۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

                                                                    رشته مهندسی مواد

مهندسی مواد

زبان عمومي و تخصصيسراسری
ردیفسر فصل مباحث8788مجموع 2 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسری
1زمان ها0000%
2الگوهای فعل0000%
3شبه جمله اسم، صفت، قيد1347%
4اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش0000%
5مطابقت فاعل با فعل0000%
6کلمات ربطی3147%
7صفات تفضيلي و نسبي1012%
8جملات مجهول0112%
9جملات شرطي0000%
10حروف اضافه0000%
11واژگان – فعل35813%
12واژگان – صفت2247%
13واژگان – اسم42610%
14(واژگان – قید) + افعال دو کلمه ای1123%
15درک مطلب (زبان تخصصی) (15 سوال)15153050%
جمع303060100%
رياضياتسراسری
ردیفسر فصل مباحث8788مجموع 2 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسری
1تابع0000%
2حد و پيوستگي در توابع تك متغيره2138%
3مشتق و كاربردهاي آن در توابع تك متغيره1238%
4انتگرال و كاربردهاي آن0113%
5انتگرال ناسره0000%
6دنباله و سري1013%
7معادلات صفحه و خط در فضا0000%
8مشتق توابع چند متغيره و كاربردها1125%
9عملگر نابلا0000%
10ميدان‌هاي برداري (انحنا، تاب و …)2138%
11انتگرال دوگانه1125%
12انتگرال سه گانه0113%
13انتگرال های خط1125%
14انتگرال های سطوح0113%
15اعداد مختلط0000%
16رويه هاي فضايي1013%
17جبر خطی0000%
18ماتریس0000%
19بسط دو جمله ای0000%
20تعاريف اوليه معادلات ديفرانسيل0000%
21معادلات مرتبه اول2138%
22مسيرهاي قائم و پوش مربوط به يك دسته منحني0000%
23معادلات ديفرانسيل مرتبه 2 و بالاتر23513%
24حل معادلات ديفرانسيل با روش سري هاي تواني0000%
25تبديل لاپلاس1125%
26دستگاه معادلات ديفرانسيل خطي0000%
27آناليز فوريه (سري فوريه ـ انتگرال فوريه ـ تبديل فوريه)0225%
28بحث هاي اوليه توابع مختلط (معادلات كوشي ريمان ـ توابع همساز)1013%
29نگاشت ها0113%
30سري و انتگرال مختلط1238%
31معادلات با مشتقات جزئي3038%
جمع202040100%
خواص فيزيكي موادسراسری
ردیفسر فصل مباحث8788مجموع 2 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسری
1مقدمه اي بر علم و مهندسي مواد ـ خواص حساس و غيرحساس به ريزساختار0000%
2ساختار اتمي ـ پيوندهاي بين اتمي ـ انرژي پيوند0225%
3ساختار هاي كريستالي0000%
4محاسبه حجم سلول واحد0000%
5محاسبه دانسيته (اتمي، سطحي، مواد كريستالي) و فاكتور تراكم اتمي1238%
6تحولات آلوتروپيك0000%
7فضاهاي خالي در شبكه هاي كريستالي (تتراهدرال، اكتاهدرال)1013%
8نقطه، جهت و صفحه در شبكه هاي كريستالي1013%
9فاصله بين صفحات موازي0000%
10زاويه بين جهات در سيستم مكعبي0000%
11فصل مشترك دو صفحه ـ منطقه0113%
12كاربرد اشعه x در كريستالوگرافي0000%
13مفاهيم اوليه نفوذ0000%
14انواع نفوذ و ضريب نفوذ (بين نشين و جانشين)0000%
15قانون اول فيك1125%
16قانون دوم فيك0000%
17رابطه آرنيوسي ضريب نفوذ0113%
18معادلات نفوذ1125%
19فاكتور هاي موثر بر نفوذ0000%
20اثر كركندال0000%
21مسيرهاي نفوذپذيري سريع0000%
22عيوب نقطه اي0000%
23محلول جامد1013%
24عيوب خطي1013%
25عيوب صفحه اي (سطوح خارجي و مرزدانه)0000%
26عدد اندازه دانه0000%
27عيوب حجمي0000%
28دياگرام هاي فازي (قانون فازي گيبس)1013%
29نمودارهاي فازي دوتايي و نمودارهاي انرژي متناظر1013%
30انجماد آلياژهاي محلول جامد0000%
31استحاله ها و واكنش هاي متالورژيكي سه جزئي1125%
32تركيبات مياني0000%
33دياگرام هاي فازي (محاسبه تركيب شيميايي و مقدار فازها)1125%
34دياگرام آهن ـكربن (فولادها)، محاسبه تركيب شيميايي و مقدار فازها22410%
35دياگرام آهن ـ كربن (چدن ها)، محاسبه تركيب شيميايي و مقدار فازها1125%
36دگرگوني هاي فازي در حالت جامد ـ انواع استحاله ها (همگن ـ غيرهمگن)0113%
37سطوح بلوري و فصل مشترك ها0000%
38شكل دانه ها و فازها0000%
39جوانه زني در مايعات (همگن و ناهمگن)1125%
40جوانه زني در جامدات (همگن و ناهمگن)0113%
41جوانه زني روي مرزدانه1013%
42رشد دانه ها و رسوبات0000%
43عمليات حرارتي فولادها (سختي و سختي پذيري)0113%
44عمليات حرارتي فولادها (نمودارهاي TTT، و CCT)1238%
45كار سرد و آنيل و پارامترهاي موثر بر آنها2025%
46دياگرام هاي سه تايي1125%
جمع202040100%
خواص مكانيكي موادسراسری
ردیفسر فصل مباحث8788مجموع 2 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسری
1تنش و كرنش در حالت الاستيك2025%
2تئوري پلاستيسيته0225%
3آزمون كشش1013%
4آزمون فشار0000%
5آزمون پيچش0113%
6آزمون سختي سنجي0000%
7آزمون ضربه0225%
8آزمون خستگي0000%
9تنش برشي بحراني كريستال1125%
10انواع عيوب شبكه0000%
11مفهوم نابجايي0000%
12حلقه نابجايي0000%
13لغزش1013%
14لغزش متقاطع0000%
15صعود0000%
16انواع نابجايي در سيستم هاي مختلف بلوري3038%
17دو قلويي0000%
18انرژي نابجايي2025%
19انرژي نقص در چيده شدن2025%
20نيروي وارد بر نابجايي0000%
21نيروي بين نابجايي0000%
22برخورد نابجايي ها0113%
23تجزيه نابجايي ها1125%
24تكثير نابجايي ها0000%
25انباشتگي نابجايي ها0000%
26كرنش سختي0000%
27مقاوم شدن ناشي از مرزدانه0113%
28عدد اندازه دانه1013%
29مقاوم شدن از طريق نابجايي ها1238%
30مقاوم شدن از طريق محلول جامد0000%
31رسوب سختي0225%
32پراكنده سختي0000%
33پديده نقطه تسليم0000%
34پير كرنشي0000%
35كامپوزيت ها0113%
36اثر باوشينگر0000%
37بررسي مقاطع شكست0000%
38مكانيزم شكست ترد و نرم0000%
39استحكام نظري مواد0000%
40تئوري گريفيث1013%
41فاكتور تمركز تنش0000%
42نظريه اوراوان0000%
43فاكتور شدت تنش و چقرمگي شكست22410%
44منطقه پلاستيك راس ترك0000%
45دماي انتقال تردي به نرمي0000%
46نمودارهاي خستگي0000%
47انواع خستگي (كم چرخه، پرچرخه)0000%
48پارامترهاي موثر بر خستگي0000%
49رابطه گودمن0113%
50معيار گربر0000%
51معيار سودربرگ0000%
52آزمايش مانسون0000%
53سطح مقطع شكست خستگي0000%
54سرعت رشد ترك خستگي0000%
55معادلات عمر خستگي1125%
56منحني خزش و فاكتور هاي موثر بر آن1125%
57مكانيزم هاي خزش0113%
58الگوهاي تغيير فرم خزش0000%
59انواع ترك در خزش0000%
60پارامتر لارسون ـ ميلر0000%
61آلياژ هاي دماي بالا0000%
جمع202040100%
شيمي فيزيك و ترموديناميكسراسری
ردیفسر فصل مباحث8788مجموع 2 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسری
1قوانين گازها0000%
2مفهوم کار و محاسبه آن0000%
3دياگرام فازي0000%
4نمودار هاي P-V-T0000%
5رابطه کار و گرما0000%
6انرژي داخلي و قانون اول ترموديناميک0113%
7فرايندهاي ترموديناميکي0000%
8ظرفيت گرمايي0000%
9فرايند خودبخودي0000%
10فرايند برگشت پذير و برگشت ناپذير0000%
11قانون دوم ترموديناميك2025%
12ماشينهای حرارتی(سيکل کارنو)0000%
13انتالپي، انرزي آزاد هلمهولتز و انرژي آزاد گيبس2138%
14معادلات حاکم برسيستم بسته0000%
15پتانسيل شيميايي0000%
16روابط ماکسول0113%
17معادله گيبس هلمهولتز1125%
18ظرفيت گرمايي، انتالپي و قانون سوم ترموديناميک0113%
19انتروپي0000%
20انتروپي آماري و حرارتي1125%
21دمای شعله و گرمای واکنش0113%
22تابعيت انرژي آزاد از  دما و فشار معادله کلاپيرون0000%
23تعادل بين فازهاي گازي و کندانس، کلازيوس -کلاپيرون1125%
24تعادل جامد-جامد0000%
25قانون فازي گيبس1125%
26خواص ترموديناميکي گازهاي ايده ال مخلوط آنها0000%
27محلول ايده آل0113%
28قانون رائولت و قانون هنري1013%
29معادله گيبس دوهم1013%
30انرژي آزاد گيبس براي تشکيل محلول ـ گرماي تشكيل محلول ها1125%
31خواص محلول هاي ايده ال رائولتي0000%
32محلول هاي غير ايده ال0000%
33محلول هاي باقاعده2138%
34انرژي آزاد و اکتيويته  سيستم دوتايي22410%
35تعادل در واکنش هاي گازي و معرفي ثابت تعادل0225%
36تاثير دما بر  تعادل و معادله وانت هوف0000%
37تعادل در سيستم واکنش شيميايي O2 ، SO2و SO30000%
38تعادل در مخلوط هاي گازي H2 ، H2O ،CO و CO20000%
39تعادل در سيستم شامل فازهاي کندانس و گازي33615%
40تغييرات انرزي آزاد بر حسب دما0000%
41دياگرام الينگهام1013%
42اثر تغيير فاز0000%
43حالت هاي استاندارد هنري، رائولت و 1% وزني0000%
44رابطه T-V-P در گازها0000%
45انحراف از حالت ايده ال و معادله گازهاي حقيقي0000%
46گاز هاي واندروالس1013%
47گازهاي غير ايده ال0000%
48گازهاي ايده ال0113%
جمع202040100%

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد