۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

                                                                                    مجموعه آمار

مجموعه آمار

زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 Vocabulary 10 10 10 30 33%
2 Grammar 5 5 5 15 17%
3 درك مطلب 15 15 15 45 50%
جمع 30 30 30 90 100%
آمار كاربردي(روشهاي آماري،رگرسيون،نمونه گيري) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 مفاهيم اوليه احتمال و كاربرد (تابع احتمال و اميد و ….) 1 0 0 1 1%
2 توزيع هاي نمونه اي (توزيع T,Fو … ) 1 1 2 4 3%
3 برآورد كننده ها و ويژگي هاي آن(نا اريبي و MLE و ….) 4 0 2 6 4%
4 برآوردهاي فاصله اي(براي ميانگين و واريانس و نسبت و …) 1 5 4 10 7%
5 مفاهيم اوليه آزمون فرض(خطاها و تابع توان و ..) 2 5 6 13 10%
6 انواع آزمونهاي آماري(ميانگين، واريانس، نسبت، نيكويي برازش و…) 4 1 1 6 4%
7 همبستگي 1 1 0 2 1%
8 آناليز واريانس 0 2 0 2 1%
9 آمار توصيفي 1 0 0 1 1%
1 مفاهيم اوليه- مدل رگرسيون خطي ساده و روش كمترين مربعات 3 3 5 11 8%
2 خواص برآوردگرها، برآورد و آزمون كردن پارامترهاي مدل رگرسيون 3 4 5 12 9%
3 رگرسيون چند متغيره 4 3 2 9 7%
4 مدل رگرسيون غير خطي و آزمونهاي مربوطه 3 1 0 4 3%
5 آزمون نيكويي برازش 0 2 2 4 3%
6 رگرسيون نشانگر 0 0 0 0 0%
7 رگرسيون پيشرو و پسرو 2 1 1 4 3%
8 رگرسيون موزون 0 1 0 1 1%
9 ضريب همبستگي چندگانه و جزئي و آزمونهاي مربوطه 0 0 0 0 0%
1 مفاهيم اوليه نمونه‌گيري، نمونه‌گيري تصادفي ساده(صيد و باصيد و ….) 3 6 5 14 10%
2 نمونه‌گيري طبقه‌اي (كمي و كيفي) 3 2 2 7 5%
3 نمونه‌گيري خوشه‌اي يك مرحله‌اي و دو مرحله‌اي 4 2 2 8 6%
4 نمونه‌گيري سيستماتيك 1 1 2 4 3%
5 نمونه‌گيري با احتمال نامساوي 3 2 1 6 4%
6 برآوردگرهاي نسبتي و رگرسيوني 1 2 3 6 4%
جمع 45 45 45 135 100%
آمار نظری(احتمال و كاربرد،آمار رياضي 1 و 2) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 آناليز تركيبي، اصل ضرب و جمع و روشهاي شمارش 3 1 1 5 4%
2 اصول احتمال (احتمال تك متغيره و استقلال پيشامدها و …) 0 2 0 2 1%
3 احتمال شرطي (قضيه بيز و ….) 0 1 1 2 1%
4 متغيرهاي تصادفي و تابع احتمال ( اميد و ورايانس و …) 3 4 2 9 7%
5 متغيرهاي تصادفي توام (احتمال چند متغيره،حاشيه اي و …) 2 4 1 7 5%
6 متغيرهاي تصادفي شرطي ( اميد شرطي و ….) 1 2 1 4 3%
7 توزيع هاي مهم گسسته 3 2 6 11 8%
8 توزيهاي مهم پيوسته 3 3 4 10 7%
9 نابرابري مهم اميد رياضي 0 0 0 0 0%
10 تابع مولد گشتاور ( محاسبه تابع مولد و كاربردهاي آن و….) 2 3 2 7 5%
11 ضريب همبستگي و cov 0 0 2 2 1%
1 توزيع ها، توزيع توابعي از متغيرها،‌ خانواده نمايي و خواص آن 5 5 3 13 10%
2 آماره هاي ترتيبي 2 0 1 3 2%
3 رفتار حدي توزيع‌ها (قضاياي حدي) 2 1 2 5 4%
4 روش‌ گشتاوري براي يافتن برآوردكننده‌ها(MME) 0 1 0 1 1%
5 روش MLE براي يافتن برآورد كننده ها 5 3 1 9 7%
6 نا اريبي برآورد كننده ها 1 0 1 2 1%
7 كارايي برآوردكننده ها(MSE , …) 0 0 1 1 1%
8 سازگاري برآوردكننده ها 0 0 0 0 0%
9 برآوردگر بيز 0 0 0 0 0%
1 انواع آماره‌ها و خواص آن‌ها ( كافي، كامل) 0 3 3 6 4%
2 UMVUE 7 3 4 14 10%
3 براورد فاصله‌اي انواع پارامترها و روش يافتن آن‌ها 1 3 2 6 4%
4 اصول نظري آزمون فرض 2 0 3 5 4%
5 انواع آزمون‌هاي فرض مثل UMP، لم نيمن پيرسن و نسبت درستنمايي 3 4 4 11 8%
6 آزمون‌هاي دنباله‌اي 0 0 0 0 0%
جمع 45 45 45 135 100%
ریاضی(رياضي عمومي 1 و 2 و آناليز رياضي 1) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 اعداد مختلط 1 1 3 5 8%
2 حد 2 0 0 2 3%
3 پيوستگي 1 1 0 2 3%
4 ماتريس 0 0 0 0 0%
5 رويه هاي فضايي 0 0 0 0 0%
6 مشتق و كاربرد مشتق 0 0 0 0 0%
7 مختصات قطبي 0 0 0 0 0%
8 ميدانهاي برداري 0 0 1 1 2%
9 هندسه تحليلي(بردارها و معادلات صفحه و خط در فضاو…) 1 0 0 1 2%
10 توابع دو متغیره و بحثهای مربوط به آن 3 4 1 8 13%
11 اپراتور برداری نابلا و بحثهای اولیه مربوط به آن 0 0 1 1 2%
12 تابع و بحثهای اولیه مربوط به آن 0 0 0 0 0%
13 انتگرال يگانه و كاربردهاي آن 1 1 2 4 7%
14 انتگرال ناسره 0 0 1 1 2%
15 دنباله هاي عددي 0 0 1 1 2%
16 سري هاي عددي 2 3 1 6 10%
18 انتگرال دوگانه و كاربردهاي آن 2 1 0 3 5%
19 انتگرال سه گانه و كاربردهاي آن 1 0 0 1 2%
20 انتگرال منحني الخط نوع 1 و2 1 2 3 6 10%
21 انتگرال منحني السطح نوع 1 و2 0 0 0 0 0%
22 ميدان اعداد حقيقي 0 3 0 3 5%
23 توپولوژی پایه 2 2 3 7 12%
24 دنباله عددی 1 0 0 1 2%
25 سریهای عددی 1 0 0 1 2%
26 حد و پيوستگي 1 0 2 3 5%
27 مشتق و کاربرد آن 0 2 1 3 5%
28 انتگرال ريمان اشتليس 0 0 0 0 0%
29 انتگرال ريمان 0 0 0 0 0%
جمع 20 20 20 60 100%

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد