۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

کتاب درسی اول متوسطه ( هفتم ) ۹۴-۹۵

کد کتاب
عنوان
پایه

دانلود                                         

سال تحصیلی ۹۵-۹۶

۱۰۱٫۱

آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

(۲۶/۰۳/۹۵)

 اول

فایل بخش های کتاب: 
  مقدمه۱٫۲۶ مگابایت
  بخش اول۳٫۶۳ مگابایت
 بخش دوم۲٫۳۸ مگابایت
 بخش سوم۲٫۲۱ مگابایت
 بخش چهارم۱٫۸۸ مگابایت
 بخش پنجم۲٫۶۳ مگابایت
 بخش ششم۲٫۴۹ مگابایت
 بخش هفتم۲٫۶۹ مگابایت
 بخش هشتم۳٫۰۶ مگابایت
فایل کامل کتاب: 

سال تحصیلی

 ۹۵-۹۶

۱۰۱

فارسی

(۲۶/۰۳/۹۵)

اول

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه۱٫۵۵ مگابایت
 بخش اول۱٫۷۵ مگابایت
 بخش دوم۱٫۱۸ مگابایت
 بخش سوم۱٫۱۷ مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 فارسی۴٫۱ مگابایت

سال تحصیلی

 ۹۵-۹۶

۱۰۴

علوم تجربی

(۲۶/۰۳/۹۵)

اول

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه۵۵۵٫۹۵ کیلوبایت
 بخش اول۵٫۱۳ مگابایت
 بخش دوم۲٫۵۶ مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 علوم تجربی۷٫۳۷ مگابایت

سال تحصیلی

 ۹۵-۹۶

۱۰۸

مطالعات اجتماعی

(۲۶/۰۳/۹۵)

اول

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه۷۸۶٫۶۴ کیلوبایت
 بخش اول۶٫۱۴ مگابایت
 بخش دوم۳٫۳۹ مگابایت
فایل کامل کتاب: 

سال تحصیلی

 ۹۵-۹۶

۱۱۱/۱

تفکر و سبک زندگی(ویژه دختران )

(۲۶/۰۳/۹۵)

اول

 تفکر و سبک زندگی (ویژه دختران)۱٫۵۳ مگابایت

سال تحصیلی

 ۹۵-۹۶

۱۱۱

تفکر و سبک زندگی(کتاب مشترک دختران و پسران)

(۲۶/۰۳/۹۵)

اول

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه۲٫۸۸ مگابایت
 بخش اول۲٫۵۳ مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 تفکر و سبک زندگی۴٫۹۸ مگابایت

سال تحصیلی

 ۹۵-۹۶

۱۰۳

ریاضی

(۲۶/۰۳/۹۵)

 اول

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه۲٫۳۴ مگابایت
 بخش اول۱٫۳۳ مگابایت
 بخش دوم۸۷۳ کیلوبایت
 بخش سوم۸۹۶٫۷۸ کیلوبایت
 بخش چهارم۱٫۰۷ مگابایت
 بخش پنجم۸۱۹٫۹۵ کیلوبایت
 بخش ششم۹۳۶٫۷۳ کیلوبایت
 بخش هفتم۸۲۳ کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
 ریاضی۵٫۶۲ مگابایت

سال تحصیلی

 ۹۵-۹۶

۱۰۹

فرهنگ و هنر

(۲۶/۰۳/۹۵)

اول

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه۶۳۱٫۹۱ کیلوبایت
 بخش اول۴٫۵۹ مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 فرهنگ و هنر۴٫۸ مگابایت

سال تحصیلی

 ۹۵-۹۶

۱۰۵

پیام های آسمان

(۲۶/۰۳/۹۵)
اول
فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه۹۶۲٫۴ کیلوبایت
 بخش اول۷٫۰۴ مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 پیام های آسمان۷٫۵۸ مگابایت

سال تحصیلی

 ۹۵-۹۶

۱۱۰انگلیسی

(۲۶/۰۳/۹۵)
اول
انگلیسی۸٫۴۹ مگابایت

سال تحصیلی

 ۹۵-۹۶

۱۱۰/۱کتاب کار انگلیسی

(۲۶/۰۳/۹۵)
اول
فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه۸۷۵٫۱۴ کیلوبایت
 بخش اول۸٫۱۱ مگابایت
 بخش دوم۹۲۲٫۵۳ کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
 کتاب کار انگلیسی۸٫۹۶ مگابایت

سال تحصیلی

 ۹۵-۹۶

۱۱۲آموزش قرآن

(۲۶/۰۳/۹۵)
اول
 آموزش قرآن۲۳٫۵۷ مگابایت

سال تحصیلی

 ۹۵-۹۶

۱۱۴/۱عربی

(۲۶/۰۳/۹۵)
اول
عربی۵٫۶۸ مگابایت

سال تحصیلی

 ۹۵-۹۶

۱۰۲

کاروفناوری

(۲۶/۰۳/۹۵)
اول
فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه۶۱۷٫۱۶ کیلوبایت
 بخش اول۹۶۱٫۹۳ کیلوبایت
 بخش دوم۶۹۶٫۷۹ کیلوبایت
 بخش سوم۸۲۵٫۸۱ کیلوبایت
 بخش چهارم۱٫۶۳ مگابایت
 بخش پنجم۱۰۱۶٫۹۵ کیلوبایت
 بخش ششم۱٫۵۶ مگابایت
 بخش هفتم۱٫۲۲ مگابایت
 بخش هشتم۱٫۰۳ مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 کار و فناوری ۵٫۹ مگابایت

سال تحصیلی

 ۹۵-۹۶

۱۰۵٫۲

ضمیمه پیام های آسمان ویژه اهل سنت

(۲۶/۰۳/۹۵)

اول

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه۷۱۹٫۴۷ کیلوبایت
 بخش اول۶۲۴٫۶۵ کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 

سال تحصیلی

 ۹۵-۹۶