فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

کتاب درسی سال چهارم متوسطه رشته انسانی سال تحصیلی ۹۴-۹۵

کد کتاب
عنوان
پایه
رشته

۲۸۳٫۲

ادبیات فارسی

(قافیه،عروض،سبک شناسی و نقد ادبی)

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

۱/۲۸۳ زبان و ادبیّات فارسی (عمومی)

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

۲۸۵٫۱

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

۲۸۵٫۳ بینش دینی ویژه اقلیت ها

پیش دانشگاهی

علوم انسانی۹۳

۲۹۲٫۲ ریاضی پایه

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

۲۹۷٫۲ جغرافیا۳

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

۳۰۰٫۱ علوم اجتماعی

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

۳۰۲٫۱ تاریخ شناسی

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

۳۱۶٫۱ عربی ۱و۲

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

۳۱۷٫۱ فلسفه

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

۱/۲۸۴ انگلیسی (۱)و(۲)

پیش دانشگاهی

علوم انسانی۹۳
۳۱۸٫۳ آلمانی (۱)و(۲)

پیش دانشگاهی

علوم انسانی۹۳

۳۱۸٫۴ فرانسه (۱)و(۲)

پیش دانشگاهی

علوم انسانی۹۳