۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

                                                            مهندسی صنایع سیستم

مهندسي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي و سيستم هاي بهره وري

زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 وازگان اسم 4 4 4 4 4 20 13%
2 واژگان فعل 3 1 4 4 4 16 11%
3 واژگان صفت 2 2 2 1 2 9 6%
4 وازگان قيد 0 0 0 1 0 1 1%
5 زمان ها (Tenses) 0 1 0 0 0 1 1%
6 كاربرد فعل دوم (Infinitive و Gerund) 3 3 1 1 1 9 6%
7 Causative Sentences جملات سببي 1 0 0 0 0 1 1%
8 شبه جمله توصيفي (Adj Clause) 0 1 2 1 2 6 4%
9 شبه جمله قيدي (Adv Clause) 0 0 0 0 0 0 0%
10 شبه جمله اسمي (Noun Clause ) 0 0 0 0 0 0 0%
11 حروف اضافه و كاربرد آنها(Prepositions) 0 1 1 0 2 4 3%
12 اسم و مباحث مربوط به آن (حرف تعريف، قابل شمارش و غير قابل شمارش) (countable & uncountable- Articles) 0 1 0 1 0 2 1%
13 Inversion 2 0 0 0 0 2 1%
14 Sentence Connectors  حروف ربط 0 1 0 0 0 1 1%
15 افعال دوكلمه اي Pharasal Verbs 0 0 0 0 0 0 0%
16 Parallelism 0 0 0 0 0 0 0%
17 Passive  مجهول 0 0 0 2 0 2 1%
18 صفت، قيد و كاربرد آنها ( So ، Such، Comparative، Superlative) 0 0 1 0 0 1 1%
19 Conditionals-جملات شرطي 0 0 0 0 0 0 0%
20 Modals & Auxiliary-افعال كمكي 0 0 0 0 0 0 0%
21 ضماير (ملكي، موصولي) 0 0 0 0 0 0 0%
22 مطابقت فعل با فاعل 0 0 0 0%
23 درك مطلب 15 15 15 15 15 75 50%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
رياضي عمومي (1و2) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 اعداد مختلط و بحث هاي اوليه مربوط به آن 0 1 0 0 1 2 2%
2 ماتريس و دستگاه معادلات خطي 1 0 0 0 2 3 3%
3 بردارها و معادلات صفحه و خط در فضا 1 1 0 1 0 3 3%
4 رويه هاي فضايي 0 1 1 0 1 3 3%
5 میدان هاي برداری 1 3 1 1 0 6 5%
6 تابع و بحث های مربوط به آن 0 0 0 2 2 4 3%
7 حد و پيوستگي 2 2 2 1 2 9 8%
8 اپراتور برداری نابلا و بحث های مربوط به آن 1 1 0 2 0 4 3%
9 توابع دو متغیره و بحث های اوليه مربوط به آن 4 3 1 3 0 11 9%
10 مشتق و بحث هاي اوليه مربوط به آن 1 0 0 2 2 5 4%
11 كاربردهاي مشتق 4 2 2 2 4 14 12%
12 دنباله ، سري 6 5 4 1 2 18 15%
13 انتگرال و بحث هاي اوليه مربوط به آن 4 0 1 1 3 9 8%
14 انتگرال دوگانه 1 2 1 1 0 5 4%
15 انتگرال سه گانه 1 1 0 0 0 2 2%
16 كاربردهاي انتگرال معين 0 5 3 1 1 10 8%
17 انتگرال هاي  ناسره 2 1 1 1 0 5 4%
18 انتگرال منحنی الخط نوع1 و 2 و قضاياي مربوطه 1 2 3 1 0 7 6%
19 انتگرال منحنی السطح نوع1 و 2 و قضاياي مربوطه 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 30 30 20 20 20 120 100%
احتمال و آمار مهندسي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 آنالیز ترکیبی و تركيب ها 0 0 0 0 0 0 0%
2 مدل توپ و جعبه 0 0 0 0 0 0 0%
3 خواص تابع احتمال 2 1 1 3 0 7 6%
4 محاسبه احتمال يكنواخت 1 0 0 0 1 2 2%
5 احتمال شرطی و قانون بيز 1 2 1 2 1 7 6%
6 استقلال پيشامد ها 0 2 1 0 1 4 3%
7 تابع احتمال و تابع چگالي 1 1 0 0 0 2 2%
8 تابع توزیع تجمعی و خواص 1 1 0 0 0 2 2%
9 امید ریاضی و واريانس 1 1 0 1 0 3 3%
10 متغير توام گسسته و پيوسته 0 0 0 1 0 1 1%
11 توابع احتمال شرطي و اميد شرطي 2 0 0 0 0 2 2%
12 كواريانس و ضريب همبستگي 1 0 0 0 2 3 3%
13 تابع مولد گشتاور 0 0 0 0 1 1 1%
14 نامساوي ماركوف و چبي شف 0 0 0 1 1 2 2%
15 توزیع یکتواخت گسسته 0 0 0 0 0 0 0%
16 توزیع دو جمله ای و برنولي و چند جمله اي 0 1 0 0 2 3 3%
17 توریع پواسن 0 0 0 1 0 1 1%
18 توزیع هندسی و دوجمله اي منفي 1 0 1 0 0 2 2%
19 توزیع فوق هندسی 0 0 0 0 0 0 0%
20 توزیع یکتواخت پيوسته 2 1 2 0 0 5 4%
21 توریع نرمال 1 2 1 1 1 6 5%
22 توزیع گاما و مربع کای 1 0 1 1 0 3 3%
23 توزیع نمایی 0 1 0 1 0 2 2%
24 توزيع كوشي و بتا 1 0 0 0 0 1 1%
25 روابط بين توزيع ها 0 0 0 0 1 1 1%
26 قضيه حد مركزي و واريانس ميانگين 0 0 0 1 3 4 3%
27 توزیع T و ساختار آن 0 0 0 0 0 0 0%
28 توزیع مربع كاي و F و ساختار آن 0 0 0 0 0 0 0%
29 روش گشتاورها MME 1 0 0 1 0 2 2%
30 روش MLE 2 1 2 1 0 6 5%
31 نا اريبي و سازگاري و MSE 1 0 0 0 0 1 1%
32 برآورد فاصله اي µ وσ و ρ 0 2 3 1 3 9 8%
33 تعريف α وβ و توان 1 1 1 0 1 4 3%
34 لم نيمن پيرسون و نسبت درستنمايي 1 1 0 0 0 2 2%
35 انواع آزمون µ وσ و ρ 0 0 0 0 0 0 0%
36 آزمون انطباق و استقلال 0 1 0 0 1 2 2%
37 روش P-value 1 1 0 1 0 3 3%
38 برآورد n 1 1 0 0 0 2 2%
39 رگرسيون و همبستگي 3 4 2 0 1 10 8%
40 آناليز واريانس 2 4 3 1 0 10 8%
41 آمار توصيفي 1 1 1 2 0 5 4%
جمع 30 30 20 20 20 120 100%
تحقيق در عمليات سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مدل سازی رياضي و تعريف مساله 0 1 2 1 1 5 5%
2 مدل هاي غير خطي و تبديل به خطي 3 0 0 0 0 3 3%
3 فضاي حل 0 1 0 0 0 1 1%
4 روش ترسیمی حل مسائل برنامه ريزي خطي 0 1 4 3 3 11 10%
5 روش جبری حل مسائل برنامه ريزي خطي 1 2 1 0 1 5 5%
6 روش سیمپلکس حل مسائل برنامه ريزي خطي 0 2 0 3 3 8 7%
7 حالات خاص در مسائل برنامه ريزي خطي 1 1 1 2 1 6 5%
8 روش M بزرگ 0 0 1 0 0 1 1%
9 روش دوفاز 2 0 0 0 1 3 3%
10 ریاضیات در جدول سیمپلکس 5 1 3 1 0 10 9%
11 تحليل حساسيت در جدول سیمپلکس 5 2 1 5 1 14 13%
12 قضایای دوگان 1 1 0 1 1 4 4%
13 تفسیر اقتصادی دوگان 1 2 2 2 0 7 6%
14 نتايج دوگان 3 2 2 1 3 11 10%
15 روش دوال سيمپلكس 2 0 0 0 0 2 2%
16 مدل هاي حمل و نقل و روش هاي حل آن و آناليز حساسيت 5 3 2 1 3 14 13%
17 روش پله ای 0 0 0 0 1 1 1%
18 روش ضرایب MODI 0 0 0 0 0 0 0%
19 مدل هاي شبكه اي 0 0 0 0 0 0 0%
20 مدل تخصيص 0 0 1 0 0 1 1%
21 سیمپلکس تجديد نظر شده 0 1 0 0 0 1 1%
22 متغير هاي كراندار 1 0 0 0 1 2 2%
23 متفرقه 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 30 20 20 20 20 110 100%
معلومات عمومي مديريت سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تئوري سنتي 16 8 1 8 4 37 31%
2 تئوري سيستم ها 1 2 4 0 0 7 6%
3 تصميم گيري 0 2 1 1 0 4 3%
4 سازمان 2 10 1 2 3 18 15%
5 انگيزش 3 1 0 2 1 7 6%
6 رهبري 2 2 0 2 0 6 5%
7 كنترل 0 3 0 2 0 5 4%
8 مديريت پروژه 0 0 0 0 0 0 0%
9 سيستم هاي اطلاعاتي 0 0 0 0 0 0 0%
10 بازاريابي 0 0 0 1 5 6 5%
11 اصول و مفاهيم مديريت مالي 0 0 5 1 3 9 8%
12 مديريت استراتژيك 1 0 0 0 1 2 2%
13 روش هاي بهبود كيفيت 0 0 2 0 0 2 2%
14 تجزيه و تحليل نقطه سر به سر 0 0 0 0 0 0 0%
15 مفاهيم نوين در مديريت 2 0 0 0 0 2 2%
16 مديريت منابع انساني 3 2 0 1 1 7 6%
17 متفرقه 0 0 6 0 2 8 7%
جمع 30 30 20 20 20 120 100%
برنامه نويسي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 اجزاي كامپيوتر 0 0 0 0 0 0 0%
2 سيستم نمايش و نگهداري اعداد در كامپيوتر و تبديل مبناها 1 0 0 0 2 3 3%
3 معادل عبارت هاي محاسبه اي منطقي و رابطه اي و اولويت عملگر ها 1 0 0 0 0 1 1%
4 الگوريتم و فلوچارت 4 0 0 0 0 4 3%
5 مقدمه زبان هاي برنامه نويسي 2 1 0 0 0 3 3%
6 زبان فرترن 0 0 0 0 0 0 0%
7 مفاهيم اوليه (الفبا، شكل كلي برنامه، عملگرها ) 3 0 1 0 0 4 3%
8 دستورات ورودي-خروجي (خواندن و نوشتن) 1 0 2 1 0 4 3%
9 دستورات كنترلي (شرطي و حلقه اي) 0 1 1 1 2 5 4%
10 آرايه ها 0 0 0 1 0 1 1%
11 توابع و زيربرنامه ها 1 4 1 1 1 8 7%
12 زبان پاسكال 0 0 0 0 0 0 0%
13 مفاهيم اوليه (الفبا، شكل كلي برنامه، عملگرها ) 6 0 1 2 0 9 8%
14 دستورات ورودي-خروجي (خواندن و نوشتن) 0 3 0 2 1 6 5%
15 دستورات كنترلي (شرطي و حلقه اي) 0 4 4 3 6 17 14%
16 آرايه ها 0 2 0 0 0 2 2%
17 توابع و زيربرنامه ها 3 0 1 1 0 5 4%
18 زبان بيسيك 0 0 0 0 0 0 0%
19 مفاهيم اوليه (الفبا، شكل كلي برنامه، عملگرها ) 0 2 0 0 1 3 3%
20 دستورات ورودي-خروجي (خواندن و نوشتن) 1 0 1 0 0 2 2%
21 دستورات كنترلي (شرطي و حلقه اي) 1 1 1 3 1 7 6%
22 آرايه ها 0 1 1 0 0 2 2%
23 توابع و زيربرنامه ها 0 0 1 1 0 2 2%
24 زبان C 0 0 0 0 0 0 0%
25 مفاهيم اوليه (الفبا، شكل كلي برنامه، عملگرها ) 2 1 0 1 0 4 3%
26 دستورات ورودي-خروجي (خواندن و نوشتن) 0 1 0 0 0 1 1%
27 دستورات كنترلي (شرطي و حلقه اي) 1 3 1 0 3 8 7%
28 آرايه ها 0 2 0 0 0 2 2%
29 توابع و زيربرنامه ها 3 4 4 3 3 17 14%
جمع 30 30 20 20 20 120 100%

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد