۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

                                                               رشته مهندسی کامپیوتر

مهندسي کامپیوتر

زبان عمومي و تخصصيسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1زمان ها0010011%
2الگوهای فعل0010121%
3شبه جمله (اسمي،قيدي،صفتي)0014275%
4اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش0000000%
5شکل کلمه0011132%
6مطابقت فاعل با فعل0000000%
7کلمات ربطی0000000%
8حروف اضافه0010121%
9وارونگی و ساختار موازی0000000%
10واژگان – فعل00435129%
11واژگان – صفت0022264%
12واژگان – اسم00442107%
13واژگان – قید + افعال دو کلمه ای0001121%
14زبان تخصصی(درک مطلب )25251515159568%
جمع2525303030140100%
آمار و احتمالسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1آنالیز ترکیبی و احتمال01112520%
2متغیرهای تصادفی1100027%
3متغیرهای تصادفی توام1000014%
4توزیع گسسته و پیوسته21210620%
5توزیع های نمونه ای، برآورد و آزمون232331348%
جمع6655527100%
ریاضی مهندسیسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1آنالیز فوریه11112622%
2توابع مختلط1010027%
3نگاشتها01011311%
4سری و انتگرال مختلط22211830%
5معادله با مشتقات جزئی22121830%
جمع6655527100%
ساختمان های گسستهسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1منطق ریاضی و جبر بول21120622%
2تئوري اعداد00111311%
3روابط بازگشتي و روشهاي حل آنها01011311%
4توابع مولد0000000%
5مجموعه1000127%
6روابط و توابع01101311%
7ساختارهاي جبري – ترتيب جزئي – لاتيس1100027%
8گراف و درخت22211830%
9زبانها و گرامرها0000000%
جمع6655527100%
درس: محاسبات عددیسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1آنالیز خطاها1001027%
2حل عددي معادلات11101415%
3درونیابی0101027%
4تقریب کمترین مربعات0110027%
5مشتق گیري و انتگرال گیري عددي21102622%
6حل معادلات دیفرانسیل11111519%
7حل دستگاه معادلات0101027%
8ماتریس ها و مقادیر ویژه ماتریس ها10111415%
جمع6655527100%
ساختمان داده هاسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1آنالیز الگوریتم ها و روابط بازگشتي131231029%
2آرایه ها و ماتريس ها1010026%
3پشته و صف000000%
4لیست پیوندي000113%
5درخت ها436311750%
6گراف ها000000%
7Hash001013%
8روش هاي مرتب سازي001239%
جمع6687734100%
درس: نظریه زبان ها و ماشین هاسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1مفاهیم اولیه زبان ها و ماشین ها، برابري زبان و گرامر02210517%
2ماشین هاي متناهی (DFA,NFA)10211517%
3زبانها، عبارات و گرامرهاي منظم و خطي1001027%
4خصوصيات زبانهاي منظم20101413%
5زبان ها و گرامرهاي مستقل از متن0100127%
6ساده سازي گرامرهاي مستقل از متن0000113%
7ماشين پشته اي0101027%
8خصوصيات زبانهاي مستقل از متن0100013%
9ماشين تورينگ، انواع مدلها و ويژگيهاي آنها11010310%
10زبانهاي نوع صفر و يك0010013%
11ويژگيهاي زبانهاي نوع صفر و يك و محدوديتهاي محاسباتي10012413%
جمع6666630100%
درس: مدار منطقیسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1جبربول و ساده سازي توابع بولي10111412%
2مخاطرات (هازارد)12101515%
3مدارهاي تركيبي11112618%
4مدارهاي ترتيبي و تحلیل آنها225221338%
5طراحي مدارهاي ترتيبي10021412%
6شيوه نمايش اطلاعات0000000%
7حافظه ها0101026%
جمع6687734100%
درس: معماری کامپیوترسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1روند توسعه معماری کامپیوتر1000128%
2سازمان و طراحی کامپیوتر پایه01003415%
3روشهاي مختلف نمایش اعداد11110415%
4مدارهاي ریاضی و محاسباتی11010312%
5پایپ لاین و اندازه گیری کارآیی و تسریع10111415%
6طراحی واحد کنترل11010312%
7حافظه02121623%
8دستگاههاي ورودي خروجی0000000%
جمع5636626100%
سیستم عاملسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1مفاهیم اولیه سیستم عامل و تعاریف آنها0100014%
2فرآيندها و زمانبندي پردازنده ها122241144%
3همروندي انحصار متقابل و همگام سازي11110416%
4بن بست1000014%
5مديريت IO و ديسك0000000%
6مديريت حافظه1000014%
7حافظه مجازي22111728%
جمع6644525100%
گرایش: معماری کامپیوتر      درس:  مدار الکتریکیسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1مدارهاي مقاومتي و روشهاي تحليل آنها11101414%
2مدارهاي معادل11010310%
3مدارهاي مرتبه اول20110414%
4مدارهاي مرتبه دوم13000414%
5مدارهاي LTI مرتبه n ام10211517%
6تجزيه و تحليل حالت دائمي سينوسي12123931%
7مدارهاي با القاي متقابل(تزويج) و ترانسفورماتور0000000%
جمع7755529100%
گرایش: معماری       درس:  الکترونیک دیجیتال و vlsiسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1مروری بر ترانزیستورهای MOS و معادلات مربوطه و حل مدارهای MOS11221712%
2مشخصات مدارهای ترکیبی ـ مشخصات AC و DC ( بررسی مشخصه VTC و دیگر مشخصات مدار در حالت¬های استاتیک و دینامیک
مدارهای وارونگر MOS ـ مدارهای وارونگر NMOS با بار مقاومتی
مدارهای وارونگر NMOS با بار NMOS اشباع شده)
1111159%
3مدارهای وارونگر MOS ـ مدارهای وارونگر NMOS با بار NMOS تهی
مدارهای وارونگر MOS ـ مدارهای وارونگر شبه NMOS
مدارهای وارونگر CMOS
مدارهای ترکیبی استاندارد
1000124%
4تحلیل مدارهای ترکیبی استاندارد
بررسی برخی مدارهای خاص مانند Schmitt Trigger  و BiCMOS
11311712%
5تحلیل مدارهای ترکیبی استاندارد00%
6Pass Transistor ها
Transmission Gate ها
طراحی مدارهای ترکیبی با استفاده از آنها
20112611%
7تکنولوژی ساخت نیمه-هادیها
Layout یا نمودار چینش و Stick diagram یا نمودار میله¬ای
343321526%
8بررسی مقاومتها و خازن-ها در مدارهای VLSI
تاخیر در مدارهای VLSI
1100135%
9مدارهای ترکیبی سنکرون و بررسی کامل انواع این مدارها ، شامل مدارهای Dynamic ، مدارهای Domino ، مدار Zipper و …
بررسی مسئله توان مصرفی در مدارهای VLSI
بررسی ساختار حافظه ها
0200135%
10بررسی انوع حافظه¬ها ( حافظه های  ROMـ PROM ـ EPROM ـ E2PROM ـ SRAM و DRAM )
بررسی مدارهای PLD
1101035%
11مروری بر مدارهای خاص VLSI ( بررسی انواع مدارهای ریاضی و … )
مروری مختصر بر ترانزیستورهای BJT
مدارهای RTL و تحلیل آنها
مدارهای DTL و تحلیل آنها
11121611%
12مدارهای TTL و تحلیل آنها
مدارهای ECL و تحلیل آنهابررسی انواع گیت¬های  TTL و ECL
0000000%
جمع121211111157100%
انتقال دادهسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1مفاهيم بنيادي انتقال داده و شبكه02101417%
2آناليز سيگنالها و عوامل ايجاد خطا21021626%
3استانداردهاي واسط0000114%
4كدگذاري و مدولاسيون12100417%
5كنترل خطا11111522%
6كنترل جريان10110313%
جمع5644423100%
گرایش: هوش مصنوعی      درس:  مدار الکتریکیسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1مدارهاي مقاومتي و روشهاي تحليل آنها12100411%
2مدارهاي معادل11122719%
3مدارهاي مرتبه اول12001411%
4مدارهاي مرتبه دوم11122719%
5مدارهاي LTI مرتبه n ام11211616%
6تجزيه و تحليل حالت دائمي سينوسي31221924%
7مدارهاي با القاي متقابل(تزويج) و ترانسفورماتور0000000%
جمع8877737100%
گرایش: هوش مصنوعی       درس:  طراحی الگوریتمسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1نماد هاي مجانبي، آناليز الگوريتم و روش های مرتب سازی41121926%
2روابط بازگشتي و روشهاي تقسيم و غلبه22203926%
3روشهاي حريصانه0100013%
4برنامه نويسي پويا0010013%
5روشهاي پسگرد0000000%
6روشهاي انشعاب و تحديد0000000%
7درخت ها و گراف ها242421441%
8NP تئوري0000000%
جمع8866634100%
درس: هوش مصنوعیسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1تعاريف اوليه هوش مصنوعي0000000%
2عاملهاي هوشمند1110038%
3جستجوي غيرهوشمند در گراف فضاي حالت11200410%
4روشهاي جستجوي آگاهانه11011410%
5جستجوي رقابتي11111513%
6مسئله ارضاء محدوديت0011138%
7مباني منطق رياضي13011615%
8استدلال خودكار1011038%
9مسائل متفرقه در هوش مصنوعي321231128%
10زبان پرولوگ0000000%
جمع9977739100%
کامپایلرسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1اصول طراحي و ساخت كامپايلرها0001127%
2تحليل لغوي0001014%
3روشهاي پارس LL10210415%
4انواع گرامرها21001415%
5تجزيه بالا به پائين0000000%
6تجزيه پائين به بالا10101311%
7روش تجزيه LR02111519%
8استراتژي هاي تخصيص حافظه0100127%
9تجزيه و تحليل معنوي0000000%
10توليد كد مياني01110311%
11بهينه سازي21000311%
12خطا يابي0000000%
جمع6655527100%
زبان هاي برنامه سازيسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1مطالعه زبانهاي برنامه سازي0101027%
2پردازنده هاي زبانهاي برنامه سازي1010027%
3اطلاعات از نوع اوليه21202726%
4بسته بندی و و راثت0000000%
5کنترل ترتيب اجرا11020415%
6کنترل اجرا زیربرنامه22122933%
7راههاي مختلف قراردادن اطلاعات جهت عمليات0000114%
8مديريت حافظه0110027%
9برنامه سازي شئي گرا0000000%
جمع6655527100%
گرایش: نرم افزار       درس:  طراحی الگوریتمسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1نماد هاي مجانبي، آناليز الگوريتم و روش های مرتب سازی11121619%
2روابط بازگشتي و روشهاي تقسيم و غلبه331121031%
3روشهاي حريصانه0000000%
4برنامه نويسي پويا1000126%
5روشهاي پسگرد0000000%
6روشهاي انشعاب و تحديد0000000%
7درخت ها و گراف ها234321444%
8NP تئوري0000000%
جمع7766632100%
پایگاه دادهسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1مفاهیم پایگاه داده0000000%
2معماري پایگاه داده ها0000000%
3استقلال داده اي1100028%
4مفاهیم مدل رابطه اي و جبر رابطه اي11101417%
5تبدیل نمودارهای ER به جبر رابطه ها1000014%
6SQL دستورات232211042%
7وابستگی هاي تابعی1000128%
8بستار وابستگی0000000%
9یافتن کلید کاندید و ابر کلید00121417%
10صورت هاي نرمال0100014%
جمع6644424100%

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد