فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

کتاب درسی اول متوسطه ( هفتم ) ۹۴-۹۵

کد کتاب
عنوان
پایه

دانلود                                         

سال تحصیلی ۹۵-۹۶

۱۰۱٫۱

آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

(۲۶/۰۳/۹۵)

 اول

فایل بخش های کتاب: 
  مقدمه ۱٫۲۶ مگابایت
  بخش اول ۳٫۶۳ مگابایت
 بخش دوم ۲٫۳۸ مگابایت
 بخش سوم ۲٫۲۱ مگابایت
 بخش چهارم ۱٫۸۸ مگابایت
 بخش پنجم ۲٫۶۳ مگابایت
 بخش ششم ۲٫۴۹ مگابایت
 بخش هفتم ۲٫۶۹ مگابایت
 بخش هشتم ۳٫۰۶ مگابایت
فایل کامل کتاب: 

سال تحصیلی

 ۹۵-۹۶

۱۰۱

فارسی

(۲۶/۰۳/۹۵)

اول

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه ۱٫۵۵ مگابایت
 بخش اول ۱٫۷۵ مگابایت
 بخش دوم ۱٫۱۸ مگابایت
 بخش سوم ۱٫۱۷ مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 فارسی ۴٫۱ مگابایت

سال تحصیلی

 ۹۵-۹۶

۱۰۴

علوم تجربی

(۲۶/۰۳/۹۵)

اول

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه ۵۵۵٫۹۵ کیلوبایت
 بخش اول ۵٫۱۳ مگابایت
 بخش دوم ۲٫۵۶ مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 علوم تجربی ۷٫۳۷ مگابایت

سال تحصیلی

 ۹۵-۹۶

۱۰۸

مطالعات اجتماعی

(۲۶/۰۳/۹۵)

اول

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه ۷۸۶٫۶۴ کیلوبایت
 بخش اول ۶٫۱۴ مگابایت
 بخش دوم ۳٫۳۹ مگابایت
فایل کامل کتاب: 

سال تحصیلی

 ۹۵-۹۶

۱۱۱/۱

تفکر و سبک زندگی(ویژه دختران )

(۲۶/۰۳/۹۵)

اول

 تفکر و سبک زندگی (ویژه دختران) ۱٫۵۳ مگابایت

سال تحصیلی

 ۹۵-۹۶

۱۱۱

تفکر و سبک زندگی(کتاب مشترک دختران و پسران)

(۲۶/۰۳/۹۵)

اول

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه ۲٫۸۸ مگابایت
 بخش اول ۲٫۵۳ مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 تفکر و سبک زندگی ۴٫۹۸ مگابایت

سال تحصیلی

 ۹۵-۹۶

۱۰۳

ریاضی

(۲۶/۰۳/۹۵)

 اول

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه ۲٫۳۴ مگابایت
 بخش اول ۱٫۳۳ مگابایت
 بخش دوم ۸۷۳ کیلوبایت
 بخش سوم ۸۹۶٫۷۸ کیلوبایت
 بخش چهارم ۱٫۰۷ مگابایت
 بخش پنجم ۸۱۹٫۹۵ کیلوبایت
 بخش ششم ۹۳۶٫۷۳ کیلوبایت
 بخش هفتم ۸۲۳ کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
 ریاضی ۵٫۶۲ مگابایت

سال تحصیلی

 ۹۵-۹۶

۱۰۹

فرهنگ و هنر

(۲۶/۰۳/۹۵)

اول

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه ۶۳۱٫۹۱ کیلوبایت
 بخش اول ۴٫۵۹ مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 فرهنگ و هنر ۴٫۸ مگابایت

سال تحصیلی

 ۹۵-۹۶

۱۰۵

پیام های آسمان

(۲۶/۰۳/۹۵)
اول
فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه ۹۶۲٫۴ کیلوبایت
 بخش اول ۷٫۰۴ مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 پیام های آسمان ۷٫۵۸ مگابایت

سال تحصیلی

 ۹۵-۹۶

۱۱۰ انگلیسی

(۲۶/۰۳/۹۵)
اول
انگلیسی ۸٫۴۹ مگابایت

سال تحصیلی

 ۹۵-۹۶

۱۱۰/۱ کتاب کار انگلیسی

(۲۶/۰۳/۹۵)
اول
فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه ۸۷۵٫۱۴ کیلوبایت
 بخش اول ۸٫۱۱ مگابایت
 بخش دوم ۹۲۲٫۵۳ کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
 کتاب کار انگلیسی ۸٫۹۶ مگابایت

سال تحصیلی

 ۹۵-۹۶

۱۱۲ آموزش قرآن

(۲۶/۰۳/۹۵)
اول
 آموزش قرآن ۲۳٫۵۷ مگابایت

سال تحصیلی

 ۹۵-۹۶

۱۱۴/۱ عربی

(۲۶/۰۳/۹۵)
اول
عربی ۵٫۶۸ مگابایت

سال تحصیلی

 ۹۵-۹۶

۱۰۲

کاروفناوری

(۲۶/۰۳/۹۵)
اول
فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه ۶۱۷٫۱۶ کیلوبایت
 بخش اول ۹۶۱٫۹۳ کیلوبایت
 بخش دوم ۶۹۶٫۷۹ کیلوبایت
 بخش سوم ۸۲۵٫۸۱ کیلوبایت
 بخش چهارم ۱٫۶۳ مگابایت
 بخش پنجم ۱۰۱۶٫۹۵ کیلوبایت
 بخش ششم ۱٫۵۶ مگابایت
 بخش هفتم ۱٫۲۲ مگابایت
 بخش هشتم ۱٫۰۳ مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 کار و فناوری ۵٫۹ مگابایت

سال تحصیلی

 ۹۵-۹۶

۱۰۵٫۲

ضمیمه پیام های آسمان ویژه اهل سنت

(۲۶/۰۳/۹۵)

اول

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه ۷۱۹٫۴۷ کیلوبایت
 بخش اول ۶۲۴٫۶۵ کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 

سال تحصیلی

 ۹۵-۹۶