۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

امیر محمد پیرنیا
از لرستان .الشتر
رتبه ۱۴۹ رشته تجربی.کنکور۹۶

(دانش آموز گروه آموزشی پرواز)