فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

کتاب درسی دوم متوسطه ( هشتم ) ۹۵-۹۶

کد کتاب
عنوان
پایه

دانلود  

سال تحصیلی:

۹۵-۹۶

۱۱۸

علوم تجربی

(۳۰/۰۳/۹۵)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه ۵۱۲٫۰۹ کیلوبایت
 بخش اول ۶٫۱۸ مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 علوم تجربی ۶٫۲۶ مگابایت

۱۱۷

ریاضی

(۳۰/۰۳/۹۵)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه ۵۱۲٫۶۶ کیلوبایت
بخش اول ۱٫۱۳ مگابایت
بخش دوم ۱٫۰۵ مگابایت
 بخش سوم ۸۷۷٫۰۱ کیلوبایت
 بخش چهارم ۸۲۰٫۷۷ کیلوبایت
 بخش پنجم ۱٫۰۱ مگابایت
 بخش ششم ۹۸۰٫۳۶ کیلوبایت
 بخش هفتم ۱٫۲۶ مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 ریاضی ۴٫۵۸ مگابایت

۱۱۶

کار و فناوری

(۳۰/۰۳/۹۵)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه ۷۰۰٫۳۳ کیلوبایت
بخش اول ۱٫۳۶ مگابایت
بخش دوم ۲٫۵۸ مگابایت
بخش سوم ۴٫۲۵ مگابایت
بخش چهارم ۵٫۴۲ مگابایت
بخش پنجم ۱٫۱۹ مگابایت
بخش ششم ۱٫۵۸ مگابایت
فایل کامل کتاب: 
کار و فناوری ۱۳٫۸۲ مگابایت

۱۱۹

پیام های آسمان

(۳۰/۰۳/۹۵)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل کامل کتاب: 
پیام های آسمان ۴٫۱۸ مگابایت

۱۱۵

فارسی

(۳۰/۰۳/۹۵)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه ۸۲۴٫۹۱ کیلوبایت
بخش اول ۱٫۱۱ مگابایت
بخش دوم ۱٫۴۸ مگابایت
بخش سوم ۱٫۷ مگابایت
بخش چهارم ۱٫۵۵ مگابایت
بخش پنجم ۲٫۴۵ مگابایت
بخش ششم ۳٫۳ مگابایت
فایل کامل کتاب: 
فارسی ۹٫۶۶ مگابایت

۱۱۵/۱

آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

(۳۰/۰۳/۹۵)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه ۱٫۲۹ مگابایت
بخش اول ۳٫۲۲ مگابایت
بخش دوم ۴٫۱۶ مگابایت
بخش سوم ۳٫۹۸ مگابایت
بخش چهارم ۴٫۳۳ مگابایت
بخش پنجم ۳٫۳۵ مگابایت
بخش ششم ۳٫۸۵ مگابایت
بخش هفتم ۳٫۷ مگابایت
بخش هشتم ۴٫۸۷ مگابایت
فایل کامل کتاب: 

۱۲۳

فرهنگ و هنر

(۳۰/۰۳/۹۵)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه ۴٫۶۹ مگابایت
بخش اول ۲٫۴۴ مگابایت
فایل کامل کتاب: 
فرهنگ و هنر ۸٫۲۱ مگابایت

۱۲۲

مطالعات اجتماعی

(۳۰/۰۳/۹۵)

 

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه ۵۳۲٫۵۵ کیلوبایت
بخش اول ۵٫۹۷ مگابایت
بخش دوم ۳٫۱۷ مگابایت
بخش سوم ۶٫۷۲ مگابایت
بخش چهارم ۱٫۳۳ مگابایت
فایل کامل کتاب: 

۱۲۵

عربی

(۳۰/۰۳/۹۵)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه ۷۸۹٫۴۵ کیلوبایت
بخش اول ۶٫۰۸ مگابایت
بخش دوم ۶۵۶٫۴۸ کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
عربی ۶٫۶۶ مگابایت

۱۲۷

تفکر و سبک زندگی

(۳۰/۰۳/۹۵)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه ۲٫۹۴ مگابایت
بخش اول ۲٫۰۵ مگابایت
فایل کامل کتاب: 
تفکر و سبک زندگی ۴٫۵۳ مگابایت

۱۲۱/۱

تفکر و سبک زندگی ویژه پسران

(۳۰/۰۳/۹۵)

دوم متوسطه

(هشتم)

تفکر و سبک زندگی (پسران) ۷۲۳٫۷۶ کیلوبایت

۱۲۴ انگلیسی

(۳۰/۰۳/۹۵)

دوم متوسطه

(هشتم)

انگلیسی (۲) ۶٫۹ مگابایت

۱۲۴/۱ کتاب کار انگلیسی

(۳۰/۰۳/۹۵)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه ۶۹۷٫۴۲ کیلوبایت
بخش اول ۱٫۹۸ مگابایت
فایل کامل کتاب: 
کتاب کار انگلیسی ۲٫۲۷ مگابایت

۱۲۶ آموزش قرآن

(۳۰/۰۳/۹۵)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه ۶٫۲۲ مگابایت
بخش اول ۸٫۰۷ مگابایت
بخش دوم ۴٫۶۸ مگابایت
بخش سوم ۱٫۹۲ مگابایت
فایل کامل کتاب: 
آموزش قرآن ۱۹٫۳۴ مگابایت

۱۱۹/۱

ضمیمه پیام های آسمان ویژه اهل سنت

(۳۰/۰۳/۹۵)

دوم متوسطه

(هشتم)

ضمیمه پیام های آسمان (ویژه اهل سنت) ۸۵۳٫۱ کیلوبایت