۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

                                                                   رشته مهندسی برق

مهندسي برق
زبان عمومی و تخصصی سراسری
ردیف سر فصل مباحث سال سال سال سال سال مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
84 85 86 87 88
1 لغت 0 0 10 10 10 30 21%
2 گرامر 0 0 5 5 5 15 11%
3 درک مطلب 25 25 15 15 15 95 68%
جمع 25 25 30 30 30 140 100%
الكترومغناطيس سراسری
ردیف سر فصل مباحث سال سال سال سال سال مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
84 85 86 87 88
1 قانون كولمب 1 0 0 0 1 2 3%
2 پتانسيل الكتريكي 2 1 1 2 3 9 12%
3 دو قطبي الكتريكي 0 0 1 2 1 4 5%
4 شار الكتريكي 0 0 0 0 0 0 0%
5 قانون گاوس 1 2 0 1 0 4 5%
6 انرژي الكتريكي 0 0 1 2 0 3 4%
7 گشتاور الكتريكي 0 0 0 0 0 0 0%
8 معادله خطوط ميدان الكتريكي 0 0 0 0 0 0 0%
9 هادي ها در ميدان الكتريكي 0 1 1 0 0 2 3%
10 عايق ها در ميدان الكتريكي 2 2 1 0 0 5 7%
11 ظرفيت خازن 0 0 2 0 1 3 4%
12 جريان الكتريكي و رسانندگي 0 0 0 0 0 0 0%
13 مقاومت الكتريكي 2 1 1 0 0 4 5%
14 تئوري تصوير 1 1 1 1 0 4 5%
15 معادله لاپلاس و پواسون 0 0 0 0 1 1 1%
16 شرايط مرزي در الكتريسيته ساكن 0 0 1 0 0 1 1%
17 انرژي الكتريكي در خازن ها 0 0 0 0 0 0 0%
18 نيروي الكتريكي 0 0 0 0 0 0 0%
19 محاسبه ي نيرو و گشتاور با استفاده از انرژي در الكتريسيته ساكن 0 0 0 0 0 0 0%
20 قانون بيوساوار 3 1 0 0 0 4 5%
21 قانون آمپر 0 0 0 0 1 1 1%
22 شار مغناطيسي 0 1 0 0 0 1 1%
23 پتانسيل مغناطيسي برداري 0 0 0 0 3 3 4%
24 پتانسيل مغناطيسي اسكالر 0 0 0 1 0 1 1%
25 دو قطبي مغناطيسي 0 0 0 1 0 1 1%
26 نيروي مغناطيسي 0 2 2 0 0 4 5%
27 گشتاورمغناطيسي 0 0 1 0 0 1 1%
28 انرژي مغناطيسي 1 0 0 1 2 4 5%
29 محاسبه ي نيرو و گشتاور با استفاده از انرژي در مغناطيس 0 0 0 0 0 0 0%
30 ماده ي مغناطيسي 1 0 0 2 0 3 4%
31 شرايط مرزي در مغناطيس 0 3 1 0 0 4 5%
32 ضريب خودالقائي 0 0 1 0 0 1 1%
33 ضريب القاي متقابل 1 0 0 0 1 2 3%
34 قانون القاي فارادي 0 0 0 2 0 2 3%
35 مدار مغناطيسي 0 0 0 0 1 1 1%
جمع 15 15 15 15 15 75 100%
الكترونيك سراسری
ردیف سر فصل مباحث سال سال سال سال سال مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
84 85 86 87 88
1 باياس ترانزيستورهاي BJT 1 0 1 0 1 3 4%
2 بهره در ترانزيستورهاي BJT 0 0 1 1 0 2 3%
3 باياس ترانزيستورهاي FET 1 0 0 2 2 5 7%
4 بهره در ترانزيستورهاي FET 0 0 0 0 2 2 3%
5 تحليل سيگنال كوچك ترانزيستورهاي BJT 1 1 1 1 0 4 5%
6 تحليل سيگنال كوچك ترانزيستورهاي FET 1 0 0 0 0 1 1%
7 منابع جريان 1 3 1 1 2 8 11%
8 تقويت كننده هاي تفاضلي 1 3 2 3 2 11 15%
9 فيدبك هاي چهارگانه 2 2 2 2 3 11 15%
10 تقويت كننده هاي توان 4 2 3 2 1 12 16%
11 ديود ها 1 1 2 1 1 6 8%
12 تقويت كننده هاي عملياتي 2 1 1 1 1 6 8%
13 تنظيم كننده ها 0 1 0 0 0 1 1%
14 پاسخ فركانسي  حد پايين 0 1 1 1 0 3 4%
جمع 15 15 15 15 15 75 100%
بررسي سيستم هاي قدرت سراسری
ردیف سر فصل مباحث سال سال سال سال سال مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
84 85 86 87 88
1 القا کنا يي خط تکفاز 0 0 0 1 1 2 3%
2 القا کنايي خط سه فاز 0 0 2 1 2 5 7%
3 ظرفيت خط تک فاز 0 1 0 0 0 1 1%
4 ظرفيت خط سه فاز 1 0 0 0 0 1 1%
5 باندل کردن 2 0 0 0 1 3 4%
6 ماتريس انتقال 3 3 1 1 0 8 11%
7 مدار معادل خط انتقال 0 0 0 0 1 1 1%
8 مدلهاي خط انتقال 1 0 1 1 0 3 4%
9 امواج رفت و برگشت در خطوط انتقال 0 0 0 1 0 1 1%
10 جبران سازي در خطوط انتقال 0 3 2 0 1 6 8%
11 گذر توان در خطوط انتقال  و توان انتقالي 2 0 0 3 0 5 7%
12 وخط بدون تلف SIL 0 1 1 0 0 2 3%
13 ترانسفورماتور 0 0 0 0 0 0 0%
14 ترانسفورماتور سه فاز 0 0 0 1 0 1 1%
15 کميات پريونيت 1 0 0 0 1 2 3%
16 توان در مدار هاي سه فازو تكفاز 1 0 0 4 0 5 7%
17 ترانسفور ماتور تنظيم کننده 0 1 0 1 0 2 3%
18 روابط ولتاژ و جريان در خط انتقال 0 0 0 0 0 0 0%
19 تشکيل و اصلاح YBUS 2 2 0 0 0 4 5%
20 تشکيل و اصلاح ZBUS 0 0 0 0 0 0 0%
21 قضيه تونن و ZBUS 0 1 1 0 0 2 3%
22 پخش بار 0 1 2 1 1 5 7%
23 روش گوس زايدل 0 0 1 0 1 2 3%
24 روش نيوتن رافسن 0 0 0 0 2 2 3%
25 روش تفکيک پخش بار 0 0 0 0 0 0 0%
26 پخش بار dc 1 1 3 0 3 8 11%
27 معادلات پخش بار اقتصادي 0 0 0 0 0 0 0%
28 انواع شبکه هاي توزيع 0 0 0 0 0 0 0%
29 افت ولتاژ در شبکه حلقوي 0 0 0 0 0 0 0%
30 افت ولتاژ در شبکه شعاعي 1 1 1 0 1 4 5%
جمع 15 15 15 15 15 75 100%
تجزيه و تحليل سيستمها سراسری
ردیف سر فصل مباحث سال سال سال سال سال مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
84 85 86 87 88
1 سيگنالها 2 1 1 0 1 5 7%
2 خواص اساسي سيستمها 2 3 4 3 3 15 20%
3 پاسخ پله 0 0 0 1 0 1 1%
4 جمع کانالوشن 3 1 1 1 1 7 9%
5 انتگرال کانالوشن 2 1 2 0 1 6 8%
6 تحليل سيستمهاي LTI توسط سري فوريه پيوسته در زمان 0 1 0 0 0 1 1%
7 تعیین ضرایب سري فوريه پيوسته در زمان 1 0 1 0 0 2 3%
8 خواص سري فوريه پيوسته در زمان 0 0 0 0 0 0 0%
9 تحليل سيستمهاي LTI توسط سري فوريه گسسته در زمان 0 0 0 0 0 0 0%
10 تعیین ضرایب سري فوريه گسسته در زمان 0 1 1 0 0 2 3%
11 خواص سري فوريه گسسته در زمان 0 0 0 0 0 0 0%
12 تحليل سيستمهاي LTI توسط تبديل فوريه پيوسته در زمان 1 1 0 2 0 4 5%
13 محاسبه تبديل فوريه پيوسته در زمان و معکوس آن 1 0 1 0 0 2 3%
14 خواص تبديل فوريه پيوسته در زمان 0 3 0 2 0 5 7%
15 تحليل سيستمهاي LTI توسط تبديل فوريه گسسته در زمان 1 1 1 2 0 5 7%
16 محاسبه تبديل فوريه گسسته در زمان و معکوس آن 0 0 0 0 0 0 0%
17 خواص تبديل فوريه گسسته در زمان 0 0 0 0 1 1 1%
18 فيلترهای گسسته 0 0 1 1 1 3 4%
19 فيلترهای پیوسته 0 0 0 0 2 2 3%
20 نمونه برداري و مدولاسیون 0 0 0 1 0 1 1%
21 همزادي در تبديل فوريه وسري فوريه پيوسته و گسسته 0 2 0 1 1 4 5%
22 محاسبه تبديل لاپلاس و معکوس آن 0 0 0 0 0 0 0%
23 خواص تبديل لاپلاس و ناحیه همگرایی 0 0 0 0 0 0 0%
24 تحليل سيستمهاي LTI با تبديل لاپلاس 1 0 1 0 3 5 7%
25 محاسبه تبديل z و معکوس آن 0 0 1 0 0 1 1%
26 خواص تبديلz  و ناحیه همگرایی 0 0 0 0 1 1 1%
27 تحليل سيستمهاي LTI با تبديل z 1 0 0 1 0 2 3%
28 قضیه میسون (محاسبه تابع تبدیل) 0 0 0 0 0 0 0%
29 پردازش گسسته در زمان سیگنالهای آنالوگ 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 15 15 15 15 15 75 100%
ریاضیات (معادلات ديفرانسيل ،  رياضي مهندسي،  آمار و احتمالات) سراسری
ردیف سر فصل مباحث سال سال سال سال سال مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
84 85 86 87 88
1 تعاریف اولیه 0 0 0 0 0 0 0%
2 معادلات دیفرانسیل مرتبه اول 1 1 1 2 2 7 8%
3 حل معادله توسط روش سریهاي توانی 0 0 0 0 0 0 0%
4 مسیرهاي قائم وپوش دسته منحنی ها 0 1 0 0 0 1 1%
5 معادلات دیفرانسیل مرتبه دو و بالاتر 2 2 3 1 2 10 12%
6 روش هاي تعیین جواب خصوصی 0 0 0 0 0 0 0%
7 مسائل خاص در معادلات دیفرانسیل مرتبه  دوم و بالاتر 0 0 0 0 0 0 0%
8 معادلات لژاندر و بسل 0 0 0 0 0 0 0%
9 تبدیل لاپلاس 1 1 0 1 0 3 4%
10 دستگاه معادلات دیفرانسیل 1 1 0 0 0 2 2%
11 سري فوريه 2 1 1 1 1 6 7%
12 انتگرال فوريه 0 1 0 0 0 1 1%
13 تبديل فوريه 0 1 2 0 0 3 4%
14 نگاشتها 0 1 1 1 1 4 5%
15 توابع مختلط 3 0 1 0 1 5 6%
16 روش مستقيم انتگرالهاي مختلط 0 0 0 0 0 0 0%
17 انواع نقاط تكين 0 1 0 0 0 1 1%
18 بسطهاي تيلور و لوران 1 0 0 1 0 2 2%
19 روشهاي محاسبه مانده 1 0 0 0 0 1 1%
20 ناحيه همگرايي و شعاع همگرايي سري هاي مختلط 0 1 1 0 1 3 4%
21 حل انتگرال مختلط به روش مانده 0 1 0 2 1 4 5%
22 بسطهاي لوران معتبر در نواحي 0 0 0 0 0 0 0%
23 محاسبه انتگرالهاي حقيقي با روش مانده ها 0 0 0 0 0 0 0%
24 معادلات با مشتقات جزئي 4 3 2 3 3 15 18%
25 آناليز تركيبي و احتمال 0 1 1 0 1 3 4%
26 متغيرهاي تصادفي 1 1 0 1 0 3 4%
27 متغيرهاي تصادفي توام 1 0 0 1 2 4 5%
28 توزيع گسسته و پيوسته 2 2 2 1 0 7 8%
29 توزيع هاي نمونه اي 0 0 0 0 0 0 0%
30 برآورد و آزمون 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 20 20 15 15 15 85 100%
سيستمهاي كنترل خطي سراسری
ردیف سر فصل مباحث سال سال سال سال سال مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
84 85 86 87 88
1 تعريف سيستم و انواع سيستم 0 0 0 0 0 0 0%
2 مدل سازي به روش تابع تبديل 0 0 1 0 0 1 1%
3 مدل سازي به روش سيگنال گذر جريان 2 2 0 0 2 6 8%
4 مدل سازي به روش بلوك دياگرام 0 0 0 0 0 0 0%
5 مدل سازي به روش فضاي حالت 2 1 1 2 0 6 8%
6 سيستمهاي درجه اول 0 0 0 0 0 0 0%
7 حساسيت 1 0 0 1 0 2 3%
8 سيستمهاي درجه دوم 3 2 1 1 1 8 11%
9 سيستمهاي درجه سوم و بالاتر 1 0 0 0 0 1 1%
10 بدست آوردن خطاي ماندگار 1 2 2 1 1 7 9%
11 تعريف حد بهره و حد فاز 0 2 2 1 2 7 9%
12 تعريف پايداري و تعادل 0 0 0 0 0 0 0%
13 بررسي پايداري به روش راوث 1 1 2 2 0 6 8%
14 بررسي پايداري به روش مكان هندسي ريشه ها 2 2 1 3 2 10 13%
15 بررسي پايداري به روش نايكوئيست 2 1 1 2 3 9 12%
16 بررسي پايداري به روش بود 0 1 1 1 2 5 7%
17 بررسي پايداري به روش نيكولز 0 0 1 0 0 1 1%
18 تعريف و خواص كنترل كننده ها 0 0 0 0 0 0 0%
19 طراحي كنترل كننده به روش زماني 0 0 1 0 0 1 1%
20 طراحي كنترل كننده به روش فركانسي 0 1 1 0 1 3 4%
21 مدل رياضي سيستمهاي مكانيكي 0 0 0 1 1 2 3%
22 مدل رياضي سيستمهاي هيدروليكي 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 15 15 15 15 15 75 100%
ماشين هاي الكتريكي سراسری
ردیف سر فصل مباحث سال سال سال سال سال مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
84 85 86 87 88
1 تبديل انرژي الکترومکانيکي 0 0 0 0 0 0 0%
2 پارامترها و  مدار معادل مغناطيسي 0 2 3 3 2 10 13%
3 انرژي وشبه انرژي 1 1 1 0 0 3 4%
4 نيرو و گشتاور مکانيکي 2 1 1 0 1 5 7%
5 اصول ماشينهاي دوار 0 0 1 0 0 1 1%
6 ماشينهاي جريان مستقيم 0 0 0 0 0 0 0%
7 نيرو محركه ماشين DC 0 0 0 0 0 0 0%
8 عكس العمل و سيم پيچي آرميچر 0 0 0 0 0 0 0%
9 ماشين تحريک  جداگانه 1 0 0 0 0 1 1%
10 ماشين DC سري 0 1 0 0 0 1 1%
11 ماشين DC شنت 0 0 3 0 0 3 4%
12 ماشين DC کمپرند 0 3 0 2 1 6 8%
13 پخش توان و بازده 0 1 0 0 0 1 1%
14 مشخصه گشتاور سرعت 3 0 0 3 2 8 11%
15 کنترل سرعت 0 0 0 0 0 0 0%
16 راه اندازي ماشين DC 0 0 0 1 1 2 3%
17 ترانسفور ماتور 0 0 0 0 0 0 0%
18 مدار معادل 0 1 0 0 1 2 3%
19 تنظيم ولتاژ و بازده 0 0 1 0 0 1 1%
20 اتو ترانسفورماتور 1 0 1 1 1 4 5%
21 ترانس سه فاز و تكفاز 2 0 0 1 0 3 4%
22 هار مونيکهاي ترانس 0 0 0 0 0 0 0%
23 تلفات ترانسفور ماتور 0 0 0 0 0 0 0%
24 موازي کردن ترانسفور ماتورها 0 1 1 1 2 5 7%
25 ترانس سه سيم پيچه 0 0 0 0 0 0 0%
26 آزمايشات ترانسفورماتور 1 0 0 0 0 1 1%
27 ماشينهاي القايي 0 0 0 0 0 0 0%
28 ساختمان ماشينهاي القايي 0 0 0 0 0 0 0%
29 مدار معادل و آزمايشات ماشين القايي 0 0 0 0 0 0 0%
30 آزمايشات ماشين القايي 0 0 0 0 0 0 0%
31 پخش توان و بازده 1 0 0 0 0 1 1%
32 مشخصه گشتاور سرعت 2 1 2 0 2 7 9%
33 کنترل سرعت و مقاومت رو تور 1 2 0 0 0 3 4%
34 راه اندازي 0 1 1 2 1 5 7%
35 گشتاور ماکزيمم 0 0 0 0 1 1 1%
36 هار مونيکهاي زماني و فضايي 0 0 0 1 0 1 1%
جمع 15 15 15 15 15 75 100%
مدارهاي الكتريكي سراسری
ردیف سر فصل مباحث سال سال سال سال سال مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
84 85 86 87 88
1 مدارهاي مقاومتي و روشهاي تحليل آنها 3 0 1 3 1 8 9%
2 مدارهاي معادل 2 2 2 0 1 7 8%
3 مدارهاي مرتبه اول 2 3 2 0 3 10 12%
4 مدارهاي مرتبه دوم 2 4 0 1 1 8 9%
5 مدارهاي LTI مرتبه n ام 0 0 0 1 1 2 2%
6 تجزيه و تحليل حالت دائمي سينوسي 2 5 2 2 1 12 14%
7 مدارهاي با القاي متقابل(تزويج) و ترانسفورماتور 2 1 1 0 1 5 6%
8 روشهاي منظم تجزيه و تحليل مدار 0 0 0 0 1 1 1%
9 روش فضاي حالت 0 1 0 1 1 3 4%
10 تبديل لاپلاس و تحليل مدار به كمك آن 1 1 3 5 2 12 14%
11 مشخصه هاي ذاتي و فركانس هاي طبيعي مدار 1 2 3 1 0 7 8%
12 دوقطبي ها 4 1 1 1 1 8 9%
13 قضاياي شبكه 1 0 0 0 1 2 2%
جمع 20 20 15 15 15 85 100%

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد