۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه
فهرست منابع سوالات کنکور ۹۶- دروس عمومی

فهرست منابع سوالات کنکور ۹۶- دروس عمومی

نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
۱- زبان و ادبیات فارسی
ادبیات فارسی (۲)
۱/۲۲۰
دوم
۹۳
کلیه رشته ها
ادبیات فارسی (۳)
۱/۲۴۹
سوم
۹۴
کلیه رشته ­ها غیر از علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی عمومی
۱/۲۸۳
پیش‌دانشگاهی
۹۵
کلیه رشته ها
ادبیات فارسی ۳ (تخصصی انسانی)
۲/۲۴۹
سوم
۹۴
مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ۳ ( تخصصی انسانی)
۴/۲۴۹
سوم
۹۴
مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ۳ (غیر علوم انسانی)
۳/۲۴۹
سوم
۹۴
کلیه رشته ­ها )غیر از علوم انسانی(
۲- عربی
عربی ۲ (غیر از علوم انسانی)
۱/۲۲۴
دوم
۹۳
کلیه رشته­ ها (غیر از علوم انسانی)
عربی ۲ ( علوم انسانی)
۲/۲۲۴
دوم
۹۳
مخصوص علوم انسانی
عربی ۳ ( غیر از علوم انسانی)
۱/۲۵۴
سوم
۹۴
کلیه رشته­ ها (غیر از علوم انسانی)
عربی ۳ (علوم انسانی)
۲/۲۵۴
سوم
۹۴
مخصوص علوم انسانی
۳- فرهنگ و معارف اسلامی
قرآن و تعلیمات دینی ۲ (دین و زندگی)
۲۲۲
دوم
۹۳
کلیه رشته­ ها
قرآن و تعلیمات دینی ۳ (دین و زندگی)
۲۵۱
سوم
۹۴
کلیه رشته ­ها
معارف اسلامی (دین و زندگی)
۱/۲۸۵
پیش­دانشگاهی
۹۵
کلیه رشته­ ها
۴- زبان انگلیسی
انگلیسی ۳
۱/۲۵۲
سوم
۹۴
کلیه رشته ­ها
انگلیسی ۱ و ۲
۱/۲۸۴
پیش‌دانشگاهی
۹۵
کلیه رشته ­ها
فهرست منابع سوالات کنکور ۹۶- دروس تخصصی- علوم تجربی

فهرست منابع سوالات کنکور ۹۶- دروس تخصصی- علوم تجربی

نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
۱- زمین­شناسی
زمین شناسی
۱/۲۶۲
سوم
۹۴
علوم زمین
۱/۲۹۱
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۲- ریاضیات
هندسه ۱
۲/۲۳۳
دوم
۹۳
ریاضیات ۲
۲/۲۳۴
دوم
۹۳
آمار و مدلسازی
۵/۲۵۸
سوم
۹۴
ریاضیات ۳ (ویژه علوم تجربی)
۳/۲۵۸
سوم
۹۴
ریاضیات عمومی ۱ و ۲
۱/۲۹۲
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۳- زیست شناسی
زیست­شناسی و آزمایشگاه ۱
۱/۲۳۱
دوم
۹۳
زیست­شناسی و آزمایشگاه ۲
۱/۲۶۱
سوم
۹۴
زیست­شناسی
۲/۲۹۰
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۴- فیزیک
فیزیک ۱ و آزمایشگاه
۲/۲۰۶
اول
۹۲
فیزیک ۲ و آزمایشگاه
۲/۲۲۶
دوم
۹۳
فیزیک ۳ و آزمایشگاه (علوم تجربی)
۳/۲۵۶
سوم
۹۴
فیزیک (علوم تجربی)
۱/۲۸۸
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۵- شیمی
شیمی ۲ و آزمایشگاه
۱/۲۲۷
دوم
۹۳
شیمی ۳ و آزمایشگاه
۱/۲۵۷
سوم
۹۴
شیمی
۱/۲۸۹
پیش­دانشگاهی
۹۵

بودجه‌بندی دروس عمومی و تخصصی کنکور رشته‌ی تجربی از سال۸۸تا۹۴

بودجه‌بندی دروس عمومی و تخصصی رشته تجربی از سال ۸۸ تا ۹۴

دروس عمومی 

زبان و ادبیات فارسی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
املا ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
دستور زبان و نگارش ۵ ۶ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
تاریخ ادبیات ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
آرایه ها ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قرابت معنایی ۱۰ ۸ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹

زبان عربی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ترجمه و تعریب ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
درک مطلب ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
تشکیل ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
تحلیل صرفی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قواعد ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸

دین و زندگی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
سال دوم ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
سال سوم ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
سال چهارم ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷

زبان انگلیسی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان ۷ ۶ ۶ ۷ ۸ ۸ ۸
گرامر ۳ ۴ ۴ ۳ ۴ ۴ ۴
Cloze Test ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
درک مطلب (Reading) ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۸ ۸ ۸

دروس اختصاصی رشته ی تجربی

علوم زمین سال چهارم

موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
فصل ۱ ۱ ۱
فصل ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲
فصل ۳ ۱ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱
فصل ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۶ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۷ ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲
فصل ۸ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۹ ۱ ۲ ۲
فصل ۱۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۱۱ ۲ ۲ ۱ ۲
فصل ۱۲ ۱ ۱ ۱ ۱

 

زمین شناسی سال سوم

موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
فصل ۱
فصل ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱
فصل ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۵ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۲
فصل ۶ ۳ ۲ ۲ ۲ ۱ ۳
فصل ۷ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
فصل ۸ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۹ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱
زیست شناسی نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
مولکول زیستی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
سفری به درون سلول ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱
سفری در دنیای جانداران ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱
گوارش ۲ ۳ ۳ ۲ ۲ ۱
تبادل گازها ۲ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰
گردش مواد ۳ ۲ ۵ ۳ ۵ ۳
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید ۲ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
حرکت ۱ ۲ ۳ ۱ ۲ ۰
ایمنی بدن ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
دستگاه عصبی ۱ ۲ ۳ ۲ ۱ ۲
حواس ۲ ۱ ۰ ۱ ۲ ۳
هورمون ها و دستگاه درون ریز ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲
ماده ژنتیک ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
کروموزوم ها و می توز ۱ ۱ ۰ ۳ ۱ ۰
میوز و تولید مثل جنسی ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
ژنتیک و خاستگاه آن ۴ ۴ ۳ ۳ ۳ ۳
تولید مثل گیاهان ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۱
رشد و نمو در گیاهان ۳ ۱ ۳ ۱ ۱ ۱
تولید مثل و رشد نمو جانوران ۲ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲
پروتئین سازی ۲ ۲ ۲ ۳ ۲ ۲
تکنولوژی زیستی ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
پیدایش و گسترش زندگی ۰ ۱ ۰ ۰ ۲ ۱
تغییر و تحول گونه ها ۰ ۱ ۰ ۲ ۰ ۱
ژنتیک جمعیت ۱ ۲ ۴ ۴ ۲ ۵
پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰
رفتار شناسی ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
شارش انرژی در جانداران ۲ ۴ ۳ ۶ ۲ ۳
ویروس ها و باکتری ها ۳ ۴ ۱ ۲ ۱ ۲
آغازیان ۳ ۳ ۲ ۳ ۴ ۳
قارچ ها ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱
کاملا ترکیبی ۴ ۶ ۴ ۲ ۵ ۹
فیزیک نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
نور هندسی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
انرژی – فیزیک ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نوسان موج های مکانیکی ، صوت ۶ ۵ ۵ ۵ ۲+۲+۲ ۲+۲+۱
مدار های الکتریکی ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳
حرکت شناسی ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
گرما و قانون گازها ۲ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳
فشار و ویژگی های ماده ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
دینامیک ۲ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲
خازن و الکتریسیته ساکن ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۳
مغناطیس و القا ۳ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
بردار ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
کار و انرژی ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فیزیک اتمی و جدید ۴ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
موج های الکترومغناطیسی ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
ریاضی نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
مشتق و کاربرد آن ۳ ۴ ۶ ۵ ۵ ۴
هندسه ۱ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
حد و پیوستگی ۳ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
مجانب ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تابع ۳ ۳ ۱ ۳ ۳ ۳
معادله و نامعادله ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱
آمار ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
احتمال ۳ ۴ ۲ ۲ ۳ ۳
مقاطع مخروطی ۲ ۲ ۳ ۲ ۲ ۲
مثلثات ۲ ۲ ۳ ۲ ۱ ۳
معادله مثلثاتی ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
لگاریتم و تابع نمایی ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۲
تصاعد و دنباله ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۱
انتگرال ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
دستگاه معادلات و معادله خطی ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
معادله درجه ۲ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
ماتریس۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰
آنالیز ترکیبی ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
رشد و زوال ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
تابع جزء صحیح ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
شیمی نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
ساختار اتم ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ۲
خواص تناوبی عنصرها ۲ ۲ ۲ ۲ ۴ ۲
ترکیب های یونی ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ۲
پیوند کووالانسی ۳ ۳ ۳ ۴ ۳ ۳
ترکیب آلی ۱ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲
استوکیومتری ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۵
ترمودینامیک شیمیایی ۳ ۴ ۴ ۳ ۴ ۴
محلول ها ۲ ۴ ۴ ۵ ۴ ۴
سینتیک شیمیایی ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۲
تعادل شیمیایی ۲ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳
اسید و باز ۴ ۳ ۳ ۲ ۳ ۴
الکتروشیمی ۴ ۳ ۴ ۳ ۳ ۲

 

بودجه‌بندی دروس اختصاصی رشته تجربی

بودجه‌بندی دروس اختصاصی رشته تجربی

بودجه‌بندی دروس اختصاصی رشته تجربی

 

نام درس موضوع بودجه بندی در کنکور
85 86 87 88 89 90 91
ریاضی مشتق و کاربرد آن 6 6 6 6 5 6 3
هندسه 1 4 3 4 4 4 4 4
حد و پیوستگی و مجانب 3 2 3 3 2 2 4
تابع 2 2 2 1 2 3 2
معادله و نا معادله 1 1 1
آمار 2 2 2 2 2 2 2
احتمال 2 1 2 2 3 3 3
مقاطع مخروطی 2 3 2 2 2 2 2
مثلثات 1 1 1 1 1 1 2
بردار و انتقال محورها 1 1
لگاریتم و تابع نمایی 1 1 1 1 2 1 2
تصاعد و دنباله 2 1 1 1 2 1 1
انتگرال 2 3 2 2 2 2 2
دستگاه معادلات و معادله خط 1 1 1 2
معادله ی درجه 2 1 2 1 1
ماتریس 1 1 1 1 1 1
آنالیز ترکیبی 1
تابع قدر مطلع 1
تابع جزء صحیح 1 1 1
زیست پیش دانشگاهی پروتئین سازی 2 1 2 1 2 2
تکنولوژی زیستی 1 1 2 2 1 1
پیدایش حیات 1 1
تغییر گونه ها
ژنتیک جمعیت 3 1 4 3 3 1
پویایی جمعیت 1 1 1 1 1
رفتار شناسی 2 2 2 1 2
شارش انرژی 1 3 2 3 3 4 2
میکروب و ویروس 1 4 2 3 3 3 3
آغازیان 1 4 3 2 4 3 3
قارچ 2 4 2 2 1 2 1
زیست سال سوم ایمنی 1 1 2 3 1 1
اعصاب 2 2 2 1 1 1 1
حواس 3 2 1 3 1 2
هورمون ها و دستگاه درون ریز 1 2 2 1 2 1 2
ماده ی وراثتی 1 1 1 2
چرخه ی سلولی میتوز 2 2 1 1 1 1 1
میوز تولید مثل 3 3 1 2 1 1 1
ژنتیک و خاستگاه آن 4 4 4 4 4 4 4
تولید مثل گیاهان 1 2 1 2 1 1 2
رشد و نمو گیاهان 3 1 2 2 1 1 3
تولید مثل جانوران 1 1 1 2 2 3 2
زیست سال دوم مولکول های زیستی 1 1
سفری به درون سلول 1 1 1 1 1
سازمان بندی سلول ها 4 2 2 1 2 2 1
تغذیه و گوارش 1 1 2 3 5 1 2
تبادل گازها 2 1 3 2
گردش مواد 3 3 4 5 4 4 3
دفع مواد زائد 2 1 1 1 2
حرکت 3 2 2 2 1 3 1
فیزیک نور هندسی 3 3 3 3 3 3 3
انرژی – فیزیک 1 1
نوسان، موج های مکانیکی، صوت 5 5 5 5 5 6 6
مدارهای الکتریکی 2 3 3 3 3 3 3
جریان متناوب
حرکت 3 3 3 3 3 3 2
گرما و قانون گازها 3 3 3 3 3 1 2
فشار و ویژگی های ماده 1 1 1 1 1 2 1
دینامیک 3 2 2 2 2 2 2
خازن و الکتریسیته ی ساکن 3 2 2 2 2 2 2
مغناطیس و القا 2 2 2 2 2 2 3
بردار 1 1 1
کار و انرژی 1 1 1 1 1
فیزیک اتمی و جدید 3 3 4 3 3 3 4
موج های الکترومغناطیسی 1 1 1 1 1 1 2
شیمی 2 ساختار اتم 3 3 3 3 2 2 2
خواص تناوبی عنصرها 2 1 2 1 3 3 2
ترکیب های یونی 1 1 1 1 1 2 2
پیوند کووالانسی 3 4 3 4 3 2 3
کربن 1 1 1 2 2 2 1
در آزمایشگاه شیمی 1 1
شیمی 3 واکنش های شیمیایی و استوکیومتری 4 6 4 4 3 4 4
ترمودینامیک شیمیایی 4 2 4 4 3 3 3
محلول ها  4 5 4 4 4 5 2
شیمی پیش  سینتیک شیمیایی 3 3 3 2 4 2 3
تعادل شیمیایی 3 3 3 3 2 3 2
اسید و باز 3 3 3 4 4 4 4
الکترو شیمی 3 2 3 3 4 3 4
بودجه بندی دروس عمومی

بودجه بندی دروس عمومی

بودجه بندی دروس عمومی

بودجه بندی سئوالات درس زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی در کنکور سراسری گروه های چهارگانه در سال های 1386 تا 1391

نام کتاب نام درس سراسری ریاضی سراسری تجربی
86 87 88 89 90 91 86 87 88 89 90 91
زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی در آمدی بر تحمیدیه و مناجات 2 1 1 1
مناجات / نیایش 1 1 1 1 1
درآمدی بر ادبیات حماسی 1 1 1
کاوه دادخواه 1
گذر سیاوش از آتش 1
درآمدی بر ادبیات غنایی / دریای کرانه ناپدید 1 1 1 2 1 2 1
من این همه نیستم / حدی خوان 1 2
مناظره ی خسرو با فرهاد 1
اکسیر عشق 1 1
دولت یار 1 1 1
اشارت صبح / مجنون و عیب جو 2 1 1
سپیده ی آشنا / قلب مادر 1 1 1
کیش مهر / رنج بی حساب 1 1 2
رباعی و دو بیتی دیروز و امروز
درآمدی بر ادبیات تعلیمی / پرورده گویی 2 1 1 1
ذکر حسین بن منصور / مست و هوشیار 1 1 1 1 1
در آمدی بر توصیف و تصویرگری / گویی بط سفید جامه به صابون زده است
دماوندیه 1 1
توصیف کویمات و حمات و طرابلس / شب کویر 1 1 1
اورازان
درآمدی بر حسب حال / زندگی نامه / چند حکایت از اسرار التوحید / سیرت مولانا 1 1 1
بارقه های شعر فارسی / جامی / افسانه ی عاشقی 1
میرزا رضا کلهر
درآمدی بر ادبیات داستانی / قصه ی عینکم 1
آخرین درس 1
درآمدی بر ترجمه
جهاد / هجرت / اعتراف / تقلید 1 1 1
درآمدی بر ادبیات معاصر / می تراود مهتاب 1
خوان هشتم 1 1
صدای پای آب / شکوفه ی اشک / پیش از تو… / مناجات 1 1 2
فهرست واژگان 1 1 1

 

بودجه بندی سئوالات درس ادبیات فارسی 3 در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

نام کتاب نام درس سراسری ریاضی سراسری تجربی
86 87 88 89 90 91 86 87 88 89 90 91
ادبیات فارسی 3 ما هم‌چنان در اول وصف تو مانده‌ایم / افلاک حریم بارگاهت 2 1 1 1
رزم رستم و اسفندیار 1 1 1
کمال الملک 1
گاو 1
گلدسته ها و فلک
قاضی بست 1 1
بیهقی و هنر نویسندگی او 1 1 1
خون خروشید / بانگ جرس 1 1 1
تپه ی برهانی / باغ نگاه
ترانه ی من / سه پرسش 1 1
چشم به ر اه
امید دیدار / آفتاب وفا 1 1 1 1
پروانه ی بی پروا / سخن تازه 1 2 1 1
کبوتر طوقدار / از ماست که بر ماست 1 1 1 1
نوروز / زاغ و کبک 1 2 1
هجرت / آفتاب پنهانی / قرآن مصور 1
قاصدک (از سال 90 حذف شده است.)
نیاز روحانی / چند روحانی 1 1
بخوان 1 1
بوی جوی مولیان 1 1
اقلیم عشق 1 1
موسی و شبان 1 1
شبنم عشق 1
اعلام 1 1 1 1 1
فهرست واژگان 1
املای ترکیبی
تاریخ ادبیات ترکیبی

 

بودجه بندی سئوالات درس ادبیات فارسی 2 در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

نام کتاب نام درس سراسری ریاضی سراسری تجربی
86 87 88 89 90 91 86 87 88 89 90 91
ادبیات فارسی 2 الهی / همای رحمت 1 1 1
ادبیات حماسی / رستم و اشکبوس 1 1 1
حماسه ی مصنوع / حمله ی حیدری 1
ادبیات نمایشی / بچه های آسمان 1
ادبیات داستانی معاصر / کباب غاز 1 1 2 1 1 2 1 1
گیله مرد 1 1
سووشون 1 1 1 1
کلبه ی عمو تم / تو را می خوانم 1
در بیابان های تبعید / از یک انسان 1
دخترک بینوا
مائده های زمینی 1 1
در آرزوی تو باشم / دل می رود ز دستم 1 1
ادبیات تعلیمی / باغ عشق / پیدای پنهان 1 1 1 1 1
تربیت انسانی و سنت ملی ما 1 1
جلوه های هنر در اصفهان
خسرو / مایع حرف شویی 1 1 1 1 1
داروگ / باغ من / انتظار 1 1 1 2
سفر به خیر / در سایه سار نخل ولایت 1 1
حدیث جوانی / در کوچه سار شب 1
سفرنامه، حسب حال و زندگی نامه / سفرنامه ی ابن بطوطه / به سوی تخت جمشید 1
خاطرات اعتماد السلطنه / آن روزها 1 1
شخصی به هزار غم گرفتارم / طرحی از یک زندگی 1
ادبیات فارسی برون مرزی / کعبه ی مخفی 2 1 1 1
مسافر / ریشه ی پیوند / مناجات 1
اعلام 1 1 1 1
فهرست واژگان 1 1 1
املای ترکیبی

 

بودجه بندی سئوالات درس زبان فارسی 3 در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

نام کتاب نام درس سراسری ریاضی سراسری تجربی
86 87 88 89 90 91 86 87 88 89 90 91
زبان فارسی 3 قواعد ترکیب
جمله 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1
ویرایش 1 1 1 1
املای «همزه» در فارسی 2 1
مطابقت نهاد و فعل 1 1 1
نگارش تشریحی
گروه فعلی 1 1
زندگی نامه نویسی
جمله ی ساده و اجزای آن 1 2 1 1 1 2 1 1
نا مطابق های املایی 1 1 2 1
بازگردانی – بازنویسی 1 1
نظام معانی زبان
گروه اسمی 1 2 1 1 1 2 1
آشنایی با نوشته های ادبی 1 3 2 3 1 4 3 1
گروه اسمی 2 1 1 1
طنزپردازی 1
ساختمان واژه 1 1 1 1 1 2 1 1
کلمات دخیل در املای فارسی 1 1 1 1 1 1 1
مرجع شناسی
ساختمان واژه 2
نقش های زبان
اسناد و نوشته های حقوقی
کلمات دخیل در املای فارسی 2
ساختمان واژه 3 1

 

بودجه بندی سئوالات درس عربی در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

 

نام کتاب نام درس سراسری ریاضی سراسری تجربی
86 87 88 89 90 91 86 87 88 89 90 91
عربی 2 الهی… 1
فی خدمه البوساء 1 1 1 1
کتاب الحیاه 1 1
جمال العلم 1 1 1
الظّبی و القمر 2 2 1 1 1 2 1 1
حقوق النّاس 1 1 1 1 1 1 1 2 3
علی الظّلم ثوری! 1 1 1 2 2 1 1 1
الشّاب البطل 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1
لیس للانسان إلّا ما سعی! 2 4 3 2 1 1 1
تبارک الله أحسن الخالقین! 1 1 1 1 2 2 1 1
عربی 3 إلهی إلهی فقیر أتاک! 1 1 2 1 1 1
شمس العداله 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
سنهریهم آیاتنا 1 1 3 2 4 3 1 2 3 4 3
أمّ الشّهداء 1 2 1 1 1 2 2 2 4
طلائع النّور 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2
اغتنام الفرصه 1 1 2 3 1 2 5 1 2 2 2 1
علیکم بالقرآن 3 1 2 2 1 1 5 1 1 1
درک مطلب 9 9 9 9

 

بودجه بندی سئوالات درس دین و زندگی پیش دانشگاهی در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

نام کتاب نام درس سراسری ریاضی سراسری تجربی
86 87 88 89 90 91 86 87 88 89 90 91
دین و زندگی پیش دانشگاهی هستی بخش 1 1 1 1
یگانه ی بی همتا 1 1 1 1 1 1
حقیقت بندگی 1 1 1 5/2 1 1 1 5/1
در مسیر اخلاص 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
بازگشت 1 1 1 1 1
قدرت پرواز 1 1 1 1 1 1 1 1 2
پایه های استوار 1 1 1 1 1 2 2 2 1
عصر شکوفایی 1 1 1 1 1 1
نگاهی به تمدن جدید 1 1 1 1 1 1 1 1
برنامه ای برای فردا 2 1 1 2 5/0

 

بودجه بندی سئوالات درس دین و زندگی 3 در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

نام کتاب نام درس سراسری ریاضی سراسری تجربی
86 87 88 89 90 91 86 87 88 89 90 91
دین و زندگی 3 بیداری 1 1 1
لطف الهی 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
هدایت مستمر 1 1 1 3 1 1 1
معجزه ای از نوع کتاب 1 1 1 5/0 1 1 1 1
گستره ی رسالت پیامبر (ص) 1 1 1 1 1 1 1
تداوم رسالت 1 1 1 1 2 1 1 1 2
وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
احیای ارزش های راستین 1 1 5/0 1 1
خورشید پنهان 1 1 1 1 1 1 1
در انتظار طلوع 2 1 1 1 1 1 1 1 1
تداوم امامت در عصر غیبت 1 1 1 1
ولایت فقیه – شکل حکومت اسلامی در عصر غیبت 1 1 1 1 1 1
کرامت نفس 1 1 1 1 1 1 1
زمینه های پیوند مقدس 1 1 1 5/0
پیوند مقدس 1
کانون مهر 5/0 1

 

بودجه بندی سئوالات درس دین و زندگی 2 در کنکور سراسری گروه های چهارگانه

در سال های 1386 تا 1391

نام کتاب نام درس سراسری ریاضی سراسری تجربی
86 87 88 89 90 91 86 87 88 89 90 91
دین و زندگی 2 جلوه های حکمت و تدبیر 1 1 1 1 1
با کاروان هستی 1 1
سرمایه های رشد 1 1 2 1 1 1 1 1 1
روزنه های خطا 1 1 1 1 1 1
پنجره ای به روشنایی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
آینده ی روشن 1 1 1 5/0 1 1 1
منزلگاه بعد 1 1 1 1 1
واقعه ی بزرگ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
فرجام کار 1 1 1 1 1 1 1 1
اعتماد بر او 1 1 1 1 1 1
دوستی با حق 1 1 1 1 2 1
فضیلت آراستگی 1 1 1 1 1
زیبایی عفاف 1 1
نظارت همگانی 1 1 1 1 1 1 1 1
کار، گوهر زندگی 1 1 1 1
کار در نظام اقتصادی 1 1 1 1 1 1 1

 

بودجه بندی سئوالات درس زبان انگلیسی در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

نام کتاب نام درس سراسری ریاضی سراسری تجربی
86 87 88 89 90 91 86 87 88 89 90 91
زبان انگلیسی پیش دانشگاهی Why exercice is important! 4 1 3 2 1 1 1
How to give a good speech 1 1 1 3 1 1 1 1
Global warming, global concern 1 1 2 2 1 1
Earthquakes and how to survive them 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2
Child labor: a global issue 1 1 1 1 1
Space exploration 4 1 1 1 2 1
It and its services 1 2 1 1 2 1 2
Great men and women 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2
زبان انگلیسی 3 TV or no TV 1 1 1
The value of Education 1 1 1 1 1 1 1
Memory 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2
The olympic games 2 2 1 1
Every word is a puzzle 1 1 1 1 1 1 1 1
What is a computer? 2 1 1 1 1
Cloze test 5 5 5 5
Reading comprehention 10 10 10 10

 

 

منابع کنکور علوم تجربی

منابع کنکور علوم تجربی

کتاب ها و منابع رسمی کنکور تجربی که از سوی سازمان سنجش اعلام شده، در جدول زیر آمده است.

دوم دبیرستان اول دبیرستان سوم دبیرستان پیش دانشگاهی
ادبیات ادبیات فارسی۲ ادبیات فارسی۳زبان فارسی۳ زبان وادبیات فارسی۱و۲
عربی —- عربی۲ عربی۳ ——
معارف —– دین و زندگی۲ دین و زندگی۳ دین و زندگی
زبان —– —— انگلیسی۳ انگلیسی۱و۲
ریاضی —- هندسه۱ریاضیات۲ آمار ومدل سازیریاضیات۳ ریاضی عمومی۱و۲
فیزیک فیزیک۱ فیزیک۲ فیزیک۳ فیزیک۱و۲
شیمی —— شیمی۲ شیمی۳ شیمی۱و۲
زیست شناسی —– زیست۱ زیست۲ زیست
زمین شناسی —– —– زمین شناسی علوم زمین

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد