۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

                                                                  مجموعه روانشناسی

مجموعه روانشناسي

آمار و روش تحقيق سراسری
ردیف سر فصل مباحث 1384 1385 1386 1387 1388 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تنظيم جدول توزيع فراواني انواع حدود، انواع فراواني 0 0 0 0 0 0 0%
2 تعريف و تشخيص مقياسها 1 2 0 0 0 3 2%
3 انواع نمودارهاي
شاخص هاي مركزي و ويژگي هاي آنها،  شاخص هاي پراكندگي و ويژگي هاي آنها
3 3 0 3 3 12 9%
4 توزيع نرمال، نمرات استاندارد 0 6 2 1 1 10 8%
5 آمار استنباطي، برآورد ميانگين، خطاي نمونه گيري قضيه حدمركزي 2 0 0 0 0 2 2%
6 آزمون فرض، فرضهاي آماري صفر و خلاف، 4 0 3 1 2 10 8%
7 طبقه بندي آزمونهای انطباقي، آزمون های آماري t و Z ، خی دو 0 1 1 2 2 6 5%
8 طبقه بندي آزمونهای مقایسه ای( t استودنت براي گروههاي مستقل و گروه هاي همبسته، تحليل واريانس ) 2 2 1 2 0 7 5%
9 آزمونهاي همبستگي 4 1 2 2 1 10 8%
10 خط رگرسيون، ضريب تعيين. 1 0 0 2 0 3 2%
11 احتمالات، توزيع دوجمله اي 0 0 0 0 0 0 0%
12 تعريف علم، مراحل روش علمي، انواع استدلال ها، مراحل انجام تحقيق، 3 0 3 3 3 12 9%
13 تعيين متغيرها 0 1 2 0 1 4 3%
14 تعريف جامعه و نمونه، روشهاي نمونه گيري 0 3 2 2 1 8 6%
15 تعاريف عملياتي، نحوه تنظيم پيشينه، نحوه كشف اطلاعات از منابع اطلاع رساني 2 0 1 2 3 8 6%
16 معرفي روشهاي تحقيق 3 2 3 3 2 13 10%
17 انواع اعتبارها، معرفي شواهد تهديدكننده اعتبارها 3 1 5 1 2 12 9%
18 مدلهاي تحقيق (آزمايشي، نيمه آزمايشي، شبه آزمايش) 2 3 0 1 4 10 8%
19 نحوه گزارش نويسي 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 30 25 25 25 25 130 100%
روانشناسي باليني سراسری
ردیف سر فصل مباحث 1384 1385 1386 1387 1388 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تاریخچه روانشناسی بالینی 0 1 1 0 0 2 2%
2 كليات 0 1 0 0 0 1 1%
3 روش های پژوهش و روايي و اعتبار 2 0 0 1 4 7 5%
4 محورهای DSM 0 1 0 0 0 1 1%
5 بیماری و اختلال روانی و طبقه بندی بيماريها 2 0 3 0 0 5 4%
6 سنجش بالینی 2 0 0 1 0 3 2%
7 مصاحبه بالینی 2 2 3 3 4 14 11%
8 رواندرمانی 0 1 2 0 1 4 3%
9 روانکاوی 1 2 2 1 0 6 5%
10 انسانگرایی 1 1 0 0 1 3 2%
11 رفتاری 4 4 5 2 1 16 12%
12 وجودی 0 0 1 1 0 2 2%
13 کوتاه مدت 0 0 0 0 0 0 0%
14 شناختی / شناختي رفتاري/ فراشناختي 1 4 1 2 1 9 7%
15 نظریه اسناد 0 0 1 0 0 1 1%
16 تحلیل تبادلی 0 0 1 0 1 2 2%
17 نظریه یونگ 0 0 0 0 0 0 0%
18 نظريه سازه هاي شخصي كلي 0 1 0 0 0 1 1%
19 نظریه آدلر 0 0 0 0 1 1 1%
20 سليگمن 0 0 0 0 2 2 2%
21 سازه هاي شخصي كلي 0 0 0 0 0 0 0%
22 سایر نظریه های روان پویشی 0 0 0 0 0 0 0%
23 مکانیسم های دفاعی 0 0 0 0 0 0 0%
24 پیشگیری 0 0 0 0 0 0 0%
25 آزمونهای شخصیت 2 1 0 3 1 7 5%
26 گشتالت 0 0 0 3 1 4 3%
27 معنا درمانی 0 1 0 0 0 1 1%
28 واقعیت درمانی 0 0 0 0 0 0 0%
29 خانواده درمانی و زوج درماني 0 0 0 0 0 0 0%
30 هوش و ازمونهاي هوش 3 0 2 1 3 9 7%
31 آزمونهای روانی 1 2 3 1 0 7 5%
32 طبقه بندی بیماری ها 0 0 0 0 0 0 0%
33 بالینی کودک 3 0 0 2 2 7 5%
34 دیگر دیدگاهها در بالینی(جامعه نگر، نوروسايكولوژي، سلامت و …) 0 0 0 0 0 0 0%
35 استرس و فشار رواني 0 1 0 0 0 1 1%
36 گروه درماني 0 0 0 0 0 0 0%
37 اختلالات رواني و روان تني 5 1 0 4 0 10 8%
38 ساير 1 1 0 0 2 4 3%
جمع 30 25 25 25 25 130 100%
روانشناسي رشد سراسری
ردیف سر فصل مباحث 1384 1385 1386 1387 1388 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تعاريف رشد 1 0 2 0 0 3 2%
2 پيشگامان روانشناسي رشد 0 0 0 1 0 1 1%
3 ديدگاه هاي مختلف به رشد 3 1 6 0 3 13 10%
4 مراحل رشد قبل از تولد 1 0 0 0 0 1 1%
5 رشد جسماني و شناختي واجتماعي دوران شيرخوارگي 2 1 0 0 0 3 2%
6 رشد كودكي(شناختي،‌اجتماعي، دلبستگي) 1 0 0 1 1 3 2%
7 رشد اخلاقي(كلبرگ و پياژه) 5 3 2 1 0 11 8%
8 نظريه پياژه 6 5 8 1 5 25 19%
9 چامسكي 0 1 0 0 0 1 1%
10 ويگوتسكي 0 1 0 2 0 3 2%
11 نظريه برونر 1 0 0 0 1 1%
12 نظريه اريكسون 2 2 4 3 2 13 10%
13 رفتار شناسي طبيعي 0 0 0 1 0 1 1%
14 نظريه كردار شناسي 0 1 0 0 0 1 1%
15 پردازش اطلاعات 0 1 0 0 0 1 1%
16 رويكردهاي رفتاري رشد(اسكينر، باندورا و …) 0 2 0 0 1 3 2%
17 یادگیری اجتماعی رشد 0 0 0 0 0 0 0%
18 فرويد 2 3 1 2 0 8 6%
19 آنا فرويد 0 0 0 2 1 3 2%
20 رنه اشپيتز 0 0 0 0 0 0 0%
21 ملاني كلاين 0 0 0 0 0 0 0%
22 هارتمن 0 0 0 0 0 0 0%
23 بالبي(دلبستگي) 1 0 1 1 1 4 3%
24 نظريه هاي بازي 0 0 0 0 0 0 0%
25 بازي 1 0 0 0 0 1 1%
26 تقليد 1 0 0 0 0 1 1%
27 نوجواني 0 1 0 3 3 7 5%
28 جواني 0 0 0 1 0 1 1%
29 زبان و تفكر 0 0 1 0 0 1 1%
30 غدد 0 0 0 0 0 0 0%
31 برتري جانبي 0 0 0 0 0 0 0%
32 ميانسالي و سالمندي 0 0 0 2 2 4 3%
33 مرگ شناسي 0 0 0 1 0 1 1%
34 لئو تيف 0 0 0 0 0 0 0%
35 والن 0 0 0 0 0 0 0%
36 مارگارت ماهلر 0 0 0 0 2 2 2%
37 گزل 0 0 0 0 0 0 0%
38 آرنولد باس و رابرت پلامين 0 1 0 1 1 3 2%
39 سيرز 0 0 0 0 0 0 0%
40 پردازش اطلاعات 0 0 0 0 0 0 0%
41 روشهاي مطالعه وتحقيق در رشد 1 0 0 0 0 1 1%
42 نظريه بوم شناختي برون فرنر 1 0 0 1 2 4 3%
43 دانيل لوينسون 0 0 0 1 0 1 1%
44 گيليگان 0 0 0 0 0 0 0%
45 ساير موارد 1 2 0 0 1 4 3%
جمع 30 25 25 25 25 130 100%
روانشناسي عمومي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 1384 1385 1386 1387 1388 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 ماهیت روانشناسی 1 6 3 6 1 17 13%
2 مبانی عصبی – زیستی رفتار 6 2 3 2 3 16 12%
3 رشد روانی 5 1 1 2 1 10 7%
4 رشد اخلاقي 1 1 0 0 1 3 2%
5 احساس 5 4 3 2 3 17 13%
6 ادراك 3 3 3 2 2 13 10%
7 هشياري 0 0 2 1 0 3 2%
8 سائقها و انگیزههاي اساسی 1 0 0 0 1 2 1%
9 يادگيري 0 0 0 3 3 6 4%
10 هيجان 0 1 1 0 0 2 1%
11 زبان و انديشه 1 1 0 0 0 2 1%
12 تعارض و فشار رواني 0 1 0 0 2 3 2%
13 شناخت و حافظه 3 2 1 2 4 12 9%
14 رفتار اجتماعي فرد 2 0 2 0 2 6 4%
15 ارزيابي شخصيت 0 4 3 2 0 9 7%
16 توانایی ذهنی 0 0 1 0 0 1 1%
17 روانشناسی نابهنجاری 0 2 2 1 1 6 4%
18 روشهاي درماني 0 1 0 2 1 4 3%
19 نفوذ اجتماعی 2 1 0 0 0 3 2%
جمع 30 30 25 25 25 135 100%
روانشناسي مرضي و كودكان استثنايي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 1384 1385 1386 1387 1388 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 کلیات(تاریخچه،دیدگاهها،نظامهای طبقه بندی) 4 1 2 4 2 13 10%
2 معاينه وضعيت ر.اني 0 0 0 0 0 0 0%
3 اختلالات روان پریشی 5 5 0 0 2 12 9%
4 اختلالات خلقی 0 1 1 3 1 6 5%
5 اختلالات خوردن 0 0 0 0 0 0 0%
6 اختلالات جنسی 0 0 0 0 0 0 0%
7 اختلالات اضطرابی 2 1 4 2 1 10 8%
8 اختلالات شبه جسمی و روان تني 1 0 3 0 2 6 5%
9 اختلالات تجزیه ای 2 0 0 0 1 3 2%
10 اختلالات ساختگی 0 0 0 0 0 0 0%
11 اختلالات سازگاری 0 0 0 0 0 0 0%
12 اختلالات شخصیت 1 2 1 0 0 4 3%
13 اختلالات خواب 1 1 0 0 1 3 2%
14 اختلالات حرکتی 0 1 0 1 0 2 2%
15 اختلالات کنترل تکانه 0 0 0 0 0 0 0%
16 اختلالت سوء مصرف مواد 0 1 0 1 0 2 2%
17 اختلالات دوره نوزادی، کودکی و نوجوانی 0 1 1 0 2 4 3%
18 اختلالات اضطرابی کودکی 0 0 0 1 0 1 1%
19 اختلالات رفتار ایذایی 0 1 0 1 1 3 2%
20 اختلالات تغذیه ای دوران کودکی 0 0 0 0 0 0 0%
21 اختلالات دفعی 0 0 0 0 0 0 0%
22 روان گسستگی های زودرس/ درخود ماندگي 1 1 0 0 2 4 3%
23 اختلالات مربوط به کروموزوم های جنسی 0 0 0 2 0 2 2%
24 اختلالات متابولیسمی 0 0 0 0 0 0 0%
25 اختلالات غدد مترشحه داخلی 0 0 0 0 0 0 0%
26 اختلالات مربوط به جمجمه 0 0 0 0 0 0 0%
27 اختلالات شناختی 0 0 0 0 0 0 0%
28 عقب ماندگی ذهنی 4 6 7 6 3 26 20%
29 اختلالات یادگیری 1 0 1 0 0 2 2%
30 کودکان استثنایی (نابینا، ناشنوا، زبان، حرکتی، جسمی، تیزهوش، چند معلولیتی) 6 2 4 3 5 20 15%
31 صرع 0 0 1 0 1 2 2%
32 استرس و فشار رواني 1 0 0 0 0 1 1%
33 ساير 1 1 0 1 1 4 3%
جمع 30 25 25 25 25 130 100%
علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 1384 1385 1386 1387 1388 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 نفس و معانی آن در قرآن 1 1 2 1 2 7 5%
2 قلب و روح 0 0 0 1 2 3 2%
3 کندی 0 2 1 0 1 4 3%
4 فاربی 3 2 1 2 1 9 7%
5 ارسطو و افلاطون 0 1 1 1 1 4 3%
6 ابن سینا 7 3 4 3 7 24 18%
7 غزالی 4 2 3 1 0 10 8%
8 فرایند های روانی 0 1 0 0 0 1 1%
9 افعال و انفعال 0 0 0 0 0 0 0%
10 شاکله 1 0 1 1 1 4 3%
11 مراحل رشد شخصیت بر اساس عقل و هوای نفس 1 1 2 2 0 6 5%
12 بهداشت و سلامت روان 3 0 0 0 0 3 2%
13 غریزه 2 2 2 3 1 10 8%
14 فطرت 1 2 3 0 1 7 5%
15 مراحل رشد جنین 1 1 0 2 0 4 3%
16 متفرقات احمدی 3 1 3 4 2 13 10%
17 مقایسه روانشناسی جدید با قدیم 0 0 0 0 0 0 0%
18 عقل و مبادی آن 0 0 0 0 0 0 0%
19 موانع رشد عقل 0 0 0 0 0 0 0%
20 ملاصدرا 1 2 0 0 2 5 4%
21 سهروردی 0 0 0 0 0 0 0%
22 خواجه نصیر 0 0 0 0 0 0 0%
23 فخر رازی 0 1 0 0 0 1 1%
24 معانی عقل و اصطلاحات آن 2 3 2 4 4 15 12%
25 هوش 0 0 0 0 0 0 0%
26 قواي نفس 0 0 0 0 0 0 0%
27 ساير 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 30 25 25 25 25 130 100%
روانشناسي فيزيولوژيك و انگيزش و هيجان سراسری
ردیف سر فصل مباحث 1384 1385 1386 1387 1388 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 روشهای تحقیق در روانشناسی فیزیولوژیک 0 0 0 0 1 1 1%
2 ساختار و کنش سلول عصبی 2 4 2 3 1 12 10%
3 ناقل های عصبی 1 3 1 1 2 8 7%
4 دستگاه دیداری 0 0 0 1 0 1 1%
5 دستگاه شنیداری و تعادل 1 0 1 1 0 3 3%
6 دستگاه چشایی وبویایی 0 0 0 1 1 2 2%
7 دستگاه تنی چشایی 0 0 0 0 0 0 0%
8 دستگاه حرکتی 0 0 0 1 0 1 1%
9 ساختارهای مغز  (تالاموس، هیپوتالاموس،مخچه، لیمبیک) 8 4 6 2 4 24 21%
10 اعصاب خودمختار 0 0 0 0 0 0 0%
11 دستگاه اعصاب مركزي 0 0 0 0 0 0 0%
12 فیزیولوژی غدد درون ریز 1 2 0 2 2 7 6%
13 جانبی شدن مغز 0 0 0 0 1 1 1%
14 خواب 1 0 1 1 0 3 3%
15 تخدیر طلبی 1 0 1 2 0 4 3%
16 انگیزه تشنگی، گرسنگی و جنسی 0 0 0 0 0 0 0%
17 نظریه درد 1 0 1 0 0 2 2%
18 حافظه و یادگیری 1 0 0 1 0 2 2%
19 آزمون های عصب روانشناختی 0 0 0 0 0 0 0%
20 انگیزه و انگیزش 0 1 0 0 2 3 3%
21 نظریهای انگیزش 0 0 0 0 0 0 0%
22 نظریه خودمختاری 0 0 0 0 2 2 2%
23 فروید 2 1 0 2 0 5 4%
24 هال 0 1 1 0 1 3 3%
25 لوین 1 1 0 0 0 2 2%
26 سازه هاي كلي 0 0 0 0 0 0 0%
27 هایدر شناختی(اسناد) 2 0 1 0 0 3 3%
28 راتر 0 0 1 0 0 1 1%
29 اتکینسون و مورای مک کله لند(انگیزه پیشرفت) 2 2 2 1 1 8 7%
30 راجرز 0 1 0 0 0 1 1%
31 مازلو 1 0 1 0 0 2 2%
32 هیجان و کلیات 0 0 0 0 0 0 0%
33 نظریه های هیجان 0 0 0 0 2 2 2%
34 مبانی فیزیولوژیک هیجان 0 0 3 1 0 4 3%
35 نظریه شناختی هیجان 0 1 2 0 0 3 3%
36 نظریه اختصاصی هیجان 0 2 1 0 0 3 3%
37 نظریه تحولی هیجان 0 1 0 0 0 1 1%
38 نظریه اجتماعی و نقش فرهنکی هیجان 0 1 0 0 0 1 1%
39 نظریه بالینی هیجان 0 0 0 0 0 0 0%
40 اختلالات 0 0 0 0 0 0 0%
41 ساير موارد 0 0 0 0 0 0 0%
42 پرخاشگري 0 0 0 0 0 0 0%
43 استرس و فشار رواني 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 25 25 25 20 20 115 100%

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد