۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

سوم دبیرستان

امتحانات نهایی خرداد (۹۵-۹۶)

تاریخ برگزاری امتحانریاضی فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
سه شنبه
96/03/02
تعلیمات دینی و قرآن 3
تعلیمات دینی و قرآن 3
تعلیمات دینی و قرآن 3
پنج شنبه
96/03/04
جبر و احتمال
ریاضی 3
ادبیات فارسی اختصاصی
یک شنبه
96/03/07
فیزیک 3 و آزمایشگاه
فیزیک 3 و آزمایشگاه
فلسفه و منطق
سه شنبه
96/03/09
ادبیات فارسی 3
ادبیات فارسی 3
ریاضی
پنج شنبه
96/03/11
زبان خارجه 3
زبان خارجه 3
زبان خارجه 3
شنبه
96/03/13
شیمی 3 و آزمایشگاه
شیمی 3 و آزمایشگاه
تاریخ ایران و جهان 2
سه شنبه
96/03/16
هندسه 2
زمین شناسی
عربی 3 ویژه انسانی
پنج شنبه
96/03/18
----------------------------------------جغرافیا 2
شنبه
96/03/20
حسابان
زیست شناسی 2 و آزمایشگاه
زبان فارسی تخصصی
دوشنبه
96/03/22
عربی 3
عربی 3
آرایه های ادبی
پنج شنبه
96/03/25
زبان فارسی 3
زبان فارسی 3
جامعه شناسی 2

امتحان نهایی خرداد (۹۵-۹۴)

تاریخ برگزاری امتحانریاضی فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
شنبه
۱۳۹۵/۰۲/۲۵
عــربی 3
عــربی 3
عــربی 3
دوشنبه
۱۳۹۵/۰۲/۲۷
شــیمی 3 و آزمـایشگاه
شــیمی 3 و آزمـایشگاه
جامعه شناســی
پنجشنبه
۱۳۹۵/۰۲/۳۰
هندسـه 2
زمـین شناسـی
تاریخ ایـران و جهـان 2
دو شنبه
۱۳۹۵/۰۳/۰۳
جــبر و احتمــال
ریاضـی 3
ادبیـات فـارسـی
چهارشنبه
۱۳۹۵/۰۳/۰۵
زبـان فـارسـی
زبـان فـارسـی
جـغـرافیــا 2
شنبه
۱۳۹۵/۰۳/۰۸
فیزیک سـوم و آزمایشگاه
فیزیک سوم و آزمایشگاه
ریاضــی
دو شنبه
۱۳۹۵/۰۳/۱۰
ادبیات فارسی 3
ادبیات فارسی 3
زبان فارسی تخصصی
چهارشنبه
۱۳۹۵/۰۳/۱۶
حســابان
زیست شناسی و آزمایشگاه
فلسفه و منطق
سه شنبه
۱۳۹۵/۰۳/۱۸
...................................................آرایه های ادبی

امتحان نهایی خرداد (94-93) نوبت 8 صبح

ریاضی فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
ادبیات فارسی (3)
ادبیات فارسی (3)
آرایه های ادبی
زبان فارسی تخصصی
زبان فارسی(3)
ادبیات فارسی تخصصی
عربی
عربی(3)
تاریخ ایران و جهان(2)
دین و زندگی
دین و زندگی(3)
جامعه شناسی(2)
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی(3)
جغرافیا(2)
حسابان تخصصی
ریاضی(3)
زبان فارسی تخصصی
جبرواحتمال
زمین شناسی
عربی(3)
هندسه
زیست شناسی(2)
فلسفه و منطق
فیزیک
فیزیک(3) و آزمایشگاه
ریاضی
شیمی
شیمی(3) و آزمایشگاه
زبان انگلیسی(3)
معارف اسلامی
معارف اسلامی
معارف اسلامی

امتحان نهایی دی (94-93) نوبت 10 صبح

تاریخ برگزاری امتحانریاضی فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
دوشنبه
1393/10/08
حسابان
زیست شناسی 2 و آزمایشگاه
فلسفه و منطق
سه شنبه
1393/10/09
زبان فارسی3
زبان فارسی 3
زبان فارسی تخصصی
چهارشنبه
1393/10/10
ادبیات فارسی3
ادبیات فارسی 3
ادبیات تخصصی
شنبه
1393/10/13
فیزیک 3 و آزمایشگاه
فیزیک 3 و آزمایشگاه
تاریخ ایران و جهان 2
یکشنبه
1393/10/14
-------------------------------------جامعه شناسی 2
دو شنبه
1393/10/15
هندسه 2
زمین شناسی 2
آرایه های ادبی
چهارشنبه
1393/10/17
عربی 3
عربی 3
عربی 3
شنبه
1393/10/20
جبر و احتمال
ریاضی 3
ریاضی
دو شنبه
1393/10/22
شیمی 3
شیمی 3
جغرافیا
چهارشنبه
1393/10/24
زبان خارجی
زبان خارجی
زبان خارجی

امتحان نهایی شهریور (93-92) نوبت 8 صبح

تاریخ برگزاری امتحاناتریاصی فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
شنبه
1393/06/01
دین و زندگی
دین و زندگی
دین و زندگی
دوشنبه
1393/06/03
حسابان
زيست شناسي (2) و آزمايشگاه
فلسفه و منطق
چهارشنبه
1393/06/05
زبان فارسي 3
زبان فارسي 3
زبان فارسي تخصصي
شنبه
1393/06/08
فيزيك (3) و آزمايشگاه
فيزيك (3) و آزمايشگاه
تاريخ ايران و جهان 3
یکشنبه
1393/06/09
زبان خارجي۳
زبان خارجي۳
زبان خارجي۳
سه شنبه
1393/06/11
هندسه ۲
رياضي
رياضي
چهارشنبه
1393/06/12
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
شنبه
1393/06/15
جبر و احتمال
زمين شناسي
آرایه های ادبی
دوشنبه
1393/06/17
عربی 3
عربی 3
عربی 3
سه شنبه
1393/06/18
-------------------------جامعه شناسي 2
چهارشنبه
1393/06/19
شيمي (3) و آزمايشگاه
شيمي (3) و آزمايشگاه
جغرافيا 2

امتحان نهایی خرداد (93-92) نوبت 8 صبح

تاریخ برگزاری امتحاناتریاضی فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
شنبه
1393/02/27
دين و زندگی
دين و زندگی
دين و زندگی
دوشنبه
1393/02/29
جبر و احتمال
زمين شناسي
آرايه هاي ادبي
چهارشنبه
1393/02/31
عربي 3
عربي 3
عربي (3) ويژه ي ادبيات و علوم انساني
شنبه
1393/03/03
حسابان
زيست شناسي (2) و آزمايشگاه
فلسفه و منطق
دوشنبه
1393/03/05
شيمي (3) و آزمايشگاه
شيمي (3) و آزمايشگاه
جامعه شناسي 2
چهارشنبه
1393/03/07
زبان خارجی 3
زبان خارجی 3
زبان خارجی 3
شنبه
1393/03/10
فيزيك (3) و آزمايشگاه
فيزيك (3) و آزمايشگاه
تاريخ ايران و جهان 3
دوشنبه
1393/03/12
زبان فارسي 3
زبان فارسي 3
زبان فارسي تخصصي
شنبه
1393/03/17
هندسه 2
رياضي
رياضي
دوشنبه
1393/03/19
-----------------------جغرافيا 2
چهارشنبه
1393/03/21
ادبيات فارسي 3
ادبيات فارسي 3
ادبيات فارسي تخصصی

امتحان نهایی دی (93-92) نوبت 10 صبح

تاریخ برگزاری امتحاناتریاضی فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
چهارشنبه
1392/10/04
دین و زنگی
دین و زنگی
دین و زنگی
شنبه
1392/10/07
حسابان
ریاضی
ریاضی
یکشنبه
1392/10/08
-------------------آرايه هاي ادبي
دوشنبه
1392/10/09
شیمی(۳) و آزمایشگاه
شیمی(۳) و آزمایشگاه
جامعه شناسی ۲
شنبه
1392/10/14
هندسه ۲
زیست شناسی
فلسفه و منطق
يك شنبه
1392/10/15
ادبیات فارسی 3
ادبیات فارسی 3
ادبیات فارسی تخصصی
سه شنبه
1392/10/17
جبر و احتمال
زمین شناسی
تاریخ ایران و جهان ۲
چهارشنبه
1392/10/18
زبان فارسی
زبان فارسی
زبان فارسی تخصصی
شنبه
1392/10/21
عربی 3
عربی 3
عربی (3) ویژه ادبیات و علوم انسانی
دوشنبه
1392/10/23
فیزیک (3) و آزمایشگاه
فیزیک (3) و آزمایشگاه
جغرافيا ۲
سه شنبه
1392/10/24
زبان خارجی 3
زبان خارجی 3
زبان خارجی 3

امتحان نهایی شهریور (92-91) نوبت 10 صبح

تاریخ برگزاری امتحاناتریاضی فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
شنبه
1392/06/02
دين و زندگیدين و زندگیدين و زندگی
یکشنبه
1392/06/03
حسابانزمين شناسيفلسفه و منطق
دوشنبه
1392/06/04
عربي3عربي3عربي3
چهارشنبه
1392/06/06
هندسه۲رياضي 3رياضي
شنبه
1392/06/09
فيزيك(۳)وآزمايشگاهفيزيك(۳)وآزمايشگاهتاريخ ايران‌وجهان 2
یکشنبه
1392/06/10
زبان خارجیزبان خارجیزبان خارجی
سه شنبه
1392/06/12
شيمي(3) و آزمايشگاهشيمي(3) و آزمايشگاهآرايه هاي ادبي
چهارشنبه
1392/06/13
ادبیاتادبیاتادبیات
شنبه
1392/06/16
جبر و احتمالزیست شناسیجغرافيا 2
یکشنبه
1392/06/17
------------------------------جامعه شناسي 2
دوشنبه
1392/06/18
زبان فارسي 3زبان فارسي 3زبان فارسي تخصصي

امتحان نهایی خرداد (92-91) نوبت 10 صبح

تاریخ برگزاری امتحاناتریاضی فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
چهارشنبه
1392/02/25
دين و زندگیدين و زندگیدين و زندگی
شنبه
1392/02/28
حسابانزيست شناسي (2) و آزمايشگاهفلسفه و منطق
دوشنبه
1392/02/30
ادبيات فارسي 3ادبيات فارسي 3ادبيات فارسي تخصصي
چهارشنبه
1392/03/01
جبر و احتمالزمين شناسيجغرافيا 2
شنبه
1392/03/04
فيزيك(۳)وآزمايشگاهفيزيك(۳)وآزمايشگاهتاريخ ايران‌وجهان 2
دوشنبه
1392/03/06
زبان خارجیزبان خارجیزبان خارجی
چهارشنبه
1392/03/08
شيمي(3) و آزمايشگاهشيمي(3) و آزمايشگاهجامعه شناسي 2
شنبه
1392/03/11
هندسه۲رياضي 3رياضي
دوشنبه
1392/03/13
زبان فارسي 3زبان فارسي 3زبان فارسي تخصصي
شنبه
1392/03/18
عربي 3عربي 3عربي 3
دوشنبه
1392/03/20
-------------------آرايه هاي ادبي

امتحان نهایی دی (92-91) نوبت 08:30 صبح

تاریخ برگزاری امتحاناتریاضی فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
شنبه
1391/10/02
دين و زندگیدين و زندگیدين و زندگی
یکشنبه
1391/10/03
----------------------جغرافيا 2
سه شنبه
1391/10/05
حسابانرياضي 3رياضي
چهارشنبه
1391/10/06
زبان خارجي۳زبان خارجي۳زبان خارجي۳
شنبه
1391/10/09
فيزيك (۳)وآزمايشگاهفيزيك (۳)وآزمايشگاهتاريخ ايران‌وجهان 2
دوشنبه
1391/10/11
زبان فارسي 3زبان فارسي 3زبان فارسي تخصصي
چهارشنبه
1391/10/13
جبر و احتمالزمين شناسيجامعه شناسي 2
شنبه
1391/10/16
هندسه2زیست شناسیفلسفه و منطق
دوشنبه
1391/10/18
ادبيات فارسي 3ادبيات فارسي 3ادبيات فارسي تخصصي
چهارشنبه
1391/10/20
عربي 3عربي 3عربي 3
یکشنبه
1391/10/24
شيمي(3) و آزمايشگاهشيمي(3) و آزمايشگاهآرايه هاي ادبي

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang