۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

                                                                      مجموعه ریاضی

مجموعه رياضي

زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 Vocabulary 10 10 10 10 40 33%
2 Grammar 5 5 5 5 20 17%
3 درك مطلب 15 15 15 15 60 50%
جمع 30 30 30 30 120 100%
رياضيات عمومي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 اعداد مختلط 0 0 0 3 3 3%
2 حد 2 4 1 1 8 7%
3 پيوستگي 1 1 1 0 3 3%
4 ماتريس 0 0 0 0 0 0%
5 رويه هاي فضايي 0 0 0 0 0 0%
6 مشتق و كاربرد مشتق 4 2 2 1 9 8%
7 مختصات قطبي 0 1 1 0 2 2%
8 ميدانهاي برداري 0 3 0 0 3 3%
9 هندسه تحليلي(بردارها و معادلات صفحه و خط در فضاو…) 2 1 1 0 4 3%
10 توابع دو متغیره و بحثهای مربوط به آن 2 1 2 3 8 7%
11 اپراتور برداری نابلا و بحثهای اولیه مربوط به آن 1 0 0 3 4 3%
12 تابع و بحثهای اولیه مربوط به آن 0 0 3 1 4 3%
13 انتگرال يگانه و كاربردهاي آن 5 6 3 5 19 16%
14 انتگرال ناسره 1 0 2 1 4 3%
15 دنباله هاي عددي 3 2 1 4 10 8%
16 سري هاي عددي 2 3 3 2 10 8%
17 انتگرال دوگانه و كاربردهاي آن 3 2 2 2 9 8%
18 انتگرال سه گانه و كاربردهاي آن 0 1 1 1 3 3%
19 انتگرال منحني الخط نوع 1 و2 0 2 3 2 7 6%
20 انتگرال منحني السطح نوع 1 و2 4 1 4 1 10 8%
جمع 30 30 30 30 120 100%
توابع مختلط سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 میدان اعداد مختلط 2 1 3 0 6 8%
2 توپولوژی اعداد مختلط 0 0 1 1 2 3%
3 حد و پيوستگي 1 0 0 0 1 1%
4 مشتق و شرایط کوشی ریمان(شرایط مشتق پذیری و مزدوج هارمونيك و…) 0 3 0 1 4 5%
5 توابع مختلط 5 0 0 4 9 11%
6 مباحث مربوط به یافتن ریشه توابع مختلط 2 2 2 1 7 9%
7 توابع مقدماتی(نمایی،مثلثاتی،لگاریتمی،…) 0 1 0 1 2 3%
8 انتگرال مختلط 1 1 2 1 5 6%
9 نگاشت ها 0 0 0 0 0 0%
10 نگاشت یاکوفسکی 0 1 0 1 2 3%
11 نگاشت خطی کسری(موبیوس) 0 0 1 0 1 1%
12 نگاشت مثلثاتي 0 2 1 0 3 4%
13 نگاشت های ترکیبی 1 0 1 0 2 3%
14 نگاشت نمايي 0 0 0 0 0 0%
15 نگاشت همديس 0 0 0 0 0 0%
16 بسط لوران و تیلور 2 3 2 3 10 13%
17 قطب و نقاط تکین 2 1 0 1 4 5%
18 محاسبه مانده 1 0 0 1 2 3%
19 محاسبه انتگرالهای حقیقی با استفاده از مانده ها 1 1 2 1 5 6%
20 محاسبه انتگرال مختلط 2 4 5 4 15 19%
جمع 20 20 20 20 80 100%
جبر(1) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 گروه ها 0 0 0 0 0 0%
2 زیر گروه(نرمال، دوری و…) 8 9 6 7 30 38%
3 جایگشت و گروههای متقارن 1 1 3 1 6 8%
4 همریختی گروهها 4 3 3 2 12 15%
5 حاصلضرب داخلی و خارجی گروهها و گروههاي خارج قسمتي 1 2 3 4 10 13%
6 تعريف حلقه و ميدان و حوزه صحيح 3 3 1 0 7 9%
7 همریختی حلقه ها و میدان کسرها 1 1 1 2 5 6%
8 حلقه چند جمله ای و ایده آلها 2 1 3 4 10 13%
جمع 20 20 20 20 80 100%
آناليز رياضي (1) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 ميدان اعداد حقيقي و مختلط 0 1 1 0 2 3%
2 توپولوژی پایه 7 10 5 7 29 36%
3 دنباله عددی 3 4 3 3 13 16%
4 سریهای عددی 0 0 2 1 3 4%
5 حد و پيوستگي 3 2 5 4 14 18%
6 پیوستگی یکنواخت 2 1 1 1 5 6%
7 مشتق و کاربرد ان 5 2 3 4 14 18%
8 دنباله تابعي 0 0 0 0 0 0%
جمع 20 20 20 20 80 100%
آناليز رياضي (2) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 توابع با تغییر کراندار 1 3 4 1 9 11%
2 انتگرال ریمان و خواص آن 4 2 5 6 17 21%
3 انتگرال ریمان اششتلیس و خواص آن 2 3 1 2 8 10%
4 انتگرال ناسره 1 1 1 1 4 5%
5 دنباله توابع(همگرایی و کرانداری یکنواخت و نقطه ای) 4 4 5 4 17 21%
6 سریهای توابع(همگرایی و …) 5 6 3 5 19 24%
7 آزمون هاي همگرايي سري 0 0 1 1 2 3%
8 توابع هم پیوسته(جبر و هم پیوستگی و…) 0 1 0 0 1 1%
9 میدانهای مختلط و سریهای آن(فوریه،بتا،گاما و …) 3 0 0 0 3 4%
جمع 20 20 20 20 80 100%
آناليز عددي (1) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 خطا، تقریب و نمایش اعداد 2 3 3 3 11 14%
2 حل عددی معادلات 1 1 0 1 3 4%
3 روش تنصيف 1 0 1 0 2 3%
4 روش نابجايي 0 1 0 0 1 1%
5 روش تكرار ساده 1 2 1 3 7 9%
6 روش نيوتن 2 1 2 2 7 9%
7 تفاضلات متناهي و تفاضلات تقسيم شده 0 0 0 0 0 0%
8 درونیابی 2 3 2 3 10 13%
9 روش لاگرانژ 1 0 0 0 1 1%
10 روش نیوتن و تفاضلات تقسیم شده 1 1 1 0 3 4%
11 روش بدست آوردن معکوس 0 1 0 0 1 1%
12 برازش منحني توسط روش كمترين مربعات 1 1 0 0 2 3%
13 برونيابي ريچاردسون 1 0 0 0 1 1%
14 روش های عددی حل دستگاه معادلات خطي 0 0 2 1 3 4%
15 مشتق گیری عددی 1 1 1 1 4 5%
16 انتگرال گیری عددی 2 3 2 2 9 11%
17 قاعده ذوزنقه اي 0 1 2 0 3 4%
18 قاعده نقطه مياني 1 0 0 1 2 3%
19 قاعده رامبرگ 0 0 0 0 0 0%
20 سيمپسون 0 0 0 0 0 0%
21 وتري 0 0 0 0 0 0%
22 اتيكن 0 0 0 0 0 0%
23 روش گاوس 1 0 0 0 1 1%
24 روش نیوتن کاتس 0 0 0 1 1 1%
25 حل عددي معادلات ديفرانسيل عادي 0 0 0 0 0 0%
26 استفاده از بسط تيلور 1 0 1 0 2 3%
27 روش اويلر 0 1 1 1 3 4%
28 روش رانگ كاتا 0 0 1 1 2 3%
29 آدامز بشفورت 0 0 0 0 0 0%
30 معادلات تفاضلي 1 0 0 0 1 1%
31 چند جمله اي چبيشف 0 0 0 0 0 0%
جمع 20 20 20 20 80 100%
جبرخطي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 حل دستگاه خطی(عملیات سطری پلکانی و …) 1 1 0 0 2 3%
2 بعد فضای جواب، پایه برای فضای سطری،هرمیتی 0 2 0 2 4 5%
3 ماتریس(جبر ماتریسها، تقارن و …) 1 2 4 2 9 11%
4 رتبه ماتریس، وارون پذیری و استقلال 2 1 2 2 7 9%
5 فضای برداری(پایه،  بعد، زیر فضا و…) 4 3 4 3 14 18%
6 نگاشت خطی و عملگرهای خطی 3 2 3 2 10 13%
7 ماتریس تبدیل خطی، ماتریس تبدیل پایه 0 3 2 4 9 11%
8 ماتریس های متشابه 0 0 0 0 0 0%
9 مقدار  و بردار ویژه، چند جمله ای مشخصه و مینیمال 6 4 4 5 19 24%
10 قطری سازی و مثلثي سازي 1 0 0 0 1 1%
11 دترمینان 1 2 1 0 4 5%
12 تابعکهای خطی و فضای دوگان 1 0 0 0 1 1%
جمع 20 20 20 20 80 100%
آمار و احتمال سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 اصل شمارش و احتمال تک متغیره 4 2 4 5 15 15%
2 محاسبه تابع احتمال و توزیع تک متغیره 3 2 1 3 9 9%
3 مد، میانه، چارک، دهک و … 1 1 0 1 3 3%
4 امید و واریانس و تابع مولد گشتاور تک متغیره 2 0 2 0 4 4%
5 تابع احتمال و توزیع توام 2 0 2 2 6 6%
6 احتمال شرطی توام 1 0 1 0 2 2%
7 امید، واریانس و ضریب هم بستگی و تغییرات 2 3 1 1 7 7%
8 توزیع های مهم گسسته 0 0 1 0 1 1%
9 برنولی 1 1 0 0 2 2%
10 دوجمله اي 0 0 0 0 0 0%
11 هندسي و فوق هندسي 1 1 1 0 3 3%
12 پواسون 2 2 0 1 5 5%
13 توزیعهای مهم پیوسته 0 0 0 0 0 0%
14 يكنواخت 0 1 1 0 2 2%
15 نمايي 2 1 0 1 4 4%
16 نرمال 0 2 0 1 3 3%
17 T استيودنت 0 0 0 0 0 0%
18 توزيع تابعي از متغيرها 0 0 2 2 4 4%
19 ضريب جولگي 0 0 0 0 0 0%
20 توزيع يكنواخت گسسته 0 0 0 0 0 0%
21 برآورد نقطه ای و خواص مطلوب آن 2 5 4 3 14 14%
22 برآورد فاصله ای 1 0 2 1 4 4%
23 خطاي نوع اول 1 1 0 1 3 3%
24 خطاي نوع دوم 0 1 0 1 2 2%
25 آزمون فرض 0 1 0 0 1 1%
26 توان آزمون 0 1 1 1 3 3%
27 رگرسيون 0 0 1 1 2 2%
28 نظریه نمونه ها و توزیع نمونه ای(SSE,…) 0 0 1 0 1 1%
جمع 25 25 25 25 100 100%
معادلات ديفرانسيل سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مقدمات(تعاریف، تشکیل معادله دیفرانسیل و …) 0 1 0 1 2 2%
2 مسیرهای قائم و پوش دسته منحنی ها 1 0 0 2 3 3%
3 معادلات دیفرانسیل مرتبه یک 7 5 5 7 24 24%
4 معادلات مرتبه دو و بالاتر 7 5 8 2 22 22%
5 عملگرها 0 1 0 0 1 1%
6 حل معادله دیفرانسیل با استفاده از سریهای توانی 4 4 4 3 15 15%
7 تبدیل لاپلاس 4 4 4 8 20 20%
8 حل معادلات انتگرالی از طریق تبدیل لاپلاس 0 2 1 0 3 3%
9 حل دستگاه 2 2 2 1 7 7%
10 معادله لژاندر 0 1 0 0 1 1%
11 معادله بسل 0 0 1 1 2 2%
12 مسائل مقادير ويژه 0 0%
جمع 25 25 25 25 100 100%

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد