۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

                                                             رشته مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک

زبان عمومي و تخصصيسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1لغت371010104027%
2گرامر735502013%
3Cloze Test550051510%
4Reading Comprehension15151515157550%
جمع3030303030150100%
ریاضیات (رياضي عمومي 1و 2 ، معادلات دیفرانسیل ، رياضي مهندسي)سراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1اعداد مختلط و بحث هاي اوليه مربوط به آن0000000%
2تابع و بحث هاي اوليه مربوط به آن2100033%
3حد و پيوستگي در توابع تك متغيره1100022%
4مشتق و كاربردهاي آنها در توابع تك متغيره0001011%
5انتگرال هاي يگانه و كاربردهاي آن2202065%
6دنباله ها و سري ها323131210%
7ماتريس0100011%
8بردارها و معادلات صفحه و خط در فضا0110022%
9توابع دومتغيره (مسايل حد و مشتقات جزيي و …)0100011%
10اپراتور برداري نابلا و بحث هاي مربوط به آن1000011%
11ميدان هاي برداري (انحناء …)2110265%
12انتگرال هاي دوگانه1002143%
13انتگرال هاي سه گانه1111265%
14انتگرال هاي خط22312108%
15انتگرال هاي سطح0112043%
16تعاريف اوليه و مقدمات0110022%
17معادلات ديفرانسيل مرتبه اول3102176%
18مسيرهاي قائم وپوش مربوط به يك دسته منحني0010011%
19معادلات ديفرانسيل مرتبه دو و بالاتر2311187%
20حل معادلات ديفرانسيل با روش سري هاي تواني1211165%
21تبديل لاپلاس1111265%
22دستگاه معادلات ديفرانسيل خطي1000011%
23آناليز فوریه2222198%
24توابع مختلط0012143%
25نگاشتها2111165%
26بسطهاي تیلور و لوران0000000%
27انواع نقاط تكين – روشهاي محاسبه مانده در قطب ها1000011%
28انتگرال هاي مختلط1110033%
29محاسبه انتگرال هاي حقيقي با روش مانده ها0000000%
30بسط هاي لوران معتبر در نواحي0100011%
31معادلات با مشتقات جزئی1300265%
جمع3030202020120100%
حرارت و سیالات  (ترموديناميك،  مکانيک سيالات ،  انتقال حرارت)سراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1تعاريف و مفاهيم اوليه0000111%
2خواص ترموديناميكي0011022%
3كار و انتقال حرارت2101043%
4قانون اول ترموديناميك234121210%
5قانون دوم ترموديناميك1101143%
6آنتروپي3000143%
7كار برگشت‌پذير، برگشت ناپذيري و اگزرژي0001011%
8چرخه هاي توان و تبريد0210033%
9ترموديناميك مخلوط ها و سايكرومتري0001011%
10واكنشهاي شيميايي و احتراق1200143%
11روابط ترموديناميكي0110133%
12جريان تراكم پذير1101033%
13مفاهيم اساسي1100022%
14خواص سيالات0010011%
15استاتيك سيالات4111187%
16سينماتيك سيالات0112043%
17ديناميك ذره اي از سيال (معادله اولر و برنولي)0113054%
18ديناميك توده اي از سيال (روش انتگرالي)0100011%
19ديناميك سيالات لزج (روش ديفرانسيلي)0010011%
20آناليز ابعادي و تشابه1000011%
21جريان داخلي22114108%
22تئوري جريان ايده آل0010122%
23تئوري لايه هاي مرزي – جريان خارجي3200165%
24مفاهيم اوليه و موازنه انرژي0000000%
25معادله هدايت – هدايت يك بعدي شرايط پايا34022119%
26هدايت دو بعدي شرايط پايا1000011%
27هدايت گذرا0011133%
28مفاهيم اوليه انتقال حرارت جابجايي1000011%
29جابجايي در جريان هاي خارجي0120033%
30جابجايي در جريان هاي داخلي0220265%
31جابجايي آزاد1001022%
32جوشش و چگالش0000000%
33مبدل هاي حرارتي0111033%
34تشعشع3201176%
جمع3030202020120100%
جامدات ( استاتيك ،  مقاومت مصالح،  طراحی اجزا )سراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1اعضاي دو نيرويي و سه نيرويي1002033%
2جبربرداري0100011%
3معادلات تعادل532311412%
4خرپا‌ها0120143%
5قاب‌ها0010233%
6گشتاور خمشي و نیرو ی برشي تیرهای تخت1001133%
7تعاريف اصطكاك وضريب آن0201033%
8مسائل اصطكاك تسمه‌اي0010011%
9ممان دوم سطوح1000011%
10تعيين مركز جرم و سطح و خط1010022%
11روش انرژی (اصل كار مجازي)0200133%
12كابل1100133%
13تنش و کرنش بار محوري- قوانين هوك0100122%
14مسائل نامعین بار محوری0100011%
15تنش و کرنش برشی0000111%
16دایره مور3000033%
17تنش و كرنش حرارتي0001122%
18پيچش مقاطع دايروي0001122%
19پيچش مقاطع غيردايروي0000000%
20پيچش مقاطع جدار نازك1001022%
21پیچش مقاطع مرکب0011022%
22مسائل نامعین پیچش0100011%
23خمش1010022%
24برش در مقاطع جدارنازك0100011%
25بارهاي مركب0001011%
26بار بحرانی و کمانش1201154%
27محاسبه انرژي اعضا1210154%
28روش كاستيگليانو0000000%
29محاسبه شیب و خيز و زاوي پيچش  به روش انرژی1031054%
30پوسته‌ها و مخازن تحت فشار2300165%
31پلاستيسيته0000000%
32تنش وان ميزز  / ترسکا1012154%
33معيارهاي شكست مواد نرم1000011%
34معيارهاي شكست مواد ترد0200133%
35تمرکز تنش0110022%
36جوش‌0010011%
37پيچ های اتصال0100011%
38پيچ‌هاي انتقال قدرت0001011%
39خستگي0100011%
40فنرهاي مارپیچ كششي فشاري0111143%
41فنرهاي پيچشي0000111%
42ياتاقان غلتشي1101033%
43ياتاقان لغزشي0000000%
44تسمه1010022%
45چرخدنده ساده2101154%
46چرخدنده سيكلوئيدي0010011%
47حلزون چرخ حلزون1000122%
48چرخدنده مخروطي0000000%
49چرخدنده مارپيچ0000000%
50كلاچ و ترمز کفشکی1010022%
51كلاچ و ترمز ديسكي0000000%
52كلاچ مخروطي1000011%
53ترمز تسمه‌اي0100011%
54خار و پين0000000%
55طناب1000011%
جمع3030202020120100%
ديناميك و ارتعاشات (ديناميك، ديناميك ماشين، ارتعاشات، كنترل)سراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1حركت مستقيم‌الخط1000011%
2حركت منحني‌الخط در صفحه1100133%
3قانون دوم نيوتن و قانون اويلر0111143%
4دستگاه‌هاي چرخان و سرعت و شتاب نسبي و مفهوم شتاب كريوليس3101054%
5كار و انرژي22222108%
6ضربه و اندازه حركت0311054%
7سينماتيك اجسام صلب1010022%
8سينتيك اجسام صلب1100133%
9درجه آزادي مكانيزم هاي صفحه اي1201043%
10مراكز آني دوران مكانيزم هاي صفحه اي1002143%
11سرعت شناسي با استفاده از مراكز آني دوران0001122%
12سرعت شناسي مكانيزم هاي صفحه اي2010254%
13شتاب شناسي مكانيزم هاي صفحه اي0110022%
14مكانيزم هاي صفحه اي معادل0200022%
15نيروشناسي مكانيزم هاي صفحه اي1000011%
16چرخ لنگر0000000%
17ترازمندي اجرام چرخان و رفت و برگشتي1000011%
18بادامك و پيرو0010011%
19مجموعه چرخ دنده هاي معمولي0000000%
20مجموعه چرخ دنده هاي خورشيدي صفحه اي1211054%
21مجموعه چرخ دنده هاي خورشيدي فضايي0010122%
22مفاهيم اوليه ارتعاشات0010122%
23ارتعاشات آزاد سيستم هاي يك درجه آزادي بدون ميرايي1101033%
24معادلات ديفرانسيل حركت و فركانس طبيعي بدون ميرايي: ١ روش نيوتن ٢ روش انرژي ٣
روش رايلي ٤ روش سيستم هاي معادل
422221210%
25ارتعاشات آزاد سيستم هاي يك درجه آزادي با ميرايي1100022%
26مشخصه هاي مهم حركت (فركانس طبيعي ميرايي، كاهش لگاريتمي، انرژي تلف شده و …)0000000%
27ارتعاشات آزاد با ميرايي کولمب0110022%
28استخراج و حل معادلات حركت با ميرايي0000000%
29تحريك سيستم هاي يك درجه آزادي0210143%
30ارتعاشات آزادسيستم هاي دو درجه آزادي1002143%
31ارتعاشات آزاد و اجباري سيستم هاي چند درجه آزادي0000000%
32ارتعاشات سيستم هاي پيوسته0000000%
33مدلسازي رياضي سيستم ها0211043%
34به دست آوردن تابع تبديل1000011%
35معادلات فضاي حالت1100133%
36پاسخ زماني سيستم هاي مرتبه اول0000111%
37مطالعه سيستم هاي مرتبه دوم و مشخصه هاي آن0001122%
38پايداري  معيار پايداري راث  هرويتس1111154%
39خطاي حالت ماندگار0000000%
40مكان هندسي ريشه ها2111054%
41پاسخ فركانسي سيستمهاي كنترل (نايكوئيست)2120054%
42دياگرام بد0001122%
43جبران كننده ها و كنترلرها0100011%
جمع3030202020120100%
ساخت و توليدسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 2 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1توانايي ماشينكاري6310113%
2سيستم هاي اندازه گيري44222410%
3قالب پرس44223513%
4علم مواد32335820%
5عمليات حرارتي1100000%
6اونيورسال10333615%
7جوشكاري5200000%
8ماشين هاي كنترل عددي23332513%
9توليد مخصوص03222410%
10هيدروليك نيوماتيك33222410%
11مديريت توليد0223038%
12ريخته گري1300000%
جمع303020202040100%

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد