فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

سوم دبیرستان

امتحانات نهایی خرداد (۹۵-۹۶)

تاریخ برگزاری امتحانریاضی فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
سه شنبه
96/03/02
تعلیمات دینی و قرآن 3
تعلیمات دینی و قرآن 3
تعلیمات دینی و قرآن 3
پنج شنبه
96/03/04
جبر و احتمال
ریاضی 3
ادبیات فارسی اختصاصی
یک شنبه
96/03/07
فیزیک 3 و آزمایشگاه
فیزیک 3 و آزمایشگاه
فلسفه و منطق
سه شنبه
96/03/09
ادبیات فارسی 3
ادبیات فارسی 3
ریاضی
پنج شنبه
96/03/11
زبان خارجه 3
زبان خارجه 3
زبان خارجه 3
شنبه
96/03/13
شیمی 3 و آزمایشگاه
شیمی 3 و آزمایشگاه
تاریخ ایران و جهان 2
سه شنبه
96/03/16
هندسه 2
زمین شناسی
عربی 3 ویژه انسانی
پنج شنبه
96/03/18
----------------------------------------جغرافیا 2
شنبه
96/03/20
حسابان
زیست شناسی 2 و آزمایشگاه
زبان فارسی تخصصی
دوشنبه
96/03/22
عربی 3
عربی 3
آرایه های ادبی
پنج شنبه
96/03/25
زبان فارسی 3
زبان فارسی 3
جامعه شناسی 2

امتحان نهایی خرداد (۹۵-۹۴)

تاریخ برگزاری امتحانریاضی فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
شنبه
۱۳۹۵/۰۲/۲۵
عــربی 3
عــربی 3
عــربی 3
دوشنبه
۱۳۹۵/۰۲/۲۷
شــیمی 3 و آزمـایشگاه
شــیمی 3 و آزمـایشگاه
جامعه شناســی
پنجشنبه
۱۳۹۵/۰۲/۳۰
هندسـه 2
زمـین شناسـی
تاریخ ایـران و جهـان 2
دو شنبه
۱۳۹۵/۰۳/۰۳
جــبر و احتمــال
ریاضـی 3
ادبیـات فـارسـی
چهارشنبه
۱۳۹۵/۰۳/۰۵
زبـان فـارسـی
زبـان فـارسـی
جـغـرافیــا 2
شنبه
۱۳۹۵/۰۳/۰۸
فیزیک سـوم و آزمایشگاه
فیزیک سوم و آزمایشگاه
ریاضــی
دو شنبه
۱۳۹۵/۰۳/۱۰
ادبیات فارسی 3
ادبیات فارسی 3
زبان فارسی تخصصی
چهارشنبه
۱۳۹۵/۰۳/۱۶
حســابان
زیست شناسی و آزمایشگاه
فلسفه و منطق
سه شنبه
۱۳۹۵/۰۳/۱۸
...................................................آرایه های ادبی

امتحان نهایی خرداد (94-93) نوبت 8 صبح

ریاضی فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
ادبیات فارسی (3)
ادبیات فارسی (3)
آرایه های ادبی
زبان فارسی تخصصی
زبان فارسی(3)
ادبیات فارسی تخصصی
عربی
عربی(3)
تاریخ ایران و جهان(2)
دین و زندگی
دین و زندگی(3)
جامعه شناسی(2)
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی(3)
جغرافیا(2)
حسابان تخصصی
ریاضی(3)
زبان فارسی تخصصی
جبرواحتمال
زمین شناسی
عربی(3)
هندسه
زیست شناسی(2)
فلسفه و منطق
فیزیک
فیزیک(3) و آزمایشگاه
ریاضی
شیمی
شیمی(3) و آزمایشگاه
زبان انگلیسی(3)
معارف اسلامی
معارف اسلامی
معارف اسلامی

امتحان نهایی دی (94-93) نوبت 10 صبح

تاریخ برگزاری امتحانریاضی فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
دوشنبه
1393/10/08
حسابان
زیست شناسی 2 و آزمایشگاه
فلسفه و منطق
سه شنبه
1393/10/09
زبان فارسی3
زبان فارسی 3
زبان فارسی تخصصی
چهارشنبه
1393/10/10
ادبیات فارسی3
ادبیات فارسی 3
ادبیات تخصصی
شنبه
1393/10/13
فیزیک 3 و آزمایشگاه
فیزیک 3 و آزمایشگاه
تاریخ ایران و جهان 2
یکشنبه
1393/10/14
-------------------------------------جامعه شناسی 2
دو شنبه
1393/10/15
هندسه 2
زمین شناسی 2
آرایه های ادبی
چهارشنبه
1393/10/17
عربی 3
عربی 3
عربی 3
شنبه
1393/10/20
جبر و احتمال
ریاضی 3
ریاضی
دو شنبه
1393/10/22
شیمی 3
شیمی 3
جغرافیا
چهارشنبه
1393/10/24
زبان خارجی
زبان خارجی
زبان خارجی

امتحان نهایی شهریور (93-92) نوبت 8 صبح

تاریخ برگزاری امتحاناتریاصی فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
شنبه
1393/06/01
دین و زندگی
دین و زندگی
دین و زندگی
دوشنبه
1393/06/03
حسابان
زيست شناسي (2) و آزمايشگاه
فلسفه و منطق
چهارشنبه
1393/06/05
زبان فارسي 3
زبان فارسي 3
زبان فارسي تخصصي
شنبه
1393/06/08
فيزيك (3) و آزمايشگاه
فيزيك (3) و آزمايشگاه
تاريخ ايران و جهان 3
یکشنبه
1393/06/09
زبان خارجي۳
زبان خارجي۳
زبان خارجي۳
سه شنبه
1393/06/11
هندسه ۲
رياضي
رياضي
چهارشنبه
1393/06/12
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
شنبه
1393/06/15
جبر و احتمال
زمين شناسي
آرایه های ادبی
دوشنبه
1393/06/17
عربی 3
عربی 3
عربی 3
سه شنبه
1393/06/18
-------------------------جامعه شناسي 2
چهارشنبه
1393/06/19
شيمي (3) و آزمايشگاه
شيمي (3) و آزمايشگاه
جغرافيا 2

امتحان نهایی خرداد (93-92) نوبت 8 صبح

تاریخ برگزاری امتحاناتریاضی فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
شنبه
1393/02/27
دين و زندگی
دين و زندگی
دين و زندگی
دوشنبه
1393/02/29
جبر و احتمال
زمين شناسي
آرايه هاي ادبي
چهارشنبه
1393/02/31
عربي 3
عربي 3
عربي (3) ويژه ي ادبيات و علوم انساني
شنبه
1393/03/03
حسابان
زيست شناسي (2) و آزمايشگاه
فلسفه و منطق
دوشنبه
1393/03/05
شيمي (3) و آزمايشگاه
شيمي (3) و آزمايشگاه
جامعه شناسي 2
چهارشنبه
1393/03/07
زبان خارجی 3
زبان خارجی 3
زبان خارجی 3
شنبه
1393/03/10
فيزيك (3) و آزمايشگاه
فيزيك (3) و آزمايشگاه
تاريخ ايران و جهان 3
دوشنبه
1393/03/12
زبان فارسي 3
زبان فارسي 3
زبان فارسي تخصصي
شنبه
1393/03/17
هندسه 2
رياضي
رياضي
دوشنبه
1393/03/19
-----------------------جغرافيا 2
چهارشنبه
1393/03/21
ادبيات فارسي 3
ادبيات فارسي 3
ادبيات فارسي تخصصی

امتحان نهایی دی (93-92) نوبت 10 صبح

تاریخ برگزاری امتحاناتریاضی فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
چهارشنبه
1392/10/04
دین و زنگی
دین و زنگی
دین و زنگی
شنبه
1392/10/07
حسابان
ریاضی
ریاضی
یکشنبه
1392/10/08
-------------------آرايه هاي ادبي
دوشنبه
1392/10/09
شیمی(۳) و آزمایشگاه
شیمی(۳) و آزمایشگاه
جامعه شناسی ۲
شنبه
1392/10/14
هندسه ۲
زیست شناسی
فلسفه و منطق
يك شنبه
1392/10/15
ادبیات فارسی 3
ادبیات فارسی 3
ادبیات فارسی تخصصی
سه شنبه
1392/10/17
جبر و احتمال
زمین شناسی
تاریخ ایران و جهان ۲
چهارشنبه
1392/10/18
زبان فارسی
زبان فارسی
زبان فارسی تخصصی
شنبه
1392/10/21
عربی 3
عربی 3
عربی (3) ویژه ادبیات و علوم انسانی
دوشنبه
1392/10/23
فیزیک (3) و آزمایشگاه
فیزیک (3) و آزمایشگاه
جغرافيا ۲
سه شنبه
1392/10/24
زبان خارجی 3
زبان خارجی 3
زبان خارجی 3

امتحان نهایی شهریور (92-91) نوبت 10 صبح

تاریخ برگزاری امتحاناتریاضی فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
شنبه
1392/06/02
دين و زندگیدين و زندگیدين و زندگی
یکشنبه
1392/06/03
حسابانزمين شناسيفلسفه و منطق
دوشنبه
1392/06/04
عربي3عربي3عربي3
چهارشنبه
1392/06/06
هندسه۲رياضي 3رياضي
شنبه
1392/06/09
فيزيك(۳)وآزمايشگاهفيزيك(۳)وآزمايشگاهتاريخ ايران‌وجهان 2
یکشنبه
1392/06/10
زبان خارجیزبان خارجیزبان خارجی
سه شنبه
1392/06/12
شيمي(3) و آزمايشگاهشيمي(3) و آزمايشگاهآرايه هاي ادبي
چهارشنبه
1392/06/13
ادبیاتادبیاتادبیات
شنبه
1392/06/16
جبر و احتمالزیست شناسیجغرافيا 2
یکشنبه
1392/06/17
------------------------------جامعه شناسي 2
دوشنبه
1392/06/18
زبان فارسي 3زبان فارسي 3زبان فارسي تخصصي

امتحان نهایی خرداد (92-91) نوبت 10 صبح

تاریخ برگزاری امتحاناتریاضی فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
چهارشنبه
1392/02/25
دين و زندگیدين و زندگیدين و زندگی
شنبه
1392/02/28
حسابانزيست شناسي (2) و آزمايشگاهفلسفه و منطق
دوشنبه
1392/02/30
ادبيات فارسي 3ادبيات فارسي 3ادبيات فارسي تخصصي
چهارشنبه
1392/03/01
جبر و احتمالزمين شناسيجغرافيا 2
شنبه
1392/03/04
فيزيك(۳)وآزمايشگاهفيزيك(۳)وآزمايشگاهتاريخ ايران‌وجهان 2
دوشنبه
1392/03/06
زبان خارجیزبان خارجیزبان خارجی
چهارشنبه
1392/03/08
شيمي(3) و آزمايشگاهشيمي(3) و آزمايشگاهجامعه شناسي 2
شنبه
1392/03/11
هندسه۲رياضي 3رياضي
دوشنبه
1392/03/13
زبان فارسي 3زبان فارسي 3زبان فارسي تخصصي
شنبه
1392/03/18
عربي 3عربي 3عربي 3
دوشنبه
1392/03/20
-------------------آرايه هاي ادبي

امتحان نهایی دی (92-91) نوبت 08:30 صبح

تاریخ برگزاری امتحاناتریاضی فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
شنبه
1391/10/02
دين و زندگیدين و زندگیدين و زندگی
یکشنبه
1391/10/03
----------------------جغرافيا 2
سه شنبه
1391/10/05
حسابانرياضي 3رياضي
چهارشنبه
1391/10/06
زبان خارجي۳زبان خارجي۳زبان خارجي۳
شنبه
1391/10/09
فيزيك (۳)وآزمايشگاهفيزيك (۳)وآزمايشگاهتاريخ ايران‌وجهان 2
دوشنبه
1391/10/11
زبان فارسي 3زبان فارسي 3زبان فارسي تخصصي
چهارشنبه
1391/10/13
جبر و احتمالزمين شناسيجامعه شناسي 2
شنبه
1391/10/16
هندسه2زیست شناسیفلسفه و منطق
دوشنبه
1391/10/18
ادبيات فارسي 3ادبيات فارسي 3ادبيات فارسي تخصصي
چهارشنبه
1391/10/20
عربي 3عربي 3عربي 3
یکشنبه
1391/10/24
شيمي(3) و آزمايشگاهشيمي(3) و آزمايشگاهآرايه هاي ادبي