۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

                                                                                    مجموعه آمار

مجموعه آمار

زبان عمومي و تخصصيسراسری
ردیفسر فصل مباحث868788مجموع 3 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسری
1Vocabulary1010103033%
2Grammar5551517%
3درك مطلب1515154550%
جمع30303090100%
آمار كاربردي(روشهاي آماري،رگرسيون،نمونه گيري)سراسری
ردیفسر فصل مباحث868788مجموع 3 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسری
1مفاهيم اوليه احتمال و كاربرد (تابع احتمال و اميد و ….)10011%
2توزيع هاي نمونه اي (توزيع T,Fو … )11243%
3برآورد كننده ها و ويژگي هاي آن(نا اريبي و MLE و ….)40264%
4برآوردهاي فاصله اي(براي ميانگين و واريانس و نسبت و …)154107%
5مفاهيم اوليه آزمون فرض(خطاها و تابع توان و ..)2561310%
6انواع آزمونهاي آماري(ميانگين، واريانس، نسبت، نيكويي برازش و…)41164%
7همبستگي11021%
8آناليز واريانس02021%
9آمار توصيفي10011%
1مفاهيم اوليه- مدل رگرسيون خطي ساده و روش كمترين مربعات335118%
2خواص برآوردگرها، برآورد و آزمون كردن پارامترهاي مدل رگرسيون345129%
3رگرسيون چند متغيره43297%
4مدل رگرسيون غير خطي و آزمونهاي مربوطه31043%
5آزمون نيكويي برازش02243%
6رگرسيون نشانگر00000%
7رگرسيون پيشرو و پسرو21143%
8رگرسيون موزون01011%
9ضريب همبستگي چندگانه و جزئي و آزمونهاي مربوطه00000%
1مفاهيم اوليه نمونه‌گيري، نمونه‌گيري تصادفي ساده(صيد و باصيد و ….)3651410%
2نمونه‌گيري طبقه‌اي (كمي و كيفي)32275%
3نمونه‌گيري خوشه‌اي يك مرحله‌اي و دو مرحله‌اي42286%
4نمونه‌گيري سيستماتيك11243%
5نمونه‌گيري با احتمال نامساوي32164%
6برآوردگرهاي نسبتي و رگرسيوني12364%
جمع454545135100%
آمار نظری(احتمال و كاربرد،آمار رياضي 1 و 2)سراسری
ردیفسر فصل مباحث868788مجموع 3 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسری
1آناليز تركيبي، اصل ضرب و جمع و روشهاي شمارش31154%
2اصول احتمال (احتمال تك متغيره و استقلال پيشامدها و …)02021%
3احتمال شرطي (قضيه بيز و ….)01121%
4متغيرهاي تصادفي و تابع احتمال ( اميد و ورايانس و …)34297%
5متغيرهاي تصادفي توام (احتمال چند متغيره،حاشيه اي و …)24175%
6متغيرهاي تصادفي شرطي ( اميد شرطي و ….)12143%
7توزيع هاي مهم گسسته326118%
8توزيهاي مهم پيوسته334107%
9نابرابري مهم اميد رياضي00000%
10تابع مولد گشتاور ( محاسبه تابع مولد و كاربردهاي آن و….)23275%
11ضريب همبستگي و cov00221%
1توزيع ها، توزيع توابعي از متغيرها،‌ خانواده نمايي و خواص آن5531310%
2آماره هاي ترتيبي20132%
3رفتار حدي توزيع‌ها (قضاياي حدي)21254%
4روش‌ گشتاوري براي يافتن برآوردكننده‌ها(MME)01011%
5روش MLE براي يافتن برآورد كننده ها53197%
6نا اريبي برآورد كننده ها10121%
7كارايي برآوردكننده ها(MSE , …)00111%
8سازگاري برآوردكننده ها00000%
9برآوردگر بيز00000%
1انواع آماره‌ها و خواص آن‌ها ( كافي، كامل)03364%
2UMVUE7341410%
3براورد فاصله‌اي انواع پارامترها و روش يافتن آن‌ها13264%
4اصول نظري آزمون فرض20354%
5انواع آزمون‌هاي فرض مثل UMP، لم نيمن پيرسن و نسبت درستنمايي344118%
6آزمون‌هاي دنباله‌اي00000%
جمع454545135100%
ریاضی(رياضي عمومي 1 و 2 و آناليز رياضي 1)سراسری
ردیفسر فصل مباحث868788مجموع 3 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسری
1اعداد مختلط11358%
2حد20023%
3پيوستگي11023%
4ماتريس00000%
5رويه هاي فضايي00000%
6مشتق و كاربرد مشتق00000%
7مختصات قطبي00000%
8ميدانهاي برداري00112%
9هندسه تحليلي(بردارها و معادلات صفحه و خط در فضاو…)10012%
10توابع دو متغیره و بحثهای مربوط به آن341813%
11اپراتور برداری نابلا و بحثهای اولیه مربوط به آن00112%
12تابع و بحثهای اولیه مربوط به آن00000%
13انتگرال يگانه و كاربردهاي آن11247%
14انتگرال ناسره00112%
15دنباله هاي عددي00112%
16سري هاي عددي231610%
18انتگرال دوگانه و كاربردهاي آن21035%
19انتگرال سه گانه و كاربردهاي آن10012%
20انتگرال منحني الخط نوع 1 و2123610%
21انتگرال منحني السطح نوع 1 و200000%
22ميدان اعداد حقيقي03035%
23توپولوژی پایه223712%
24دنباله عددی10012%
25سریهای عددی10012%
26حد و پيوستگي10235%
27مشتق و کاربرد آن02135%
28انتگرال ريمان اشتليس00000%
29انتگرال ريمان00000%
جمع20202060100%

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد