۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

کتاب درسی سال چهارم متوسطه رشته انسانی سال تحصیلی ۹۴-۹۵

کد کتاب
عنوان
پایه
رشته

۲۸۳٫۲

ادبیات فارسی

(قافیه،عروض،سبک شناسی و نقد ادبی)

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

۱/۲۸۳زبان و ادبیّات فارسی (عمومی)

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

۲۸۵٫۱

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

۲۸۵٫۳بینش دینی ویژه اقلیت ها

پیش دانشگاهی

علوم انسانی۹۳

۲۹۲٫۲ریاضی پایه

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

۲۹۷٫۲جغرافیا۳

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

۳۰۰٫۱علوم اجتماعی

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

۳۰۲٫۱تاریخ شناسی

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

۳۱۶٫۱عربی ۱و۲

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

۳۱۷٫۱فلسفه

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

۱/۲۸۴انگلیسی (۱)و(۲)

پیش دانشگاهی

علوم انسانی۹۳
۳۱۸٫۳آلمانی (۱)و(۲)

پیش دانشگاهی

علوم انسانی۹۳

۳۱۸٫۴فرانسه (۱)و(۲)

پیش دانشگاهی

علوم انسانی۹۳