۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

                                                               مجموعه علوم تربیتی 1

                                                                     علوم تربيتي 1
زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 زمان ها 1 0 1 2 2%
2 الگوهای فعل 0 1 2 3 3%
3 شبه جمله اسمی 2 1 2 5 6%
4 اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش 0 0 0 0 0%
5 شکل کلمه 0 0 0 0 0%
6 مطابقت فاعل با فعل 1 0 0 1 1%
7 کلمات ربطی 0 1 0 1 1%
8 حروف اضافه 2 2 0 4 4%
9 وارونگی و ساختار موازی 0 0 0 0 0%
10 واژگان – فعل 4 2 5 11 12%
11 واژگان – صفت 1 3 2 6 7%
12 واژگان – اسم 3 4 2 9 10%
13 واژگان – قید + افعال دو کلمه ای 1 1 1 3 3%
14 زبان تخصصی(درک مطلب ) 15 15 15 45 50%
جمع 30 30 30 90 100%
مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 تاريخچه و مفاهيم اوليه برنامه ريزي آموزشي و درسی 2 6 5 13 17%
2 اهميت برنامه ريزي آموزش و پرورش 0 1 1 2 3%
3 اصول برنامه ريزي و مباني تهيه و تنظيم برنامه 3 1 1 5 7%
4 مدل هاي برنامه ريزي آموزش و پرورش 5 4 3 12 16%
5 پيش نيازهاي برنامه ريزي آموزشي 0 0 0 0 0%
6 تشخيص كژي ها و كاستي های نظام آموزشي(محاسبه نرخ ها،نسبت ها و نابرابری ها) 4 3 4 11 15%
7 تدوين و استفاده از شاخص ها در برنامه ريزي آموزشي 1 2 0 3 4%
8 تهيه برنامه آموزشي كشور 0 0 0 0 0%
9 اجرا و ارزيابي برنامه آموزشي 0 0 1 1 1%
10 مباني فلسفه برنامه ريزي درسي(مکاتب فلسفی) 0 0 2 2 3%
11 ماهيت برنامه ريزي درسي در مدارس 3 3 1 7 9%
12 آماده سازي رئوس برنامه درسي 3 4 1 8 11%
13 تهيه و توليد مواد آموزشي 3 1 1 5 7%
14 اجراي برنامه درسي جديد 0 0 2 2 3%
15 ارزشيابي 1 0 3 4 5%
جمع 25 25 25 75 100%
روش ها و فنون تدريس سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 اصطلاحات متداول در تعليم و تربيت 0 0 0 0 0%
2 تاريخچه تعليم و تربيت 0 0 0 0 0%
3 تعاريف و اصول تعليم و تربيت 0 0 0 0 0%
4 نظريه هاي يادگيري 1 0 0 1 1%
5 قوانين يادگيري 0 0 0 0 0%
6 الگوهاي يادگيري 0 0 1 1 1%
7 نظريه هاي تدريس 0 1 0 1 1%
8 ارتباط و تدريس 0 1 0 1 1%
9 شناخت و تدوين هدف هاي آموزش 1 2 3 6 8%
10 مهارت هاي آموزشي پيش از تدريس 0 2 3 5 7%
11 الگوي تدريس 1 1 0 2 3%
12 الگوي ماشيني نگر و سازماني نگر 0 0 0 0 0%
13 الگوي عمومي تدريس 0 0 0 0 0%
14 الگوي پيش سازمان دهنده 2 2 0 4 5%
15 الگوي حل مساله 0 0 0 0 0%
16 خانواده الگوهاي اطلاعات پردازنده 9 9 0 18 23%
17 خانواده الگوهاي اجتماعي 3 1 0 4 5%
18 خانواده الگوهاي انفرادي 1 0 0 1 1%
19 خانواده الگوي هاي سيستم هاي رفتاري 0 0 0 0 0%
20 تقسيم بندي روش هاي تدريس 0 0 5 5 7%
21 روش هاي تاريخي 0 0 1 1 1%
22 روش هاي جديد تدريس (توضيحي،‌سخنراني،اکتشافی،حل مسئله و …) 2 3 10 15 21%
23 تدريس مستقيم 0 0 0 0 0%
24 تدريس غير مستقيم(آموزش انفرادی و برنامه ای) 0 0 0 0 1%
25 تدريس تعاملي 1 4 0 5 6%
26 تدريس مساله محور 0 0 0 0 0%
27 مهارت هاي آموزشي بعد از تدريس(ارزشیابی) 0 0 0 0 0%
28 انواع ارزشيابي 2 0 1 3 4%
29 روش هاي مختلف ارزشيابي 1 0 1 2 3%
جمع 25 25 25 75 100%
مديريت آموزشي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 مباني مديريت عمومي 0 1 1 2 3%
2 تعريف و تاريخچه 1 0 0 1 1%
3 هدف گذاري و برنامه ريزي 0 1 1 2 3%
4 تصميم گيري 1 2 1 4 5%
5 سازماندهي و هماهنگي 0 1 1 2 3%
6 كنترل 0 0 0 0 0%
7 ارتباط 1 0 0 1 1%
8 جايگاه نظريه در مديريت 0 1 0 1 1%
9 نظريه هاي سازمان و مديريت 6 2 4 12 16%
10 سازمان و مديريت 8 8 7 23 31%
11 مديريت و رهبري آموزشي 8 9 10 27 36%
جمع 25 25 25 75 100%
اصول و فلسفه تعليم و تربيت سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 فلسفه چيست؟ 1 0 0 1 1%
2 تربيت چيست؟ 0 0 0 0 0%
3 تاريخچه تعليم و تربيت 0 0 0 0 0%
4 تعريف و ماهيت تعليم و تربيت 12 9 10 31 41%
5 فلسفه تربيت 4 4 2 10 13%
6 نظريه هاي تربيتي معاصر 3 4 5 12 16%
7 موضوع تعليم و تربيت 0 1 0 1 1%
8 ايده آليسم و تعليم و تربيت 1 0 0 1 1%
9 رئاليسم و تعليم و تربيت 0 2 1 3 4%
10 پراگماتيسم و تعليم و تربيت 1 0 1 2 3%
11 اگزيستانسياليسم و تعليم و تربيت 0 0 3 3 4%
12 فلسفه تحليلي و تعليم و تربيت 0 1 1 2 3%
13 فلسفه مادي ديالكتيكي و تعليم وتربيت 0 1 0 1 1%
14 ناتورالیسم و تعليم و تربيت 1 0 1 2 3%
15 اسلام و تربيت 0 0 0 0 0%
16 مباني آموزش و پرورش و اصول هفت گانه آن 2 3 1 6 8%
جمع 25 25 25 75 100%
تكنولوژي آموزشي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 ماهيت و تاريخچه تكنولوژي آموزشي 4 0 1 5 7%
2 آماده سازي 0 1 0 1 1%
3 طراحي 3 13 8 24 32%
4 اجرا و ارزشيابي 1 0 1 2 3%
5 ارتباط 0 0 0 0 0%
6 رسانه هاي آموزشي 9 10 10 29 39%
7 كاربرد تكنولوژي آموزشي در تعليم و تربيت 0 0 0 0 0%
8 راهبردهاي اساسي آموزشي(رویکردها) 3 1 4 8 11%
9 اهداف آموزشي و شاخص هاي شايستگي 2 0 0 2 3%
10 تكنيك هاي آموزشي گروهي 2 0 1 3 4%
11 تكنيك هاي يادگيري گروهي و انفرادی 0 0 0 0 0%
12 مراكز منابع 0 0 0 0 0%
13 كابرد رايانه در تعليم و تربيت 1 0 0 1 1%
جمع 25 25 25 75 100%
تعليم و تربيت اسلامي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 توصيف انسان در قرآن 2 5 4 11 15%
2 مفهوم شناسي در باب تربيت 1 0 0 1 1%
3 اهداف تربيتي 9 3 3 15 20%
4 مباني اصول و روش هاي تربيتي 3 2 8 13 17%
5 مراحل تربيت 0 0 1 1 1%
6 آموزش در اسلام 1 0 1 2 3%
7 اسلام و تربيت 2 4 2 8 11%
8 تعليم و تربيت در آيات و روايات اسلامي 7 11 6 24 32%
جمع 25 25 25 75 100%
نظارت و راهنمائي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 مفاهيم نظارت و راهنمائي آموزشي 5 6 3 14 19%
2 فرآيندهاي مديريت 0 0 0 0 0%
3 مديريت آموزشي و راهنمائي تعليماتي 1 2 1 4 5%
4 نظارت معلم محور 2 1 1 4 5%
5 اصول و روشهاي نظارت و راهنمائي آموزشي 3 3 2 8 11%
6 وظایف راهنماي آموزشي 1 1 2 4 5%
7 حيطه و نوع عملكرد نظارت راهنمائي آموزشي 2 1 2 5 7%
8 مولفه هاي اصلي نظارت و راهنمائي آموزشي 1 1 2 4 5%
9 نظارت كلينيكي و تدريس خوب 4 2 3 9 12%
10 راهنماي آموزشي 2 2 3 7 9%
11 انواع اختيار 0 0 2 2 3%
12 فنون تدوين هدف و طرح ريزي مشاهده 1 2 2 5 7%
13 جلسات تبادل نظر در مورد اطلاعات عيني درسي 0 0 0 0 0%
14 سبك ها مستقيم و غير مستقيم نظارت 0 0 0 0 0%
15 ساير كاربردهاي فنون نظارت كلينيكي 1 0 0 1 1%
16 نظارت كلينيكي و ارزشيابي از معلم 2 2 2 6 8%
17 تجزيه و تحليل تدريس در نقش هاي گوناگون 0 2 0 2 3%
18 مشاوره همتا 0 0 0 0 0%
19 نقش هاي جديد معلمان،‌ناظران و مديران اداري 0 0 0 0 0%
جمع 25 25 25 75 100%
روانشناسي تربيتي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 مفاهيم كلي روانشناسي پرورشي 0 0 0 0 0%
2 پژوهش در روانشناسي پرورشي 0 0 1 1 1%
3 نظريه هاي رشد شناختي(پياژه،ويگوتسكي،برونر) 3 2 2 7 9%
4 نظريه هاي رفتاري يادگيري(پاولف،ثرندايك،اسكينر) 2 8 6 16 21%
5 نظريه هاي شناختي يادگيري(گشتالت،آزوبل،بندورا) 0 0 2 2 3%
6 نظريه هاي خبرپردازي يادگيري 3 3 3 9 12%
7 نظريه سازنده گرايي يادگيري 1 0 0 1 1%
8 انگيزش و يادگيري 4 1 2 7 9%
9 مهارت ها و راهبردهاي يادگيري و مطالعه،شناخت و فراشناخت 1 1 1 3 4%
10 سبك هاي يادگيري 1 1 0 2 3%
11 آموزش هوش و آفرينندگي 3 1 1 5 7%
12 آموزش و مفاهيم و اصول مفهوم آموزي 0 0 0 0 0%
13 اموزش حل مساله و تفكر انتقادي 1 0 0 1 1%
14 طراحي آموزشي 0 0 0 0 0%
15 طبقه بندي هدف هاي آموزشي 0 0 0 0 0%
16 روش هاي آموزش مستقيم و غير مستقيم 4 5 1 10 13%
17 آموزش به كمك روش هاي تغيير رفتار 2 3 6 11 15%
18 تهيه و اجرا و ارزشيابي 0 0 0 0 0%
جمع 25 25 25 75 100%
آمار و روش تحقیق سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 تنظيم جدول توزيع فراواني انواع حدود، انواع فراواني 0 0 0 0 0%
2 تعريف و تشخيص مقياسها 0 0 0 0 0%
3 انواع نمودارهاي
شاخص هاي مركزي و ويژگي هاي آنها،  شاخص هاي پراكندگي و ويژگي هاي آنها
0 3 3 6 8%
4 توزيع نرمال، نمرات استاندارد 2 1 1 4 5%
5 آمار استنباطي، برآورد ميانگين، خطاي نمونه گيري قضيه حدمركزي 0 0 0 0 0%
6 آزمون فرض، فرضهاي آماري صفر و خلاف، 3 1 2 6 8%
7 طبقه بندي آزمونهای انطباقي، آزمون های آماري t و Z ، خی دو 1 2 2 5 7%
8 طبقه بندي آزمونهای مقایسه ای( t استودنت براي گروههاي مستقل و گروه هاي همبسته، تحليل واريانس ) 1 2 0 3 4%
9 آزمونهاي همبستگي 2 2 1 5 7%
10 خط رگرسيون، ضريب تعيين. 0 2 0 2 3%
11 احتمالات، توزيع دوجمله اي 0 0 0 0 0%
12 تعريف علم، مراحل روش علمي، انواع استدلال ها، مراحل انجام تحقيق، 3 3 3 9 12%
13 تعيين متغيرها 2 0 1 3 4%
14 تعريف جامعه و نمونه، روشهاي نمونه گيري 2 2 1 5 7%
15 تعاريف عملياتي، نحوه تنظيم پيشينه، نحوه كشف اطلاعات از منابع اطلاع رساني 1 2 3 6 8%
16 معرفي روشهاي تحقيق 3 3 2 8 11%
17 انواع اعتبارها، معرفي شواهد تهديدكننده اعتبارها 5 1 2 8 11%
18 مدلهاي تحقيق (آزمايشي، نيمه آزمايشي، شبه آزمايش) 0 1 4 5 7%
19 نحوه گزارش نويسي 0 0 0 0 0%
جمع 25 25 25 75 100%
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 تاريخچه سنجش و اندازه گيري 1 0 0 1 1%
2 مفاهيم اساسي سنجش و اندازه گيري 0 2 2 4 5%
3 مقياسهاي اندازه گيري 0 0 0 0 0%
4 انواع آزمونهاي رواني 1 1 0 2 3%
5 دسته بندي ارزشيابي هاي آموزشي 1 2 2 5 7%
6 مراحل و فعاليتهاي ارزشيابي آموزشي 0 1 0 1 1%
7 تهيه طرح ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 0 1 0 1 1%
8 آزمونهاي پيشرفت تحصيلي 5 2 3 10 13%
9 روشهاي سنجش در يادگيري غيرشناختي 0 0 1 1 1%
10 روشهاي سنجش مستقيم رفتار 1 0 0 1 1%
11 اجرا، نمره گذاري و تحليل آزمون 5 5 6 16 21%
12 بنيادهاي تحليلي و آماري 1 1 1 3 4%
13 هنجارها و نيمرخها 1 2 3 6 8%
14 روايي و پایایی آزمون 9 8 7 24 32%
15 ارزشيابي معلم 0 0 0 0 0%
جمع 25 25 25 75 100%

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد