۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

بودجه‌بندی دروس عمومی و تخصصی کنکور رشته‌ی تجربی از سال۸۸تا۹۴

بودجه‌بندی دروس عمومی و تخصصی رشته تجربی از سال ۸۸ تا ۹۴

دروس عمومی 

زبان و ادبیات فارسی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
املا ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
دستور زبان و نگارش ۵ ۶ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
تاریخ ادبیات ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
آرایه ها ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قرابت معنایی ۱۰ ۸ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹

زبان عربی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ترجمه و تعریب ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
درک مطلب ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
تشکیل ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
تحلیل صرفی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قواعد ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸

دین و زندگی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
سال دوم ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
سال سوم ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
سال چهارم ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷

زبان انگلیسی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان ۷ ۶ ۶ ۷ ۸ ۸ ۸
گرامر ۳ ۴ ۴ ۳ ۴ ۴ ۴
Cloze Test ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
درک مطلب (Reading) ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۸ ۸ ۸

دروس اختصاصی رشته ی تجربی

علوم زمین سال چهارم

موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
فصل ۱ ۱ ۱
فصل ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲
فصل ۳ ۱ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱
فصل ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۶ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۷ ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲
فصل ۸ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۹ ۱ ۲ ۲
فصل ۱۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۱۱ ۲ ۲ ۱ ۲
فصل ۱۲ ۱ ۱ ۱ ۱

 

زمین شناسی سال سوم

موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
فصل ۱
فصل ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱
فصل ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۵ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۲
فصل ۶ ۳ ۲ ۲ ۲ ۱ ۳
فصل ۷ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
فصل ۸ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۹ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱
زیست شناسی نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
مولکول زیستی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
سفری به درون سلول ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱
سفری در دنیای جانداران ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱
گوارش ۲ ۳ ۳ ۲ ۲ ۱
تبادل گازها ۲ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰
گردش مواد ۳ ۲ ۵ ۳ ۵ ۳
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید ۲ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
حرکت ۱ ۲ ۳ ۱ ۲ ۰
ایمنی بدن ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
دستگاه عصبی ۱ ۲ ۳ ۲ ۱ ۲
حواس ۲ ۱ ۰ ۱ ۲ ۳
هورمون ها و دستگاه درون ریز ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲
ماده ژنتیک ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
کروموزوم ها و می توز ۱ ۱ ۰ ۳ ۱ ۰
میوز و تولید مثل جنسی ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
ژنتیک و خاستگاه آن ۴ ۴ ۳ ۳ ۳ ۳
تولید مثل گیاهان ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۱
رشد و نمو در گیاهان ۳ ۱ ۳ ۱ ۱ ۱
تولید مثل و رشد نمو جانوران ۲ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲
پروتئین سازی ۲ ۲ ۲ ۳ ۲ ۲
تکنولوژی زیستی ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
پیدایش و گسترش زندگی ۰ ۱ ۰ ۰ ۲ ۱
تغییر و تحول گونه ها ۰ ۱ ۰ ۲ ۰ ۱
ژنتیک جمعیت ۱ ۲ ۴ ۴ ۲ ۵
پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰
رفتار شناسی ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
شارش انرژی در جانداران ۲ ۴ ۳ ۶ ۲ ۳
ویروس ها و باکتری ها ۳ ۴ ۱ ۲ ۱ ۲
آغازیان ۳ ۳ ۲ ۳ ۴ ۳
قارچ ها ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱
کاملا ترکیبی ۴ ۶ ۴ ۲ ۵ ۹
فیزیک نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
نور هندسی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
انرژی – فیزیک ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نوسان موج های مکانیکی ، صوت ۶ ۵ ۵ ۵ ۲+۲+۲ ۲+۲+۱
مدار های الکتریکی ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳
حرکت شناسی ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
گرما و قانون گازها ۲ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳
فشار و ویژگی های ماده ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
دینامیک ۲ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲
خازن و الکتریسیته ساکن ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۳
مغناطیس و القا ۳ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
بردار ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
کار و انرژی ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فیزیک اتمی و جدید ۴ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
موج های الکترومغناطیسی ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
ریاضی نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
مشتق و کاربرد آن ۳ ۴ ۶ ۵ ۵ ۴
هندسه ۱ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
حد و پیوستگی ۳ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
مجانب ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تابع ۳ ۳ ۱ ۳ ۳ ۳
معادله و نامعادله ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱
آمار ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
احتمال ۳ ۴ ۲ ۲ ۳ ۳
مقاطع مخروطی ۲ ۲ ۳ ۲ ۲ ۲
مثلثات ۲ ۲ ۳ ۲ ۱ ۳
معادله مثلثاتی ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
لگاریتم و تابع نمایی ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۲
تصاعد و دنباله ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۱
انتگرال ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
دستگاه معادلات و معادله خطی ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
معادله درجه ۲ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
ماتریس۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰
آنالیز ترکیبی ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
رشد و زوال ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
تابع جزء صحیح ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
شیمی نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
ساختار اتم ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ۲
خواص تناوبی عنصرها ۲ ۲ ۲ ۲ ۴ ۲
ترکیب های یونی ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ۲
پیوند کووالانسی ۳ ۳ ۳ ۴ ۳ ۳
ترکیب آلی ۱ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲
استوکیومتری ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۵
ترمودینامیک شیمیایی ۳ ۴ ۴ ۳ ۴ ۴
محلول ها ۲ ۴ ۴ ۵ ۴ ۴
سینتیک شیمیایی ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۲
تعادل شیمیایی ۲ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳
اسید و باز ۴ ۳ ۳ ۲ ۳ ۴
الکتروشیمی ۴ ۳ ۴ ۳ ۳ ۲

 

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد