۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

رشته حسابداری

حسابداری
زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 لغت 10 7 10 10 10 47 31%
2 زمان ها 2 2 2 1 1 8 5%
3 الگوهای فعل 0 0 0 0 1 1 1%
4 شبه جمله 2 1 0 0 1 4 3%
5 اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش 0 1 0 0 0 1 1%
6 مطابقت فاعل با فعل 0 0 0 0 0 0 0%
7 فعل مجهول 0 0 0 1 0 1 1%
8 حروف اضافه 0 2 1 2 0 5 3%
9 واژگان – فعل 0 0 0 0 0 0 0%
10 واژگان – صفت 0 0 0 1 0 1 1%
11 واژگان – اسم 0 0 0 0 1 1 1%
12 قيد 1 1 0 0 0 2 1%
13 ضماير 0 1 2 0 1 4 3%
14 درك مطلب 0 0 0 0 0%
15 زبان تخصصي 15 15 15 15 15 75 50%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
رياضي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 ماتريس‌ها 2 3 2 3 3 13 10%
2 دستگاه معادلات خطي 1 0 1 1 1 4 3%
3 مجموعه ها 2 2 2 1 0 7 6%
4 بسط دوجمله اي 1 1 1 0 0 3 2%
5 تابع 3 3 3 3 3 15 12%
6 حدوپيوستگي 2 2 2 3 3 12 10%
7 مشتق 1 1 1 3 4 10 8%
8 كاربردهاي مشتق 4 4 6 6 5 25 20%
9 توابع دو متغيره 1 1 1 2 0 5 4%
10 انتگرال و كاربردها 3 2 2 2 2 11 9%
11 مقدمه معادلات ديفرانسيل 1 2 1 1 2 7 6%
12 كاربردهاي اقتصادي 4 4 2 0 0 10 8%
13 دنباله و سري 0 0 1 0 1 2 2%
14 ساير 0 0 0 0 1 1 1%
جمع 25 25 25 25 25 125 100%
آمار سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 آمار توصيفي 6 7 6 6 5 30 40%
2 آناليز تركيبي و احتمال 2 3 2 4 4 15 20%
3 متغيرهاي تصادفي 1 3 2 1 1 8 11%
4 توزيع گسسته و پيوسته 2 1 3 2 3 11 15%
5 قضيه حد مركزي 0 0 0 0 0 0 0%
6 آماره‌ها و برآورد فاصله‌اي 3 1 2 1 0 7 9%
7 آزمون فرض 0 0 0 0 0 0 0%
8 رگرسيون و توزيع كاي دو 1 0 0 1 2 4 5%
جمع 15 15 15 15 15 75 100%
حسابداري مالي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 اهداف صورت هاي مالي 0 0 1 0 0 1 1%
2 اصول و مفروضات حسابداري 0 0 0 0 0 0 0%
3 خصوصيات كيفي اطلاعات مالي 1 1 1 1 0 4 3%
4 تعريف و شناسايي اقلام صورت هاي مالي 0 1 0 1 0 2 1%
5 رويداد هاي تعديلي و غير تعديلي پس از تاريخ ترازنامه 0 0 0 1 0 1 1%
6 وجه نقد 1 0 0 0 0 1 1%
7 صورت مغايرت بانكي 0 1 1 0 0 2 1%
8 حساب هاي دريافتني 0 1 1 0 0 2 1%
9 موجودي كالا 2 1 1 1 3 8 5%
10 كالاي اماني 0 0 0 0 1 1 1%
11 تعيين ارزش دارايي ثابت و استهلاك 1 1 0 1 3 6 4%
12 معاوضه دارايي هاي ثابت 0 0 1 0 1 2 1%
13 مخارج بعد از تحصيل دارايي هاي ثابت 0 0 0 0 0 0 0%
14 تجديد ارزيابي دارايي ثابت 0 1 1 0 2 4 3%
15 مخارج قبل از بهره برداري 0 0 1 1 1 3 2%
16 دارايي نامشهود 1 1 1 1 0 4 3%
17 ارزش يابي و درآمد سرمايه گذاري ها 3 0 0 0 0 3 2%
18 تغيير طبقه بندي سرمايه گذاري ها 0 2 1 1 1 5 3%
19 تجديد ارزيابي سرمايه گذاري ها 1 0 1 1 0 3 2%
20 حقوق صاحبان سهام 1 0 0 0 1 2 1%
21 سود انباشته 0 0 1 0 0 1 1%
22 بدهي هاي جاري 0 1 0 0 0 1 1%
23 اوراق قرضه 1 0 0 1 0 2 1%
24 بدهي و دارايي احتمالي 0 0 0 0 0 0 0%
25 صورت سود و زيان 0 0 0 1 0 1 1%
26 صورت سود و زيان جامع 0 1 0 1 0 2 1%
27 تغييرات حسابداري و اصلاح اشتباهات 0 2 1 2 3 8 5%
28 صورت جريان وجوه نقد 3 2 2 1 0 8 5%
29 فروش اقساطي 1 0 0 0 2 3 2%
30 حسابداري پيمانكاري 2 1 1 2 1 7 5%
31 حسابداري اجاره ها 1 1 1 1 0 4 3%
32 تغيير قيمت ها 0 0 0 0 0 0 0%
33 شركت سهامي 0 1 0 0 0 1 1%
34 تقسيم سود 0 1 0 0 1 2 1%
35 سهام ممتاز 0 1 1 1 0 3 2%
36 اقلام استثنايي و غير مترقبه 1 0 0 1 0 2 1%
37 ساختار ساده و پيچيده سرمايه 1 1 1 0 0 3 2%
38 ورود و خروج شريك در شركت تضامني 0 1 0 0 1 2 1%
39 تسويه شركت تضامني 0 0 0 0 1 1 1%
40 مشاركت خاص 1 0 1 0 0 2 1%
41 گزارشگري بر حسب قسمت هاي مختلف 0 0 0 1 0 1 1%
42 گزارشگري مالي ميان دوره اي 1 1 1 1 1 5 3%
43 حسابداري شعب 0 0 1 0 0 1 1%
44 معاملات ارزي 0 1 1 0 0 2 1%
45 عمليات خارجي لاينفك 0 0 0 1 0 1 1%
46 واحد مستقل خارجي 1 0 0 0 0 1 1%
47 تجزيه و تحليل صورت هاي مالي 0 0 0 0 1 1 1%
48 اقلام صورت هاي مالي تلفيقي 1 1 2 1 0 5 3%
49 سود تلفيقي 1 0 0 0 0 1 1%
50 سرقفلي در تلفيق 1 1 0 1 2 5 3%
51 معاملات في ما بين شركت هاي گروه – موجودي كالا 0 1 1 2 0 4 3%
52 معاملات في ما بين شركت هاي گروه – دارايي ثابت 1 0 0 0 0 1 1%
53 معاملات في ما بين شركت هاي گروه – اوراق قرضه 0 0 0 0 0 0 0%
54 مالكيت هاي غير مستقيم و ساير مسايل 0 0 0 0 0 0 0%
55 حسابداري دولتي 2 2 2 3 3 12 8%
56 ساير 0 0 2 0 1 3 2%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
حسابداري صنعتي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 بهايابي مرحله اي 1 1 0 0 2 4 3%
2 بهايابي مرحله اي با ضايعات و هزينه هاي انتقالي 1 4 4 4 1 14 9%
3 بهاي اوليه و تبديل 3 0 0 0 1 4 3%
4 ضايعات 1 0 0 0 0 1 1%
5 بهايابي سفارش کار 1 0 0 0 1 2 1%
6 بهايابي جذبي و مستقيم 1 1 4 1 1 8 5%
7 هزينه ثابت و متغير، نقطه سر يه سر و تجزيه و تحليل آن(تک محصولي) 5 3 4 4 6 22 15%
8 نقطه سر يه سر و تجزيه و تحليل آن و نمودار ها(چند محصولي) 0 4 0 0 0 4 3%
9 روشهاي بهايابي محصولات مشترک 2 1 4 1 1 9 6%
10 بودجه توليد و فروش و خريد و… 0 0 0 1 0 1 1%
11 بودجه نقدي 1 0 2 0 1 4 3%
12 مواد مستقيم و انحرافات مربوطه 0 1 0 1 1 3 2%
13 دستمزد مستقيم و انحرافات مربوطه 0 3 0 4 0 7 5%
14 سربار و انحرافات مربوطه و بودجه قابل انعطاف 2 0 4 3 5 14 9%
15 انحرافات مکمل 2 0 0 0 0 2 1%
16 روشهاي ثبت در سيستم بهايابي استاندارد 1 0 0 1 2 4 3%
17 بستن انحرافات 0 0 3 0 0 3 2%
18 تسهيم هزينه هاي دواير خدماتي به دواير توليدي 1 0 0 0 1 2 1%
19 بهاي تمام شده تفاضلي 3 3 2 2 1 11 7%
20 عوامل محدود کننده 0 0 0 1 0 1 1%
21 روشهاي ارزيابي مخارج سرمايه اي 3 4 1 3 1 12 8%
22 خالص ارزش فعلي NPV 0 0 0 1 0 1 1%
23 انحرافات فروش و سود ناويژه 0 2 2 0 2 6 4%
24 حقوق و دستمزد 0 0 0 3 0 3 2%
25 ساير موارد 2 3 0 0 3 8 5%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
حسابرسي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 انواع حسابرسي 1 1 0 0 1 3 2%
2 استانداردهاي حسابرسي 0 0 2 3 4 9 6%
3 آيين رفتار حرفه اي 2 1 1 0 1 5 3%
4 تقلب،اشتباه ،سهل انگاري و قصور 1 0 1 0 2 1%
5 برنامه ريزي در حسابرسي 1 1 3 0 2 7 5%
6 خطر حسابرسي و انواع آن 2 1 1 1 4 9 6%
7 کنترلهاي داخلي و انواع آن 0 0 1 1 2 4 3%
8 اجزاي كنترل داخلي 0 0 0 0 0 0 0%
9 فرآيند حسابرسي و مراحل ارزيابي كنترل هاي داخلي 2 0 3 0 0 5 3%
10 آزمون رعايت روشها و كنترل ها 0 0 0 0 1 1 1%
11 حسابرسي مبتني بر ريسك 0 0 1 1 1 3 2%
12 شواهد حسابرسي و انواع آن 3 0 5 5 1 14 9%
13 نمونه گيري در حسابرسي 0 1 0 0 0 1 1%
14 کاربرگهاي حسابرسي و انواع آن 0 1 0 1 1 3 2%
15 کنترل کيفيت در حسابرسي 0 0 0 0 0 0 0%
16 ادعاهاي مديريت 3 1 0 2 0 6 4%
17 برنامه حسابرسي و آزمون هاي محتوا 3 3 3 4 3 16 11%
18 حسابرسي داراييها 1 4 0 0 0 5 3%
19 حسابرسي بدهي ها و حقوق صاحبان سهام 1 0 0 0 0 1 1%
20 حسابرسي سود و زيان و جريان وجوه نقد 2 1 1 0 0 4 3%
21 اجزاي گزارش حسابرس مستقل 2 0 3 1 3 9 6%
22 انواع اظهار نظر حسابرسان 4 8 4 5 5 26 17%
23 موارد مندرج در گزارش بازرس قانوني 1 1 0 0 0 2 1%
24 ساير خدمات اعتباردهي و غير اعتباردهي 1 0 0 0 0 1 1%
25 حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و خدمات حسابرسي ديگر 1 2 0 1 0 4 3%
26 تداوم فعاليت 0 1 0 1 0 2 1%
27 حسابرسي برآوردهاي حسابداري و ارزيابي قوانين و مقررات 0 1 1 0 0 2 1%
28 اطلاعات مالي مقايسه اي، ساير اطلاعات و رسيدگي به اطلاعات مالي آن 0 0 0 1 1 2 1%
29 رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه 0 1 1 2 0 4 3%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد