۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

                                                                 رشته مهندسی صنایع

مهندسي صنايع

زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 واژگان (فعل) 6 4 4 4 4 22 15%
2 واژگان (اسم) 9 6 8 5 9 37 25%
3 واژگان (صفت) 0 0 1 1 2 4 3%
4 واژگان(قيد) + افعال دو كلمه اي 1 3 1 0 0 5 3%
5 شبه جمله(اسمي) 2 0 1 1 1 5 3%
6 شبه جمله(صفتي) 0 0 1 2 1 4 3%
7 حروف اضافه و كلمات ربط 0 0 2 2 1 5 3%
8 الگوهاي فعل 2 0 0 1 1 4 3%
9 زمانها 0 4 1 0 1 6 4%
10 تخصصی(درک مطب) 10 13 11 14 10 58 39%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
برنامه ريزي و كنترل توليد و موجودي ها (کنترل موجودی سابق) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تعاریف و مفاهیم کلی و هزينه هاي سيستم موجودی 7 0 3 3 2 15 14%
2 انالیز ABC 1 0 1 0 0 2 2%
3 مدل سفارشدهي EOQ پيوسته و گسسته 6 2 3 5 2 18 16%
4 مدل هاي كمبود فروش از دست رفته و پس افت 1 1 0 2 2 6 5%
5 مدل تولیدی ساده و كمبود دار 4 3 2 1 4 14 13%
6 مدل چند محصولي و محدوديت دار 0 1 2 1 1 5 5%
7 مدل تخفيف كلي و نموي 0 2 1 2 0 5 5%
8 افزايش قيمت و حراج 0 1 0 0 0 1 1%
9 سيستم هاي مرور موجودي 0 1 0 1 2 4 4%
10 مدل هاي احتمالي FOS , FOI 9 7 4 3 4 27 25%
11 مدل هاي احتمالي يك دوره اي 1 0 2 1 1 5 5%
12 پيش بيني 0 0 1 0 0 1 1%
13 پيش بيني روش میانگینهای متحرک 1 1 0 0 1 3 3%
14 پيش بيني روش هموارسازی نمایی 0 1 1 1 1 4 4%
15 مدل سفارش دهی پویا 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 30 20 20 20 20 110 100%
تئوري احتمال و آمار مهندسي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 آنالیز ترکیبی و تركيب ها 0 0 0 0 0 0 0%
2 مدل توپ و جعبه 0 0 0 1 1 2 2%
3 خواص تابع احتمال 1 0 1 1 0 3 3%
4 محاسبه احتمال يكنواخت 2 0 0 0 0 2 2%
5 احتمال شرطی و قانون بيز 3 2 0 1 0 6 5%
6 استقلال پيشامد ها 1 2 2 0 2 7 6%
7 تابع احتمال و تابع چگالي 0 0 0 0 0 0 0%
8 تابع توزیع تجمعی و خواص 2 2 0 0 0 4 3%
9 امید ریاضی و واريانس 2 0 0 2 1 5 4%
10 متغير توام گسسته و پيوسته 2 0 0 2 0 4 3%
11 توابع احتمال شرطي و اميد شرطي 0 0 2 1 0 3 3%
12 كواريانس و ضريب همبستگي 0 1 0 0 0 1 1%
13 تابع مولد گشتاور 0 0 0 0 0 0 0%
14 نامساوي ماركوف و چبي شف 0 0 0 1 0 1 1%
15 توزیع یکتواخت گسسته 0 0 0 0 0 0 0%
16 توزیع دو جمله ای و برنولي و چند جمله اي 0 1 2 2 4 9 8%
17 توریع پواسن 0 1 1 0 1 3 3%
18 توزیع هندسی و دوجمله اي منفي 1 0 0 0 0 1 1%
19 توزیع فوق هندسی 0 0 0 0 1 1 1%
20 توزیع یکتواخت پيوسته 0 1 0 0 0 1 1%
21 توریع نرمال 0 2 0 0 1 3 3%
22 توزیع گاما و مربع کای 0 1 0 0 2 3 3%
23 توزیع نمایی 0 1 1 1 1 4 3%
24 توزيع كوشي و بتا 1 0 0 0 0 1 1%
25 روابط بين توزيع ها 0 2 1 0 1 4 3%
26 قضيه حد مركزي و واريانس ميانگين 0 0 1 0 0 1 1%
27 توزیع T و ساختار آن 0 0 0 0 0 0 0%
28 توزیع مربع كاي و F و ساختار آن 0 0 0 0 0 0 0%
29 روش گشتاورها MME 0 1 1 0 0 2 2%
30 روش MLE 2 1 1 2 0 6 5%
31 نا اريبي و سازگاري و MSE 1 1 0 1 0 3 3%
32 برآورد فاصله اي µ وσ و ρ 1 1 1 1 1 5 4%
33 تعريف α وβ و توان 2 0 1 1 1 5 4%
34 لم نيمن پيرسون و نسبت درستنمايي 1 1 0 0 0 2 2%
35 انواع آزمون µ وσ و ρ 0 0 1 0 0 1 1%
36 آزمون انطباق و استقلال 1 0 0 0 0 1 1%
37 روش P-value 1 1 0 1 1 4 3%
38 برآورد n 0 0 1 0 0 1 1%
39 رگرسيون و همبستگي 3 7 1 1 2 14 12%
40 آناليز واريانس 2 1 1 1 0 5 4%
41 آمار توصيفي 1 0 1 0 0 2 2%
جمع 30 30 20 20 20 120 100%
تحقيق در عمليات ( 1 و 2) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مدل سازی رياضي و تعريف مساله 1 0 0 0 2 3 3%
2 مدل هاي غير خطي و تبديل به خطي 0 1 0 0 1 2 2%
3 فضاي حل 0 0 1 0 1 2 2%
4 روش ترسیمی حل مسائل برنامه ريزي خطي 0 3 0 0 1 4 4%
5 روش جبری حل مسائل برنامه ريزي خطي 2 1 0 1 0 4 4%
6 روش سیمپلکس حل مسائل برنامه ريزي خطي 2 3 1 3 0 9 8%
7 حالات خاص در مسائل برنامه ريزي خطي 3 2 1 2 2 10 9%
8 روش M بزرگ 0 0 0 1 0 1 1%
9 روش دوفاز 2 0 0 0 2 4 4%
10 ریاضیات در جدول سیمپلکس 4 3 4 7 3 21 19%
11 تحليل حساسيت در جدول سیمپلکس 6 3 5 2 3 19 17%
12 قضایای دوگان 4 1 0 0 0 5 5%
13 تفسیر اقتصادی دوگان 0 0 2 0 2 4 4%
14 ارتباط اولیه و دوگان 3 2 1 2 0 8 7%
15 نتايج دوگان 1 0 0 2 0 3 3%
16 روش دوال سيمپلكس 1 0 1 0 0 2 2%
17 آناليز حساسيت 0 0 0 0 0 0 0%
18 مدل هاي حمل و نقل و روش هاي حل آن و آناليز حساسيت 0 1 3 0 2 6 5%
19 روش پله ای 0 0 0 0 0 0 0%
20 روش ضرایب MODI 0 0 1 0 0 1 1%
21 مدل هاي شبكه اي 0 0 0 0 0 0 0%
22 مدل تخصيص 0 0 0 0 0 0 0%
23 سیمپلکس تجديد نظر شده 1 0 0 0 1 2 2%
24 متغير هاي كراندار 0 0 0 0 0 0 0%
25 متفرقه 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 30 20 20 20 20 110 100%
طرح ريزي واحد هاي صنعتي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تعاریف و تفاهیم 0 1 0 2 0 3 3%
2 نمودار  مونتاژ 0 0 0 0 0 0 0%
3 برگ مسیر تولید 0 1 0 0 0 1 1%
4 نمودار  چند محصولی 0 0 0 0 0 0 0%
5 نمودار  رابطه فعالیتها 0 0 0 0 1 1 1%
6 مقایسات 0 0 0 0 0 0 0%
7 کارگاهی 0 0 1 0 0 1 1%
8 خط تولید 0 0 1 1 0 2 2%
9 پروژه ای 0 0 0 0 0 0 0%
10 گروهی 0 0 0 1 0 1 1%
11 محل ثابت 0 1 0 0 0 1 1%
12 مقایسات 0 0 0 0 0 0 0%
13 محاسبه کسر ماشین 0 2 1 0 1 4 4%
14 مدل هاي افت در خط توليد 2 0 0 0 0 2 2%
15 ضریب استفاده و کارایی 2 0 1 0 0 3 3%
16 نمودار انسان- ماشین 0 0 0 0 0 0 0%
17 بالانس خط تولید 0 2 2 0 2 6 5%
18 تعداد نیروی انسانی 2 1 1 3 3 10 9%
19 کارایی و ضریب استفاده 1 2 0 0 1 4 4%
20 محاسبه خروجی و ورودی 0 0 0 0 1 1 1%
21 منحنی مقدار محصول و هزينه و مقدار 2 1 0 2 1 6 5%
22 ابتکاری 2 2 1 1 0 6 5%
23 آشنايي با جريان مواد و الگوهاي آن 1 1 1 0 0 3 3%
24 روشهای دستی طرح استقرار(روش مارپيچ و خط مستقيم و نمودار سفر و روش الگويي) 2 0 1 1 1 5 5%
25 نمودار از- به و ارتباطات 2 0 1 1 2 6 5%
26 روشهای کامپیوتری طرح استقرار 0 0 0 0 0 0 0%
27 CRAFT 0 0 1 0 1 2 2%
28 ALDEP 1 1 1 1 0 4 4%
29 PLANET 0 0 0 1 0 1 1%
30 CORELAP 3 0 1 2 0 6 5%
31 روشهای ریاضی طرح استقرار 0 0 0 2 0 2 2%
32 فاصله پله ای 1 2 2 1 1 7 6%
33 فاصله مجذور مستقیم 2 0 1 1 1 5 5%
34 فاصله مستقیم 2 1 2 0 0 5 5%
35 انبار 1 2 0 0 1 4 4%
36 خطوط هم تراز 2 0 0 0 0 2 2%
37 توسعه و گسترش 0 0 0 0 0 0 0%
38 طراحی کارخانه 0 0 1 0 1 2 2%
39 حمل و نقل 2 0 0 0 2 4 4%
جمع 30 20 20 20 20 110 100%

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد