۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه
مهندسی صنایع – سیستم

مهندسی صنایع – سیستم

                                                            مهندسی صنایع سیستم

مهندسي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي و سيستم هاي بهره وري

زبان عمومي و تخصصيسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1وازگان اسم444442013%
2واژگان فعل314441611%
3واژگان صفت2221296%
4وازگان قيد0001011%
5زمان ها (Tenses)0100011%
6كاربرد فعل دوم (Infinitive و Gerund)3311196%
7Causative Sentences جملات سببي1000011%
8شبه جمله توصيفي (Adj Clause)0121264%
9شبه جمله قيدي (Adv Clause)0000000%
10شبه جمله اسمي (Noun Clause )0000000%
11حروف اضافه و كاربرد آنها(Prepositions)0110243%
12اسم و مباحث مربوط به آن (حرف تعريف، قابل شمارش و غير قابل شمارش) (countable & uncountable- Articles)0101021%
13Inversion2000021%
14Sentence Connectors  حروف ربط0100011%
15افعال دوكلمه اي Pharasal Verbs0000000%
16Parallelism0000000%
17Passive  مجهول0002021%
18صفت، قيد و كاربرد آنها ( So ، Such، Comparative، Superlative)0010011%
19Conditionals-جملات شرطي0000000%
20Modals & Auxiliary-افعال كمكي0000000%
21ضماير (ملكي، موصولي)0000000%
22مطابقت فعل با فاعل0000%
23درك مطلب15151515157550%
جمع3030303030150100%
رياضي عمومي (1و2)سراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1اعداد مختلط و بحث هاي اوليه مربوط به آن0100122%
2ماتريس و دستگاه معادلات خطي1000233%
3بردارها و معادلات صفحه و خط در فضا1101033%
4رويه هاي فضايي0110133%
5میدان هاي برداری1311065%
6تابع و بحث های مربوط به آن0002243%
7حد و پيوستگي2221298%
8اپراتور برداری نابلا و بحث های مربوط به آن1102043%
9توابع دو متغیره و بحث های اوليه مربوط به آن43130119%
10مشتق و بحث هاي اوليه مربوط به آن1002254%
11كاربردهاي مشتق422241412%
12دنباله ، سري654121815%
13انتگرال و بحث هاي اوليه مربوط به آن4011398%
14انتگرال دوگانه1211054%
15انتگرال سه گانه1100022%
16كاربردهاي انتگرال معين05311108%
17انتگرال هاي  ناسره2111054%
18انتگرال منحنی الخط نوع1 و 2 و قضاياي مربوطه1231076%
19انتگرال منحنی السطح نوع1 و 2 و قضاياي مربوطه0000000%
جمع3030202020120100%
احتمال و آمار مهندسيسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1آنالیز ترکیبی و تركيب ها0000000%
2مدل توپ و جعبه0000000%
3خواص تابع احتمال2113076%
4محاسبه احتمال يكنواخت1000122%
5احتمال شرطی و قانون بيز1212176%
6استقلال پيشامد ها0210143%
7تابع احتمال و تابع چگالي1100022%
8تابع توزیع تجمعی و خواص1100022%
9امید ریاضی و واريانس1101033%
10متغير توام گسسته و پيوسته0001011%
11توابع احتمال شرطي و اميد شرطي2000022%
12كواريانس و ضريب همبستگي1000233%
13تابع مولد گشتاور0000111%
14نامساوي ماركوف و چبي شف0001122%
15توزیع یکتواخت گسسته0000000%
16توزیع دو جمله ای و برنولي و چند جمله اي0100233%
17توریع پواسن0001011%
18توزیع هندسی و دوجمله اي منفي1010022%
19توزیع فوق هندسی0000000%
20توزیع یکتواخت پيوسته2120054%
21توریع نرمال1211165%
22توزیع گاما و مربع کای1011033%
23توزیع نمایی0101022%
24توزيع كوشي و بتا1000011%
25روابط بين توزيع ها0000111%
26قضيه حد مركزي و واريانس ميانگين0001343%
27توزیع T و ساختار آن0000000%
28توزیع مربع كاي و F و ساختار آن0000000%
29روش گشتاورها MME1001022%
30روش MLE2121065%
31نا اريبي و سازگاري و MSE1000011%
32برآورد فاصله اي µ وσ و ρ0231398%
33تعريف α وβ و توان1110143%
34لم نيمن پيرسون و نسبت درستنمايي1100022%
35انواع آزمون µ وσ و ρ0000000%
36آزمون انطباق و استقلال0100122%
37روش P-value1101033%
38برآورد n1100022%
39رگرسيون و همبستگي34201108%
40آناليز واريانس24310108%
41آمار توصيفي1112054%
جمع3030202020120100%
تحقيق در عملياتسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1مدل سازی رياضي و تعريف مساله0121155%
2مدل هاي غير خطي و تبديل به خطي3000033%
3فضاي حل0100011%
4روش ترسیمی حل مسائل برنامه ريزي خطي014331110%
5روش جبری حل مسائل برنامه ريزي خطي1210155%
6روش سیمپلکس حل مسائل برنامه ريزي خطي0203387%
7حالات خاص در مسائل برنامه ريزي خطي1112165%
8روش M بزرگ0010011%
9روش دوفاز2000133%
10ریاضیات در جدول سیمپلکس51310109%
11تحليل حساسيت در جدول سیمپلکس521511413%
12قضایای دوگان1101144%
13تفسیر اقتصادی دوگان1222076%
14نتايج دوگان322131110%
15روش دوال سيمپلكس2000022%
16مدل هاي حمل و نقل و روش هاي حل آن و آناليز حساسيت532131413%
17روش پله ای0000111%
18روش ضرایب MODI0000000%
19مدل هاي شبكه اي0000000%
20مدل تخصيص0010011%
21سیمپلکس تجديد نظر شده0100011%
22متغير هاي كراندار1000122%
23متفرقه0000000%
جمع3020202020110100%
معلومات عمومي مديريتسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1تئوري سنتي1681843731%
2تئوري سيستم ها1240076%
3تصميم گيري0211043%
4سازمان2101231815%
5انگيزش3102176%
6رهبري2202065%
7كنترل0302054%
8مديريت پروژه0000000%
9سيستم هاي اطلاعاتي0000000%
10بازاريابي0001565%
11اصول و مفاهيم مديريت مالي0051398%
12مديريت استراتژيك1000122%
13روش هاي بهبود كيفيت0020022%
14تجزيه و تحليل نقطه سر به سر0000000%
15مفاهيم نوين در مديريت2000022%
16مديريت منابع انساني3201176%
17متفرقه0060287%
جمع3030202020120100%
برنامه نويسيسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1اجزاي كامپيوتر0000000%
2سيستم نمايش و نگهداري اعداد در كامپيوتر و تبديل مبناها1000233%
3معادل عبارت هاي محاسبه اي منطقي و رابطه اي و اولويت عملگر ها1000011%
4الگوريتم و فلوچارت4000043%
5مقدمه زبان هاي برنامه نويسي2100033%
6زبان فرترن0000000%
7مفاهيم اوليه (الفبا، شكل كلي برنامه، عملگرها )3010043%
8دستورات ورودي-خروجي (خواندن و نوشتن)1021043%
9دستورات كنترلي (شرطي و حلقه اي)0111254%
10آرايه ها0001011%
11توابع و زيربرنامه ها1411187%
12زبان پاسكال0000000%
13مفاهيم اوليه (الفبا، شكل كلي برنامه، عملگرها )6012098%
14دستورات ورودي-خروجي (خواندن و نوشتن)0302165%
15دستورات كنترلي (شرطي و حلقه اي)044361714%
16آرايه ها0200022%
17توابع و زيربرنامه ها3011054%
18زبان بيسيك0000000%
19مفاهيم اوليه (الفبا، شكل كلي برنامه، عملگرها )0200133%
20دستورات ورودي-خروجي (خواندن و نوشتن)1010022%
21دستورات كنترلي (شرطي و حلقه اي)1113176%
22آرايه ها0110022%
23توابع و زيربرنامه ها0011022%
24زبان C0000000%
25مفاهيم اوليه (الفبا، شكل كلي برنامه، عملگرها )2101043%
26دستورات ورودي-خروجي (خواندن و نوشتن)0100011%
27دستورات كنترلي (شرطي و حلقه اي)1310387%
28آرايه ها0200022%
29توابع و زيربرنامه ها344331714%
جمع3030202020120100%
مجموعه مدیریت

مجموعه مدیریت

                                                                        مجموعه مدیریت

مجموعه مديريت

اقتصاد خرد و كلانسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1عرضه،تقاضا،تعادل1102375%
2كشش15332149%
3رفتار مصرف كننده42313139%
4رفتار توليد كننده43204139%
5هزينه3212085%
6بازار رقابت كامل00533117%
7بازار انحصار كامل22141107%
8شيوه انجام فعاليت هاي اقتصادي0123175%
9حسابداري ملي و شاخص قيمت ها14221107%
10مدل هاي تعيين درآمد ملي تعادلي و سياست مالي852322013%
11بازار پول و سياست هاي پولي31412117%
12تعادل همزمان بازار كالا و پول043541611%
13نظريه مصرف و سرمايه گذاري1010243%
14نظريه هاي تورم و بيكاري و عرضه و تقاضای کل2011264%
جمع3030303030150100%
ماليه عمومي و بودجهسراسری
ردیفسر فصل مباحث84858687881 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1بودجه به عنوان يك ابزار اقتصادي0101000%
2دولت و وظايفي كه عهده دار انجام آن است2022113%
3تحول بودجه د ر ارتباط با تحولات ايجاد شده در وظايف دولت ها1100113%
4نقش بودجه در عصر حاضر2200000%
5بودجه و حسابداري ملي1140000%
6بودجه و برنامه ريزي اقتصادي1020113%
7مفاهيم اساسي و تعاريف بودجه1000000%
8تعاريف قانوني بودجه در ايران1010113%
9اصول بودجه0010227%
10اصل تعادل0100113%
11اصل وحدت0012000%
12اصل سالانه بودن0000000%
13اصل تخصيص و انعطاف پذيري0000000%
14اصل جامعيت0100000%
15اصل عدم تخصيص0000113%
16اصل تفصيل0000113%
17طبقه بندي هاي بودجه1201113%
18مراحل بودجه63004413%
19روش هاي تنظيم بودجه0000113%
20بودجه متداول0000000%
21بودجه برنامه اي0100000%
22بودجه ي عملياتي0000113%
23بودجه بر مبناي صفر0000000%
24طبقه بندي منابع  بودجه     20000000%
25اهميت ماليه عمومي1001113%
26تعريف ماليه عمومي0001000%
27نظرات اقتصاددانان كلاسيك در مورد وظايف دولت ها0000000%
28وظايف دولت و حكومت در ارتباط با ماليه عمومي0111000%
29منابع مالي مورد استفاده دولت0301113%
30كليات ماليات11254413%
31اصول برقراري ماليات2023000%
32اصول جديد ماليات0212000%
33ظرفيت مالياتي0310000%
34انتقال ماليات20333310%
35عوامل تشخيص ماليات0100113%
36ماليات بر ارزش افزوده1000000%
37ساير درآمدهاي دولت0000000%
38منابع مالي حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي0000000%
39منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي مالي دولت0000000%
40استقراض دولت و موارد استفاده از آن1212000%
41انواع مصارف بودجه اي دولت3011113%
42سرمايه گذار يهاي دولت0000000%
43سياست هاي پولي و مالي2343227%
44سياست هاي مالي و انواع آن1131113%
جمع303030303030100%
حسابداري دولتيسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1خصوصيات سازمان هاي دولتي1100000%
2مباني حسابداري دولتي (نقدي تعديل شده، تعهدي تعديل شده، نقدي ، تعهدي ، نيمه تعهدي)53567723%
3مباني نظري حسابداري و گزارش هاي مالي دولتي35535517%
4اصول بنيادي حسابداري دولتي0204227%
5استفاده كننده ها از حسابداري  دولتي0000000%
6حسابداري بودجه اي23144413%
7حسابداري عمليات خزانه1212000%
8مراحل انجام هزينه و تشخيص و وصول در آمدها1250113%
9حساب مستقل وجوه اعتبارات هزينه اي (جاري)6535227%
10استانداردهاي حسابداري11213310%
11بستن حساب هاي دايمي و موقت0210113%
12مسةوليت باسخ  گويي عمومي1000113%
13حساب مستقل وجوه درآمدهاي اختصاصي3222227%
14حساب مستقل وجوه اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي6253227%
15گزارش هاي مالي0000000%
جمع303030303030100%
تئوري هاي مديريتسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1تئوري، مفاهيم، كليات23232126%
2نظريه پردازان كلاسيك0111032%
3برنامه‌ريزي0020021%
4سازماندهي و طراحي ساختار558652915%
5هماهنگي1020142%
6كنترل و نظارت0001121%
7تصميم‌گيري و حل مسأله و فناوری اطلاعات44131137%
8مكتب نئوكلاسيك و سيستمي797943619%
9نظريه اقتضا0321063%
10استعاره های هفت گانه،چرخه عمر سازمان ها4030074%
11خلاقيت، نوآوري و كارآفريني1130053%
12مديريت كيفيت0000000%
13مديريت تغيير0000000%
14مديريت دانش0001011%
15مديريت بحران و عدالت سازماني1200253%
16كليات رفتار سازماني3102174%
17تفاوت‌هاي فردي و شخصيت2001032%
18انگيزش و رفتار0000111%
19احساسات و ادراك32212105%
20ارزش‌ها، باورها و نگرش0000000%
21تجزیه و تحلیل مراوده ای0111032%
22علم كنترل و ارتباطات0000111%
23شنود موثر0001011%
24هدايت و رهبري1121274%
25قدرت و سياست0010011%
26مديريت استرس0000111%
27تيم و گروه و فرهنگ سازماني2102163%
28تضاد، تعارض و مذاكره0001011%
29رفتارهاي سياسي0000000%
30انضباط0110021%
31مفاهيم و كليات0201142%
32تجزيه و تحليل، طراحي و طبقه‌بندي3013074%
33برنامه‌ريزي مسير پيشرفت شغلي0000000%
34فرآيند كارمنديابي1000121%
35فرآيند اجتماعي سازي (جامعه‌پذيري) و بهسازي شغل0000000%
36فرآيند آموزش كاركنان0201253%
37فرآيند ارزيابي عملكرد كاركنان و مشاغل0110132%
38نظريه‌هاي حقوق و دستمزد0000000%
جمع4040404030190100%
رياضيسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1ماتریس23231119%
2دستگاه معادلات1011365%
3مجموعه2221076%
4بسط1110032%
5تابع333331512%
6حد و پیوستگی223231210%
7مشتق144511512%
8مجانب ها0002022%
9کاربرد مشتق423261714%
10توابع دو متغیره221451411%
11انتگرال و كاربرد آن422221210%
12مقدمه معادلات ديفرانسيل0000000%
13مباحث کاربردی در اقتصاد3420097%
14دنباله و سري0010122%
15ساير0000000%
جمع2525252525125100%
آمارسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1آمار توصیفی455542331%
2آنالیز ترکیبی واحتمال235531824%
3متغیر تصادفی421231216%
4توابع توزیع گسسته و پیوسته522141419%
5نمونه گیری و  برآورد و نظریه چبی شف0112045%
6آزمون فرض و توزيع كاي دو0210145%
7سری زمانی0000000%
جمع151515151575100%
تحقيق در عملياتسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1كليات تحقيق(مدل ها)0110353%
2مدل برنامه ريزي خطي325231510%
3روش ترسيمي2112285%
4روش سيمپلكس31213107%
5شكل ماتريسي برنامه ريزي1311285%
6سيمپلكس ثانويه451721913%
7تحليل حساسيت544642315%
8برنامه ريزي پارامتريك1011032%
9مدل حمل و نقل32322128%
10مدل تخصيص1102153%
11شبكه1220275%
12برنامه ريزي خطي با عدد صحيح3221085%
13برنامه ريزي صفر و يك1212396%
14برنامه ريزي پويا1011143%
15برنامه ريزي غير خطي13222107%
16تئوري بازي ها0010011%
17متغیرهای کران دار0110021%
18برنامه ريزي آرماني0010011%
جمع3030303030150100%
مديريت توليد و عملياتسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1پيش بيني تقاضا2121175%
2اتوماسيون0000000%
3تجزيه و تحليل نقطه سر بسر0011243%
4توليد بهنگام و ناب1100021%
5توليد چابك0100011%
6مديريت زنجيره عرضه0100011%
7مدیریت کیفیت0101132%
8برنامه ريزي مواد2212296%
9مديريت موجودي345431913%
10برنامه ريزي و كنترل پروژه11423117%
11ایمنی و بهداشت0020021%
12مكان يابي1002032%
13طراحي و توسعه محصول1012375%
14كارسنجي و زمان سنجي33241139%
15نحوه استقرار ماشين آلات و تجهيزات و دفاتر54202139%
16برنامه ريزي و برآورد ماشين آلات و تجهيزات1201153%
17منحني يادگيري1100243%
18برنامه ريزي جامع توليد1211275%
19برنامه ريزي در سيستم هاي غير پيوسته23122107%
20كنترل كيفيت آماري31441139%
21تئوري صف1000011%
22تعمیرات و نگه داری02332107%
23متفرقه2010253%
جمع3030303030150100%
مجموعه فیزیک

مجموعه فیزیک

                                                                    مجموعه فیزیک

مجموعه فيزيك

زبان عمومي و تخصصيسراسری
ردیفسر فصل مباحث88نسبت از کل
سراسری
1زمان ها00%
2الگوهای فعل00%
3شبه جمله اسمی00%
4اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش00%
5شکل کلمه00%
6مطابقت فاعل با فعل00%
7کلمات ربطی00%
8حروف اضافه310%
9وارونگی و ساختار موازی00%
10واژگان – فعل517%
11واژگان – صفت13%
12واژگان – اسم413%
13واژگان – قید + افعال دو کلمه ای27%
14زبان تخصصی(درک مطلب )1550%
جمع30100%
فيزيك پايهسراسری
ردیفسر فصل مباحث88نسبت از کل
سراسری
1آناليز برداري210%
2حركت00%
3نيرو15%
4قانون پايستگي15%
5الكترواستاتيك (پتانسيل و ميدان)210%
6الكترواستاتيك در دي الكتريك15%
7انرژي الكترواستاتيكي210%
8هيدروديناميك و موج در محيط كشسان15%
9نور هندسي(آينه و عدسي)15%
10مركز جرم15%
11برخورد00%
12پايستگي تكانه و جرم متغير15%
13ميدان مغناطيسي و نيروي مغناطيسي15%
14امواج صوتي و دما00%
15تداخل امواج نوري15%
16گرانش00%
17نوسان00%
18القاي فارادي15%
19انرژي مغناطيسي00%
20مدارات الكتريكي00%
21گرما و قانون اول ترموديناميك و نظريه جنبشي گازها315%
22پراش نور و توري ها00%
23تعادل00%
24دوران00%
25جريان هاي كند تغيير00%
26معادلات ماكسول و انتشار امواج در محيط هاي مغناطيسي00%
27آنتروپي و قانون دوم ترموديناميك15%
28پلاريزاسيون00%
جمع20100%
فيزيك جدیدسراسری
ردیفسر فصل مباحث88نسبت از کل
سراسری
1آزمايش مايكلسون مورلي00%
2نسبيت خاص(تبديلات لورنتس، انقباض طول، اتساع زمان)233%
3ديناميك نسبيتي00%
4برخوردهاي نسبيتي ، چهاربردارها، انرژي نسبيتي00%
5تابش جسم سياه00%
6پديده كامپتون117%
7دوپلر نسبيتي117%
8فوتوالكتريك117%
9تابش ترمزي00%
10آزمايش فرانك هرتز و آزمايش براگ00%
11مباني مكانيك موجي و سرعت فاز و گروه117%
12شرط كوانتش زامرفيلد00%
13مدل اتمي بوهر00%
14ساختار اتم هيدروژن00%
جمع6100%
كوانتومسراسری
ردیفسر فصل مباحث88نسبت از کل
سراسری
1عملگر ها در مكانيك كوانتومي18%
2معادله شرودينگر217%
3مباني مكانيك كوانتومي در نمادگذاري ديراك00%
4پتانسيل ها18%
5روش عملگري در مكانيك كوانتومي (نوسانگر هارمونيك)00%
6ديدگاه هايزنبرگ و شرودينگر(تحول زماني)18%
7مكانيك ماتريسي18%
8سيستم هاي N ذره اي00%
9اسپين و آزمايش اشترن گرلاخ00%
10پتانسيل هاي متقارن كروي00%
11اتم هيدروژن00%
12الكترون در حضور ميدان هاي الكترومغناطيس18%
13جمع اندازه حركت زاويه اي325%
14اختلال مستقل از زمان18%
15اختلال وابسته به زمان00%
16اتم هيدروژن واقعي00%
17اتم هليم00%
18روش وردش ريتس00%
19پراكندگي18%
جمع12100%
مغناطيسسراسری
ردیفسر فصل مباحث88نسبت از کل
سراسری
1آناليز برداري00%
2الكترواستاتيك18%
3الكترواستاتيك در دي الكتريك18%
4نظريه ميكروسكوپي دي الكتريك ها00%
5انرژي الكترواستاتيكي325%
6جريان الكتريكي18%
7ميدان مغناطيسي00%
8خواص مغناطيسي مواد00%
9نظريه ميكروسكوپي مغناطيسي00%
10القاي الكترومغناطيسي و القاي متقابل325%
11انرژي مغناطيسي18%
12جريان هاي كند تغيير00%
13فيزيك پلاسما و ابررساناها00%
14معادلات ماكسول00%
15انتشار امواج الكترومغناطيسي00%
16امواج در نواحي مرزدار00%
17پاشندگي نوري00%
18الكتروديناميك و نسبيت00%
19تابش217%
جمع12100%
مكانيك تحليليسراسری
ردیفسر فصل مباحث88نسبت از کل
سراسری
1آناليز برداري و دستگاه هاي مختصات00%
2سينماتيك حركت325%
3ديناميك18%
4قانون پايستگي انرژي و تكانه18%
5مركز جرم00%
6كاربرد مركز جرم و برخورد18%
7گرانش00%
8نيروهاي مركزي و قوانين كپلر00%
9پتانسيل موثر و زاويه اوج و حضيض00%
10تابع لاگرانژ و معادلات آن00%
11هاميلتوني و ثابت حركت18%
12نوسان با يك يا چند درجه آزادي18%
13حركت دوراني و پايستگي تكانه زاويه اي325%
14تعادل18%
15زواياي اويلر00%
16دستگاه هاي مختصات چرخان00%
جمع12100%
ترموديناميك ومكانيك آماريسراسری
ردیفسر فصل مباحث88نسبت از کل
سراسری
1دما و سيستم ترموديناميكي ساده117%
2كار در ترموديناميك00%
3قانون اول ترموديناميك00%
4گاز هاي كامل00%
5ماشين ها و يخچال و قانون دوم ترموديناميك00%
6آنتروپي و مواد خالص117%
7گذار فاز00%
8مكانيك آماري467%
جمع6100%
رياضي فيزيكسراسری
ردیفسر فصل مباحث88نسبت از کل
سراسری
1تحليل برداري00%
2دستگاه هاي مختصات00%
3تحليل تانسوري217%
4دترمينان ها و ماتريس ها18%
5نظريه گروه18%
6سري هاي نامتناهي18%
7توابع متغير مختلط 1و2325%
8معادلات ديفرانسيل18%
9سري فوريه217%
10تئوري اشتورم ليوويل و متعامد سازي00%
11توابع خاص18%
جمع12100%

 

مجموعه علوم تربیتی 2

مجموعه علوم تربیتی 2

                                                                  مجموعه علوم تربیتی 2

علوم تربيتي 2

زبان عمومي و تخصصيسراسری
ردیفسر فصل مباحث8788مجموع 2 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسری
1زمان ها0112%
2الگوهای فعل1235%
3شبه جمله اسمی1235%
4اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش0000%
5شکل کلمه0000%
6مطابقت فاعل با فعل0000%
7کلمات ربطی1012%
8حروف اضافه2023%
9وارونگی و ساختار موازی0000%
10واژگان – فعل25712%
11واژگان – صفت3258%
12واژگان – اسم42610%
13واژگان – قید + افعال دو کلمه ای1123%
14زبان تخصصی(درک مطلب )15153050%
جمع303060100%
روانشناسي عموميسراسری
ردیفسر فصل مباحث8788مجموع 2 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسری
1ماهیت روانشناسی61714%
2مبانی عصبی – زیستی رفتار23510%
3رشد روانی2136%
4رشد اخلاقي0112%
5احساس23510%
6ادراك2248%
7هشياري1012%
8سائقها و انگیزههاي اساسی0112%
9يادگيري33612%
10هيجان0000%
11زبان و انديشه0000%
12تعارض و فشار رواني0224%
13شناخت و حافظه24612%
14رفتار اجتماعي فرد0224%
15ارزيابي شخصيت2024%
16توانایی ذهنی0000%
17روانشناسی نابهنجاری1124%
18روشهاي درماني2136%
19نفوذ اجتماعی0000%
جمع252550100%
مبانی مشاوره و راهنماییسراسری
ردیفسر فصل مباحث8788مجموع 2 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسری
1تعاريف، تاريخچه و ضرورت راهنمائي و مشاوره3036%
2هدف ها و اصول مشاوره3036%
3الگوهاي راهنمائي3148%
4مسئوليت هاي كاركنان برنامه راهنمائي و مشاوره2136%
5فعاليت هاي جاري و سنتي مشاور0000%
6فنون راهنمائي و مشاوره561122%
7نظريه هاي مشاوره0336%
8مشاوره ي فردي36918%
9فنون مشاوره گروهي23510%
10خانواده و زناشوئي درماني0000%
11فنون و تصريح ارزش ها1012%
12كاربرد آزمون ها در مشاوره0000%
13راهنمائي و مشاوره شغلي و حرفه اي0000%
14شناسائي و كاربرد راهنمائي شغلي و حرفه اي0000%
15راهنمائي و مشاوره شغلي و حرفه اي مدارس1124%
16طرح ريزي شغلي و حرفه اي0000%
17انتخاب شغل و مشكلات آن1348%
18اشتغال موفقيت آميز به كار0000%
19نظريه هاي انتخاب شغل و حرفه1124%
20راهنمائي و مشاوره كودك0000%
21خصوصيات كودكان0000%
22روش هاي ارزيابي رفتار كودكان0000%
23نقش افراد مختلف در راهنمائي و  مشاوره كودك0000%
24فنون مشاوره كودك0000%
25شناخت و درمان مشكلات كودكان0000%
جمع252550100%
روش ها و فنون راهنمایی در مشاورهسراسری
ردیفسر فصل مباحث8788مجموع 2 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسری
1تاريخچه مشاوره و رواندرماني0000%
2تعريف،‌اهداف،‌ اصول و وظائف مشاوره و روان درماني1236%
3مقايسه راهنمائي،‌ مشاوره و رواندرماني0000%
4نظریه ها0336%
5لزوم مشاوره0000%
6انواع مشاوره1124%
7رابطه ياورانه4048%
8شناخت مشكل مراجع0000%
9مشكلات ناشي از تغييرات اجتماعي0000%
10تجربه مشاوره551020%
11موضوعات عملي در مشاوره0000%
12فنون مشاوره34714%
13مصاحبه مشاوره اي2024%
14مهارت هاي اوليه مصاحبه مشاوره اي45918%
15ارزيابي مشكلات رفتاري مراجع2136%
16روش هاي برخورد با مشكل مراجع1012%
17نقش مشورتي مشاور0000%
18برخي از حوزه هاي تخصصي در مشاوره1124%
19بازي درماني0112%
20مشاوره درماني0000%
21مشاوره خانوادگي0000%
22مشاوره گروهي0000%
23كاربرد آزمون در مشاوره1124%
24اخلاق حرفه اي در مشاوره0112%
جمع252550100%
روانشناسی و آموزش وپرورش کودکان استثناییسراسری
ردیفسر فصل مباحث8788مجموع 2 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسری
1تعاريف، واژه ها و اصطلاحات در حيطه كودكان استثنائي0000%
2نظريات دانشمندان پيشگام1122%
3گروه بندي و درصد شيوع دانش آموزان استثنائي2022%
4تفاوت هاي فردي و مفهوم عام استثنائي0000%
5چگونگي سنجش تفاوت هاي بين فردي و درون فردي1122%
6روي اوردهاي نظري در حيطه كودكان استثنائي0000%
7مفهوم محيط با حداقل محدوديت0000%
8امكانات و تسهيلات در آموزش و پرورش استثنائي3366%
9تشخيص كودكان استثنائي0000%
10روي آوردهاي نامگذاري و آثار آن0000%
11خدمات مداخله اي رواني- تربيتي ويژه در گستره تحول0000%
12عوامل خطرساز،‌ مداخله و پيشگيري0000%
13خانواده و كودكان استثنائي0000%
14تعريف هوش و سرآمدي1233%
15ويزگي هاي كودكان تيزهوش1344%
16اقدامات آموزشي0111%
17تعاريف(تعريفAAMD، تعريف از نظر جامعه شناسي و ….)1233%
18تاريخچه0111%
19ميزان شيوع1011%
20گروه بندي روان شناسان0000%
21عقب ماندگي به علت عوامل ارثي3255%
22گروه بندي عقب ماندگي از نظر آموزشي،‌تربيتي و درماني2244%
23پيشگيري از عقب ماندگي و انواع آن2355%
24اختلالات ناشي از غدد مترشحه داخلي كه باعث عقب ماندگي مي شود0000%
25اختلالات مربوط به كروموزوم هاي جنسي3366%
26اختلالات مربوط به كروموزومهاي معمولي2244%
27اختلالات ارثي مربوط به سوخت و ساز متابوليسم بدن3366%
28اختلالاتي كه علت اصلي آن كاملا شناخته نشده است0000%
29ملاحظات اموزشي و اقدامات درماني0222%
30اختلالات يا نارسايي ويژه در يادگيري6399%
31اختلال هاي زباني5388%
32اختلال در مهارت هاي حركتي0000%
33انواع مختلف اختلالات رواني كودكان3255%
34اختلالات رفتاري ناجور،‌از هم گسيخته0555%
35اوتيسم1011%
36صرع1011%
37اختلال رت0000%
38اختلالات بينائي5166%
39اختلالات شنوائي3255%
40كودكان با معلوليت ها و بيماري هاي جسمي0222%
41تعريف،‌ويژگي ها و برنامه هاي آموزشي كودكان چند معلوليتي0111%
42اختلالات عملي رشد يا اختلالات مربوط به دفع000%
جمع5050100100%
نظریه های مشاوره و روان درمانیسراسری
ردیفسر فصل مباحث8788مجموع 2 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسری
1مفاهيم بنيادي در مشاوره و رواندرماني1124%
2نظريه روانكاوي (فرويد)44816%
3درمان آدلر32510%
4درمان هاي وجودي(فرانكل- كلاسر)44816%
5درمان فرد مدار(راجرز)2248%
6گشتالت درماني(پرلز)44816%
7درمان هاي ميان فردي(برن)52714%
8درمان هاي مواجه سازي و غرقه سازي0112%
9درمان هاي رفتاري1236%
10درمان هاي شناختي(اليس و بك)1348%
11درمان هاي سيستمي0000%
12درمان هاي حساس نسبت به جنسيت و فرهنگ0000%
13درمان هاي استنباط گرا0000%
14درمان هاي يكپارچه نگر و التقاطي0000%
15رويكرد صفت – عامل0000%
16گروه درماني0000%
17رواندرماني اجتماعي و محيطي0000%
18رشد منابع انساني0000%
19درمان فرانظري0000%
جمع252550100%
نظریه های شخصیتسراسری
ردیفسر فصل مباحث8788مجموع 2 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسری
1مقدمات،‌ تعاريف و سنجش شخصيت2024%
2عوامل بوجود آورنده ي شخصيت0000%
3رشد شخصيت0000%
4رويكرد روانكاري45918%
5نظريه تحليلي يونگ1012%
6نظريه موري2136%
7نظريه روان شناسي فردي0224%
8نظريه هورناي1012%
9نظريه گروهي مورنو0000%
10نظريه فرام0000%
11نظريه التقاطي گاردنر مورفي0000%
12نظريه تاثير متقابل اشخاص ساليوان1236%
13رويكرد شناختي(پیاژه-نظريه كلي)14510%
14رويكرد عمر( نظريه اريكسون)0112%
15رويكرد يادگيري اجتماعي( نظريه راتر و نظريه بندورا41510%
16رويكرد صفات(كتل- آيزنك- آلپورت)2136%
17نظريه هاي نوار باريك0000%
18نظريه سرشتي- زيستي(گلدشتاين- كرچمر- شلدون)1124%
19رويكرد انسان گرائي( راجرز – مزلو)34714%
20نظريه هاي زمينه محدود33612%
21دورنماي شخصيت0000%
جمع252550100%
کاربرد آزمون های روانی در مشاورهسراسری
ردیفسر فصل مباحث8788مجموع 2 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسری
1تاريخچه آزمون هاي رواني2136%
2ويژگي هاي آزمون ها32510%
3بيان نتايج آزمون ها1124%
4درجه بندي آزمون32510%
5اجراي آزمون ها1012%
6طبقه بندي كلي آزمون ها0112%
7بافت سنجش باليني0000%
8مصاحبه سنجشي0000%
9سنجش رفتاري0000%
10هوش و نظريه هاي آن791632%
11آزمونهاي گروهي هوش14510%
12آزمون هاي شخصيت1012%
13آزمون هاي تحليلي شخصيت0000%
14تقسيم بندي آزمون هاي تحليلي شخصيت0112%
15آزمون هاي عيني شخصيت0000%
16فنون جامعه شناسي0000%
17آزمون هاي تركيبي يا فرافكن0000%
18طبق بندي آزمون هاي فرافكن2248%
19نقاشي هاي فرافكني1012%
20ساير فنون سنجش شخصيت2024%
21سنجش رغبت ها،‌نگرش ها و ارزش ها0112%
22آزمون هاي جمعيت هاي ويژه0000%
23آزمونهاي آموزشي0000%
24آزمون هاي تحليل كارائي0112%
25آزمون هاي شغلي1012%
جمع252550100%
روانشناسي تربيتيسراسری
ردیفسر فصل مباحث8788مجموع 2 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسری
1مفاهيم كلي روانشناسي پرورشي0000%
2پژوهش در روانشناسي پرورشي0112%
3نظريه هاي رشد شناختي(پياژه،ويگوتسكي،برونر)2248%
4نظريه هاي رفتاري يادگيري(پاولف،ثرندايك،اسكينر)861428%
5نظريه هاي شناختي يادگيري(گشتالت،آزوبل،بندورا)0224%
6نظريه هاي خبرپردازي يادگيري33612%
7نظريه سازنده گرايي يادگيري0000%
8انگيزش و يادگيري1236%
9مهارت ها و راهبردهاي يادگيري و مطالعه،شناخت و فراشناخت1124%
10سبك هاي يادگيري1012%
11آموزش هوش و آفرينندگي1124%
12آموزش و مفاهيم و اصول مفهوم آموزي0000%
13اموزش حل مساله و تفكر انتقادي0000%
14طراحي آموزشي0000%
15طبقه بندي هدف هاي آموزشي0000%
16روش هاي آموزش مستقيم و غير مستقيم51612%
17آموزش به كمك روش هاي تغيير رفتار36918%
18تهيه و اجرا و ارزشيابي0000%
جمع252550100%
آمار و روش تحقیقسراسری
ردیفسر فصل مباحث8788مجموع 2 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسری
1تنظيم جدول توزيع فراواني انواع حدود، انواع فراواني0000%
2تعريف و تشخيص مقياسها0000%
3انواع نمودارهاي
شاخص هاي مركزي و ويژگي هاي آنها،  شاخص هاي پراكندگي و ويژگي هاي آنها
33612%
4توزيع نرمال، نمرات استاندارد1124%
5آمار استنباطي، برآورد ميانگين، خطاي نمونه گيري قضيه حدمركزي0000%
6آزمون فرض، فرضهاي آماري صفر و خلاف،1236%
7طبقه بندي آزمونهای انطباقي، آزمون های آماري t و Z ، خی دو2248%
8طبقه بندي آزمونهای مقایسه ای( t استودنت براي گروههاي مستقل و گروه هاي همبسته، تحليل واريانس )2024%
9آزمونهاي همبستگي2136%
10خط رگرسيون، ضريب تعيين.2024%
11احتمالات، توزيع دوجمله اي0000%
12تعريف علم، مراحل روش علمي، انواع استدلال ها، مراحل انجام تحقيق،33612%
13تعيين متغيرها0112%
14تعريف جامعه و نمونه، روشهاي نمونه گيري2136%
15تعاريف عملياتي، نحوه تنظيم پيشينه، نحوه كشف اطلاعات از منابع اطلاع رساني23510%
16معرفي روشهاي تحقيق32510%
17انواع اعتبارها، معرفي شواهد تهديدكننده اعتبارها1236%
18مدلهاي تحقيق (آزمايشي، نيمه آزمايشي، شبه آزمايش)14510%
19نحوه گزارش نويسي0000%
جمع252550100%
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیتسراسری
ردیفسر فصل مباحث8788مجموع 2 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسری
1تاريخچه سنجش و اندازه گيري0000%
2مفاهيم اساسي سنجش و اندازه گيري2248%
3مقياسهاي اندازه گيري0000%
4انواع آزمونهاي رواني1012%
5دسته بندي ارزشيابي هاي آموزشي2248%
6مراحل و فعاليتهاي ارزشيابي آموزشي1012%
7تهيه طرح ارزشيابي پيشرفت تحصيلي1012%
8آزمونهاي پيشرفت تحصيلي23510%
9روشهاي سنجش در يادگيري غيرشناختي0112%
10روشهاي سنجش مستقيم رفتار0000%
11اجرا، نمره گذاري و تحليل آزمون561122%
12بنيادهاي تحليلي و آماري1124%
13هنجارها و نيمرخها23510%
14روايي و پایایی آزمون871530%
15ارزشيابي معلم0000%
جمع252550100%
روانشناسی رشدسراسری
ردیفسر فصل مباحث8788مجموع 2 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسری
1تعاريف رشد0000%
2پيشگامان روانشناسي رشد1012%
3ديدگاه هاي مختلف به رشد0336%
4مراحل رشد قبل از تولد0000%
5رشد جسماني و شناختي واجتماعي دوران شيرخوارگي0000%
6رشد كودكي(شناختي،‌اجتماعي، دلبستگي)1124%
7رشد اخلاقي(كلبرگ و پياژه)1012%
8نظريه پياژه15612%
9چامسكي0000%
10ويگوتسكي2024%
11نظريه برونر000%
12نظريه اريكسون32510%
13رفتار شناسي طبيعي1012%
14نظريه كردار شناسي0000%
15پردازش اطلاعات0000%
16رويكردهاي رفتاري رشد(اسكينر، باندورا و …)0112%
17یادگیری اجتماعی رشد0000%
18فرويد2024%
19آنا فرويد2136%
20رنه اشپيتز0000%
21ملاني كلاين0000%
22هارتمن0000%
23بالبي(دلبستگي)1124%
24نظريه هاي بازي0000%
25بازي0000%
26تقليد0000%
27نوجواني33612%
28جواني1012%
29زبان و تفكر0000%
30غدد0000%
31برتري جانبي0000%
32ميانسالي و سالمندي2248%
33مرگ شناسي1012%
34لئو تيف0000%
35والن0000%
36مارگارت ماهلر0224%
37گزل0000%
38آرنولد باس و رابرت پلامين1124%
39سيرز0000%
40پردازش اطلاعات0000%
41روشهاي مطالعه وتحقيق در رشد0000%
42نظريه بوم شناختي برون فرنر1236%
43دانيل لوينسون1012%
44گيليگان0000%
45ساير موارد0112%
جمع252550100%
مجموعه علوم تربیتی 1

مجموعه علوم تربیتی 1

                                                               مجموعه علوم تربیتی 1

                                                                     علوم تربيتي 1
زبان عمومي و تخصصيسراسری
ردیفسر فصل مباحث868788مجموع 3 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسری
1زمان ها10122%
2الگوهای فعل01233%
3شبه جمله اسمی21256%
4اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش00000%
5شکل کلمه00000%
6مطابقت فاعل با فعل10011%
7کلمات ربطی01011%
8حروف اضافه22044%
9وارونگی و ساختار موازی00000%
10واژگان – فعل4251112%
11واژگان – صفت13267%
12واژگان – اسم342910%
13واژگان – قید + افعال دو کلمه ای11133%
14زبان تخصصی(درک مطلب )1515154550%
جمع30303090100%
مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسيسراسری
ردیفسر فصل مباحث868788مجموع 3 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسری
1تاريخچه و مفاهيم اوليه برنامه ريزي آموزشي و درسی2651317%
2اهميت برنامه ريزي آموزش و پرورش01123%
3اصول برنامه ريزي و مباني تهيه و تنظيم برنامه31157%
4مدل هاي برنامه ريزي آموزش و پرورش5431216%
5پيش نيازهاي برنامه ريزي آموزشي00000%
6تشخيص كژي ها و كاستي های نظام آموزشي(محاسبه نرخ ها،نسبت ها و نابرابری ها)4341115%
7تدوين و استفاده از شاخص ها در برنامه ريزي آموزشي12034%
8تهيه برنامه آموزشي كشور00000%
9اجرا و ارزيابي برنامه آموزشي00111%
10مباني فلسفه برنامه ريزي درسي(مکاتب فلسفی)00223%
11ماهيت برنامه ريزي درسي در مدارس33179%
12آماده سازي رئوس برنامه درسي341811%
13تهيه و توليد مواد آموزشي31157%
14اجراي برنامه درسي جديد00223%
15ارزشيابي10345%
جمع25252575100%
روش ها و فنون تدريسسراسری
ردیفسر فصل مباحث868788مجموع 3 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسری
1اصطلاحات متداول در تعليم و تربيت00000%
2تاريخچه تعليم و تربيت00000%
3تعاريف و اصول تعليم و تربيت00000%
4نظريه هاي يادگيري10011%
5قوانين يادگيري00000%
6الگوهاي يادگيري00111%
7نظريه هاي تدريس01011%
8ارتباط و تدريس01011%
9شناخت و تدوين هدف هاي آموزش12368%
10مهارت هاي آموزشي پيش از تدريس02357%
11الگوي تدريس11023%
12الگوي ماشيني نگر و سازماني نگر00000%
13الگوي عمومي تدريس00000%
14الگوي پيش سازمان دهنده22045%
15الگوي حل مساله00000%
16خانواده الگوهاي اطلاعات پردازنده9901823%
17خانواده الگوهاي اجتماعي31045%
18خانواده الگوهاي انفرادي10011%
19خانواده الگوي هاي سيستم هاي رفتاري00000%
20تقسيم بندي روش هاي تدريس00557%
21روش هاي تاريخي00111%
22روش هاي جديد تدريس (توضيحي،‌سخنراني،اکتشافی،حل مسئله و …)23101521%
23تدريس مستقيم00000%
24تدريس غير مستقيم(آموزش انفرادی و برنامه ای)00001%
25تدريس تعاملي14056%
26تدريس مساله محور00000%
27مهارت هاي آموزشي بعد از تدريس(ارزشیابی)00000%
28انواع ارزشيابي20134%
29روش هاي مختلف ارزشيابي10123%
جمع25252575100%
مديريت آموزشيسراسری
ردیفسر فصل مباحث868788مجموع 3 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسری
1مباني مديريت عمومي01123%
2تعريف و تاريخچه10011%
3هدف گذاري و برنامه ريزي01123%
4تصميم گيري12145%
5سازماندهي و هماهنگي01123%
6كنترل00000%
7ارتباط10011%
8جايگاه نظريه در مديريت01011%
9نظريه هاي سازمان و مديريت6241216%
10سازمان و مديريت8872331%
11مديريت و رهبري آموزشي89102736%
جمع25252575100%
اصول و فلسفه تعليم و تربيتسراسری
ردیفسر فصل مباحث868788مجموع 3 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسری
1فلسفه چيست؟10011%
2تربيت چيست؟00000%
3تاريخچه تعليم و تربيت00000%
4تعريف و ماهيت تعليم و تربيت129103141%
5فلسفه تربيت4421013%
6نظريه هاي تربيتي معاصر3451216%
7موضوع تعليم و تربيت01011%
8ايده آليسم و تعليم و تربيت10011%
9رئاليسم و تعليم و تربيت02134%
10پراگماتيسم و تعليم و تربيت10123%
11اگزيستانسياليسم و تعليم و تربيت00334%
12فلسفه تحليلي و تعليم و تربيت01123%
13فلسفه مادي ديالكتيكي و تعليم وتربيت01011%
14ناتورالیسم و تعليم و تربيت10123%
15اسلام و تربيت00000%
16مباني آموزش و پرورش و اصول هفت گانه آن23168%
جمع25252575100%
تكنولوژي آموزشيسراسری
ردیفسر فصل مباحث868788مجموع 3 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسری
1ماهيت و تاريخچه تكنولوژي آموزشي40157%
2آماده سازي01011%
3طراحي31382432%
4اجرا و ارزشيابي10123%
5ارتباط00000%
6رسانه هاي آموزشي910102939%
7كاربرد تكنولوژي آموزشي در تعليم و تربيت00000%
8راهبردهاي اساسي آموزشي(رویکردها)314811%
9اهداف آموزشي و شاخص هاي شايستگي20023%
10تكنيك هاي آموزشي گروهي20134%
11تكنيك هاي يادگيري گروهي و انفرادی00000%
12مراكز منابع00000%
13كابرد رايانه در تعليم و تربيت10011%
جمع25252575100%
تعليم و تربيت اسلاميسراسری
ردیفسر فصل مباحث868788مجموع 3 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسری
1توصيف انسان در قرآن2541115%
2مفهوم شناسي در باب تربيت10011%
3اهداف تربيتي9331520%
4مباني اصول و روش هاي تربيتي3281317%
5مراحل تربيت00111%
6آموزش در اسلام10123%
7اسلام و تربيت242811%
8تعليم و تربيت در آيات و روايات اسلامي71162432%
جمع25252575100%
نظارت و راهنمائيسراسری
ردیفسر فصل مباحث868788مجموع 3 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسری
1مفاهيم نظارت و راهنمائي آموزشي5631419%
2فرآيندهاي مديريت00000%
3مديريت آموزشي و راهنمائي تعليماتي12145%
4نظارت معلم محور21145%
5اصول و روشهاي نظارت و راهنمائي آموزشي332811%
6وظایف راهنماي آموزشي11245%
7حيطه و نوع عملكرد نظارت راهنمائي آموزشي21257%
8مولفه هاي اصلي نظارت و راهنمائي آموزشي11245%
9نظارت كلينيكي و تدريس خوب423912%
10راهنماي آموزشي22379%
11انواع اختيار00223%
12فنون تدوين هدف و طرح ريزي مشاهده12257%
13جلسات تبادل نظر در مورد اطلاعات عيني درسي00000%
14سبك ها مستقيم و غير مستقيم نظارت00000%
15ساير كاربردهاي فنون نظارت كلينيكي10011%
16نظارت كلينيكي و ارزشيابي از معلم22268%
17تجزيه و تحليل تدريس در نقش هاي گوناگون02023%
18مشاوره همتا00000%
19نقش هاي جديد معلمان،‌ناظران و مديران اداري00000%
جمع25252575100%
روانشناسي تربيتيسراسری
ردیفسر فصل مباحث868788مجموع 3 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسری
1مفاهيم كلي روانشناسي پرورشي00000%
2پژوهش در روانشناسي پرورشي00111%
3نظريه هاي رشد شناختي(پياژه،ويگوتسكي،برونر)32279%
4نظريه هاي رفتاري يادگيري(پاولف،ثرندايك،اسكينر)2861621%
5نظريه هاي شناختي يادگيري(گشتالت،آزوبل،بندورا)00223%
6نظريه هاي خبرپردازي يادگيري333912%
7نظريه سازنده گرايي يادگيري10011%
8انگيزش و يادگيري41279%
9مهارت ها و راهبردهاي يادگيري و مطالعه،شناخت و فراشناخت11134%
10سبك هاي يادگيري11023%
11آموزش هوش و آفرينندگي31157%
12آموزش و مفاهيم و اصول مفهوم آموزي00000%
13اموزش حل مساله و تفكر انتقادي10011%
14طراحي آموزشي00000%
15طبقه بندي هدف هاي آموزشي00000%
16روش هاي آموزش مستقيم و غير مستقيم4511013%
17آموزش به كمك روش هاي تغيير رفتار2361115%
18تهيه و اجرا و ارزشيابي00000%
جمع25252575100%
آمار و روش تحقیقسراسری
ردیفسر فصل مباحث868788مجموع 3 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسری
1تنظيم جدول توزيع فراواني انواع حدود، انواع فراواني00000%
2تعريف و تشخيص مقياسها00000%
3انواع نمودارهاي
شاخص هاي مركزي و ويژگي هاي آنها،  شاخص هاي پراكندگي و ويژگي هاي آنها
03368%
4توزيع نرمال، نمرات استاندارد21145%
5آمار استنباطي، برآورد ميانگين، خطاي نمونه گيري قضيه حدمركزي00000%
6آزمون فرض، فرضهاي آماري صفر و خلاف،31268%
7طبقه بندي آزمونهای انطباقي، آزمون های آماري t و Z ، خی دو12257%
8طبقه بندي آزمونهای مقایسه ای( t استودنت براي گروههاي مستقل و گروه هاي همبسته، تحليل واريانس )12034%
9آزمونهاي همبستگي22157%
10خط رگرسيون، ضريب تعيين.02023%
11احتمالات، توزيع دوجمله اي00000%
12تعريف علم، مراحل روش علمي، انواع استدلال ها، مراحل انجام تحقيق،333912%
13تعيين متغيرها20134%
14تعريف جامعه و نمونه، روشهاي نمونه گيري22157%
15تعاريف عملياتي، نحوه تنظيم پيشينه، نحوه كشف اطلاعات از منابع اطلاع رساني12368%
16معرفي روشهاي تحقيق332811%
17انواع اعتبارها، معرفي شواهد تهديدكننده اعتبارها512811%
18مدلهاي تحقيق (آزمايشي، نيمه آزمايشي، شبه آزمايش)01457%
19نحوه گزارش نويسي00000%
جمع25252575100%
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیتسراسری
ردیفسر فصل مباحث868788مجموع 3 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسری
1تاريخچه سنجش و اندازه گيري10011%
2مفاهيم اساسي سنجش و اندازه گيري02245%
3مقياسهاي اندازه گيري00000%
4انواع آزمونهاي رواني11023%
5دسته بندي ارزشيابي هاي آموزشي12257%
6مراحل و فعاليتهاي ارزشيابي آموزشي01011%
7تهيه طرح ارزشيابي پيشرفت تحصيلي01011%
8آزمونهاي پيشرفت تحصيلي5231013%
9روشهاي سنجش در يادگيري غيرشناختي00111%
10روشهاي سنجش مستقيم رفتار10011%
11اجرا، نمره گذاري و تحليل آزمون5561621%
12بنيادهاي تحليلي و آماري11134%
13هنجارها و نيمرخها12368%
14روايي و پایایی آزمون9872432%
15ارزشيابي معلم00000%
جمع25252575100%
مجموعه شیمی

مجموعه شیمی

                                                                   مجموعه شیمی

بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد

مجموعه شيمي

زبان عمومي و تخصصيسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1گرامر555552517%
2لغت10101010105033%
3درك مطلب15151515157550%
جمع3030303030150100%
شيمي آليسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1آلکان ها0000000%
2سيكلو آلكانها0100121%
3شيمي فضايي31222107%
4آلكيل هاليدها25330139%
5الكلها و اترها1311175%
6آلکن هاودي ان ها31134128%
7آلکين ها1111153%
8بنزن و واكنشهاي الكترون دوستي0001011%
9آلدهيد ها و كتونها11036117%
10کربوکسيليک اسيدها و مشتقات انها0024175%
11آمين ها و مشتقات آنها2121064%
12فنول ها0020021%
13مشتقات دو عاملي2020264%
14هيدروكربنهاي بنزنوئيدي چند حلقه0000111%
15واكنشهاي پري سيكلي23411117%
16آروماتيسيته2210053%
17هتروسيكلها1211385%
18كربو هيدراتها2011043%
19آمينو اسيد0110132%
20طیف سنجی NMR443632013%
21طیف سنجی UV0000000%
22طیف سنجی MASS1110032%
23طیف سنجیIR1112275%
24شيمي فيزيك آلي2210164%
25جداسازی و شناسایی مواد0000000%
جمع3030303030150100%
شيمي تجزيهسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1آمار در شيمي1111264%
2اسيدها بازها ونمک22231107%
3تیتراسیونهای تشکیل کمپلکس1210153%
4رسوب و واکنش هاي رسوبي3131196%
5کمپلکس و واکنش هاي کمپلکسومتري0001011%
6تیتراسیونهای اکسایش -کاهش1210264%
7مقدمه اي بر الکتروشيمي و تيتراسيون هاي الکتروشيميايي2211175%
8پتانسيو متري523321510%
9کولو متري و الکتروگراوي متري1121275%
10پلاروگرافي و ولتا متري0212164%
11امپرومتري0110243%
12هدايت سنجي0100121%
13اصول طيف سنجي21241107%
14اسپکتروسکوپيuv_vis2013285%
15اسپکتروسکوپي IR و روش هاي پخش نور1012153%
16اسپکتروسکوپي اتمي42202107%
17فلورسانس و فسفرسانس0111032%
18رامان1311064%
19اسپکتروسکوپي اشعهx0101132%
20NMR0232185%
21لیزر1000121%
22MASS0010121%
23روشهاي جداسازي وکروماتو گرافي32233139%
24استخراج0100121%
جمع3030303030150100%
شيمي معدنيسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1آرايش الکتروني اتم0000000%
2بار موثرهسته1100021%
3ترم هاي طيفي2020264%
4خواص بنيادي اتم(يونش-الكترونخواهي-الكترونگاتيوي)1001132%
5نظريه پيوند ظرفيت(ساختار لوئيس)35321149%
6اربیتال مولکولی1101032%
7طیف بینی فتو الکترون1000011%
8تقارن و نظريه گروه در شيمي454522013%
9جامدات يوني و فلزي و ساختار بلورها22333139%
10اسيد ها و باز ها1000011%
11مقدمه اي بر کمپلکس ها و نامگذاري آنها1311285%
12ايزومري در کمپلکس ها2130285%
13نظريه هاي پيوند در كمپلكس ها20226128%
14اثر يان تلر1101143%
15طيف هاي الکتروني کمپلکس ها(انتقالهاي الكتروني)567933020%
16سينتيک و مکانيسم واکنشها1212285%
17شيمي آلي فلزي234351711%
18ساير0000000%
جمع3030303030150100%
شيمي فيزيكسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1گازها و نظريه جنبشي مولكولي2031064%
2آمار مولكولي0001011%
3قانون اوّل ترموديناميک (HوU)21323117%
4كاربرد قانون اول ترموديناميك در گرما شيمي1031275%
5قانون دوم ترمودینامیک و كاربرد آن0230496%
6قانون سوم ترموديناميك1222075%
7تعادلهاي شيميايي0000000%
8محلولها1202164%
9فازها22243139%
10الكتروشيمي661331913%
11سينتيك شيميايي و شيمي سطح و كاتاليزور553432013%
12ترموديناميك مولكولي0000000%
13شيمي كوانتوم777773523%
14طيف سنجي مولكولي333341611%
جمع3030303030150100%

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد