فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

پیش دانشگاهی

امتحانات نهایی خرداد (۹۵-۹۶)

تاریخ برگزاری امتحانریاضی فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
چهار شنبه
96/03/03
معارف اسلامی
معارف اسلامی
معارف اسلامی
شنبه
96/03/06
حساب دیفرانسیل و انتگرال
زیست شناسی
عربی
دو شنبه
96/03/08
زبان فارسی
زبان فارسی
زبان فارسی
چهار شنبه
96/03/10
فیزیک
فیزیک
ادبیات فارسی

امتحانات نهایی خرداد (۹۴-۹۵)

تاریخ برگزاری امتحانریاضی فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
سه شنبه
95/03/04
معارف اسلامی
معارف اسلامی
معارف اسلامی
پنج شنبه
95/03/06
زبان فـارسی
زبان فـارسی
زبان فـارسی
یک شنبه
95/03/09
حساب دیفرانسیل و انتگرال
زیست شناسـی
عــربی
سه شنبه
95/03/11
فـیزیـک
فـیزیـک
ادبیـات فــارسی

امتحان نهایی دی (94-93) نوبت 10 صبح

تاریخ برگزاری امتحانریاضی فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
شنبه
1393/10/06
معارف اسلامیمعارف اسلامیمعارف اسلامی
دوشنبه
1393/10/08
فیزیکفیزیکادبیات فارسی
چهارشنبه
1393/10/10
زبان فارسیزبان فارسیزبان فارسی
شنبه
1393/10/13
حسابان دیفرانسیل و انتگرالزیست شناسیعربی

امتحان نهایی شهریور (93-92) نوبت 8 صبح

تاریخ برگزاری امتحان ریاضی فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
شنبه
93/6/1
معارف اسلامیمعارف اسلامیمعارف اسلامی
دوشنبه
93/6/3
فیزیکفیزیکادبیات فارسی
چهارشنبه
93/6/5
زبان فارسیزبان فارسیزبان فارسی
شنبه
93/6/8
حساب دیفرانسیل و انتگرالزیست شناسیادبیات عرب

امتحان نهایی خرداد (93-92) نوبت 8 صبح

روز و تاریخ امتحانرياضی و فيزيكعلوم تجربیعلوم انسانی
يكشنبه
93/2/28
معارف اسلامیمعارف اسلامیمعارف اسلامی
سه شنبه
93/2/30
فیزیکادبیات فارسیادبیات فارسی
پنج شنبه
93/3/1
زبان فارسیزبان فارسیزبان فارسی
يكشنبه
93/3/4
حساب دیفرانسیل و انتگرالزیست شناسیعربی

امتحان نهایی دی (93-92) نوبت 10 صبح

روز و تاریخ امتحان رياضی و فيزيكعلوم تجربیعلوم انسانی
چهارشنبه
92/۱۰/0۴
معارف اسلامیمعارف اسلامیمعارف اسلامی
شنبه
92/10/7
فیزیکفیزیکادبیات فارسی
دوشنبه
92/10/9
زبان فارسیزبان فارسیزبان فارسی
شنبه
92/10/14
حساب دیفرانسیل و انتگرالزیست شناسیعربی

امتحان نهایی خرداد (92-91) نوبت 10:30 صبح

تاریخ برگزاری امتحاناتریاضی فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
چهارشنبه
1392/02/25
معارف اسلامي ۲معارف اسلامي ۲معارف اسلامي ۲
شنبه
1392/02/28
حساب ديفرانسيل و انتگرالزيست شناسيعربي
دوشنبه
1392/02/30
زبان فارسيزبان فارسيزبان فارسي
چهارشنبه
1392/03/01
فيزيكفيزيكادبیات فارسی

امتحان نهایی دی (92-91) نوبت 08:30 صبح

تاریخ برگزاری امتحاناتریاضی فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
شنبه
1391/10/02
معارف اسلامي۲معارف اسلامي۲معارف اسلامي۲
دوشنبه
1391/10/04
فيزيكفيزيكادبيات فارسي
چهارشنبه
1391/10/06
زبان فارسيزبان فارسيزبان فارسي
شنبه
1391/10/09
حساب ديفرانسيل و انتگرالزيست شناسيعربي