۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

رشته اقتصاد

علوم  اقتصادي
زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 واژگان vocabulary 10 10 10 10 10 50 33%
2 گرامر 5 5 5 5 5 25 17%
3 درك مطلب 15 15 15 15 15 75 50%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
اقتصاد خرد سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 ماليات ها ويارانه ،قيمت سقف و كف 2 1 1 1 0 5 3%
2 اضافه رفاه مصرف كننده و توليد كننده 0 0 1 1 0 2 1%
3 تعادل والراسي و مارشالي 0 0 0 0 0 0 0%
4 جابجايي عرضه وتقاضا 0 0 1 1 1 3 2%
5 تعادل عرضه و تقاضا 0 0 0 0 0 0 0%
6 كشش قيمتي تقاضا 1 1 2 2 4 10 7%
7 كشش مخارج 0 0 0 0 0 0 0%
8 كشش درآمدي تقاضا 0 0 0 1 1 2 1%
9 كشش قيمتي عرضه 1 1 0 0 1 3 2%
10 كشش متقاطع 1 1 1 0 1 4 3%
11 مفهوم مطلوبيت كل و نهايي و روابط آنها 0 0 0 0 0 0 0%
12 اصول رفتار مصرف كننده عقلايي 1 0 0 0 0 1 1%
13 وي‍‍ژگي هاي منحني بي تفاوتي 0 0 0 0 1 1 1%
14 تعادل مصرف كننده -قيد بودجه 3 3 4 1 1 12 8%
15 منحني درآمد -مصرف(ICC) 0 1 0 0 1 2 1%
16 تابع انگل 0 0 1 0 1 2 1%
17 منحني قيمت -مصرف(PCC) 2 0 0 0 0 2 1%
18 اثر جانشيني و درآمدي وكل 0 1 0 2 0 3 2%
19 تقاضاي معمولي و جبراني 0 1 0 0 1 2 1%
20 مبادله كالا 0 0 0 0 0 0 0%
21 توليد متوسط و نهايي وروابط آنها 1 0 0 0 0 1 1%
22 كشش عوامل توليد 0 0 1 1 1 3 2%
23 تابع توليد كاب- داگلاس 1 0 0 0 0 1 1%
24 نواحي توليدي 0 0 0 0 0 0 0%
25 بازدهي نسبت به مقياس 0 0 1 2 0 3 2%
26 تعادل توليد كننده 0 2 0 1 1 4 3%
27 منحنی مسیر توسعه 1 0 0 0 0 1 1%
28 اثر جانشيني وتوليدي و كل تغيير قيمت عوامل توليد 0 0 0 0 0 0 0%
29 كشش جانشيني عوامل توليد 1 1 1 1 0 4 3%
30 روابط منحني هاي هزينه 2 1 1 0 0 4 3%
31 كشش هزينه اي توليد 0 0 2 1 1 4 3%
32 رابطه منحني هاي هزينه وتوليد 2 0 1 0 1 4 3%
33 هزينه هاي بلندمدت 0 0 0 0 1 1 1%
34 بازار رقابت كامل 0 2 0 2 1 5 3%
35 تعادل بنگاه و صنعت رقابتي در بلندمدت 2 2 1 1 1 7 5%
36 عرضه صنعت دركوتاه مدت 0 1 1 0 1 3 2%
37 عرضه صنعت در بلندمدت(با هزينه هاي ثابت صعودي ونزولي) 0 1 1 0 0 2 1%
38 صرفه هاي ناشي از مقياس 0 0 0 0 0 0 0%
39 بازارانحصار كامل 0 0 0 0 0 0 0%
40 تعادل بلند مدت انحصارگر 1 1 1 2 1 6 4%
41 كنترل انحصارگر 1 0 0 0 0 1 1%
42 سياست تبعيض قيمت 1 2 1 0 0 4 3%
43 انحصارگر چند كارخانه اي 1 1 1 1 1 5 3%
44 تعريف بازار رقابت انحصاري 0 0 0 0 0 0 0%
45 تعادل بازار رقابت انحصاري در كوتاه مدت 0 1 0 0 0 1 1%
46 تعادل بازار رقابت انحصاري در بلند مدت 1 0 1 0 1 3 2%
47 مقايسه بازار رقابت و انحصار كامل و رقابت انحصاري در بلندمدت 1 0 2 3 0 6 4%
48 انواع بازار انحصار چند قطبي 1 1 2 4 1 9 6%
49 تابع تقاضاي شكسته(سوئيزي) 0 1 0 0 0 1 1%
50 مدل رهبري قيمت 0 0 0 0 0 0 0%
51 بهينه پارتو 0 0 0 0 0 0 0%
52 بازار عوامل توليد 1 1 0 0 0 2 1%
53 تقاضاي بنگاه  و بازاربراي عامل توليد 1 2 1 2 0 6 4%
جمع 30 30 30 30 25 145 100%
اقتصاد كلان سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 چرخه توليد و درآمد 2 2 1 0 1 6 4%
2 محاسبات ملي 2 1 1 2 1 7 5%
3 شاخص قيمتها 0 0 0 2 1 3 2%
4 مدل درآمد -مخارج 1 3 2 1 0 7 5%
5 ضريب تكاثر 3 0 3 1 1 8 6%
6 سیاست های پولی ومالی 1 1 0 0 1 3 2%
7 شكاف ركودي و تورمي 0 0 0 0 0 0 0%
8 بودجه دولت و عومل موثر برآن 0 0 1 0 0 1 1%
9 بودجه متوازن و ضريب تكاثري آن 0 1 1 0 0 2 1%
10 تثبيت كننده هاي خودكار 0 0 0 0 0 0 0%
11 معماي صرفه جويي و پس انداز 0 0 0 0 0 0 0%
12 پايداري و ناپايداري تعادل 0 0 0 0 0 0 0%
13 بازار كالاIS 0 2 0 2 1 5 3%
14 بازار پول LM 0 1 2 0 0 3 2%
15 بازار پول و اوراق قرضه 0 0 0 0 0 0 0%
16 تعادل همزمان در بازار كالا و پولIS-LM 0 1 1 0 0 2 1%
17 اثرسياست هاي پولي و مالي برIS-LM 3 0 1 3 0 7 5%
18 كارايي سياست پولي و مالي 4 1 3 1 2 11 8%
19 تعميم مدل درآمد مخارج 0 1 2 0 0 3 2%
20 تراز پرداخت ها BP 0 1 0 0 0 1 1%
21 تعادل داخلي و خارجي اقتصادIS-LM-BP 2 1 1 1 2 7 5%
22 سيستم نرخ ارز ثابت و شناور 0 0 1 1 1 3 2%
23 تقاضاي كل 1 1 2 0 1 5 3%
24 عرضه كل 0 0 0 0 0 0 0%
25 عرضه وتقاضاي نيروي كار 0 1 0 0 0 1 1%
26 عرضه كل از ديدگاه كلاسيك 1 2 0 0 0 3 2%
27 عرضه كل از ديدگاه كينزي 0 1 0 0 1 2 1%
28 تعادل عرضه و تقاضاي كل 0 0 0 1 0 1 1%
29 سياست پولي و مالي در عرضه و تقاضاي كل 0 0 0 1 1 2 1%
30 منحني فيليپس در كوتاه مدت و. بلند مدت 2 1 1 2 1 7 5%
31 قانون اوكان 0 0 0 1 0 1 1%
32 انتظارات تطبيقي فريدمن 1 1 0 0 0 2 1%
33 تحليل نئوكلاسيكها و انتظارات عقلايي 0 1 0 0 1 2 1%
34 نظريه هاي تورم 0 0 1 0 0 1 1%
35 اقتصاد بخش عرضه 0 0 0 0 0 0 0%
36 انواع بيكاري 0 0 0 0 0 0 0%
37 درآمد مطلق كينز 0 1 0 1 0 2 1%
38 درآمد نسبي دوزنبري 1 0 0 1 0 2 1%
39 مصرف بين دوره اي فيشر 0 0 0 0 1 1 1%
40 درامد دائمي فريدمن 1 0 2 1 0 4 3%
41 مصرف سيكل زندگي 0 1 1 1 2 5 3%
42 اثر پيگو 1 0 0 0 0 1 1%
43 نظريه شتاب ساده و انعطاف پذير 1 1 2 0 1 5 3%
44 ارزيابي پروژه هاي سرمايه گذاري كينز 0 0 0 0 0 0 0%
45 ارزيابي پروژه هاي سرمايه گذاري فيشر 0 0 0 0 0 0 0%
46 كارايي نهايي سرمايه گذاري 0 0 0 2 0 2 1%
47 نظريه نئو كلاسيك سرمايه گذاري 0 0 0 0 0 0 0%
48 هزينه اجاره سرمايه 0 0 0 0 0 0 0%
49 تقاضاي پول كمبريج 0 0 0 0 1 1 1%
50 تقاضاي پول كينز 1 0 0 2 2 5 3%
51 تقاضاي سفته بازي توبين(پورت فوليو) 0 1 0 1 0 2 1%
52 تقاضاي معاملاتي بامول -توبين 1 1 0 0 1 3 2%
53 تقاضاي پول فريدمن 1 0 1 0 0 2 1%
54 مكانيزم تكاثري خلق پول 0 0 0 0 0 0 0%
55 عوامل موثر بر عرضه پول 0 1 0 2 1 4 3%
جمع 30 30 30 30 25 145 100%
رياضي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 آنالیز ترکیبی 1 1 0 0 1 3 2%
2 اعداد مختلط 1 0 1 1 1 4 3%
3 ماتریس های مربعی و همانی والحاقی 1 0 1 1 0 3 2%
4 دترمینان 0 2 1 1 0 4 3%
5 معکوس ماتریس 0 0 0 0 0 0 0%
6 ماتريس معين – شبه معين 0 1 1 0 0 2 1%
7 مقادیر ویژه ومرتبه ماتریس 1 1 1 2 1 6 4%
8 دستگاه معادلات خطی 0 0 0 0 0 0 0%
9 دستگاه معادلات خطی همگن 0 0 0 1 0 1 1%
10 بردارها 1 1 0 0 1 3 2%
11 خط و صفحه 0 0 1 2 0 3 2%
12 مجموعه ها 1 1 1 1 0 4 3%
13 بسط دوجمله ای 1 0 0 1 0 2 1%
14 لگاریتم 0 0 0 0 0 0 0%
15 دنباله و سری 0 0 1 1 0 2 1%
16 مفهوم تابع 0 0 1 0 1 2 1%
17 دامنه تابع 0 1 0 0 0 1 1%
18 برد تابع 1 1 1 1 0 4 3%
19 ترکیب توابع 1 0 0 0 1 2 1%
20 توابع زوج و فرد -یک به یک- یکنوا- پوشا 1 1 0 0 1 3 2%
21 معکوس تابع 1 0 1 0 0 2 1%
22 توابع متناوب 0 0 0 0 0 0 0%
23 حد تابع 2 1 2 1 2 8 6%
24 پیوستگی 0 0 0 0 0 0 0%
25 قاعده های مشتق گیری 0 0 1 0 0 1 1%
26 ژاكوبين 1 0 0 0 0 1 1%
27 توابع هیپربولیک 1 1 1 0 0 3 2%
28 مشتق گیری ضمنی 0 0 0 0 2 2 1%
29 مشتق گیری زنجیره ای 0 0 1 2 0 3 2%
30 مشتق گیری از تابع مرکب 0 0 0 1 0 1 1%
31 مشتق  توابع چند متغیره 0 1 0 0 0 1 1%
32 مشتق گیری از یک تابع نسبت به تابع دیگر 1 0 1 0 1 3 2%
33 مشتق گیری از انتگرال 0 0 0 0 0 0 0%
34 مشتق مرتبه n ام یک تابع 1 1 0 1 0 3 2%
35 مشتق جزئي 0 1 0 0 0 1 1%
36 نقاط اکسترمم نسبی و مطلق 1 1 0 0 0 2 1%
37 وضعیت انحنا ونقاط عطف 0 0 1 2 1 4 3%
38 آزمون مشتق دوم 0 0 0 0 0 0 0%
39 قضیه لاگرانژ 0 0 1 0 0 1 1%
40 مقدار تقریبی یک تابع در یک نقطه 0 0 0 0 0 0 0%
41 دیفرانسیل تابع 0 0 0 0 0 0 0%
42 نرخ رشد 1 1 1 0 0 3 2%
43 انتگرال نامعین 0 0 0 0 0 0 0%
44 قاعده های انتگرالگیری 0 3 2 3 1 9 6%
45 انتگرال معین 0 0 0 0 0 0 0%
46 کاربرد انتگرال 1 0 1 1 1 4 3%
47 دامنه و برد توابع چند متغیره 1 1 1 0 1 4 3%
48 حد و پيوستگي درتوابع چند متغیره 1 1 1 0 1 4 3%
49 مشتق توابع چند متغیره 2 0 1 2 1 6 4%
50 دیفرانسیل کامل توابع چند متغیره 0 1 1 0 1 3 2%
51 اکسترمم در توابع چند متغیره 1 1 0 0 1 3 2%
52 معادلات دیفرانسیل 1 2 0 1 0 4 3%
53 مباحث کاربردی در اقتصاد 4 4 3 4 5 20 14%
جمع 30 30 30 30 25 145 100%
آمار سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 پارامترهای مرکزی(میانگین،میانه ،مد،چندک ها) 2 2 1 3 0 8 6%
2 پارامترهای پراکندگی 0 0 0 0 1 1 1%
3 نرخ رشد 1 1 0 1 1 4 3%
4 ضریب تغييرات 0 1 1 1 2 5 4%
5 كشيدگي-چولگی -گشتاور 1 1 2 1 0 5 4%
6 انالیز ترکیبی:اصل ضرب- ترتیب- ترکیب 1 1 1 0 2 5 4%
7 احتمال 2 1 1 1 0 5 4%
8 احتمال شرطی 1 1 2 0 0 4 3%
9 احتمال متوسط وقضيه بيز 0 0 0 1 1 2 1%
10 متغیرهای تصادفی گسسته و پیوسته 0 0 0 0 0 0 0%
11 تابع احتمال گسسته وتابع چگالی پیوسته 2 1 1 2 0 6 4%
12 تابع توزیع تجمعی 0 0 0 1 0 1 1%
13 مدمیانه چارک 0 0 0 0 1 1 1%
14 امید ریاضی واریانس کوواریانس 2 2 1 1 2 8 6%
15 تابع احتمال توام 0 1 0 0 0 1 1%
16 توزیع حاشیه ای  توزیع احتمال شرطی امید شرطی 0 0 0 0 0 0 0%
17 ضریب همبستگی و ضریب تعیین 2 0 1 0 1 4 3%
18 رگرسیون 1 1 2 1 0 5 4%
19 توزیع گسسته:برنولی دوجمله ای 1 3 3 3 2 12 9%
20 توزیع پیوسته : نمای گاما… 1 1 2 1 0 5 4%
21 توزیع نمونه ای 0 1 0 0 1 2 1%
22 میانگین نمونه 2 1 1 1 0 5 4%
23 قضیه حد مرکزی 0 0 0 0 0 0 0%
24 چی بی شف 1 0 1 2 0 4 3%
25 واریانس نمونه 0 1 0 0 1 2 1%
26 نسبت نمونه 1 0 0 2 0 3 2%
27 برآورد نقطه ای 1 1 0 0 0 2 1%
28 خواص مطلوب آماره ها 3 2 3 2 2 12 9%
29 برآورد فاصله ای 0 0 0 0 0 0 0%
30 برآورد فاصله ای میانگین 2 2 1 0 0 5 4%
31 برآورد فاصله ای نسبت 0 1 2 1 0 4 3%
32 برآورد فاصله ای واریانس 1 0 0 0 1 2 1%
33 فرض صفر و مقابل 0 0 1 0 0 1 1%
34 خطای نوع اول و دوم و توان آزمون 0 0 0 1 1 2 1%
35 آزمون فرض 0 0 1 0 0 1 1%
36 آزمون میانگین جامعه 0 0 0 1 0 1 1%
37 آزمون مقایسه نمونه های جفت شده 0 0 0 0 0 0 0%
38 آزمون نسبت جامعه 0 0 0 0 0 0 0%
39 آزمون واریانس جامعه 0 0 0 1 0 1 1%
40 آزمون نیکویی برازش 1 0 1 0 0 2 1%
41 آزمون استقلال 0 1 0 0 0 1 1%
42 آزمون معني داري رگرسیون 0 1 0 1 0 2 1%
43 تحلیل واریانس 1 2 1 1 1 6 4%
جمع 30 30 30 30 20 140 100%
دروس تخصصي(تجارت بین الملل،مالیه بین الملل،اقتصاد بخش عمومی،پول و بانکداری،اقتصاداسلامی) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 1سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مفهوم تجارت بین الملل 1 1 4%
2 قانون مزیت نسبی 1 1 4%
3 منافع حاصل از تجارت تحت هزینه های فرصت فزاینده 0 0 0%
4 عرضه وتقاضا، منحنی های پیشنهاد،رابطه مبادله 0 0 0%
5 نظریه هکشر اوهلین 0 0 0%
6 رشد اقتصادی ،قضیه ریبژینسکی 1 1 4%
7 محدودیت های تجاری 2 2 8%
1 بازارهای ارزو نرخ ارز-آربیتراژبهره 3 3 12%
2 تراز پرداخت ها 1 1 4%
3 تراز پرداخت ها تحت نظام نرخ ارز ثابت و شناور-منحنی J 1 1 4%
4 رهیافت پولی-رهیافت تراز موجودی اوراق بهادار 0 0 0%
5 سیاستهای تعدیل 0 0 0%
1 مفهوم اقتصاد بخش عمومی 2 2 8%
2 مالیاتهای مستقیم وغیرمستقیم 1 1 4%
3 مالیات وسوبسید در بازار انحصاری 1 1 4%
4 مالیات بر درامد-بر سود خالص و… 0 0 0%
5 تامین اجتماعی، سیستم حمایتی از قشر فقیر 1 1 4%
6 اقتصاد رفاه 0 0 0%
1 مفهوم پول 2 2 8%
2 عرضه پول 1 1 4%
3 واسطه گران مالی 0 0 0%
4 وظایف و ویژگی های ابزارهای مالی 0 0 0%
5 نرخ بهره 0 0 0%
6 بانکداری -بانک مرکزی 0 0 0%
7 تقاضای پول 2 2 8%
1 تعاریف و کلیات 2 2 8%
2 قواعد فقهی وکاربرد آن دراقتصاد 1 1 4%
3 مالکیت 1 1 4%
4 اقتصادبازرگانی 0 0 0%
5 اقتصاد بخش عمومی-مالیاتهای اسلامی 0 0 0%
6 نظام مالی در اسلام 1 1 4%
جمع 0 0 0 0 25 25 100%

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد