۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه
تغییرات منطق دهم نظام جدید نسبت به منطق سال سوم نظام قدیم

تغییرات منطق دهم نظام جدید نسبت به منطق سال سوم نظام قدیم

تغییرات منطق دهم نظام جدید نسبت به منطق سال سوم نظام قدیم   تغییرات ظاهری منطق دهم نظام جدید نسبت به منطق سال سوم نظام قدیم منطق سال سوم شامل سیزده درس بود حال آن که...
ادامه مطلب...
تغییرات فلسفه یازدهم نظام جدید نسبت به فلسفه سوم نظام قدیم

تغییرات فلسفه یازدهم نظام جدید نسبت به فلسفه سوم نظام قدیم

تغییرات فلسفه یازدهم نظام جدید نسبت به فلسفه سوم نظام قدیم تغییرات ظاهری فلسفه یازدهم نظام جدید نسبت به فلسفه سوم نظام قدیم           تغییرات محتوایی  فلسفه یازدهم نظام...
ادامه مطلب...