فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

اطلاعات کامل رشته های دانشگاهی مقطع کارشناسی

(رشته مورد علاقه خود را انتخاب کنید …)

نام رشتهتوضیحات تکمیلینام رشتهتوضیحات تکمیلی
اتاق عملمشاهده توضیحاتزراعتمشاهده توضیحات
ارتباط تصویریمشاهده توضیحاتزمین شناسیمشاهده توضیحات
اعضای مصنوعیمشاهده توضیحاتشیلاتمشاهده توضیحات
امور بیمهمشاهده توضیحاتهوشبریمشاهده توضیحات
آمارمشاهده توضیحاتنمایشمشاهده توضیحات
باستان شناسیمشاهده توضیحاتمهندسی هوافضامشاهده توضیحات
باغبانیمشاهده توضیحاتمهندسی نفتمشاهده توضیحات
بهداشت محیطمشاهده توضیحاتمهندسی نساجیمشاهده توضیحات
بینایی سنجیمشاهده توضیحاتمهندسی موادمشاهده توضیحات
پرتو شناسیمشاهده توضیحاتمهندسی منابع طبیعیمشاهده توضیحات
پرستاریمشاهده توضیحاتمهندسی مکانیکمشاهده توضیحات
پرورش طیورمشاهده توضیحاتمهندسی معماریمشاهده توضیحات
پزشکی هسته‌ایمشاهده توضیحاتمهندسی کشاورزی - خاکشناسیمشاهده توضیحات
پزشکیمشاهده توضیحاتمهندسی کامپیوترمشاهده توضیحات
تاریخمشاهده توضیحاتمهندسی فضای سبزمشاهده توضیحات
تربیت بدنیمشاهده توضیحاتمهندسی عمرانمشاهده توضیحات
تغذیهمشاهده توضیحاتمهندسی شیمیمشاهده توضیحات
تلویزیون و هنرهای دیجیتالیمشاهده توضیحاتمهندسی شهرسازیمشاهده توضیحات
جغرافیامشاهده توضیحاتمهندسی پزشکیمشاهده توضیحات
جنگلداریمشاهده توضیحاتمهندسی برقمشاهده توضیحات
چاپمشاهده توضیحاتمطالعات خانوادهمشاهده توضیحات
حسابداریمشاهده توضیحاتمدیریت خدمات بهداشتی و درمانیمشاهده توضیحات
دامپروریمشاهده توضیحاتمدارک پزشکیمشاهده توضیحات
دندانپزشکیمشاهده توضیحاتماشین های کشاورزیمشاهده توضیحات
راهنمایی و مشاورهمشاهده توضیحاتگیاه پزشکیمشاهده توضیحات
روابط عمومیمشاهده توضیحاتکارگردانی تلویزیونمشاهده توضیحات
روانشناسیمشاهده توضیحاتکارشناسی فرشمشاهده توضیحات
روزنامه نگاریمشاهده توضیحاتفقه و حقوق اسلامیمشاهده توضیحات
زبان آلمانیمشاهده توضیحاتعمران کارتوگرافیمشاهده توضیحات
زبان روسیمشاهده توضیحاتعلوم قرآن و حدیثمشاهده توضیحات
زبان شناسیمشاهده توضیحاتعلوم سیاسیمشاهده توضیحات
زبان و ادبیات عربیمشاهده توضیحاتعلوم تربیتیمشاهده توضیحات
زبان و ادبیات فارسیمشاهده توضیحاتعلوم آزمایشگاهیمشاهده توضیحات
عکاسیمشاهده توضیحاتعلوم انتظامیمشاهده توضیحات
علوم اجتماعیمشاهده توضیحاتعلوم ارتباطات اجتماعیمشاهده توضیحات