۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

                                                                  مجموعه علوم تربیتی 2

علوم تربيتي 2

زبان عمومي و تخصصيسراسری
ردیفسر فصل مباحث8788مجموع 2 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسری
1زمان ها0112%
2الگوهای فعل1235%
3شبه جمله اسمی1235%
4اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش0000%
5شکل کلمه0000%
6مطابقت فاعل با فعل0000%
7کلمات ربطی1012%
8حروف اضافه2023%
9وارونگی و ساختار موازی0000%
10واژگان – فعل25712%
11واژگان – صفت3258%
12واژگان – اسم42610%
13واژگان – قید + افعال دو کلمه ای1123%
14زبان تخصصی(درک مطلب )15153050%
جمع303060100%
روانشناسي عموميسراسری
ردیفسر فصل مباحث8788مجموع 2 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسری
1ماهیت روانشناسی61714%
2مبانی عصبی – زیستی رفتار23510%
3رشد روانی2136%
4رشد اخلاقي0112%
5احساس23510%
6ادراك2248%
7هشياري1012%
8سائقها و انگیزههاي اساسی0112%
9يادگيري33612%
10هيجان0000%
11زبان و انديشه0000%
12تعارض و فشار رواني0224%
13شناخت و حافظه24612%
14رفتار اجتماعي فرد0224%
15ارزيابي شخصيت2024%
16توانایی ذهنی0000%
17روانشناسی نابهنجاری1124%
18روشهاي درماني2136%
19نفوذ اجتماعی0000%
جمع252550100%
مبانی مشاوره و راهنماییسراسری
ردیفسر فصل مباحث8788مجموع 2 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسری
1تعاريف، تاريخچه و ضرورت راهنمائي و مشاوره3036%
2هدف ها و اصول مشاوره3036%
3الگوهاي راهنمائي3148%
4مسئوليت هاي كاركنان برنامه راهنمائي و مشاوره2136%
5فعاليت هاي جاري و سنتي مشاور0000%
6فنون راهنمائي و مشاوره561122%
7نظريه هاي مشاوره0336%
8مشاوره ي فردي36918%
9فنون مشاوره گروهي23510%
10خانواده و زناشوئي درماني0000%
11فنون و تصريح ارزش ها1012%
12كاربرد آزمون ها در مشاوره0000%
13راهنمائي و مشاوره شغلي و حرفه اي0000%
14شناسائي و كاربرد راهنمائي شغلي و حرفه اي0000%
15راهنمائي و مشاوره شغلي و حرفه اي مدارس1124%
16طرح ريزي شغلي و حرفه اي0000%
17انتخاب شغل و مشكلات آن1348%
18اشتغال موفقيت آميز به كار0000%
19نظريه هاي انتخاب شغل و حرفه1124%
20راهنمائي و مشاوره كودك0000%
21خصوصيات كودكان0000%
22روش هاي ارزيابي رفتار كودكان0000%
23نقش افراد مختلف در راهنمائي و  مشاوره كودك0000%
24فنون مشاوره كودك0000%
25شناخت و درمان مشكلات كودكان0000%
جمع252550100%
روش ها و فنون راهنمایی در مشاورهسراسری
ردیفسر فصل مباحث8788مجموع 2 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسری
1تاريخچه مشاوره و رواندرماني0000%
2تعريف،‌اهداف،‌ اصول و وظائف مشاوره و روان درماني1236%
3مقايسه راهنمائي،‌ مشاوره و رواندرماني0000%
4نظریه ها0336%
5لزوم مشاوره0000%
6انواع مشاوره1124%
7رابطه ياورانه4048%
8شناخت مشكل مراجع0000%
9مشكلات ناشي از تغييرات اجتماعي0000%
10تجربه مشاوره551020%
11موضوعات عملي در مشاوره0000%
12فنون مشاوره34714%
13مصاحبه مشاوره اي2024%
14مهارت هاي اوليه مصاحبه مشاوره اي45918%
15ارزيابي مشكلات رفتاري مراجع2136%
16روش هاي برخورد با مشكل مراجع1012%
17نقش مشورتي مشاور0000%
18برخي از حوزه هاي تخصصي در مشاوره1124%
19بازي درماني0112%
20مشاوره درماني0000%
21مشاوره خانوادگي0000%
22مشاوره گروهي0000%
23كاربرد آزمون در مشاوره1124%
24اخلاق حرفه اي در مشاوره0112%
جمع252550100%
روانشناسی و آموزش وپرورش کودکان استثناییسراسری
ردیفسر فصل مباحث8788مجموع 2 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسری
1تعاريف، واژه ها و اصطلاحات در حيطه كودكان استثنائي0000%
2نظريات دانشمندان پيشگام1122%
3گروه بندي و درصد شيوع دانش آموزان استثنائي2022%
4تفاوت هاي فردي و مفهوم عام استثنائي0000%
5چگونگي سنجش تفاوت هاي بين فردي و درون فردي1122%
6روي اوردهاي نظري در حيطه كودكان استثنائي0000%
7مفهوم محيط با حداقل محدوديت0000%
8امكانات و تسهيلات در آموزش و پرورش استثنائي3366%
9تشخيص كودكان استثنائي0000%
10روي آوردهاي نامگذاري و آثار آن0000%
11خدمات مداخله اي رواني- تربيتي ويژه در گستره تحول0000%
12عوامل خطرساز،‌ مداخله و پيشگيري0000%
13خانواده و كودكان استثنائي0000%
14تعريف هوش و سرآمدي1233%
15ويزگي هاي كودكان تيزهوش1344%
16اقدامات آموزشي0111%
17تعاريف(تعريفAAMD، تعريف از نظر جامعه شناسي و ….)1233%
18تاريخچه0111%
19ميزان شيوع1011%
20گروه بندي روان شناسان0000%
21عقب ماندگي به علت عوامل ارثي3255%
22گروه بندي عقب ماندگي از نظر آموزشي،‌تربيتي و درماني2244%
23پيشگيري از عقب ماندگي و انواع آن2355%
24اختلالات ناشي از غدد مترشحه داخلي كه باعث عقب ماندگي مي شود0000%
25اختلالات مربوط به كروموزوم هاي جنسي3366%
26اختلالات مربوط به كروموزومهاي معمولي2244%
27اختلالات ارثي مربوط به سوخت و ساز متابوليسم بدن3366%
28اختلالاتي كه علت اصلي آن كاملا شناخته نشده است0000%
29ملاحظات اموزشي و اقدامات درماني0222%
30اختلالات يا نارسايي ويژه در يادگيري6399%
31اختلال هاي زباني5388%
32اختلال در مهارت هاي حركتي0000%
33انواع مختلف اختلالات رواني كودكان3255%
34اختلالات رفتاري ناجور،‌از هم گسيخته0555%
35اوتيسم1011%
36صرع1011%
37اختلال رت0000%
38اختلالات بينائي5166%
39اختلالات شنوائي3255%
40كودكان با معلوليت ها و بيماري هاي جسمي0222%
41تعريف،‌ويژگي ها و برنامه هاي آموزشي كودكان چند معلوليتي0111%
42اختلالات عملي رشد يا اختلالات مربوط به دفع000%
جمع5050100100%
نظریه های مشاوره و روان درمانیسراسری
ردیفسر فصل مباحث8788مجموع 2 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسری
1مفاهيم بنيادي در مشاوره و رواندرماني1124%
2نظريه روانكاوي (فرويد)44816%
3درمان آدلر32510%
4درمان هاي وجودي(فرانكل- كلاسر)44816%
5درمان فرد مدار(راجرز)2248%
6گشتالت درماني(پرلز)44816%
7درمان هاي ميان فردي(برن)52714%
8درمان هاي مواجه سازي و غرقه سازي0112%
9درمان هاي رفتاري1236%
10درمان هاي شناختي(اليس و بك)1348%
11درمان هاي سيستمي0000%
12درمان هاي حساس نسبت به جنسيت و فرهنگ0000%
13درمان هاي استنباط گرا0000%
14درمان هاي يكپارچه نگر و التقاطي0000%
15رويكرد صفت – عامل0000%
16گروه درماني0000%
17رواندرماني اجتماعي و محيطي0000%
18رشد منابع انساني0000%
19درمان فرانظري0000%
جمع252550100%
نظریه های شخصیتسراسری
ردیفسر فصل مباحث8788مجموع 2 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسری
1مقدمات،‌ تعاريف و سنجش شخصيت2024%
2عوامل بوجود آورنده ي شخصيت0000%
3رشد شخصيت0000%
4رويكرد روانكاري45918%
5نظريه تحليلي يونگ1012%
6نظريه موري2136%
7نظريه روان شناسي فردي0224%
8نظريه هورناي1012%
9نظريه گروهي مورنو0000%
10نظريه فرام0000%
11نظريه التقاطي گاردنر مورفي0000%
12نظريه تاثير متقابل اشخاص ساليوان1236%
13رويكرد شناختي(پیاژه-نظريه كلي)14510%
14رويكرد عمر( نظريه اريكسون)0112%
15رويكرد يادگيري اجتماعي( نظريه راتر و نظريه بندورا41510%
16رويكرد صفات(كتل- آيزنك- آلپورت)2136%
17نظريه هاي نوار باريك0000%
18نظريه سرشتي- زيستي(گلدشتاين- كرچمر- شلدون)1124%
19رويكرد انسان گرائي( راجرز – مزلو)34714%
20نظريه هاي زمينه محدود33612%
21دورنماي شخصيت0000%
جمع252550100%
کاربرد آزمون های روانی در مشاورهسراسری
ردیفسر فصل مباحث8788مجموع 2 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسری
1تاريخچه آزمون هاي رواني2136%
2ويژگي هاي آزمون ها32510%
3بيان نتايج آزمون ها1124%
4درجه بندي آزمون32510%
5اجراي آزمون ها1012%
6طبقه بندي كلي آزمون ها0112%
7بافت سنجش باليني0000%
8مصاحبه سنجشي0000%
9سنجش رفتاري0000%
10هوش و نظريه هاي آن791632%
11آزمونهاي گروهي هوش14510%
12آزمون هاي شخصيت1012%
13آزمون هاي تحليلي شخصيت0000%
14تقسيم بندي آزمون هاي تحليلي شخصيت0112%
15آزمون هاي عيني شخصيت0000%
16فنون جامعه شناسي0000%
17آزمون هاي تركيبي يا فرافكن0000%
18طبق بندي آزمون هاي فرافكن2248%
19نقاشي هاي فرافكني1012%
20ساير فنون سنجش شخصيت2024%
21سنجش رغبت ها،‌نگرش ها و ارزش ها0112%
22آزمون هاي جمعيت هاي ويژه0000%
23آزمونهاي آموزشي0000%
24آزمون هاي تحليل كارائي0112%
25آزمون هاي شغلي1012%
جمع252550100%
روانشناسي تربيتيسراسری
ردیفسر فصل مباحث8788مجموع 2 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسری
1مفاهيم كلي روانشناسي پرورشي0000%
2پژوهش در روانشناسي پرورشي0112%
3نظريه هاي رشد شناختي(پياژه،ويگوتسكي،برونر)2248%
4نظريه هاي رفتاري يادگيري(پاولف،ثرندايك،اسكينر)861428%
5نظريه هاي شناختي يادگيري(گشتالت،آزوبل،بندورا)0224%
6نظريه هاي خبرپردازي يادگيري33612%
7نظريه سازنده گرايي يادگيري0000%
8انگيزش و يادگيري1236%
9مهارت ها و راهبردهاي يادگيري و مطالعه،شناخت و فراشناخت1124%
10سبك هاي يادگيري1012%
11آموزش هوش و آفرينندگي1124%
12آموزش و مفاهيم و اصول مفهوم آموزي0000%
13اموزش حل مساله و تفكر انتقادي0000%
14طراحي آموزشي0000%
15طبقه بندي هدف هاي آموزشي0000%
16روش هاي آموزش مستقيم و غير مستقيم51612%
17آموزش به كمك روش هاي تغيير رفتار36918%
18تهيه و اجرا و ارزشيابي0000%
جمع252550100%
آمار و روش تحقیقسراسری
ردیفسر فصل مباحث8788مجموع 2 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسری
1تنظيم جدول توزيع فراواني انواع حدود، انواع فراواني0000%
2تعريف و تشخيص مقياسها0000%
3انواع نمودارهاي
شاخص هاي مركزي و ويژگي هاي آنها،  شاخص هاي پراكندگي و ويژگي هاي آنها
33612%
4توزيع نرمال، نمرات استاندارد1124%
5آمار استنباطي، برآورد ميانگين، خطاي نمونه گيري قضيه حدمركزي0000%
6آزمون فرض، فرضهاي آماري صفر و خلاف،1236%
7طبقه بندي آزمونهای انطباقي، آزمون های آماري t و Z ، خی دو2248%
8طبقه بندي آزمونهای مقایسه ای( t استودنت براي گروههاي مستقل و گروه هاي همبسته، تحليل واريانس )2024%
9آزمونهاي همبستگي2136%
10خط رگرسيون، ضريب تعيين.2024%
11احتمالات، توزيع دوجمله اي0000%
12تعريف علم، مراحل روش علمي، انواع استدلال ها، مراحل انجام تحقيق،33612%
13تعيين متغيرها0112%
14تعريف جامعه و نمونه، روشهاي نمونه گيري2136%
15تعاريف عملياتي، نحوه تنظيم پيشينه، نحوه كشف اطلاعات از منابع اطلاع رساني23510%
16معرفي روشهاي تحقيق32510%
17انواع اعتبارها، معرفي شواهد تهديدكننده اعتبارها1236%
18مدلهاي تحقيق (آزمايشي، نيمه آزمايشي، شبه آزمايش)14510%
19نحوه گزارش نويسي0000%
جمع252550100%
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیتسراسری
ردیفسر فصل مباحث8788مجموع 2 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسری
1تاريخچه سنجش و اندازه گيري0000%
2مفاهيم اساسي سنجش و اندازه گيري2248%
3مقياسهاي اندازه گيري0000%
4انواع آزمونهاي رواني1012%
5دسته بندي ارزشيابي هاي آموزشي2248%
6مراحل و فعاليتهاي ارزشيابي آموزشي1012%
7تهيه طرح ارزشيابي پيشرفت تحصيلي1012%
8آزمونهاي پيشرفت تحصيلي23510%
9روشهاي سنجش در يادگيري غيرشناختي0112%
10روشهاي سنجش مستقيم رفتار0000%
11اجرا، نمره گذاري و تحليل آزمون561122%
12بنيادهاي تحليلي و آماري1124%
13هنجارها و نيمرخها23510%
14روايي و پایایی آزمون871530%
15ارزشيابي معلم0000%
جمع252550100%
روانشناسی رشدسراسری
ردیفسر فصل مباحث8788مجموع 2 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسری
1تعاريف رشد0000%
2پيشگامان روانشناسي رشد1012%
3ديدگاه هاي مختلف به رشد0336%
4مراحل رشد قبل از تولد0000%
5رشد جسماني و شناختي واجتماعي دوران شيرخوارگي0000%
6رشد كودكي(شناختي،‌اجتماعي، دلبستگي)1124%
7رشد اخلاقي(كلبرگ و پياژه)1012%
8نظريه پياژه15612%
9چامسكي0000%
10ويگوتسكي2024%
11نظريه برونر000%
12نظريه اريكسون32510%
13رفتار شناسي طبيعي1012%
14نظريه كردار شناسي0000%
15پردازش اطلاعات0000%
16رويكردهاي رفتاري رشد(اسكينر، باندورا و …)0112%
17یادگیری اجتماعی رشد0000%
18فرويد2024%
19آنا فرويد2136%
20رنه اشپيتز0000%
21ملاني كلاين0000%
22هارتمن0000%
23بالبي(دلبستگي)1124%
24نظريه هاي بازي0000%
25بازي0000%
26تقليد0000%
27نوجواني33612%
28جواني1012%
29زبان و تفكر0000%
30غدد0000%
31برتري جانبي0000%
32ميانسالي و سالمندي2248%
33مرگ شناسي1012%
34لئو تيف0000%
35والن0000%
36مارگارت ماهلر0224%
37گزل0000%
38آرنولد باس و رابرت پلامين1124%
39سيرز0000%
40پردازش اطلاعات0000%
41روشهاي مطالعه وتحقيق در رشد0000%
42نظريه بوم شناختي برون فرنر1236%
43دانيل لوينسون1012%
44گيليگان0000%
45ساير موارد0112%
جمع252550100%

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد