۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

                                                        رشته مهندسی عمران

مهندسی عمران

زبان عمومي و تخصصيسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1لغت1281015105542%
2گرامر005551512%
3درک مطلب8121510156046%
جمع2020303030130100%
ریاضیات(ریاضی1و2، معادلات ديفرانسيل)سراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1اعداد مختلط و بحث هاي اوليه مربوط به آن0101133%
2تابع و بحث هاي اوليه مربوط به آن1000011%
3حد و پيوستگي در توابع تك متغيره0101244%
4مشتق و كاربردهاي آنها در توابع تك متغيره0111033%
5انتگرال هاي يگانه و كاربردهاي آن332321314%
6دنباله ها و سري ها224111011%
7ماتريس0001011%
8بردارها و معادلات صفحه و خط در فضا0000000%
9توابع دومتغيره (مسايل حد و مشتقات جزيي و …)2131188%
10اپراتور برداري نابلا و بحث هاي مربوط به آن0000000%
11ميدان هاي برداري (انحناء …)0000000%
12انتگرال هاي دوگانه1121055%
13انتگرال هاي سه گانه1101144%
14انتگرال هاي خط1113177%
15انتگرال هاي سطح1311177%
16تعاريف اوليه و مقدمات0000000%
17معادلات ديفرانسيل مرتبه اول0010122%
18مسيرهاي قائم وپوش مربوط به يك دسته منحني0100122%
19معادلات ديفرانسيل مرتبه دو و بالاتر613321516%
20حل معادلات ديفرانسيل با روش سري هاي تواني1111044%
21تبديل لاپلاس1211166%
22دستگاه معادلات ديفرانسيل خطي0000000%
جمع202020201595100%
(مقاومت مصالح، تحليل سازه ها)مكانيك جامداتسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1روابط بين تنش و كرنش3213095%
2مخازن جدار نازك0000000%
3پيچش مقاطع دايروي2203074%
4پيچش عضوهاي غير دايره اي0000000%
5پيچش مقاطع جدارنازك1110142%
6پيچش مقاطع مركب (ناهمگن)000000%
7پيچش ميله هاي نامعين1100132%
8روش تغيير شكل هاي سازگار688643218%
9روشهاي انرژي0010011%
10مسائل حرارتي1100021%
11خمش تك‌محوره درمقاطع همگن و شعاع انحنا33442169%
12خمش تك محوره در مقاطع مركب0000000%
13خمش نامتقارن (دو محوره)0000000%
14خمش همراه با نيروي محوري0001121%
15هسته مركزي0000000%
16تنش برشي و جريان برش22431127%
17برش در مقاطع مركب0000000%
18تركيب خمش وپيچش و….1010021%
19كمانش0000000%
20پايداري و ناپايداري ، معینی و نامعینی33311116%
21ايستايي سازه هاي سه بعدي0000000%
22تعيين نيروهاي سازه‌هاي معين01640116%
23رسم نمودار خمش و برش0000000%
24رسم خط تاثير تيرها1210042%
25رسم خط تاثير خرپاها1100021%
26رسم خط تاثير تيرهاي پانل دار0000000%
27رسم خط تاثير قابها0000000%
28کاربرد خط تاثير2201163%
29محاسبه تغيير شكل خمشي به روش لنگر سطح00000%
30محاسبه تغيير شكل خمشي به روش تير مزدوج1101032%
31محاسبه تغيير شكل خمشي به روش انتگرال گيري0003032%
32قضيه كاستليانو1000011%
33قضيه بتي ماكسول0000000%
34انرژي و محاسبه تغيير شكل654432212%
35روش كار حقيقي0011021%
36روش كار مجازي2101263%
37بررسي سازه هاي نامعين متقارن و پاد متقارن1010132%
38روش سازگاري تغيير مكان ها24242148%
39روش پخش لنگر0010011%
40بررسي سازه هاي نامعين به روش شيب افت0010011%
جمع4040404020180100%
مكانيك خاك و پي سازيسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1مباني مكانيك خاك (خواص، تركيب، شناخت، طبقه بندي، تراكم)456522222%
2حركت يك بعدي آب در خاك و تنش موثر351211212%
3جريان دو بعدي آب در خاك (شبكه جريان و جوشش)1011144%
4توزيع تنش در خاك1111155%
5نشست خاك( تحكيم و آني)454321818%
6مقاومت برشي خاك423531717%
7ديوارهاي حائل1122177%
8پايداري شيروانيهاي خاكي2121177%
9كاوش هاي زيرزميني(روشهای شناسائی- روشهای حفاری -نمونه گيری از خاک-آزمايشهای صحرائی)0000111%
10پی های سطحی(ظرفيت باربری- نشست پی- طراحی پی)0000555%
11پیهای عميق(ظرفيت باربری شمع-تعيين نشست شمع-گروه شمع)0000222%
جمع2020202020100100%
مكانيك سيالات و هیدرولیکسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1كليات و تعاريف (تعريف سيال، تراكم پذيري سيالات)0000000%
2خواص سيالات1111044%
3تنش برشي در سيالات2021277%
4محاسبه فشار د رسيالات ساكن1010022%
5وسايل اندازه گيري فشار0000000%
6نيروي هيدرواستاتيك وارد بر سطوح تخت1210155%
7نيروي هيدرواستاتيك وارد بر سطوح منحني1001022%
8نيروي هيدرواستاتيك وارد بر سطوح بسته ( شناوري)1332099%
9حركت مستقيم با شتاب خطي يكنواخت0110133%
10حركت دوراني يكنواخت حول محور قائم1101144%
11ميدان سرعت1112166%
12طبقه بندي انواع جريان0010011%
13خطوط جريان0000000%
14دبي جريان0000000%
15معادله پيوستگي2321199%
16تابع جريان0000000%
17معادله برنولي و كاربردهاي آن0110133%
18ماشينهاي هيدروليكي0100011%
19معادله اندازه حركت و كاربردهاي آن0224088%
20ضريب تصحيح اندازه حركت2110044%
21معادله گشتاور اندازه حركت0000000%
22آناليز ابعادي2000022%
23پارامترهاي بدون بعد مهم0000000%
24قوانين تشابه و اصول مدلهاي هيدروليكي1011144%
25مفاهيم مربوط به رژيم جريان0001122%
26هيدروليك لوله ها432521616%
27نيروي مقاومت سيال (نيروي دراگ و ليفت، قانون استوكس)0000000%
28اصول و مفاهيم اوليه هيدروليك0000222%
29اصل انرژي در كانال هاي باز0000111%
30اصل اندازه حركت در كانال هاي باز0000111%
31جريان يكنواخت در كانال هاي باز0000333%
32جريان متغير تدريجي0000111%
جمع2020202020100100%
طراحی(سازه های فولادی، سازه های بتنی، راهسازی و روسازی)سراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1معرفی فولاد و بررسی مفاهیم اولیه113%
2طراحی اعضاء کششی227%
3طراحي ستون ها113%
4طراحي تيرها227%
5طراحي تير ستون113%
6طراحي اتصالات مفصلي و گيردار000%
7طراحي اتصالات پاي ستون000%
8مفاهيم اتصالات پيچي و جوشي113%
9معرفی بتن و بررسی مفاهیم اولیه3310%
10طراحی اعضاء خمشی با آرماتور کششی113%
11طراحی اعضاء خمشی با آرماتور فشاري000%
12طراحي تيرها‌ي تحت برش113%
13طراحي ستون ها (بتنی)113%
14طراحي تيرهاي تحت پيچش000%
15بررسي طول مهاري در سازه هاي بتن آرمه000%
16بررسي شرايط بهره برداري در سازه هاي بتن آرمه113%
17طراحي دال ها و پي هاي بتن آرمه113%
18كليات راه و راهسازي113%
19قوس دايره اي ساده3310%
20قوس مركب000%
21قوس معكوس000%
22قوس سربانتين000%
23قوس كلوتوئيد113%
24قوس قائم113%
25فاصله ديد000%
26عمليات خاكي113%
27منحني بروكنر000%
28كليات روسازي000%
29خاك بستر113%
30اساس و زيراساس و رويه شني000%
31تثبيت خاك000%
32مصالح شني000%
33قير227%
34آسفالت113%
35تاثير عوامل جوي000%
36بارگذاري113%
37روشهاي طراحي113%
38خرابي000%
39مرمت و بهسازي113%
جمع3030100%

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد