيالات 4 1 1 1 1 8 7%
16 سينماتيك سيالات 0 1 1 2 0 4 3%
17 ديناميك ذره اي از سيال (معادله اولر و برنولي) 0 1 1 3 0 5 4%
18 ديناميك توده اي از سيال (روش انتگرالي) 0 1 0 0 0 1 1%
19 ديناميك سيالات لزج (روش ديفرانسيلي) 0 0 1 0 0 1 1%
20 آناليز ابعادي و تشابه 1 0 0 0 0 1 1%
21 جريان داخلي 2 2 1 1 4 10 8%
22 تئوري جريان ايده آل 0 0 1 0 1 2 2%
23 تئوري لايه هاي مرزي – جريان خارجي 3 2 0 0 1 6 5%
24 مفاهيم اوليه و موازنه انرژي 0 0 0 0 0 0 0%
25 معادله هدايت – هدايت يك بعدي شرايط پايا 3 4 0 2 2 11 9%
26 هدايت دو بعدي شرايط پايا 1 0 0 0 0 1 1%
27 هدايت گذرا 0 0 1 1 1 3 3%
28 مفاهيم اوليه انتقال حرارت جابجايي 1 0 0 0 0 1 1%
29 جابجايي در جريان هاي خارجي 0 1 2 0 0 3 3%
30 جابجايي در جريان هاي داخلي 0 2 2 0 2 6 5%
31 جابجايي آزاد 1 0 0 1 0 2 2%
32 جوشش و چگالش 0 0 0 0 0 0 0%
33 مبدل هاي حرارتي 0 1 1 1 0 3 3%
34 تشعشع 3 2 0 1 1 7 6%
جمع 30 30 20 20 20 120 100%
جامدات ( استاتيك ،  مقاومت مصالح،  طراحی اجزا ) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 اعضاي دو نيرويي و سه نيرويي 1 0 0 2 0 3 3%
2 جبربرداري 0 1 0 0 0 1 1%
3 معادلات تعادل 5 3 2 3 1 14 12%
4 خرپا‌ها 0 1 2 0 1 4 3%
5 قاب‌ها 0 0 1 0 2 3 3%
6 گشتاور خمشي و نیرو ی برشي تیرهای تخت 1 0 0 1 1 3 3%
7 تعاريف اصطكاك وضريب آن 0 2 0 1 0 3 3%
8 مسائل اصطكاك تسمه‌اي 0 0 1 0 0 1 1%
9 ممان دوم سطوح 1 0 0 0 0 1 1%
10 تعيين مركز جرم و سطح و خط 1 0 1 0 0 2 2%
11 روش انرژی (اصل كار مجازي) 0 2 0 0 1 3 3%
12 كابل 1 1 0 0 1 3 3%
13 تنش و کرنش بار محوري- قوانين هوك 0 1 0 0 1 2 2%
14 مسائل نامعین بار محوری 0 1 0 0 0 1 1%
15 تنش و کرنش برشی 0 0 0 0 1 1 1%
16 دایره مور 3 0 0 0 0 3 3%
17 تنش و كرنش حرارتي 0 0 0 1 1 2 2%
18 پيچش مقاطع دايروي 0 0 0 1 1 2 2%
19 پيچش مقاطع غيردايروي 0 0 0 0 0 0 0%
20 پيچش مقاطع جدار نازك 1 0 0 1 0 2 2%
21 پیچش مقاطع مرکب 0 0 1 1 0 2 2%
22 مسائل نامعین پیچش 0 1 0 0 0 1 1%
23 خمش 1 0 1 0 0 2 2%
24 برش در مقاطع جدارنازك 0 1 0 0 0 1 1%
25 بارهاي مركب 0 0 0 1 0 1 1%
26 بار بحرانی و کمانش 1 2 0 1 1 5 4%
27 محاسبه انرژي اعضا 1 2 1 0 1 5 4%
28 روش كاستيگليانو 0 0 0 0 0 0 0%
29 محاسبه شیب و خيز و زاوي پيچش  به روش انرژی 1 0 3 1 0 5 4%
30 پوسته‌ها و مخازن تحت فشار 2 3 0 0 1 6 5%
31 پلاستيسيته 0 0 0 0 0 0 0%
32 تنش وان ميزز  / ترسکا 1 0 1 2 1 5 4%
33 معيارهاي شكست مواد نرم 1 0 0 0 0 1 1%
34 معيارهاي شكست مواد ترد 0 2 0 0 1 3 3%
35 تمرکز تنش 0 1 1 0 0 2 2%
36 جوش‌ 0 0 1 0 0 1 1%
37 پيچ های اتصال 0 1 0 0 0 1 1%
38 پيچ‌هاي انتقال قدرت 0 0 0 1 0 1 1%
39 خستگي 0 1 0 0 0 1 1%
40 فنرهاي مارپیچ كششي فشاري 0 1 1 1 1 4 3%
41 فنرهاي پيچشي 0 0 0 0 1 1 1%
42 ياتاقان غلتشي 1 1 0 1 0 3 3%
43 ياتاقان لغزشي 0 0 0 0 0 0 0%
44 تسمه 1 0 1 0 0 2 2%
45 چرخدنده ساده 2 1 0 1 1 5 4%
46 چرخدنده سيكلوئيدي 0 0 1 0 0 1 1%
47 حلزون چرخ حلزون 1 0 0 0 1 2 2%
48 چرخدنده مخروطي 0 0 0 0 0 0 0%
49 چرخدنده مارپيچ 0 0 0 0 0 0 0%
50 كلاچ و ترمز کفشکی 1 0 1 0 0 2 2%
51 كلاچ و ترمز ديسكي 0 0 0 0 0 0 0%
52 كلاچ مخروطي 1 0 0 0 0 1 1%
53 ترمز تسمه‌اي 0 1 0 0 0 1 1%
54 خار و پين 0 0 0 0 0 0 0%
55 طناب 1 0 0 0 0 1 1%
جمع 30 30 20 20 20 120 100%
ديناميك و ارتعاشات (ديناميك، ديناميك ماشين، ارتعاشات، كنترل) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 حركت مستقيم‌الخط 1 0 0 0 0 1 1%
2 حركت منحني‌الخط در صفحه 1 1 0 0 1 3 3%
3 قانون دوم نيوتن و قانون اويلر 0 1 1 1 1 4 3%
4 دستگاه‌هاي چرخان و سرعت و شتاب نسبي و مفهوم شتاب كريوليس 3 1 0 1 0 5 4%
5 كار و انرژي 2 2 2 2 2 10 8%
6 ضربه و اندازه حركت 0 3 1 1 0 5 4%
7 سينماتيك اجسام صلب 1 0 1 0 0 2 2%
8 سينتيك اجسام صلب 1 1 0 0 1 3 3%
9 درجه آزادي مكانيزم هاي صفحه اي 1 2 0 1 0 4 3%
10 مراكز آني دوران مكانيزم هاي صفحه اي 1 0 0 2 1 4 3%
11 سرعت شناسي با استفاده از مراكز آني دوران 0 0 0 1 1 2 2%
12 سرعت شناسي مكانيزم هاي صفحه اي 2 0 1 0 2 5 4%
13 شتاب شناسي مكانيزم هاي صفحه اي 0 1 1 0 0 2 2%
14 مكانيزم هاي صفحه اي معادل 0 2 0 0 0 2 2%
15 نيروشناسي مكانيزم هاي صفحه اي 1 0 0 0 0 1 1%
16 چرخ لنگر 0 0 0 0 0 0 0%
17 ترازمندي اجرام چرخان و رفت و برگشتي 1 0 0 0 0 1 1%
18 بادامك و پيرو 0 0 1 0 0 1 1%
19 مجموعه چرخ دنده هاي معمولي 0 0 0 0 0 0 0%
20 مجموعه چرخ دنده هاي خورشيدي صفحه اي 1 2 1 1 0 5 4%
21 مجموعه چرخ دنده هاي خورشيدي فضايي 0 0 1 0 1 2 2%
22 مفاهيم اوليه ارتعاشات 0 0 1 0 1 2 2%
23 ارتعاشات آزاد سيستم هاي يك درجه آزادي بدون ميرايي 1 1 0 1 0 3 3%
24 معادلات ديفرانسيل حركت و فركانس طبيعي بدون ميرايي: ١ روش نيوتن ٢ روش انرژي ٣
روش رايلي ٤ روش سيستم هاي معادل
4 2 2 2 2 12 10%
25 ارتعاشات آزاد سيستم هاي يك درجه آزادي با ميرايي 1 1 0 0 0 2 2%
26 مشخصه هاي مهم حركت (فركانس طبيعي ميرايي، كاهش لگاريتمي، انرژي تلف شده و …) 0 0 0 0 0 0 0%
27 ارتعاشات آزاد با ميرايي کولمب 0 1 1 0 0 2 2%
28 استخراج و حل معادلات حركت با ميرايي 0 0 0 0 0 0 0%
29 تحريك سيستم هاي يك درجه آزادي 0 2 1 0 1 4 3%
30 ارتعاشات آزادسيستم هاي دو درجه آزادي 1 0 0 2 1 4 3%
31 ارتعاشات آزاد و اجباري سيستم هاي چند درجه آزادي 0 0 0 0 0 0 0%
32 ارتعاشات سيستم هاي پيوسته 0 0 0 0 0 0 0%
33 مدلسازي رياضي سيستم ها 0 2 1 1 0 4 3%
34 به دست آوردن تابع تبديل 1 0 0 0 0 1 1%
35 معادلات فضاي حالت 1 1 0 0 1 3 3%
36 پاسخ زماني سيستم هاي مرتبه اول 0 0 0 0 1 1 1%
37 مطالعه سيستم هاي مرتبه دوم و مشخصه هاي آن 0 0 0 1 1 2 2%
38 پايداري  معيار پايداري راث  هرويتس 1 1 1 1 1 5 4%
39 خطاي حالت ماندگار 0 0 0 0 0 0 0%
40 مكان هندسي ريشه ها 2 1 1 1 0 5 4%
41 پاسخ فركانسي سيستمهاي كنترل (نايكوئيست) 2 1 2 0 0 5 4%
42 دياگرام بد 0 0 0 1 1 2 2%
43 جبران كننده ها و كنترلرها 0 1 0 0 0 1 1%
جمع 30 30 20 20 20 120 100%
ساخت و توليد سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 توانايي ماشينكاري 6 3 1 0 1 1 3%
2 سيستم هاي اندازه گيري 4 4 2 2 2 4 10%
3 قالب پرس 4 4 2 2 3 5 13%
4 علم مواد 3 2 3 3 5 8 20%
5 عمليات حرارتي 1 1 0 0 0 0 0%
6 اونيورسال 1 0 3 3 3 6 15%
7 جوشكاري 5 2 0 0 0 0 0%
8 ماشين هاي كنترل عددي 2 3 3 3 2 5 13%
9 توليد مخصوص 0 3 2 2 2 4 10%
10 هيدروليك نيوماتيك 3 3 2 2 2 4 10%
11 مديريت توليد 0 2 2 3 0 3 8%
12 ريخته گري 1 3 0 0 0 0 0%
جمع 30 30 20 20 20 40 100%

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد