۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

                                                          رشته مهندسی شیمی

مهندسي شيمي
زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 لغت 0 0 10 10 10 30 23%
2 گرامر 0 0 0 0 0 0 0%
3 Cloze Test 0 0 5 5 5 15 12%
4 Reading Comprehension 20 20 15 15 15 85 65%
جمع 20 20 30 30 30 130 100%
مکانيک سيالات سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 خواص سيالات 1 2 1 2 2 8 9%
2 استاتيك سيالات – مقدمات 1 0 0 0 0 1 1%
3 استاتيك سيالات – اندازه گيري فشار 1 0 1 0 1 3 4%
4 استاتيك سيالات – نيروي وارد بر سطوح مسطح 1 1 2 0 0 4 5%
5 استاتيك سيالات –  نيروي وارد بر سطوح منحني 1 2 0 0 0 3 4%
6 استاتيك سيالات – نيروي شناوري 1 2 0 0 1 4 5%
7 استاتيك سيالات -حركت صلب گونه سيالات 0 0 0 1 1 2 2%
8 جريان سيالات – تعاريف 0 0 0 0 1 1 1%
9 جريان سيالات – معادله پيوستگي و قانون بقاي جرم 1 0 1 2 0 4 5%
10 جريان سيالات –  قانون بقاي مومنتوم 1 1 0 1 1 4 5%
11 جريان سيالات – معادله اولر و برنولي 1 2 0 1 0 4 5%
12 جريان سيالات – كاربرد معادله برنولي 1 1 0 2 1 5 6%
13 جريان سيالات -خط انرژي 0 1 1 1 0 3 4%
14 جريان سيالات – تابع جريان 1 0 1 0 0 2 2%
15 جريان سيالات – جريان بين دو صفحه موازي 1 0 0 1 1 3 4%
16 جريان سيالات – جريان درون لوله ها 2 4 0 2 3 11 13%
17 محاسبه تلفات انرژي در جريان سيالات 3 2 2 1 1 9 11%
18 نيروهاي برشي و فشاري 1 0 2 0 0 3 4%
19 آناليز ابعادي و تشابه 0 0 1 1 0 2 2%
20 پمپ و پمپاژ 1 1 1 0 2 5 6%
21 جريان سيالات تراكم پذير 0 0 0 0 0 0 0%
22 جريان در بسترهاي پرشده 1 1 2 0 0 4 5%
جمع 20 20 15 15 15 85 100%
كنترل فرايند سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تبديل لاپلاس و قضاياي تبديل لاپلاس 0 1 1 0 2 4 5%
2 به دست آوردن تابع تبديل 3 4 0 0 2 9 10%
3 پاسخ  سيستم هاي مرتبه اول 1 1 0 2 0 4 5%
4 سيستم هاي مرتبه اول متوالي و مرتبه دوم 2 1 3 2 2 10 11%
5 شيرهاي كنترل، كنترلرها 1 1 0 0 2 4 4%
6 تابع انتقال مدار باز و بسته 2 0 1 2 2 7 8%
7 ساده سازي بلاك دياگرام ها 3 1 1 1 2 8 10%
8 افت كنترل 1 1 1 0 1 4 5%
9 پايداري ، آزمون روث 3 2 3 3 0 11 13%
10 مكان هندسي ريشه ها 2 4 2 2 1 11 13%
11 پاسخ فركانسي ، دياگرام نايكوئيست 1 2 2 2 1 8 9%
12 دياگرام بد، حاشيه بهره و فاز و پايداري بد 1 2 1 1 2 7 8%
جمع 20 20 15 15 17 87 100%
طراحي راكتور سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تقسيم بندي واكنش هاي شيميايي 0 0 2 0 0 2 2%
2 سرعت واكنش 1 0 0 2 2 5 6%
3 وابستگي سرعت واكنش به دما 0 0 0 0 2 2 2%
4 اندازه گيري فشار كل در يك سيستم حجم ثابت 0 1 0 0 0 1 1%
5 تفسير نتايج حاصل از راكتورهاي ناپيوسته- واكنش درجه صفر 1 0 0 0 0 1 1%
6 تفسير نتايج حاصل از راكتورهاي ناپيوسته- واكنش درجه يك 0 1 0 2 1 4 5%
7 تفسير نتايج حاصل از راكتورهاي ناپيوسته- واكنش درجه دو 1 0 1 0 0 2 2%
8 تفسير نتايج حاصل از راكتورهاي ناپيوسته- واكنش كاتاليستي 0 0 0 0 0 0 0%
9 تفسير نتايج حاصل از راكتورهاي ناپيوسته- واكنش اتوكاتاليستي 1 0 0 0 0 1 1%
10 تفسير نتايج حاصل از راكتورهاي ناپيوسته- واكنش آنزيمي 0 0 0 0 0 0 0%
11 تفسير نتايج حاصل از راكتورهاي ناپيوسته- واكنش با درجات انتقالي 2 0 1 1 0 4 5%
12 زمان نيمه عمر 0 0 1 0 0 1 1%
13 راكتور ناپيوسته با حجم متغيير 0 1 1 0 1 3 4%
14 طراحي راكتور ناپيوسته براي واكنش هاي منفرد 2 0 2 1 0 5 6%
15 طراحي راكتور مخلوط شده براي واكنش هاي منفرد 4 3 1 3 2 13 15%
16 طراحي راكتور لوله اي براي واكنش هاي منفرد 3 1 1 0 0 5 6%
17 راكتور دوره اي 1 1 0 1 1 4 5%
18 طراحي راكتور براي واكنش هاي موازي 0 3 0 1 2 6 7%
19 طراحي راكتور براي واكنش هاي سري 1 0 2 2 1 6 7%
20 طراحي راكتور براي واكنش هاي سري-موازي 0 3 0 0 1 4 5%
21 نسبت تشكيل آني و تابع تشكيل آني 0 0 0 0 0 0 0%
22 اتصال موازي راكتورهاي لوله اي 0 0 1 0 0 1 1%
23 اتصال سري راكتورهاي لوله اي 0 0 0 0 0 0 0%
24 اتصال موازي راكتورهاي مخلوط شده 0 0 0 0 0 0 0%
25 اتصال سري راكتورهاي مخلوط شده 2 2 1 0 0 5 6%
26 اثرات دما و فشار در واكنش هاي منفرد 1 1 1 0 0 3 4%
27 اثرات دما و فشار در واكنش هاي چندگانه 0 0 0 1 0 1 1%
28 انتخاب راكتور مناسب 0 3 0 1 2 6 7%
جمع 20 20 15 15 15 85 100%
رياضيات (كاربردي-عددي) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مقدمه معادلات ديفرانسيل 0 0 0 1 0 1 1%
2 مدلسازي و فرمولاسيون 1 3 4 2 5 15 15%
3 معادله ديفرانسيل مرتبه اول- معادله تفكيك پذير 0 0 0 0 0 0 0%
4 معادله ديفرانسيل مرتبه اول- معادله همگن 0 1 0 0 0 1 1%
5 معادله ديفرانسيل مرتبه اول- معادله كامل 0 0 0 0 0 0 0%
6 معادله ديفرانسيل مرتبه اول- معادله برنولي 0 0 0 0 0 0 0%
7 معادله ديفرانسيل مرتبه دوم – حالت كلي 1 0 4 1 1 7 7%
8 معادله ديفرانسيل مرتبه دوم – معادله اويلر 0 0 0 0 1 1 1%
9 حل معادلات ديفرانسيل به كمك سري ها- تعاريف 0 0 0 0 0 0 0%
10 حل معادلات ديفرانسيل به كمك سري ها- روش فروبنيوس 0 0 0 0 0 0 0%
11 حل معادلات ديفرانسيل به كمك سري ها- لژاندر 0 0 0 0 0 0 0%
12 حل معادلات ديفرانسيل به كمك سري ها- بسل و بسل اصلاح شده 1 1 1 1 1 5 5%
13 حل معادلات ديفرانسيل به كمك سري ها- توابع خاص 0 0 0 2 0 2 2%
14 تبديل لاپلاس 1 0 1 1 1 4 4%
15 دستگاه معادلات ديفرانسيل 0 0 0 0 0 0 0%
16 سري هاي فوريه 1 0 0 0 0 1 1%
17 مسايل اشتورم ليوويل 1 0 0 0 0 1 1%
18 معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي- تعاريف 1 1 0 0 0 2 2%
19 معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي- روش جداسازي متغييرها 2 3 2 3 1 11 11%
20 معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي-روش تركيب متغييرها 1 0 0 0 0 1 1%
21 روش هاي عددي براي حل معادلات غيرخطي 2 2 2 2 1 9 9%
22 درون يابي 2 2 2 3 1 10 10%
23 انتگرال گيري عددي 1 0 0 2 1 4 4%
24 مشتق گيري عددي 1 0 0 0 2 3 3%
25 حل معادلات ديفرانسيل عددي- روش تيلور 0 0 0 0 0 0 0%
26 حل معادلات ديفرانسيل عددي- روش اويلر 1 1 0 1 0 3 3%
27 حل معادلات ديفرانسيل عددي- روش اويلر تصحيح شده 0 0 0 0 0 0 0%
28 حل عددي معادلات ديفرانسيل – روش رانگ كاتا 0 0 0 0 1 1 1%
29 حل عددي معادلات ديفرانسيل – مقدار مرزي 0 0 0 0 0 0 0%
30 حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي 1 2 2 0 4 9 9%
31 ماتريس 1 2 1 0 0 4 4%
32 حل عددي دستگاه هاي معادله خطي 1 2 1 1 0 5 5%
جمع 20 20 20 20 20 100 100%
انتقال حرارت سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مقدمه از انتقال حرارت و قانون فوريه 0 0 0 0 1 1 1%
2 معادلات انتقال حرارت 2 2 1 0 0 5 6%
3 انتقال حرارت  هدايتي يك بعدي شرايط پايا- ديواره مسطح 3 1 3 1 0 8 9%
4 انتقال حرارت  هدايتي يك بعدي شرايط پايا- استوانه 0 1 0 0 0 1 1%
5 انتقال حرارت  هدايتي يك بعدي شرايط پايا-كره 0 2 0 0 2 4 5%
6 انتقال حرارت  هدايتي يك بعدي شرايط پايا- تعيين نرخ انتقال گرما 0 0 1 0 0 1 1%
7 مقاومت گرمايي 0 0 0 0 0 0 0%
8 عايق بندي 0 0 0 0 1 1 1%
9 مقاومت تماس 0 0 0 0 0 0 0%
10 شعاع بحراني 0 1 0 0 0 1 1%
11 سطوح گسترش يافته (پره ها) 1 1 0 1 0 3 4%
12 انتقال حرارت هدايتي دو بعدي شرايط پايا 0 1 0 0 1 2 2%
13 هدايت ناپايا 1 0 2 0 1 4 5%
14 مفاهيم اوليه انتقال حرارت جابجايي 0 0 1 1 0 2 2%
15 جابجايي براي جريان آرام روي صفحه تخت 1 2 0 0 1 4 5%
16 تشابه رينولد- كلبورن 0 0 0 0 0 0 0%
17 جابجايي براي جريان درهم روي صفحه تخت 0 0 0 0 0 0 0%
18 جابجايي براي فلزات مايع روي صفحه تخت 1 0 0 0 1 2 2%
19 جابجايي حول استوانه و كره 0 0 0 1 1 2 2%
20 جابجايي در جريان هاي داخلي 2 2 0 1 2 7 8%
21 جابجايي آزاد 2 3 2 5 2 14 16%
22 جوشش و چگالش 1 0 3 2 0 6 7%
23 مبدل هاي حرارتي 2 1 1 2 2 8 9%
24 تشعشع 4 3 1 1 0 9 11%
جمع 20 20 15 15 15 85 100%
ترموديناميك سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تعاريف و مفاهيم اوليه 0 0 0 0 0 0 0%
2 قانون اول ترموديناميك براي سيستم هاي بسته و جاري 2 3 3 2 0 10 9%
3 قانون اول ترموديناميك براي گاز ايده آل – فرايند حجم ثابت 0 0 2 0 0 2 2%
4 قانون اول ترموديناميك براي گاز ايده آل – فرايند فشار ثابت 0 0 0 0 0 0 0%
5 قانون اول ترموديناميك براي گاز ايده آل – فرايند دما ثابت 0 0 0 1 1 2 2%
6 قانون اول ترموديناميك براي گاز ايده آل – فرايند آدياباتيك 1 2 2 0 0 5 5%
7 قانون اول ترموديناميك براي گاز ايده آل – فرايند پلي تروپيك 1 0 2 0 1 4 4%
8 درجه آزادي 0 1 0 1 0 2 2%
9 تعادل فاز، گاز-مايع- جامد 0 1 0 1 3 5 5%
10 معادله ويريال 0 0 0 0 0 0 0%
11 اصل حالات متناظر 0 1 0 0 0 1 1%
12 حجم كاهيده و دماي بويل 1 0 0 1 0 2 2%
13 معادلات درجه سوم 0 0 0 0 0 0 0%
14 قانون دوم ترموديناميك- موتور و پمپ حرارتي 0 1 0 0 0 1 1%
15 قانون دوم ترموديناميك- ماشين كارنو 0 0 0 0 0 0 0%
16 قانون دوم ترموديناميك- يخچال 1 2 1 0 0 4 4%
17 بيان هاي مختلف از قانون دوم ترموديناميك 1 0 0 0 1 2 2%
18 نامساوي كلازيوس و آنتروپي 3 0 1 1 0 5 5%
19 تغييرات آنتروپي مايعات و جامدات 0 1 0 0 0 1 1%
20 تغييرات آنتروپي گاز آرماني 1 0 0 0 0 1 1%
21 قانون سوم ترموديناميك 1 0 0 0 0 1 1%
22 فرايندهاي جرياني- شيپوره(نازل) 0 0 0 0 0 0 0%
23 فرايندهاي جرياني- كمپرسور 1 0 0 0 2 3 3%
24 فرايندهاي جرياني- پمپ 0 0 0 0 0 0 0%
25 فرايندهاي جرياني- توربين 1 0 1 1 0 3 3%
26 فرآيندهاي فشارشكن 1 0 0 1 1 3 3%
27 كار برگشت‌پذير، برگشت ناپذيري 0 0 0 0 0 0 0%
28 سيكل هاي توان و تبريد 0 1 0 1 2 4 4%
29 روابط ترموديناميكي 3 2 5 0 1 11 10%
30 مخلوط هاي همگن – خاصيت جزيي مولي 0 1 1 1 1 4 4%
31 مخلوط هاي همگن -فوگاسيته و ضريب فوگاسيته 2 2 1 3 2 10 9%
32 مخلوط هاي همگن -معادله گيبس دوهم 1 0 0 1 0 2 2%
33 تغييرات خواص در اثر اختلاط 0 3 0 1 1 5 5%
34 خواص افزوني 0 1 0 0 0 1 1%
35 اكتيويته و ضريب اكتيويته 0 0 1 1 2 4 4%
36 تعادل بخار،مايع و محاسبات آن 2 1 0 1 1 5 5%
37 محاسبه نقطه آزئوتروپ 1 1 0 0 0 2 2%
38 تعادل واكنش هاي شيميايي 1 1 0 2 1 5 5%
جمع 25 25 20 20 20 110 100%
انتقال جرم و عمليات واحد سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مقدمه اي بر عمليات انتقال جرم 0 0 0 0 0 0 0%
2 نفوذ مولکولی 2 3 1 2 2 10 8%
3 نفوذ مولکولی – ضريب نفوذ مولكولي 0 0 1 0 0 1 1%
4 ضرایب انتفال جرم 3 1 2 1 1 8 7%
5 پديده هاي انتقال و تشابه بين آنها – آنالوژي رينولدز-كلبورن 2 1 0 0 0 3 3%
6 تئوریهای انتقال جرم 0 0 0 1 0 1 1%
7 انتقال جرم بين فازها 0 0 0 1 2 3 3%
8 انتقال جرم بين فازها- جريان هاي هم سو 0 0 0 0 0 0 0%
9 انتقال جرم بين فازها- جريان هاي متقاطع 0 0 0 0 0 0 0%
10 انتقال جرم بين فازها- جريان هاي متقابل 0 0 0 0 0 0 0%
11 دستگاه هاي مربوط به عمليات گاز- مايع 0 2 0 0 0 2 2%
12 دستگاه هاي مربوط به عمليات گاز- مايع -برج سيني دار 1 1 2 0 0 4 3%
13 دستگاه هاي مربوط به عمليات گاز- مايع- برج پرشده 0 1 1 0 0 2 2%
14 دستگاه هاي مربوط به عمليات گاز- مايع- مقايسه برج سيني دار و پرشده 0 0 1 1 1 3 3%
15 جذب و دفع گاز 1 1 1 1 2 6 5%
16 تقطير- تعادل بخار مايع 1 1 0 0 1 3 3%
17 تقطير(تبخير) ناگهاني 1 0 0 1 1 3 3%
18 تقطير ديفرانسيلي 0 0 0 0 0 0 0%
19 تقطير پيوسته 6 2 2 2 2 14 12%
20 تقطير پيوسته – محاسبه بار حرارتي كندانسور و جوش آور 0 0 0 1 1 2 2%
21 تقطير پيوسته – روش پانچون ساوارايت 0 0 0 1 1 2 2%
22 تقطير پيوسته – روش مك كيب تيل 0 1 1 0 0 2 2%
23 تقطير پيوسته -محل سيني و حالت خوراك ورودي 2 1 0 1 0 4 3%
24 تقطير پيوسته – استفاده بخار مستقيم 1 0 0 0 0 1 1%
25 ديگر روش هاي تقطير(آزئوتروپي-استخراجي-درفشار پايين-مولكولي) 0 0 0 1 0 1 1%
26 استخراج مايع – مايع 1 3 1 2 1 8 7%
27 استخراج مايع – مايع – دستگاه هاي استخراج 0 1 1 1 1 4 3%
28 عمليات مرطوب سازي 3 2 1 2 1 9 8%
29 خشك كردن 2 3 2 1 1 9 8%
30 خشك كردن – دستگاه هاي خشك كردن 1 0 0 0 0 1 1%
31 تبخير 0 2 0 0 1 3 3%
32 تبخير- انواع تبخير كننده ها 2 0 1 0 0 3 3%
33 جذب سطحی 1 3 2 0 1 7 6%
34 استخراج از جامدات 0 1 0 0 0 1 1%
35 کریستالیزاسیون 0 0 0 0 0 0 0%
36 فیلتراسیون 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 30 30 20 20 20 120 100%

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد