۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

                                                                  مجموعه علوم تربیتی 2

علوم تربيتي 2

زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 زمان ها 0 1 1 2%
2 الگوهای فعل 1 2 3 5%
3 شبه جمله اسمی 1 2 3 5%
4 اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش 0 0 0 0%
5 شکل کلمه 0 0 0 0%
6 مطابقت فاعل با فعل 0 0 0 0%
7 کلمات ربطی 1 0 1 2%
8 حروف اضافه 2 0 2 3%
9 وارونگی و ساختار موازی 0 0 0 0%
10 واژگان – فعل 2 5 7 12%
11 واژگان – صفت 3 2 5 8%
12 واژگان – اسم 4 2 6 10%
13 واژگان – قید + افعال دو کلمه ای 1 1 2 3%
14 زبان تخصصی(درک مطلب ) 15 15 30 50%
جمع 30 30 60 100%
روانشناسي عمومي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 ماهیت روانشناسی 6 1 7 14%
2 مبانی عصبی – زیستی رفتار 2 3 5 10%
3 رشد روانی 2 1 3 6%
4 رشد اخلاقي 0 1 1 2%
5 احساس 2 3 5 10%
6 ادراك 2 2 4 8%
7 هشياري 1 0 1 2%
8 سائقها و انگیزههاي اساسی 0 1 1 2%
9 يادگيري 3 3 6 12%
10 هيجان 0 0 0 0%
11 زبان و انديشه 0 0 0 0%
12 تعارض و فشار رواني 0 2 2 4%
13 شناخت و حافظه 2 4 6 12%
14 رفتار اجتماعي فرد 0 2 2 4%
15 ارزيابي شخصيت 2 0 2 4%
16 توانایی ذهنی 0 0 0 0%
17 روانشناسی نابهنجاری 1 1 2 4%
18 روشهاي درماني 2 1 3 6%
19 نفوذ اجتماعی 0 0 0 0%
جمع 25 25 50 100%
مبانی مشاوره و راهنمایی سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 تعاريف، تاريخچه و ضرورت راهنمائي و مشاوره 3 0 3 6%
2 هدف ها و اصول مشاوره 3 0 3 6%
3 الگوهاي راهنمائي 3 1 4 8%
4 مسئوليت هاي كاركنان برنامه راهنمائي و مشاوره 2 1 3 6%
5 فعاليت هاي جاري و سنتي مشاور 0 0 0 0%
6 فنون راهنمائي و مشاوره 5 6 11 22%
7 نظريه هاي مشاوره 0 3 3 6%
8 مشاوره ي فردي 3 6 9 18%
9 فنون مشاوره گروهي 2 3 5 10%
10 خانواده و زناشوئي درماني 0 0 0 0%
11 فنون و تصريح ارزش ها 1 0 1 2%
12 كاربرد آزمون ها در مشاوره 0 0 0 0%
13 راهنمائي و مشاوره شغلي و حرفه اي 0 0 0 0%
14 شناسائي و كاربرد راهنمائي شغلي و حرفه اي 0 0 0 0%
15 راهنمائي و مشاوره شغلي و حرفه اي مدارس 1 1 2 4%
16 طرح ريزي شغلي و حرفه اي 0 0 0 0%
17 انتخاب شغل و مشكلات آن 1 3 4 8%
18 اشتغال موفقيت آميز به كار 0 0 0 0%
19 نظريه هاي انتخاب شغل و حرفه 1 1 2 4%
20 راهنمائي و مشاوره كودك 0 0 0 0%
21 خصوصيات كودكان 0 0 0 0%
22 روش هاي ارزيابي رفتار كودكان 0 0 0 0%
23 نقش افراد مختلف در راهنمائي و  مشاوره كودك 0 0 0 0%
24 فنون مشاوره كودك 0 0 0 0%
25 شناخت و درمان مشكلات كودكان 0 0 0 0%
جمع 25 25 50 100%
روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 تاريخچه مشاوره و رواندرماني 0 0 0 0%
2 تعريف،‌اهداف،‌ اصول و وظائف مشاوره و روان درماني 1 2 3 6%
3 مقايسه راهنمائي،‌ مشاوره و رواندرماني 0 0 0 0%
4 نظریه ها 0 3 3 6%
5 لزوم مشاوره 0 0 0 0%
6 انواع مشاوره 1 1 2 4%
7 رابطه ياورانه 4 0 4 8%
8 شناخت مشكل مراجع 0 0 0 0%
9 مشكلات ناشي از تغييرات اجتماعي 0 0 0 0%
10 تجربه مشاوره 5 5 10 20%
11 موضوعات عملي در مشاوره 0 0 0 0%
12 فنون مشاوره 3 4 7 14%
13 مصاحبه مشاوره اي 2 0 2 4%
14 مهارت هاي اوليه مصاحبه مشاوره اي 4 5 9 18%
15 ارزيابي مشكلات رفتاري مراجع 2 1 3 6%
16 روش هاي برخورد با مشكل مراجع 1 0 1 2%
17 نقش مشورتي مشاور 0 0 0 0%
18 برخي از حوزه هاي تخصصي در مشاوره 1 1 2 4%
19 بازي درماني 0 1 1 2%
20 مشاوره درماني 0 0 0 0%
21 مشاوره خانوادگي 0 0 0 0%
22 مشاوره گروهي 0 0 0 0%
23 كاربرد آزمون در مشاوره 1 1 2 4%
24 اخلاق حرفه اي در مشاوره 0 1 1 2%
جمع 25 25 50 100%
روانشناسی و آموزش وپرورش کودکان استثنایی سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 تعاريف، واژه ها و اصطلاحات در حيطه كودكان استثنائي 0 0 0 0%
2 نظريات دانشمندان پيشگام 1 1 2 2%
3 گروه بندي و درصد شيوع دانش آموزان استثنائي 2 0 2 2%
4 تفاوت هاي فردي و مفهوم عام استثنائي 0 0 0 0%
5 چگونگي سنجش تفاوت هاي بين فردي و درون فردي 1 1 2 2%
6 روي اوردهاي نظري در حيطه كودكان استثنائي 0 0 0 0%
7 مفهوم محيط با حداقل محدوديت 0 0 0 0%
8 امكانات و تسهيلات در آموزش و پرورش استثنائي 3 3 6 6%
9 تشخيص كودكان استثنائي 0 0 0 0%
10 روي آوردهاي نامگذاري و آثار آن 0 0 0 0%
11 خدمات مداخله اي رواني- تربيتي ويژه در گستره تحول 0 0 0 0%
12 عوامل خطرساز،‌ مداخله و پيشگيري 0 0 0 0%
13 خانواده و كودكان استثنائي 0 0 0 0%
14 تعريف هوش و سرآمدي 1 2 3 3%
15 ويزگي هاي كودكان تيزهوش 1 3 4 4%
16 اقدامات آموزشي 0 1 1 1%
17 تعاريف(تعريفAAMD، تعريف از نظر جامعه شناسي و ….) 1 2 3 3%
18 تاريخچه 0 1 1 1%
19 ميزان شيوع 1 0 1 1%
20 گروه بندي روان شناسان 0 0 0 0%
21 عقب ماندگي به علت عوامل ارثي 3 2 5 5%
22 گروه بندي عقب ماندگي از نظر آموزشي،‌تربيتي و درماني 2 2 4 4%
23 پيشگيري از عقب ماندگي و انواع آن 2 3 5 5%
24 اختلالات ناشي از غدد مترشحه داخلي كه باعث عقب ماندگي مي شود 0 0 0 0%
25 اختلالات مربوط به كروموزوم هاي جنسي 3 3 6 6%
26 اختلالات مربوط به كروموزومهاي معمولي 2 2 4 4%
27 اختلالات ارثي مربوط به سوخت و ساز متابوليسم بدن 3 3 6 6%
28 اختلالاتي كه علت اصلي آن كاملا شناخته نشده است 0 0 0 0%
29 ملاحظات اموزشي و اقدامات درماني 0 2 2 2%
30 اختلالات يا نارسايي ويژه در يادگيري 6 3 9 9%
31 اختلال هاي زباني 5 3 8 8%
32 اختلال در مهارت هاي حركتي 0 0 0 0%
33 انواع مختلف اختلالات رواني كودكان 3 2 5 5%
34 اختلالات رفتاري ناجور،‌از هم گسيخته 0 5 5 5%
35 اوتيسم 1 0 1 1%
36 صرع 1 0 1 1%
37 اختلال رت 0 0 0 0%
38 اختلالات بينائي 5 1 6 6%
39 اختلالات شنوائي 3 2 5 5%
40 كودكان با معلوليت ها و بيماري هاي جسمي 0 2 2 2%
41 تعريف،‌ويژگي ها و برنامه هاي آموزشي كودكان چند معلوليتي 0 1 1 1%
42 اختلالات عملي رشد يا اختلالات مربوط به دفع 0 0 0%
جمع 50 50 100 100%
نظریه های مشاوره و روان درمانی سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 مفاهيم بنيادي در مشاوره و رواندرماني 1 1 2 4%
2 نظريه روانكاوي (فرويد) 4 4 8 16%
3 درمان آدلر 3 2 5 10%
4 درمان هاي وجودي(فرانكل- كلاسر) 4 4 8 16%
5 درمان فرد مدار(راجرز) 2 2 4 8%
6 گشتالت درماني(پرلز) 4 4 8 16%
7 درمان هاي ميان فردي(برن) 5 2 7 14%
8 درمان هاي مواجه سازي و غرقه سازي 0 1 1 2%
9 درمان هاي رفتاري 1 2 3 6%
10 درمان هاي شناختي(اليس و بك) 1 3 4 8%
11 درمان هاي سيستمي 0 0 0 0%
12 درمان هاي حساس نسبت به جنسيت و فرهنگ 0 0 0 0%
13 درمان هاي استنباط گرا 0 0 0 0%
14 درمان هاي يكپارچه نگر و التقاطي 0 0 0 0%
15 رويكرد صفت – عامل 0 0 0 0%
16 گروه درماني 0 0 0 0%
17 رواندرماني اجتماعي و محيطي 0 0 0 0%
18 رشد منابع انساني 0 0 0 0%
19 درمان فرانظري 0 0 0 0%
جمع 25 25 50 100%
نظریه های شخصیت سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 مقدمات،‌ تعاريف و سنجش شخصيت 2 0 2 4%
2 عوامل بوجود آورنده ي شخصيت 0 0 0 0%
3 رشد شخصيت 0 0 0 0%
4 رويكرد روانكاري 4 5 9 18%
5 نظريه تحليلي يونگ 1 0 1 2%
6 نظريه موري 2 1 3 6%
7 نظريه روان شناسي فردي 0 2 2 4%
8 نظريه هورناي 1 0 1 2%
9 نظريه گروهي مورنو 0 0 0 0%
10 نظريه فرام 0 0 0 0%
11 نظريه التقاطي گاردنر مورفي 0 0 0 0%
12 نظريه تاثير متقابل اشخاص ساليوان 1 2 3 6%
13 رويكرد شناختي(پیاژه-نظريه كلي) 1 4 5 10%
14 رويكرد عمر( نظريه اريكسون) 0 1 1 2%
15 رويكرد يادگيري اجتماعي( نظريه راتر و نظريه بندورا 4 1 5 10%
16 رويكرد صفات(كتل- آيزنك- آلپورت) 2 1 3 6%
17 نظريه هاي نوار باريك 0 0 0 0%
18 نظريه سرشتي- زيستي(گلدشتاين- كرچمر- شلدون) 1 1 2 4%
19 رويكرد انسان گرائي( راجرز – مزلو) 3 4 7 14%
20 نظريه هاي زمينه محدود 3 3 6 12%
21 دورنماي شخصيت 0 0 0 0%
جمع 25 25 50 100%
کاربرد آزمون های روانی در مشاوره سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 تاريخچه آزمون هاي رواني 2 1 3 6%
2 ويژگي هاي آزمون ها 3 2 5 10%
3 بيان نتايج آزمون ها 1 1 2 4%
4 درجه بندي آزمون 3 2 5 10%
5 اجراي آزمون ها 1 0 1 2%
6 طبقه بندي كلي آزمون ها 0 1 1 2%
7 بافت سنجش باليني 0 0 0 0%
8 مصاحبه سنجشي 0 0 0 0%
9 سنجش رفتاري 0 0 0 0%
10 هوش و نظريه هاي آن 7 9 16 32%
11 آزمونهاي گروهي هوش 1 4 5 10%
12 آزمون هاي شخصيت 1 0 1 2%
13 آزمون هاي تحليلي شخصيت 0 0 0 0%
14 تقسيم بندي آزمون هاي تحليلي شخصيت 0 1 1 2%
15 آزمون هاي عيني شخصيت 0 0 0 0%
16 فنون جامعه شناسي 0 0 0 0%
17 آزمون هاي تركيبي يا فرافكن 0 0 0 0%
18 طبق بندي آزمون هاي فرافكن 2 2 4 8%
19 نقاشي هاي فرافكني 1 0 1 2%
20 ساير فنون سنجش شخصيت 2 0 2 4%
21 سنجش رغبت ها،‌نگرش ها و ارزش ها 0 1 1 2%
22 آزمون هاي جمعيت هاي ويژه 0 0 0 0%
23 آزمونهاي آموزشي 0 0 0 0%
24 آزمون هاي تحليل كارائي 0 1 1 2%
25 آزمون هاي شغلي 1 0 1 2%
جمع 25 25 50 100%
روانشناسي تربيتي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 مفاهيم كلي روانشناسي پرورشي 0 0 0 0%
2 پژوهش در روانشناسي پرورشي 0 1 1 2%
3 نظريه هاي رشد شناختي(پياژه،ويگوتسكي،برونر) 2 2 4 8%
4 نظريه هاي رفتاري يادگيري(پاولف،ثرندايك،اسكينر) 8 6 14 28%
5 نظريه هاي شناختي يادگيري(گشتالت،آزوبل،بندورا) 0 2 2 4%
6 نظريه هاي خبرپردازي يادگيري 3 3 6 12%
7 نظريه سازنده گرايي يادگيري 0 0 0 0%
8 انگيزش و يادگيري 1 2 3 6%
9 مهارت ها و راهبردهاي يادگيري و مطالعه،شناخت و فراشناخت 1 1 2 4%
10 سبك هاي يادگيري 1 0 1 2%
11 آموزش هوش و آفرينندگي 1 1 2 4%
12 آموزش و مفاهيم و اصول مفهوم آموزي 0 0 0 0%
13 اموزش حل مساله و تفكر انتقادي 0 0 0 0%
14 طراحي آموزشي 0 0 0 0%
15 طبقه بندي هدف هاي آموزشي 0 0 0 0%
16 روش هاي آموزش مستقيم و غير مستقيم 5 1 6 12%
17 آموزش به كمك روش هاي تغيير رفتار 3 6 9 18%
18 تهيه و اجرا و ارزشيابي 0 0 0 0%
جمع 25 25 50 100%
آمار و روش تحقیق سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 تنظيم جدول توزيع فراواني انواع حدود، انواع فراواني 0 0 0 0%
2 تعريف و تشخيص مقياسها 0 0 0 0%
3 انواع نمودارهاي
شاخص هاي مركزي و ويژگي هاي آنها،  شاخص هاي پراكندگي و ويژگي هاي آنها
3 3 6 12%
4 توزيع نرمال، نمرات استاندارد 1 1 2 4%
5 آمار استنباطي، برآورد ميانگين، خطاي نمونه گيري قضيه حدمركزي 0 0 0 0%
6 آزمون فرض، فرضهاي آماري صفر و خلاف، 1 2 3 6%
7 طبقه بندي آزمونهای انطباقي، آزمون های آماري t و Z ، خی دو 2 2 4 8%
8 طبقه بندي آزمونهای مقایسه ای( t استودنت براي گروههاي مستقل و گروه هاي همبسته، تحليل واريانس ) 2 0 2 4%
9 آزمونهاي همبستگي 2 1 3 6%
10 خط رگرسيون، ضريب تعيين. 2 0 2 4%
11 احتمالات، توزيع دوجمله اي 0 0 0 0%
12 تعريف علم، مراحل روش علمي، انواع استدلال ها، مراحل انجام تحقيق، 3 3 6 12%
13 تعيين متغيرها 0 1 1 2%
14 تعريف جامعه و نمونه، روشهاي نمونه گيري 2 1 3 6%
15 تعاريف عملياتي، نحوه تنظيم پيشينه، نحوه كشف اطلاعات از منابع اطلاع رساني 2 3 5 10%
16 معرفي روشهاي تحقيق 3 2 5 10%
17 انواع اعتبارها، معرفي شواهد تهديدكننده اعتبارها 1 2 3 6%
18 مدلهاي تحقيق (آزمايشي، نيمه آزمايشي، شبه آزمايش) 1 4 5 10%
19 نحوه گزارش نويسي 0 0 0 0%
جمع 25 25 50 100%
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 تاريخچه سنجش و اندازه گيري 0 0 0 0%
2 مفاهيم اساسي سنجش و اندازه گيري 2 2 4 8%
3 مقياسهاي اندازه گيري 0 0 0 0%
4 انواع آزمونهاي رواني 1 0 1 2%
5 دسته بندي ارزشيابي هاي آموزشي 2 2 4 8%
6 مراحل و فعاليتهاي ارزشيابي آموزشي 1 0 1 2%
7 تهيه طرح ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 1 0 1 2%
8 آزمونهاي پيشرفت تحصيلي 2 3 5 10%
9 روشهاي سنجش در يادگيري غيرشناختي 0 1 1 2%
10 روشهاي سنجش مستقيم رفتار 0 0 0 0%
11 اجرا، نمره گذاري و تحليل آزمون 5 6 11 22%
12 بنيادهاي تحليلي و آماري 1 1 2 4%
13 هنجارها و نيمرخها 2 3 5 10%
14 روايي و پایایی آزمون 8 7 15 30%
15 ارزشيابي معلم 0 0 0 0%
جمع 25 25 50 100%
روانشناسی رشد سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 تعاريف رشد 0 0 0 0%
2 پيشگامان روانشناسي رشد 1 0 1 2%
3 ديدگاه هاي مختلف به رشد 0 3 3 6%
4 مراحل رشد قبل از تولد 0 0 0 0%
5 رشد جسماني و شناختي واجتماعي دوران شيرخوارگي 0 0 0 0%
6 رشد كودكي(شناختي،‌اجتماعي، دلبستگي) 1 1 2 4%
7 رشد اخلاقي(كلبرگ و پياژه) 1 0 1 2%
8 نظريه پياژه 1 5 6 12%
9 چامسكي 0 0 0 0%
10 ويگوتسكي 2 0 2 4%
11 نظريه برونر 0 0 0%
12 نظريه اريكسون 3 2 5 10%
13 رفتار شناسي طبيعي 1 0 1 2%
14 نظريه كردار شناسي 0 0 0 0%
15 پردازش اطلاعات 0 0 0 0%
16 رويكردهاي رفتاري رشد(اسكينر، باندورا و …) 0 1 1 2%
17 یادگیری اجتماعی رشد 0 0 0 0%
18 فرويد 2 0 2 4%
19 آنا فرويد 2 1 3 6%
20 رنه اشپيتز 0 0 0 0%
21 ملاني كلاين 0 0 0 0%
22 هارتمن 0 0 0 0%
23 بالبي(دلبستگي) 1 1 2 4%
24 نظريه هاي بازي 0 0 0 0%
25 بازي 0 0 0 0%
26 تقليد 0 0 0 0%
27 نوجواني 3 3 6 12%
28 جواني 1 0 1 2%
29 زبان و تفكر 0 0 0 0%
30 غدد 0 0 0 0%
31 برتري جانبي 0 0 0 0%
32 ميانسالي و سالمندي 2 2 4 8%
33 مرگ شناسي 1 0 1 2%
34 لئو تيف 0 0 0 0%
35 والن 0 0 0 0%
36 مارگارت ماهلر 0 2 2 4%
37 گزل 0 0 0 0%
38 آرنولد باس و رابرت پلامين 1 1 2 4%
39 سيرز 0 0 0 0%
40 پردازش اطلاعات 0 0 0 0%
41 روشهاي مطالعه وتحقيق در رشد 0 0 0 0%
42 نظريه بوم شناختي برون فرنر 1 2 3 6%
43 دانيل لوينسون 1 0 1 2%
44 گيليگان 0 0 0 0%
45 ساير موارد 0 1 1 2%
جمع 25 25 50 100%

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد