فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

اطلاعات کامل رشته های دانشگاهی کارشناسی ارشد

 

(رشته مورد علاقه خود را انتخاب کنید …)

مهندسی

نام رشتهاطلاعات تکمیلینام رشتهاطلاعات تکمیلی
مجموعه مهندسی برقمشاهده توضیحاتمجموعه مهندسی نفتمشاهده توضیحات
مجموعه مهندسی صنایعمشاهده توضیحاتمهندسی صنایعمشاهده توضیحات
مدیریت در سوانح طبیعیمشاهده توضیحاتمهندسی عمران – نقشه برداریمشاهده توضیحات
مجموعه مهندسی عمرانمشاهده توضیحاتمهندسی مکانیکمشاهده توضیحات
مهندسی معدنمشاهده توضیحاتمهندسی موادمشاهده توضیحات
مهندسی مواد نانو موادمشاهده توضیحاتمهندسی فناوری اطلاعاتمشاهده توضیحات
مهندسی کامپیوترمشاهده توضیحاتمهندسی نساجی – تکنولوژی نساجیمشاهده توضیحات
مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازیمشاهده توضیحاتمهندسی فرآوری و انتقال گازمشاهده توضیحات
مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیونمشاهده توضیحات

علوم انسانی

نام رشتهاطلاعات تکمیلینام رشته اطلاعات تکمیلی
مجموعه زبان و ادبیات فارسیمشاهده توضیحاتمجموعه علوم جغرافیامشاهده توضیحات
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیاییمشاهده توضیحاتزبان و ادبیات عربمشاهده توضیحات
مجموعه علوم اقتصادیمشاهده توضیحاتمجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشیمشاهده توضیحات
مجموعه تاریخمشاهده توضیحاتمجموعه علوم اجتماعیمشاهده توضیحات
مجموعه زبان شناسیمشاهده توضیحاتعلوم و قرآن و حدیثمشاهده توضیحات
فقه و مبانی حقوق اسلامیمشاهده توضیحاتالهيات و معارف اسلامي – فلسفه و كلام اسلاميمشاهده توضیحات
الهيات و معارف اسلامي – تاریخ و تمدن اسلامیمشاهده توضیحاتلهيات و معارف اسلامي – عرفان و ادیان اسلامی مشاهده توضیحات
مجموعه فلسفهمشاهده توضیحاتمجموعه علوم تربیتی 1مشاهده توضیحات
مجموعه علوم تربیتی 2مشاهده توضیحاتمجموعه کتابداری و اطلاع رسانیمشاهده توضیحات
مجموعه زبان انگلیسیمشاهده توضیحاتمجموعه علوم تربیتی 3مشاهده توضیحات
مجموعه مدیریت جهانگردیمشاهده توضیحاتمجموعه حقوقمشاهده توضیحات
مجموعه علوم سیاسی و روابط بین المللمشاهده توضیحاتمجموعه روان شناسیمشاهده توضیحات
مجموعه مطالعات زنانمشاهده توضیحاتمجموعه علوم ارتباطات اجتماعیمشاهده توضیحات
مجموعه مدد کاری اجتماعیمشاهده توضیحاتمجموعه پژوهش علوم اجتماعیمشاهده توضیحات
مجموعه مدیریتمشاهده توضیحاتمجموعه مدیریت اجراییمشاهده توضیحات
حسابداریمشاهده توضیحاتباستان شناسیمشاهده توضیحات

علوم پایه

نام رشتهاطلاعات تکمیلینام رشته اطلاعات تکمیلی
مجموعه زمین شناسیمشاهده توضیحاتمجموعه ژئوفیزیک و هواشناسیمشاهده توضیحات
مجموعه شیمیمشاهده توضیحاتمجموعه فیزیکمشاهده توضیحات
مجموعه فوتونیکمشاهده توضیحاتمجموعه زیست شناسیمشاهده توضیحات
مجموعه آمار ریاضیمشاهده توضیحاتمجموعه ریاضیمشاهده توضیحات
مجموعه علوم کامپیوترمشاهده توضیحاتمجموعه فلسفه علم و تاریخ علممشاهده توضیحات