۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

                                                                        مجموعه مدیریت

مجموعه مديريت

اقتصاد خرد و كلان سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 عرضه،تقاضا،تعادل 1 1 0 2 3 7 5%
2 كشش 1 5 3 3 2 14 9%
3 رفتار مصرف كننده 4 2 3 1 3 13 9%
4 رفتار توليد كننده 4 3 2 0 4 13 9%
5 هزينه 3 2 1 2 0 8 5%
6 بازار رقابت كامل 0 0 5 3 3 11 7%
7 بازار انحصار كامل 2 2 1 4 1 10 7%
8 شيوه انجام فعاليت هاي اقتصادي 0 1 2 3 1 7 5%
9 حسابداري ملي و شاخص قيمت ها 1 4 2 2 1 10 7%
10 مدل هاي تعيين درآمد ملي تعادلي و سياست مالي 8 5 2 3 2 20 13%
11 بازار پول و سياست هاي پولي 3 1 4 1 2 11 7%
12 تعادل همزمان بازار كالا و پول 0 4 3 5 4 16 11%
13 نظريه مصرف و سرمايه گذاري 1 0 1 0 2 4 3%
14 نظريه هاي تورم و بيكاري و عرضه و تقاضای کل 2 0 1 1 2 6 4%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
ماليه عمومي و بودجه سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 1 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 بودجه به عنوان يك ابزار اقتصادي 0 1 0 1 0 0 0%
2 دولت و وظايفي كه عهده دار انجام آن است 2 0 2 2 1 1 3%
3 تحول بودجه د ر ارتباط با تحولات ايجاد شده در وظايف دولت ها 1 1 0 0 1 1 3%
4 نقش بودجه در عصر حاضر 2 2 0 0 0 0 0%
5 بودجه و حسابداري ملي 1 1 4 0 0 0 0%
6 بودجه و برنامه ريزي اقتصادي 1 0 2 0 1 1 3%
7 مفاهيم اساسي و تعاريف بودجه 1 0 0 0 0 0 0%
8 تعاريف قانوني بودجه در ايران 1 0 1 0 1 1 3%
9 اصول بودجه 0 0 1 0 2 2 7%
10 اصل تعادل 0 1 0 0 1 1 3%
11 اصل وحدت 0 0 1 2 0 0 0%
12 اصل سالانه بودن 0 0 0 0 0 0 0%
13 اصل تخصيص و انعطاف پذيري 0 0 0 0 0 0 0%
14 اصل جامعيت 0 1 0 0 0 0 0%
15 اصل عدم تخصيص 0 0 0 0 1 1 3%
16 اصل تفصيل 0 0 0 0 1 1 3%
17 طبقه بندي هاي بودجه 1 2 0 1 1 1 3%
18 مراحل بودجه 6 3 0 0 4 4 13%
19 روش هاي تنظيم بودجه 0 0 0 0 1 1 3%
20 بودجه متداول 0 0 0 0 0 0 0%
21 بودجه برنامه اي 0 1 0 0 0 0 0%
22 بودجه ي عملياتي 0 0 0 0 1 1 3%
23 بودجه بر مبناي صفر 0 0 0 0 0 0 0%
24 طبقه بندي منابع  بودجه     2 0 0 0 0 0 0 0%
25 اهميت ماليه عمومي 1 0 0 1 1 1 3%
26 تعريف ماليه عمومي 0 0 0 1 0 0 0%
27 نظرات اقتصاددانان كلاسيك در مورد وظايف دولت ها 0 0 0 0 0 0 0%
28 وظايف دولت و حكومت در ارتباط با ماليه عمومي 0 1 1 1 0 0 0%
29 منابع مالي مورد استفاده دولت 0 3 0 1 1 1 3%
30 كليات ماليات 1 1 2 5 4 4 13%
31 اصول برقراري ماليات 2 0 2 3 0 0 0%
32 اصول جديد ماليات 0 2 1 2 0 0 0%
33 ظرفيت مالياتي 0 3 1 0 0 0 0%
34 انتقال ماليات 2 0 3 3 3 3 10%
35 عوامل تشخيص ماليات 0 1 0 0 1 1 3%
36 ماليات بر ارزش افزوده 1 0 0 0 0 0 0%
37 ساير درآمدهاي دولت 0 0 0 0 0 0 0%
38 منابع مالي حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي 0 0 0 0 0 0 0%
39 منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي مالي دولت 0 0 0 0 0 0 0%
40 استقراض دولت و موارد استفاده از آن 1 2 1 2 0 0 0%
41 انواع مصارف بودجه اي دولت 3 0 1 1 1 1 3%
42 سرمايه گذار يهاي دولت 0 0 0 0 0 0 0%
43 سياست هاي پولي و مالي 2 3 4 3 2 2 7%
44 سياست هاي مالي و انواع آن 1 1 3 1 1 1 3%
جمع 30 30 30 30 30 30 100%
حسابداري دولتي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 خصوصيات سازمان هاي دولتي 1 1 0 0 0 0 0%
2 مباني حسابداري دولتي (نقدي تعديل شده، تعهدي تعديل شده، نقدي ، تعهدي ، نيمه تعهدي) 5 3 5 6 7 7 23%
3 مباني نظري حسابداري و گزارش هاي مالي دولتي 3 5 5 3 5 5 17%
4 اصول بنيادي حسابداري دولتي 0 2 0 4 2 2 7%
5 استفاده كننده ها از حسابداري  دولتي 0 0 0 0 0 0 0%
6 حسابداري بودجه اي 2 3 1 4 4 4 13%
7 حسابداري عمليات خزانه 1 2 1 2 0 0 0%
8 مراحل انجام هزينه و تشخيص و وصول در آمدها 1 2 5 0 1 1 3%
9 حساب مستقل وجوه اعتبارات هزينه اي (جاري) 6 5 3 5 2 2 7%
10 استانداردهاي حسابداري 1 1 2 1 3 3 10%
11 بستن حساب هاي دايمي و موقت 0 2 1 0 1 1 3%
12 مسةوليت باسخ  گويي عمومي 1 0 0 0 1 1 3%
13 حساب مستقل وجوه درآمدهاي اختصاصي 3 2 2 2 2 2 7%
14 حساب مستقل وجوه اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي 6 2 5 3 2 2 7%
15 گزارش هاي مالي 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 30 30 30 30 30 30 100%
تئوري هاي مديريت سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تئوري، مفاهيم، كليات 2 3 2 3 2 12 6%
2 نظريه پردازان كلاسيك 0 1 1 1 0 3 2%
3 برنامه‌ريزي 0 0 2 0 0 2 1%
4 سازماندهي و طراحي ساختار 5 5 8 6 5 29 15%
5 هماهنگي 1 0 2 0 1 4 2%
6 كنترل و نظارت 0 0 0 1 1 2 1%
7 تصميم‌گيري و حل مسأله و فناوری اطلاعات 4 4 1 3 1 13 7%
8 مكتب نئوكلاسيك و سيستمي 7 9 7 9 4 36 19%
9 نظريه اقتضا 0 3 2 1 0 6 3%
10 استعاره های هفت گانه،چرخه عمر سازمان ها 4 0 3 0 0 7 4%
11 خلاقيت، نوآوري و كارآفريني 1 1 3 0 0 5 3%
12 مديريت كيفيت 0 0 0 0 0 0 0%
13 مديريت تغيير 0 0 0 0 0 0 0%
14 مديريت دانش 0 0 0 1 0 1 1%
15 مديريت بحران و عدالت سازماني 1 2 0 0 2 5 3%
16 كليات رفتار سازماني 3 1 0 2 1 7 4%
17 تفاوت‌هاي فردي و شخصيت 2 0 0 1 0 3 2%
18 انگيزش و رفتار 0 0 0 0 1 1 1%
19 احساسات و ادراك 3 2 2 1 2 10 5%
20 ارزش‌ها، باورها و نگرش 0 0 0 0 0 0 0%
21 تجزیه و تحلیل مراوده ای 0 1 1 1 0 3 2%
22 علم كنترل و ارتباطات 0 0 0 0 1 1 1%
23 شنود موثر 0 0 0 1 0 1 1%
24 هدايت و رهبري 1 1 2 1 2 7 4%
25 قدرت و سياست 0 0 1 0 0 1 1%
26 مديريت استرس 0 0 0 0 1 1 1%
27 تيم و گروه و فرهنگ سازماني 2 1 0 2 1 6 3%
28 تضاد، تعارض و مذاكره 0 0 0 1 0 1 1%
29 رفتارهاي سياسي 0 0 0 0 0 0 0%
30 انضباط 0 1 1 0 0 2 1%
31 مفاهيم و كليات 0 2 0 1 1 4 2%
32 تجزيه و تحليل، طراحي و طبقه‌بندي 3 0 1 3 0 7 4%
33 برنامه‌ريزي مسير پيشرفت شغلي 0 0 0 0 0 0 0%
34 فرآيند كارمنديابي 1 0 0 0 1 2 1%
35 فرآيند اجتماعي سازي (جامعه‌پذيري) و بهسازي شغل 0 0 0 0 0 0 0%
36 فرآيند آموزش كاركنان 0 2 0 1 2 5 3%
37 فرآيند ارزيابي عملكرد كاركنان و مشاغل 0 1 1 0 1 3 2%
38 نظريه‌هاي حقوق و دستمزد 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 40 40 40 40 30 190 100%
رياضي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 ماتریس 2 3 2 3 1 11 9%
2 دستگاه معادلات 1 0 1 1 3 6 5%
3 مجموعه 2 2 2 1 0 7 6%
4 بسط 1 1 1 0 0 3 2%
5 تابع 3 3 3 3 3 15 12%
6 حد و پیوستگی 2 2 3 2 3 12 10%
7 مشتق 1 4 4 5 1 15 12%
8 مجانب ها 0 0 0 2 0 2 2%
9 کاربرد مشتق 4 2 3 2 6 17 14%
10 توابع دو متغیره 2 2 1 4 5 14 11%
11 انتگرال و كاربرد آن 4 2 2 2 2 12 10%
12 مقدمه معادلات ديفرانسيل 0 0 0 0 0 0 0%
13 مباحث کاربردی در اقتصاد 3 4 2 0 0 9 7%
14 دنباله و سري 0 0 1 0 1 2 2%
15 ساير 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 25 25 25 25 25 125 100%
آمار سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 آمار توصیفی 4 5 5 5 4 23 31%
2 آنالیز ترکیبی واحتمال 2 3 5 5 3 18 24%
3 متغیر تصادفی 4 2 1 2 3 12 16%
4 توابع توزیع گسسته و پیوسته 5 2 2 1 4 14 19%
5 نمونه گیری و  برآورد و نظریه چبی شف 0 1 1 2 0 4 5%
6 آزمون فرض و توزيع كاي دو 0 2 1 0 1 4 5%
7 سری زمانی 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 15 15 15 15 15 75 100%
تحقيق در عمليات سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 كليات تحقيق(مدل ها) 0 1 1 0 3 5 3%
2 مدل برنامه ريزي خطي 3 2 5 2 3 15 10%
3 روش ترسيمي 2 1 1 2 2 8 5%
4 روش سيمپلكس 3 1 2 1 3 10 7%
5 شكل ماتريسي برنامه ريزي 1 3 1 1 2 8 5%
6 سيمپلكس ثانويه 4 5 1 7 2 19 13%
7 تحليل حساسيت 5 4 4 6 4 23 15%
8 برنامه ريزي پارامتريك 1 0 1 1 0 3 2%
9 مدل حمل و نقل 3 2 3 2 2 12 8%
10 مدل تخصيص 1 1 0 2 1 5 3%
11 شبكه 1 2 2 0 2 7 5%
12 برنامه ريزي خطي با عدد صحيح 3 2 2 1 0 8 5%
13 برنامه ريزي صفر و يك 1 2 1 2 3 9 6%
14 برنامه ريزي پويا 1 0 1 1 1 4 3%
15 برنامه ريزي غير خطي 1 3 2 2 2 10 7%
16 تئوري بازي ها 0 0 1 0 0 1 1%
17 متغیرهای کران دار 0 1 1 0 0 2 1%
18 برنامه ريزي آرماني 0 0 1 0 0 1 1%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
مديريت توليد و عمليات سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 پيش بيني تقاضا 2 1 2 1 1 7 5%
2 اتوماسيون 0 0 0 0 0 0 0%
3 تجزيه و تحليل نقطه سر بسر 0 0 1 1 2 4 3%
4 توليد بهنگام و ناب 1 1 0 0 0 2 1%
5 توليد چابك 0 1 0 0 0 1 1%
6 مديريت زنجيره عرضه 0 1 0 0 0 1 1%
7 مدیریت کیفیت 0 1 0 1 1 3 2%
8 برنامه ريزي مواد 2 2 1 2 2 9 6%
9 مديريت موجودي 3 4 5 4 3 19 13%
10 برنامه ريزي و كنترل پروژه 1 1 4 2 3 11 7%
11 ایمنی و بهداشت 0 0 2 0 0 2 1%
12 مكان يابي 1 0 0 2 0 3 2%
13 طراحي و توسعه محصول 1 0 1 2 3 7 5%
14 كارسنجي و زمان سنجي 3 3 2 4 1 13 9%
15 نحوه استقرار ماشين آلات و تجهيزات و دفاتر 5 4 2 0 2 13 9%
16 برنامه ريزي و برآورد ماشين آلات و تجهيزات 1 2 0 1 1 5 3%
17 منحني يادگيري 1 1 0 0 2 4 3%
18 برنامه ريزي جامع توليد 1 2 1 1 2 7 5%
19 برنامه ريزي در سيستم هاي غير پيوسته 2 3 1 2 2 10 7%
20 كنترل كيفيت آماري 3 1 4 4 1 13 9%
21 تئوري صف 1 0 0 0 0 1 1%
22 تعمیرات و نگه داری 0 2 3 3 2 10 7%
23 متفرقه 2 0 1 0 2 5 3%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد