۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

پاسخ نامه تشریحی سوالات ریاضی کنکور94

 

سوالات گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
(ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 1394/3/21)
دفترچه عموميدفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني
و زبان هاي خارجي غير انگليسي
دفترچه اختصاصي
2سوالات گروه آزمايشي علوم انسانی
(ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 1394/3/21)
دفترچه عموميدفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني
و زبان هاي خارجي غير انگليسي
دفترچه اختصاصي دفترچه اصول و عقاید فقه
3سوالات گروه آزمايشي هنر
(ساعت 21:30 روز پنج شنبه مورخ 1394/3/21)
دفترچه عموميدفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني
و زبان هاي خارجي غير انگليسي
دفترچه اختصاصي
4سوالات گروه آزمايشي علوم تجربی
(ساعت 14:30 روز جمعه مورخ 1394/3/22)
دفترچه عموميدفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني
و زبان هاي خارجي غير انگليسي
دفترچه اختصاصيدفترچه بهیاری
5سوالات گروه آزمايشي زبانهای خارجی
(ساعت 20:30 روزجمعه مورخ 1394/3/22)
دفترچه عموميدفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني
و زبان هاي خارجي غير انگليسي
دفترچه اختصاصي زبان انگلیسیدفترچه اختصاصی زبان آلمانی و فرانسه
6 سوالات خارج از كشور(ساعت 12:00 روز شنبه 1394/3/23)دفترچه عمومیدفترچه اختصاصي
گروه آزمايشي علوم انساني
دفترچه اختصاصي
گروه آزمايشي علوم تجربی
دفترچه اختصاصي
گروه آزمايشي علوم رياضي
دفترچه اختصاصي
گروه آزمايشي هنر
دفترچه اختصاصي
گروه آزمايشي زبان
دفترچه فرهنگ و معارف اقليتهاي دينيو زبانهاي خارجي غيرانگليسيدفترچه علوم انساني (اصول عقايد و فقه)دفترچه علوم تجربی (بهياري) دفترچه اختصاصی زبان آلمانی و فرانسه

پاسخنامه کلیدی کنکور 94

رشتهدفترچه اختصاصیدفترچه عمومی 
ریاضی و فیزیکدانلوددانلود
علوم تجربیدانلوددانلودپاسخ نامه بهیاری
علوم انسانیدانلوددانلودپاسخنامه اصول و عقاید فقه
زباندانلوددانلود
هنردانلوددانلود

فیلم حل تشریحی سوالات ریاضی کنکور سراسری 94 رشته ریاضی فیزیک(بخش اول)

فیلم حل تشریحی سوالات ریاضی کنکور سراسری 94 رشته ریاضی فیزیک(بخش دوم)

فیلم حل تشریحی سوالات ریاضی کنکور سراسری 94 رشته ریاضی فیزیک(بخش سوم)

فیلم حل تشریحی سوالات ریاضی کنکور سراسری 94 رشته ریاضی فیزیک(بخش چهارم)

فیلم حل تشریحی سوالات ریاضی پایه کنکور سراسری 94 رشته تجربی(بخش اول)

فیلم حل تشریحی سوالات ریاضی پایه کنکور سراسری 94 رشته تجربی(بخش دوم)

فیلم حل تشریحی سوالات ریاضی پایه کنکور سراسری 94 رشته تجربی(بخش سوم)