۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

کتاب درسی سال سوم متوسطه رشته انسانی سال تحصیلی ۹۴-۹۵

کد کتاب
عنوان
پایه
رشته

۲۴۹٫۲

ادبیات فارسی ۳

سوم

علوم انسانی

۲۴۹٫۴

سوم

علوم انسانی

۲۵۴٫۲عربی ۳سوم

علوم انسانی

۲۵۸٫۶ریاضی  سومعلوم انسانی

۲۶۸٫۱روانشناسیسومعلوم انسانی۹۳

۲۷۱٫۳تاریخ  ایران وجهان ۲سومعلوم انسانی

۲۷۱٫۴جغرافیا ۲سومعلوم انسانی

۲۷۶٫۱تاریخ ادبیات ایران وجهان ۲سومعلوم انسانی

۲۷۷منطقسومعلوم انسانی

۲۷۷٫۱فلسفهسومعلوم انسانی

۲۸۰٫۱آرایه های ادبیسومعلوم انسانی

۲۸۱٫۱جامعه شناسی ۲سومعلوم انسانی