فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

.....جزوات برترین اساتید کشور در وب سایت پرواز کنکوری ها .....

نام درسمقطعتعداد صفحاتلینک دانلودمنبع
لغات مهم و پر کاربرد زبان انگلیسیکنکور146دانلود پرواز
واکنش شیمیایی و شیوه های نمایش آنکنکور60دانلود پرواز
بردار ساکن و خازنسال سوم/کنکور19دانلودپرواز
عربی-ترجمه و تعریبکنکور27دانلودپرواز
عربی سال دومسال دوم/کنکور32دانلودپرواز
مثلثاتکنکور26دانلودپرواز
هندسه یککنکور30دانلودپرواز
الکترو شیمیسال چهارم/کنکور17دانلودپرواز
تصاعدکنکور11دانلودپرواز
گرامر زبان انگلیسیکنکور41دانلودپرواز
زیست سال چهارمسال چهارم/کنکور48دانلودپرواز
بردار فیزیکسال چهارم/کنکور44دانلودسایر
الکتریسیته ساکنسال چهارم/کنکور10دانلودسایر
خازنسال چهارم/کنکور41دانلودسایر
امواج مکانیکیسال چهارم/کنکور22دانلودسایر
حرکت نوسانیسال چهارم/کنکور33دانلودسایر
جمع بندی بردارسال چهارم/کنکور5دانلودسایر
حرکت شناسیسال چهارم/کنکور12دانلودسایر
حرکت نوسانیسال چهارم/کنکور44دانلودسایر
ترمودینامیک1سال چهارم/کنکور21دانلودسایر
تست های ترمودینامیک با حلسال چهارم/کنکور21دانلودسایر
انتگرالسال چهارم/کنکور24دانلودسایر
انتگرال گیریسال چهارم/کنکور28دانلودسایر
مشتقسال چهارم/کنکور50دانلودسایر
مقاطع مخروطیسال چهارم/کنکور15دانلودسایر
لغات و املاسال چهارم/کنکور14دانلودسایر
ترجمه و تعریبسال چهارم/کنکور4دانلودسایر
زبان فارسیکنکور250دانلودسایر
آرایه های ادبیکنکور95دانلودسایر
زیست گیاهیکنکور49دانلودسایر
زیست سومسال سوم/کنکور84دانلودسایر
ادبیات سومسال سوم/ کنکور37دانلودسایر
بردارسال چهارم/کنکور22دانلودسایر
هندسه مختصاتیسال چهارم/کنکور13دانلودسایر
شیمی سال سوم/ کنکور22دانلودسایر
شیمی 2سال دوم/ کنکور77دانلودسایر
قرابت معناییکنکور46دانلودسایر
گرما و قانون گازهاسال دوم/ کنکور21دانلودسایر
ویژگی مادهسال دوم/ کنکور22دانلودسایر
نور و عدسیسال دوم/ کنکور27دانلودسایر
نام درسمقطعتعداد صفحاتلینک دانلودمنبع
تست‌های تکمیلی قرابت معنایی همراه با پاسخ تشریحیکنکور57دانلودسایر
تست‌های شیمی3 به همراه پاسخ تشریحیسال سوم/ کنکور20دانلودسایر
مثلثاتکنکور36دانلودسایر
تست‌های زیست گیاهی همراه با پاسخ تشریحیکنکور111دانلودسایر
تست‌های حرکت‌شناسی+پاسخ تشریحیکنکور58دانلودسایر
شیمی پیشسال چهارم/کنکور110دانلودسایر
زیست چهارمسال چهارم/کنکور50دانلودسایر
حسابانکنکور14دانلودسایر
زیست-ژنتیککنکور45دانلودسایر