۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

                                                               مجموعه علوم تربیتی 1

                                                                     علوم تربيتي 1
زبان عمومي و تخصصيسراسری
ردیفسر فصل مباحث868788مجموع 3 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسری
1زمان ها10122%
2الگوهای فعل01233%
3شبه جمله اسمی21256%
4اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش00000%
5شکل کلمه00000%
6مطابقت فاعل با فعل10011%
7کلمات ربطی01011%
8حروف اضافه22044%
9وارونگی و ساختار موازی00000%
10واژگان – فعل4251112%
11واژگان – صفت13267%
12واژگان – اسم342910%
13واژگان – قید + افعال دو کلمه ای11133%
14زبان تخصصی(درک مطلب )1515154550%
جمع30303090100%
مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسيسراسری
ردیفسر فصل مباحث868788مجموع 3 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسری
1تاريخچه و مفاهيم اوليه برنامه ريزي آموزشي و درسی2651317%
2اهميت برنامه ريزي آموزش و پرورش01123%
3اصول برنامه ريزي و مباني تهيه و تنظيم برنامه31157%
4مدل هاي برنامه ريزي آموزش و پرورش5431216%
5پيش نيازهاي برنامه ريزي آموزشي00000%
6تشخيص كژي ها و كاستي های نظام آموزشي(محاسبه نرخ ها،نسبت ها و نابرابری ها)4341115%
7تدوين و استفاده از شاخص ها در برنامه ريزي آموزشي12034%
8تهيه برنامه آموزشي كشور00000%
9اجرا و ارزيابي برنامه آموزشي00111%
10مباني فلسفه برنامه ريزي درسي(مکاتب فلسفی)00223%
11ماهيت برنامه ريزي درسي در مدارس33179%
12آماده سازي رئوس برنامه درسي341811%
13تهيه و توليد مواد آموزشي31157%
14اجراي برنامه درسي جديد00223%
15ارزشيابي10345%
جمع25252575100%
روش ها و فنون تدريسسراسری
ردیفسر فصل مباحث868788مجموع 3 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسری
1اصطلاحات متداول در تعليم و تربيت00000%
2تاريخچه تعليم و تربيت00000%
3تعاريف و اصول تعليم و تربيت00000%
4نظريه هاي يادگيري10011%
5قوانين يادگيري00000%
6الگوهاي يادگيري00111%
7نظريه هاي تدريس01011%
8ارتباط و تدريس01011%
9شناخت و تدوين هدف هاي آموزش12368%
10مهارت هاي آموزشي پيش از تدريس02357%
11الگوي تدريس11023%
12الگوي ماشيني نگر و سازماني نگر00000%
13الگوي عمومي تدريس00000%
14الگوي پيش سازمان دهنده22045%
15الگوي حل مساله00000%
16خانواده الگوهاي اطلاعات پردازنده9901823%
17خانواده الگوهاي اجتماعي31045%
18خانواده الگوهاي انفرادي10011%
19خانواده الگوي هاي سيستم هاي رفتاري00000%
20تقسيم بندي روش هاي تدريس00557%
21روش هاي تاريخي00111%
22روش هاي جديد تدريس (توضيحي،‌سخنراني،اکتشافی،حل مسئله و …)23101521%
23تدريس مستقيم00000%
24تدريس غير مستقيم(آموزش انفرادی و برنامه ای)00001%
25تدريس تعاملي14056%
26تدريس مساله محور00000%
27مهارت هاي آموزشي بعد از تدريس(ارزشیابی)00000%
28انواع ارزشيابي20134%
29روش هاي مختلف ارزشيابي10123%
جمع25252575100%
مديريت آموزشيسراسری
ردیفسر فصل مباحث868788مجموع 3 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسری
1مباني مديريت عمومي01123%
2تعريف و تاريخچه10011%
3هدف گذاري و برنامه ريزي01123%
4تصميم گيري12145%
5سازماندهي و هماهنگي01123%
6كنترل00000%
7ارتباط10011%
8جايگاه نظريه در مديريت01011%
9نظريه هاي سازمان و مديريت6241216%
10سازمان و مديريت8872331%
11مديريت و رهبري آموزشي89102736%
جمع25252575100%
اصول و فلسفه تعليم و تربيتسراسری
ردیفسر فصل مباحث868788مجموع 3 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسری
1فلسفه چيست؟10011%
2تربيت چيست؟00000%
3تاريخچه تعليم و تربيت00000%
4تعريف و ماهيت تعليم و تربيت129103141%
5فلسفه تربيت4421013%
6نظريه هاي تربيتي معاصر3451216%
7موضوع تعليم و تربيت01011%
8ايده آليسم و تعليم و تربيت10011%
9رئاليسم و تعليم و تربيت02134%
10پراگماتيسم و تعليم و تربيت10123%
11اگزيستانسياليسم و تعليم و تربيت00334%
12فلسفه تحليلي و تعليم و تربيت01123%
13فلسفه مادي ديالكتيكي و تعليم وتربيت01011%
14ناتورالیسم و تعليم و تربيت10123%
15اسلام و تربيت00000%
16مباني آموزش و پرورش و اصول هفت گانه آن23168%
جمع25252575100%
تكنولوژي آموزشيسراسری
ردیفسر فصل مباحث868788مجموع 3 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسری
1ماهيت و تاريخچه تكنولوژي آموزشي40157%
2آماده سازي01011%
3طراحي31382432%
4اجرا و ارزشيابي10123%
5ارتباط00000%
6رسانه هاي آموزشي910102939%
7كاربرد تكنولوژي آموزشي در تعليم و تربيت00000%
8راهبردهاي اساسي آموزشي(رویکردها)314811%
9اهداف آموزشي و شاخص هاي شايستگي20023%
10تكنيك هاي آموزشي گروهي20134%
11تكنيك هاي يادگيري گروهي و انفرادی00000%
12مراكز منابع00000%
13كابرد رايانه در تعليم و تربيت10011%
جمع25252575100%
تعليم و تربيت اسلاميسراسری
ردیفسر فصل مباحث868788مجموع 3 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسری
1توصيف انسان در قرآن2541115%
2مفهوم شناسي در باب تربيت10011%
3اهداف تربيتي9331520%
4مباني اصول و روش هاي تربيتي3281317%
5مراحل تربيت00111%
6آموزش در اسلام10123%
7اسلام و تربيت242811%
8تعليم و تربيت در آيات و روايات اسلامي71162432%
جمع25252575100%
نظارت و راهنمائيسراسری
ردیفسر فصل مباحث868788مجموع 3 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسری
1مفاهيم نظارت و راهنمائي آموزشي5631419%
2فرآيندهاي مديريت00000%
3مديريت آموزشي و راهنمائي تعليماتي12145%
4نظارت معلم محور21145%
5اصول و روشهاي نظارت و راهنمائي آموزشي332811%
6وظایف راهنماي آموزشي11245%
7حيطه و نوع عملكرد نظارت راهنمائي آموزشي21257%
8مولفه هاي اصلي نظارت و راهنمائي آموزشي11245%
9نظارت كلينيكي و تدريس خوب423912%
10راهنماي آموزشي22379%
11انواع اختيار00223%
12فنون تدوين هدف و طرح ريزي مشاهده12257%
13جلسات تبادل نظر در مورد اطلاعات عيني درسي00000%
14سبك ها مستقيم و غير مستقيم نظارت00000%
15ساير كاربردهاي فنون نظارت كلينيكي10011%
16نظارت كلينيكي و ارزشيابي از معلم22268%
17تجزيه و تحليل تدريس در نقش هاي گوناگون02023%
18مشاوره همتا00000%
19نقش هاي جديد معلمان،‌ناظران و مديران اداري00000%
جمع25252575100%
روانشناسي تربيتيسراسری
ردیفسر فصل مباحث868788مجموع 3 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسری
1مفاهيم كلي روانشناسي پرورشي00000%
2پژوهش در روانشناسي پرورشي00111%
3نظريه هاي رشد شناختي(پياژه،ويگوتسكي،برونر)32279%
4نظريه هاي رفتاري يادگيري(پاولف،ثرندايك،اسكينر)2861621%
5نظريه هاي شناختي يادگيري(گشتالت،آزوبل،بندورا)00223%
6نظريه هاي خبرپردازي يادگيري333912%
7نظريه سازنده گرايي يادگيري10011%
8انگيزش و يادگيري41279%
9مهارت ها و راهبردهاي يادگيري و مطالعه،شناخت و فراشناخت11134%
10سبك هاي يادگيري11023%
11آموزش هوش و آفرينندگي31157%
12آموزش و مفاهيم و اصول مفهوم آموزي00000%
13اموزش حل مساله و تفكر انتقادي10011%
14طراحي آموزشي00000%
15طبقه بندي هدف هاي آموزشي00000%
16روش هاي آموزش مستقيم و غير مستقيم4511013%
17آموزش به كمك روش هاي تغيير رفتار2361115%
18تهيه و اجرا و ارزشيابي00000%
جمع25252575100%
آمار و روش تحقیقسراسری
ردیفسر فصل مباحث868788مجموع 3 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسری
1تنظيم جدول توزيع فراواني انواع حدود، انواع فراواني00000%
2تعريف و تشخيص مقياسها00000%
3انواع نمودارهاي
شاخص هاي مركزي و ويژگي هاي آنها،  شاخص هاي پراكندگي و ويژگي هاي آنها
03368%
4توزيع نرمال، نمرات استاندارد21145%
5آمار استنباطي، برآورد ميانگين، خطاي نمونه گيري قضيه حدمركزي00000%
6آزمون فرض، فرضهاي آماري صفر و خلاف،31268%
7طبقه بندي آزمونهای انطباقي، آزمون های آماري t و Z ، خی دو12257%
8طبقه بندي آزمونهای مقایسه ای( t استودنت براي گروههاي مستقل و گروه هاي همبسته، تحليل واريانس )12034%
9آزمونهاي همبستگي22157%
10خط رگرسيون، ضريب تعيين.02023%
11احتمالات، توزيع دوجمله اي00000%
12تعريف علم، مراحل روش علمي، انواع استدلال ها، مراحل انجام تحقيق،333912%
13تعيين متغيرها20134%
14تعريف جامعه و نمونه، روشهاي نمونه گيري22157%
15تعاريف عملياتي، نحوه تنظيم پيشينه، نحوه كشف اطلاعات از منابع اطلاع رساني12368%
16معرفي روشهاي تحقيق332811%
17انواع اعتبارها، معرفي شواهد تهديدكننده اعتبارها512811%
18مدلهاي تحقيق (آزمايشي، نيمه آزمايشي، شبه آزمايش)01457%
19نحوه گزارش نويسي00000%
جمع25252575100%
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیتسراسری
ردیفسر فصل مباحث868788مجموع 3 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسری
1تاريخچه سنجش و اندازه گيري10011%
2مفاهيم اساسي سنجش و اندازه گيري02245%
3مقياسهاي اندازه گيري00000%
4انواع آزمونهاي رواني11023%
5دسته بندي ارزشيابي هاي آموزشي12257%
6مراحل و فعاليتهاي ارزشيابي آموزشي01011%
7تهيه طرح ارزشيابي پيشرفت تحصيلي01011%
8آزمونهاي پيشرفت تحصيلي5231013%
9روشهاي سنجش در يادگيري غيرشناختي00111%
10روشهاي سنجش مستقيم رفتار10011%
11اجرا، نمره گذاري و تحليل آزمون5561621%
12بنيادهاي تحليلي و آماري11134%
13هنجارها و نيمرخها12368%
14روايي و پایایی آزمون9872432%
15ارزشيابي معلم00000%
جمع25252575100%

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد