۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

بودجه‌بندی دروس عمومی و تخصصی کنکور رشته‌ی تجربی از سال۸۸تا۹۴

بودجه‌بندی دروس عمومی و تخصصی رشته تجربی از سال ۸۸ تا ۹۴

دروس عمومی 

زبان و ادبیات فارسی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
املا ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
دستور زبان و نگارش ۵ ۶ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
تاریخ ادبیات ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
آرایه ها ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قرابت معنایی ۱۰ ۸ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹

زبان عربی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ترجمه و تعریب ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
درک مطلب ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
تشکیل ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
تحلیل صرفی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قواعد ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸

دین و زندگی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
سال دوم ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
سال سوم ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
سال چهارم ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷

زبان انگلیسی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان ۷ ۶ ۶ ۷ ۸ ۸ ۸
گرامر ۳ ۴ ۴ ۳ ۴ ۴ ۴
Cloze Test ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
درک مطلب (Reading) ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۸ ۸ ۸

دروس اختصاصی رشته ی تجربی

علوم زمین سال چهارم

موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
فصل ۱ ۱ ۱
فصل ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲
فصل ۳ ۱ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱
فصل ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۶ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۷ ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲
فصل ۸ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۹ ۱ ۲ ۲
فصل ۱۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۱۱ ۲ ۲ ۱ ۲
فصل ۱۲ ۱ ۱ ۱ ۱

زمین شناسی سال سوم

موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
فصل ۱
فصل ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱
فصل ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۵ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۲
فصل ۶ ۳ ۲ ۲ ۲ ۱ ۳
فصل ۷ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
فصل ۸ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۹ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱

ریاضی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
تصاعد و لگاریتم ۱ ۲ ۲ ۱ ۲ ۲
آنالیز ترکیبی و احتمال ۲ ۳ ۳ ۳ ۵ ۲ ۲
معادله های مثلثاتی ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۳
تابع ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ ۱ ۳
مشتق و کاربرد آن ۶ ۵ ۶ ۳ ۴ ۴ ۴
حد و پیوستگی، حد دنباله و مجانب ۳ ۳ ۳ ۵ ۲ ۲ ۳
مقاطع مخروطی ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲ ۲
انتگرال ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
توابع نمایی و لگاریتمی ۱ ۲ ۱ ۱
دستگاه معادلات ۱ ۱ ۱ ۱
معادله ی درجه ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
ماتریس ۱ ۱ ۱ ۱
هندسه ۱ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
آمار ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲

زیست شناسی ۱

موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
مولکول های زیستی
سفری به درون سلول ۲ ۳ ۳ ۱
سازمان بندی سلول ها ۱ ۱ ۱ ۲ ۱
تغذیه و گوارش ۴ ۳ ۲ ۴
تبادل گازها ۱ ۲
گردش مواد ۴ ۴ ۴ ۲ ۵ ۵
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید ۱ ۱
حرکت ۱ ۴ ۴ ۲ ۳ ۲

زیست شناسی ۲

موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ایمنی ۱ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱
دستگاه عصبی ۲ ۱ ۱ ۲ ۴ ۳
حواس ۳ ۱ ۱ ۱ ۱
هورمون ها و دستگاه درون ریز ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۱
ماده ی ژنتیک ۱ ۱ ۱ ۱
کروموزوم ها و میتوز ۲ ۱ ۱ ۱ ۲
میوز و تولید مثل جنسی ۱ ۱ ۱ ۲
ژنتیک و خاستگاه آن ۴ ۴ ۴ ۴ ۳ ۳
تولید مثل گیاهان ۲ ۳ ۳ ۲ ۲ ۳
رشد و نمو در گیاهان ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲
تولید مثل و رشد و نمو جانوران ۲ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳

زیست شناسی پیش دانشگاهی

موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
پروتئین سازی ۱ ۲ ۲ ۳ ۳ ۲
تکنولوژی زیستی ۲ ۲ ۲ ۱
پیدایش و گسترش زندگی ۱ ۱
تغییر و تحول گونه ها ۱ ۱ ۳
ژنتیک جمعیت ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۴
پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی ۱ ۱ ۱ ۱
رفتار شناسی ۲ ۳ ۱ ۱
شارش انرژی در جانداران ۳ ۳ ۳ ۵ ۴ ۷
ویروس ها و باکتری ها ۳ ۳ ۳ ۴ ۱ ۲
آغازیان ۴ ۳ ۳ ۳ ۲ ۳
قارچ ها ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ ۲

فیزیک

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
آینه، عدسی و شکست ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
ویژگی های ماده و انرژی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
گرما و قانون گازها ۳ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۳
الکتریسیته ساکن و خازن ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
مدارهای الکتریکی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
القای مغناطیسی ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۲
کار و انرژی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
حرکت شناسی ۳ ۴ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳
دینامیک ۲ ۳ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳
حرکت نوسانی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
امواج مکانیکی ۱ و ۲ ۳ ۳ ۴ ۴ ۳ ۱ ۱
امواج الکترومغناطیسی ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱
فیزیک اتمی ۳ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳
فشار ۱ ۱ ۱ ۱
مغناطیس ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
صوت ۲ ۱
فیزیک هسته ای ۱

شیمی ۲

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ساختار اتم ۳ ۲ ۲ ۱ ۲ ۲ ۲
جدول تناوب عناصر ۲ ۳ ۳ ۳ ۲ ۲ ۲
پیوند یونی ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
پیوند کووالانسی ۲ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ ۴
شیمی آلی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲

شیمی ۳

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
استوکیومتری ۵ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
ترمودینامیک ۳ ۳ ۴ ۳ ۴ ۴ ۴
محلول ها ۴ ۳ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴

شیمی ۴

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
سینتیک شیمیایی ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳
تعادل ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۲ ۳
اسید و باز ۴ ۴ ۴ ۴ ۳ ۳ ۲
الکتروشیمی ۳ ۴ ۳ ۴ ۳ ۴ ۳

 

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد