۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

                                       رشته مهندسی شهرسازی برنامه ریزی شهری و منطقه ای

مهندسي شهرسازي- برنامه ريزي شهري و منطقه اي

زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 وازگان اسم 2 4 2 4 12 10%
2 واژگان فعل 4 4 4 6 18 15%
3 واژگان صفت 1 2 2 0 5 4%
4 وازگان قيد 0 0 0 0 0 0%
5 زمان ها (Tenses) 5 2 1 2 10 8%
6 كاربرد فعل دوم (Infinitive و Gerund) 0 0 0 0 0 0%
7 Causative Sentences جملات سببي 0 0 0 0 0 0%
8 شبه جمله توصيفي (Adj Clause) 0 0 0 0 0 0%
9 شبه جمله قيدي (Adv Clause) 0 0 0 0 0 0%
10 شبه جمله اسمي (Noun Clause ) 0 0 2 0 2 2%
11 حروف اضافه و كاربرد آنها(Prepositions) 2 1 0 2 5 4%
12 اسم و مباحث مربوط به آن (حرف تعريف، قابل شمارش و غير قابل شمارش)- (countable & uncountable- Article) 0 0 0 0 0 0%
13 Inversion 0 0 0 0 0 0%
14 Sentence Connectors  حروف ربط 0 2 1 1 4 3%
15 افعال دوكلمه اي Pharasal Verbs 0 0 2 0 2 2%
16 Parallelism 0 0 0 0 0 0%
17 Passive  مجهول 0 0 0 0 0 0%
18 صفت، قيد و كاربرد آنها ( So ، Such، Comparative، Superlative) 1 0 0 0 1 1%
19 Conditionals-جملات شرطي 0 0 0 0 0 0%
20 Modals & Auxiliary-افعال كمكي 0 0 1 0 1 1%
21 ضماير (ملكي، موصولي) 0 0 0 0 0 0%
22 مطابقت فعل با فاعل 0 0 0 0 0 0%
23 درك مطلب 15 15 15 15 60 50%
جمع 30 30 30 30 120 100%
مباحث عمومي و شهرسازي ايران سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 طرح های توسعه شهری 6 4 9 3 22 18%
2 حقوق و قوانین شهرسازی 8 10 5 2 25 21%
3 سابقه شهرنشینی و برنامه ریزی در ایران 4 5 4 13 26 22%
4 طراحی شهری و بافتهاي تاريخي در ایران 1 0 2 5 8 7%
5 برنامه ریزی شهرهای جدید 4 1 1 2 9 7%
6 مدیریت شهری 2 2 5 0 9 8%
7 مسکن در ایران (شاخصها و …) 1 3 1 3 8 7%
8 آمار و جمعیت 4 5 1 0 10 9%
9 جامعه شناسی شهری 0 0 0 0 0 0%
10 مفاهيم مرتبط با مرمت شهري 0 0 0 0 0 0%
11 جامعه شناسی شهری 0 0 0 0 0 0%
12 مفاهیم پایه اقتصاد و اقتصاد شهری 0 0 0 0 0 0%
13 برنامه ریزی منطقه ای 0 0 0 0 0 0%
14 انواع و سلسله مراتب برنامه ريزي 0 0 0 0 0 0%
15 تعاريف برنامه و برنامه ريزي 0 0 0 0 0 0%
16 برنامه ریزی حمل و نقل 0 0 0 0 0 0%
17 سيستم اطلاعات جغرافيايي 0 0 0 0 0 0%
18 سیر اندیشه های شهرسازی و نظریه های ساخت شهر 0 0 0 0 0 0%
جمع 30 30 30 30 120 100%
مباني نظري برنام ه ريزي شهري ، منطقه اي و مديريت شهر ي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 سیر اندیشه های شهرسازی و نظریه های ساخت شهر 8 10 5 4 27 23%
2 نظریات برنامه ریزی شهری 0 0 2 2 4 3%
3 تعاريف برنامه و برنامه ريزي 0 0 4 2 6 5%
4 انواع و سلسله مراتب برنامه ريزي 2 1 1 3 7 6%
5 نقش برنامه ريزي فضايي و كالبدي 1 2 1 2 6 5%
6 مباني فلسفي برنامه ريزي شهري 0 1 1 1 3 3%
7 سير تحول پارادايم هاي برنامه ريزي شهري 0 0 0 0 0 0%
8 نظريه هاي متأخر برنامه ريزي 0 0 0 0 0 0%
9 نظام تقسيمات شهري (محله، ناحيه، …) 0 0 0 0 0 0%
10 مفاهيم مرتبط با مرمت شهري 0 0 0 0 0 0%
11 فضا و ساختار فضايي 2 2 0 4 8 7%
12 سيستمهاي پشتيباني تصميم گيري در برنامه ريزي (DSS) 0 0 0 4 4 3%
13 طراحی شهری، تعاريف و كليات (مفاهيم و نظريه ها) 0 0 3 0 3 3%
14 برنامه ریزی حمل و نقل 2 3 0 0 5 4%
15 برنامه ریزی مسکن (مفاهيم مرتبط، انواع تراكمها، شيوه ها،‌ تكنيكها و مدلها) 4 3 5 0 12 10%
16 برنامه ریزی كاربري زمين 1 2 1 1 5 4%
17 تأسیسات و تجهیزات شهری 0 0 0 3 3 3%
18 مفاهیم پایه اقتصاد و اقتصاد شهری 2 1 2 2 7 6%
19 جامعه شناسی شهری 0 0 2 1 3 3%
20 برنامه ریزی منطقه ای 6 5 2 0 13 11%
21 برنامه ریزی محیط زیست 2 0 1 1 4 3%
22 توسعه پايدار و پايداري 0 0 0 0 0 0%
23 سيستم اطلاعات جغرافيايي 0 0 0 0 0 0%
24 تاريخ شهر و شهرسازي 0 0 0 0 0 0%
جمع 30 30 30 30 120 100%
تاريخ شهر و شهرسازي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 شکل گیری شهر و شهرنشینی در جهان (سیر اندیشه ها) 10 4 1 6 21 18%
2 تمدن های اولیه 0 4 2 0 6 5%
3 تمدن های یونان 0 3 5 5 13 11%
4 تمدن روم 0 0 0 0 0 0%
5 قرون وسطی 0 1 3 2 6 5%
6 رنسانس 0 0 1 1 2 2%
7 باروک 0 0 0 0 0 0%
8 عصر صنعت 1 1 1 0 3 3%
9 دوران معاصر غرب 1 1 3 5 10 8%
10 ایران قبل از اسلام 5 5 2 6 18 15%
11 ایران پس از اسلام تا آخر دوران مغول 7 6 4 4 21 18%
12 ایران از مکتب اصفهان تا آخر قاجار 3 1 3 0 7 6%
13 دوران معاصر ایران 3 4 5 1 13 11%
جمع 30 30 30 30 120 100%
ریاضیات (آمار،ریاضی) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 آمار توصیفی 9 6 3 5 23 42%
2 آنالیز ترکیبی و احتمال 1 3 2 3 9 16%
3 متغیرهای تصادفی(تابع احتمال، تابع چگالی، تابع توزیع تجمعی، امید ریاضی، واریانس، تابع مولد گشتاور) 3 3 5 6 17 31%
4 متغیرهای تصادفی(تابع توزیع توأم، کوواریانس، همبستگی، ضریب تعیین، رگرسیون) 0 0 1 2 3 5%
5 توزیعهای گسسته(یکنواخت، برنولی، دوجمله ای، چندجمله ای، فوق هندسی، پواسن) 0 1 1 0 2 4%
6 توزیعهای گسسته(هندسی، دوجمله ای منفی) 0 0 1 1 2 4%
7 توزیعهای پیوسته 0 1 0 0 1 2%
8 توزیعهای نمونه ای و برآورد 0 0 1 1 2 4%
9 آزمون فرضهای آماری 0 0 1 1 2 4%
10 خارج از سرفصلها (سيستم اطلاعات جغرافيايي) 2 1 0 0 3 6%
11 ماتریس ها 2 1 0 2 5 9%
12 دستگاه معادلات خطی 0 1 0 1 2 3%
13 بردار- هندسه تحليلي 0 0 0 0 0 0%
14 تابع 1 1 0 1 3 5%
15 حد و پیوستگی- مجانب 4 2 3 1 10 18%
16 مشتق(تعریف و فرمولهای مشتق) 0 1 1 0 2 4%
17 کاربردهای مشتق 4 4 1 3 12 22%
18 توابع دو متغیره 0 0 2 0 2 4%
19 انتگرال و کاربرد 2 2 3 1 8 14%
20 مقدمه معادلات دیفرانسیل 1 2 2 1 6 10%
21 دنباله- سری 1 1 1 1 4 7%
22 خارج از سرفصلها (اعداد قطبی) 0 0 2 0 2 4%
جمع 15 15 15 10 55 100%

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد