فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

کتاب درسی دوم متوسطه رشته انسانی سال تحصیلی ۹۴-۹۵

کد کتاب
عنوان
پایه
رشته

۲۲۴٫۲

عربی ۲

دوم

علوم انسانی

۲۲۵٫۲

دوم

علوم انسانی

۲۳۵٫۴ تاریخ ایران وجهان ۱ دوم

علوم انسانی

۲۴۰٫۱

اقتصاد

دوم

علوم انسانی۹۳

۲۴۳٫۱

جامعه شناسی ۱

دوم

علوم انسانی

۲۴۶٫۱

تاریخ ادبیات ایران وجهان ۱

دوم

علوم انسانی

۲۸۵٫۵

آمارومدل سازی

دوم

علوم انسانی

۲۲۳٫۱ انگلیسی (۲)

دوم

علوم انسانی۹۳