فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

کتاب درسی سال سوم متوسطه رشته انسانی سال تحصیلی ۹۴-۹۵

کد کتاب
عنوان
پایه
رشته

۲۴۹٫۲

ادبیات فارسی ۳

سوم

علوم انسانی

۲۴۹٫۴

سوم

علوم انسانی

۲۵۴٫۲ عربی ۳ سوم

علوم انسانی

۲۵۸٫۶ ریاضی  سوم علوم انسانی

۲۶۸٫۱ روانشناسی سوم علوم انسانی۹۳

۲۷۱٫۳ تاریخ  ایران وجهان ۲ سوم علوم انسانی

۲۷۱٫۴ جغرافیا ۲ سوم علوم انسانی

۲۷۶٫۱ تاریخ ادبیات ایران وجهان ۲ سوم علوم انسانی

۲۷۷ منطق سوم علوم انسانی

۲۷۷٫۱ فلسفه سوم علوم انسانی

۲۸۰٫۱ آرایه های ادبی سوم علوم انسانی

۲۸۱٫۱ جامعه شناسی ۲ سوم علوم انسانی