۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

                                                               رشته مهندسی کامپیوتر

مهندسي کامپیوتر

زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 زمان ها 0 0 1 0 0 1 1%
2 الگوهای فعل 0 0 1 0 1 2 1%
3 شبه جمله (اسمي،قيدي،صفتي) 0 0 1 4 2 7 5%
4 اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش 0 0 0 0 0 0 0%
5 شکل کلمه 0 0 1 1 1 3 2%
6 مطابقت فاعل با فعل 0 0 0 0 0 0 0%
7 کلمات ربطی 0 0 0 0 0 0 0%
8 حروف اضافه 0 0 1 0 1 2 1%
9 وارونگی و ساختار موازی 0 0 0 0 0 0 0%
10 واژگان – فعل 0 0 4 3 5 12 9%
11 واژگان – صفت 0 0 2 2 2 6 4%
12 واژگان – اسم 0 0 4 4 2 10 7%
13 واژگان – قید + افعال دو کلمه ای 0 0 0 1 1 2 1%
14 زبان تخصصی(درک مطلب ) 25 25 15 15 15 95 68%
جمع 25 25 30 30 30 140 100%
آمار و احتمال سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 آنالیز ترکیبی و احتمال 0 1 1 1 2 5 20%
2 متغیرهای تصادفی 1 1 0 0 0 2 7%
3 متغیرهای تصادفی توام 1 0 0 0 0 1 4%
4 توزیع گسسته و پیوسته 2 1 2 1 0 6 20%
5 توزیع های نمونه ای، برآورد و آزمون 2 3 2 3 3 13 48%
جمع 6 6 5 5 5 27 100%
ریاضی مهندسی سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 آنالیز فوریه 1 1 1 1 2 6 22%
2 توابع مختلط 1 0 1 0 0 2 7%
3 نگاشتها 0 1 0 1 1 3 11%
4 سری و انتگرال مختلط 2 2 2 1 1 8 30%
5 معادله با مشتقات جزئی 2 2 1 2 1 8 30%
جمع 6 6 5 5 5 27 100%
ساختمان های گسسته سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 منطق ریاضی و جبر بول 2 1 1 2 0 6 22%
2 تئوري اعداد 0 0 1 1 1 3 11%
3 روابط بازگشتي و روشهاي حل آنها 0 1 0 1 1 3 11%
4 توابع مولد 0 0 0 0 0 0 0%
5 مجموعه 1 0 0 0 1 2 7%
6 روابط و توابع 0 1 1 0 1 3 11%
7 ساختارهاي جبري – ترتيب جزئي – لاتيس 1 1 0 0 0 2 7%
8 گراف و درخت 2 2 2 1 1 8 30%
9 زبانها و گرامرها 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 6 6 5 5 5 27 100%
درس: محاسبات عددی سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 آنالیز خطاها 1 0 0 1 0 2 7%
2 حل عددي معادلات 1 1 1 0 1 4 15%
3 درونیابی 0 1 0 1 0 2 7%
4 تقریب کمترین مربعات 0 1 1 0 0 2 7%
5 مشتق گیري و انتگرال گیري عددي 2 1 1 0 2 6 22%
6 حل معادلات دیفرانسیل 1 1 1 1 1 5 19%
7 حل دستگاه معادلات 0 1 0 1 0 2 7%
8 ماتریس ها و مقادیر ویژه ماتریس ها 1 0 1 1 1 4 15%
جمع 6 6 5 5 5 27 100%
ساختمان داده ها سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 آنالیز الگوریتم ها و روابط بازگشتي 1 3 1 2 3 10 29%
2 آرایه ها و ماتريس ها 1 0 1 0 0 2 6%
3 پشته و صف 0 0 0 0 0 0%
4 لیست پیوندي 0 0 0 1 1 3%
5 درخت ها 4 3 6 3 1 17 50%
6 گراف ها 0 0 0 0 0 0%
7 Hash 0 0 1 0 1 3%
8 روش هاي مرتب سازي 0 0 1 2 3 9%
جمع 6 6 8 7 7 34 100%
درس: نظریه زبان ها و ماشین ها سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مفاهیم اولیه زبان ها و ماشین ها، برابري زبان و گرامر 0 2 2 1 0 5 17%
2 ماشین هاي متناهی (DFA,NFA) 1 0 2 1 1 5 17%
3 زبانها، عبارات و گرامرهاي منظم و خطي 1 0 0 1 0 2 7%
4 خصوصيات زبانهاي منظم 2 0 1 0 1 4 13%
5 زبان ها و گرامرهاي مستقل از متن 0 1 0 0 1 2 7%
6 ساده سازي گرامرهاي مستقل از متن 0 0 0 0 1 1 3%
7 ماشين پشته اي 0 1 0 1 0 2 7%
8 خصوصيات زبانهاي مستقل از متن 0 1 0 0 0 1 3%
9 ماشين تورينگ، انواع مدلها و ويژگيهاي آنها 1 1 0 1 0 3 10%
10 زبانهاي نوع صفر و يك 0 0 1 0 0 1 3%
11 ويژگيهاي زبانهاي نوع صفر و يك و محدوديتهاي محاسباتي 1 0 0 1 2 4 13%
جمع 6 6 6 6 6 30 100%
درس: مدار منطقی سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 جبربول و ساده سازي توابع بولي 1 0 1 1 1 4 12%
2 مخاطرات (هازارد) 1 2 1 0 1 5 15%
3 مدارهاي تركيبي 1 1 1 1 2 6 18%
4 مدارهاي ترتيبي و تحلیل آنها 2 2 5 2 2 13 38%
5 طراحي مدارهاي ترتيبي 1 0 0 2 1 4 12%
6 شيوه نمايش اطلاعات 0 0 0 0 0 0 0%
7 حافظه ها 0 1 0 1 0 2 6%
جمع 6 6 8 7 7 34 100%
درس: معماری کامپیوتر سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 روند توسعه معماری کامپیوتر 1 0 0 0 1 2 8%
2 سازمان و طراحی کامپیوتر پایه 0 1 0 0 3 4 15%
3 روشهاي مختلف نمایش اعداد 1 1 1 1 0 4 15%
4 مدارهاي ریاضی و محاسباتی 1 1 0 1 0 3 12%
5 پایپ لاین و اندازه گیری کارآیی و تسریع 1 0 1 1 1 4 15%
6 طراحی واحد کنترل 1 1 0 1 0 3 12%
7 حافظه 0 2 1 2 1 6 23%
8 دستگاههاي ورودي خروجی 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 5 6 3 6 6 26 100%
سیستم عامل سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مفاهیم اولیه سیستم عامل و تعاریف آنها 0 1 0 0 0 1 4%
2 فرآيندها و زمانبندي پردازنده ها 1 2 2 2 4 11 44%
3 همروندي انحصار متقابل و همگام سازي 1 1 1 1 0 4 16%
4 بن بست 1 0 0 0 0 1 4%
5 مديريت IO و ديسك 0 0 0 0 0 0 0%
6 مديريت حافظه 1 0 0 0 0 1 4%
7 حافظه مجازي 2 2 1 1 1 7 28%
جمع 6 6 4 4 5 25 100%
گرایش: معماری کامپیوتر      درس:  مدار الکتریکی سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مدارهاي مقاومتي و روشهاي تحليل آنها 1 1 1 0 1 4 14%
2 مدارهاي معادل 1 1 0 1 0 3 10%
3 مدارهاي مرتبه اول 2 0 1 1 0 4 14%
4 مدارهاي مرتبه دوم 1 3 0 0 0 4 14%
5 مدارهاي LTI مرتبه n ام 1 0 2 1 1 5 17%
6 تجزيه و تحليل حالت دائمي سينوسي 1 2 1 2 3 9 31%
7 مدارهاي با القاي متقابل(تزويج) و ترانسفورماتور 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 7 7 5 5 5 29 100%
گرایش: معماری       درس:  الکترونیک دیجیتال و vlsi سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مروری بر ترانزیستورهای MOS و معادلات مربوطه و حل مدارهای MOS 1 1 2 2 1 7 12%
2 مشخصات مدارهای ترکیبی ـ مشخصات AC و DC ( بررسی مشخصه VTC و دیگر مشخصات مدار در حالت¬های استاتیک و دینامیک
مدارهای وارونگر MOS ـ مدارهای وارونگر NMOS با بار مقاومتی
مدارهای وارونگر NMOS با بار NMOS اشباع شده)
1 1 1 1 1 5 9%
3 مدارهای وارونگر MOS ـ مدارهای وارونگر NMOS با بار NMOS تهی
مدارهای وارونگر MOS ـ مدارهای وارونگر شبه NMOS
مدارهای وارونگر CMOS
مدارهای ترکیبی استاندارد
1 0 0 0 1 2 4%
4 تحلیل مدارهای ترکیبی استاندارد
بررسی برخی مدارهای خاص مانند Schmitt Trigger  و BiCMOS
1 1 3 1 1 7 12%
5 تحلیل مدارهای ترکیبی استاندارد 0 0%
6 Pass Transistor ها
Transmission Gate ها
طراحی مدارهای ترکیبی با استفاده از آنها
2 0 1 1 2 6 11%
7 تکنولوژی ساخت نیمه-هادیها
Layout یا نمودار چینش و Stick diagram یا نمودار میله¬ای
3 4 3 3 2 15 26%
8 بررسی مقاومتها و خازن-ها در مدارهای VLSI
تاخیر در مدارهای VLSI
1 1 0 0 1 3 5%
9 مدارهای ترکیبی سنکرون و بررسی کامل انواع این مدارها ، شامل مدارهای Dynamic ، مدارهای Domino ، مدار Zipper و …
بررسی مسئله توان مصرفی در مدارهای VLSI
بررسی ساختار حافظه ها
0 2 0 0 1 3 5%
10 بررسی انوع حافظه¬ها ( حافظه های  ROMـ PROM ـ EPROM ـ E2PROM ـ SRAM و DRAM )
بررسی مدارهای PLD
1 1 0 1 0 3 5%
11 مروری بر مدارهای خاص VLSI ( بررسی انواع مدارهای ریاضی و … )
مروری مختصر بر ترانزیستورهای BJT
مدارهای RTL و تحلیل آنها
مدارهای DTL و تحلیل آنها
1 1 1 2 1 6 11%
12 مدارهای TTL و تحلیل آنها
مدارهای ECL و تحلیل آنهابررسی انواع گیت¬های  TTL و ECL
0 0 0 0 0 0 0%
جمع 12 12 11 11 11 57 100%
انتقال داده سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مفاهيم بنيادي انتقال داده و شبكه 0 2 1 0 1 4 17%
2 آناليز سيگنالها و عوامل ايجاد خطا 2 1 0 2 1 6 26%
3 استانداردهاي واسط 0 0 0 0 1 1 4%
4 كدگذاري و مدولاسيون 1 2 1 0 0 4 17%
5 كنترل خطا 1 1 1 1 1 5 22%
6 كنترل جريان 1 0 1 1 0 3 13%
جمع 5 6 4 4 4 23 100%
گرایش: هوش مصنوعی      درس:  مدار الکتریکی سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مدارهاي مقاومتي و روشهاي تحليل آنها 1 2 1 0 0 4 11%
2 مدارهاي معادل 1 1 1 2 2 7 19%
3 مدارهاي مرتبه اول 1 2 0 0 1 4 11%
4 مدارهاي مرتبه دوم 1 1 1 2 2 7 19%
5 مدارهاي LTI مرتبه n ام 1 1 2 1 1 6 16%
6 تجزيه و تحليل حالت دائمي سينوسي 3 1 2 2 1 9 24%
7 مدارهاي با القاي متقابل(تزويج) و ترانسفورماتور 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 8 8 7 7 7 37 100%
گرایش: هوش مصنوعی       درس:  طراحی الگوریتم سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 نماد هاي مجانبي، آناليز الگوريتم و روش های مرتب سازی 4 1 1 2 1 9 26%
2 روابط بازگشتي و روشهاي تقسيم و غلبه 2 2 2 0 3 9 26%
3 روشهاي حريصانه 0 1 0 0 0 1 3%
4 برنامه نويسي پويا 0 0 1 0 0 1 3%
5 روشهاي پسگرد 0 0 0 0 0 0 0%
6 روشهاي انشعاب و تحديد 0 0 0 0 0 0 0%
7 درخت ها و گراف ها 2 4 2 4 2 14 41%
8 NP تئوري 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 8 8 6 6 6 34 100%
درس: هوش مصنوعی سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تعاريف اوليه هوش مصنوعي 0 0 0 0 0 0 0%
2 عاملهاي هوشمند 1 1 1 0 0 3 8%
3 جستجوي غيرهوشمند در گراف فضاي حالت 1 1 2 0 0 4 10%
4 روشهاي جستجوي آگاهانه 1 1 0 1 1 4 10%
5 جستجوي رقابتي 1 1 1 1 1 5 13%
6 مسئله ارضاء محدوديت 0 0 1 1 1 3 8%
7 مباني منطق رياضي 1 3 0 1 1 6 15%
8 استدلال خودكار 1 0 1 1 0 3 8%
9 مسائل متفرقه در هوش مصنوعي 3 2 1 2 3 11 28%
10 زبان پرولوگ 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 9 9 7 7 7 39 100%
کامپایلر سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 اصول طراحي و ساخت كامپايلرها 0 0 0 1 1 2 7%
2 تحليل لغوي 0 0 0 1 0 1 4%
3 روشهاي پارس LL 1 0 2 1 0 4 15%
4 انواع گرامرها 2 1 0 0 1 4 15%
5 تجزيه بالا به پائين 0 0 0 0 0 0 0%
6 تجزيه پائين به بالا 1 0 1 0 1 3 11%
7 روش تجزيه LR 0 2 1 1 1 5 19%
8 استراتژي هاي تخصيص حافظه 0 1 0 0 1 2 7%
9 تجزيه و تحليل معنوي 0 0 0 0 0 0 0%
10 توليد كد مياني 0 1 1 1 0 3 11%
11 بهينه سازي 2 1 0 0 0 3 11%
12 خطا يابي 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 6 6 5 5 5 27 100%
زبان هاي برنامه سازي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مطالعه زبانهاي برنامه سازي 0 1 0 1 0 2 7%
2 پردازنده هاي زبانهاي برنامه سازي 1 0 1 0 0 2 7%
3 اطلاعات از نوع اوليه 2 1 2 0 2 7 26%
4 بسته بندی و و راثت 0 0 0 0 0 0 0%
5 کنترل ترتيب اجرا 1 1 0 2 0 4 15%
6 کنترل اجرا زیربرنامه 2 2 1 2 2 9 33%
7 راههاي مختلف قراردادن اطلاعات جهت عمليات 0 0 0 0 1 1 4%
8 مديريت حافظه 0 1 1 0 0 2 7%
9 برنامه سازي شئي گرا 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 6 6 5 5 5 27 100%
گرایش: نرم افزار       درس:  طراحی الگوریتم سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 نماد هاي مجانبي، آناليز الگوريتم و روش های مرتب سازی 1 1 1 2 1 6 19%
2 روابط بازگشتي و روشهاي تقسيم و غلبه 3 3 1 1 2 10 31%
3 روشهاي حريصانه 0 0 0 0 0 0 0%
4 برنامه نويسي پويا 1 0 0 0 1 2 6%
5 روشهاي پسگرد 0 0 0 0 0 0 0%
6 روشهاي انشعاب و تحديد 0 0 0 0 0 0 0%
7 درخت ها و گراف ها 2 3 4 3 2 14 44%
8 NP تئوري 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 7 7 6 6 6 32 100%
پایگاه داده سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مفاهیم پایگاه داده 0 0 0 0 0 0 0%
2 معماري پایگاه داده ها 0 0 0 0 0 0 0%
3 استقلال داده اي 1 1 0 0 0 2 8%
4 مفاهیم مدل رابطه اي و جبر رابطه اي 1 1 1 0 1 4 17%
5 تبدیل نمودارهای ER به جبر رابطه ها 1 0 0 0 0 1 4%
6 SQL دستورات 2 3 2 2 1 10 42%
7 وابستگی هاي تابعی 1 0 0 0 1 2 8%
8 بستار وابستگی 0 0 0 0 0 0 0%
9 یافتن کلید کاندید و ابر کلید 0 0 1 2 1 4 17%
10 صورت هاي نرمال 0 1 0 0 0 1 4%
جمع 6 6 4 4 4 24 100%

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد