فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

اطلاعات کامل بهترین دانشگاه های ایران

نام دانشگاهسال تاسیسآدرس الکترونیکیاطلاعات تکمیلی
دانشگاه تهران1313www.ut.ac.irلینک صفحه
دانشگاه صنعتی امیرکبیر1335 www.aut.ac.irلینک صفحه
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی1359 www.kntu.ac.irلینک صفحه
دانشگاه علامه طباطبایی1363www.atu.ac.irلینک صفحه
دانشگاه شاهد1365www.shahed.ac.irلینک صفحه
دانشگاه صنعتی مالک اشتر1363www.mut.ac.irلینک صفحه
دانشگاه صنعتی شریف1344www.sharif.irلینک صفحه
دانشگاه صنعتی علم و صنعت ایران1308www.iust.ac.irلینک صفحه
دانشگاه تربیت مدرس1360www.modares.ac.irلینک صفحه
دانشگاه الزهرا1343www.alzahra.ac.irلینک صفحه
دانشگاه شهید بهشتی1338www.sbu.ac.irلینک صفحه
دانشگاه علوم پزشکی ایران1352www.iums.ac.irلینک صفحه
دانشگاه فردوسی مشهد1328www.um.ac.irلینک صفحه
دانشگاه صنعتی اصفهان1356www.iut.ac.irلینک صفحه
دانشگاه ارومیه1344www.urmia.ac.irلینک صفحه
دانشگاه شیراز1325www.shirazu.ac.irلینک صفحه
دانشگاه اصفهان1325www.ui.ac.irلینک صفحه
دانشگاه تبریز1325www.tabrizu.ac.irلینک صفحه
دانشگاه کاشان1352www.kashanu.ac.irلینک صفحه
دانشگاه سمنان1353www.semnan.ac.irلینک صفحه
دانشگاه گیلان1353www.guilan.ac.irلینک صفحه