۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

کتاب های درسی سوم متوسطه ( نهم ) ۹۵-۹۶

کد کتاب
عنوان
پایه

دانلود فایل

سال تحصیلی ۹۵-۹۶

۱۳۵/۱

ضمیمه پیام های آسمان (ویژه اهل سنت)

(۲۰/۰۹/۹۵)

سوم متوسطه

مقدمه ۸۰۰٫۰۴ کیلوبایت
بخش اول ۱٫۱۸ مگابایت
کل کتاب ۱٫۵۶ مگابایت

۱۳۹

فرهنگ و هنر

(۲۹/۰۳/۹۵)

سوم متوسطه

مقدمه۴٫۰۱ مگابایت
بخش اول ۳٫۴۱ مگابایت
بخش دوم ۵٫۰۸ مگابایت
کل فرهنگ و هنر ۱۱٫۶۴ مگابایت

۱۳۶

کار و فناوری

(۲۹/۰۳/۹۵)

سوم متوسطه

کل کتاب کار و فناوری۶٫۸۷ مگابایت

۱۳۸

مطالعات اجتماعی (جغرافیا، تاریخ، مدنی)

(۲۹/۰۳/۹۵)

سوم متوسطه

مقدمه ۵۲۲٫۳۴ کیلوبایت
بخش اول ۴٫۴۸ مگابایت
بخش دوم ۳٫۲۲ مگابایت
بخش سوم ۲٫۹۵ مگابایت
بخش چهارم۱۰۲۳٫۴۱ کیلوبایت
مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) نهم۱۰٫۴۴ مگابایت

۱۳۵

پیام های آسمان

(۳۱/۰۳/۹۵)

سوم متوسطه

مقدمه ۹۲۱٫۴۷ کیلوبایت
بخش اول ۲٫۶۵ مگابایت
بخش دوم ۲٫۲۴ مگابایت
بخش سوم ۱٫۴۱ مگابایت
بخش چهارم ۹۶۳٫۶۷ کیلوبایت
بخش پنجم ۱٫۸۲ مگابایت
بخش ششم ۱٫۰۸ مگابایت
کل کتاب پیام های آسمان ۸٫۱۳ مگابایت

۱۳۳

ریاضی

(۲۹/۰۳/۹۵)

سوم متوسطه

ریاضی ۵٫۷۵ مگابایت

۱۳۱٫۱

آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

(۲۹/۰۳/۹۵)

سوم متوسطه

مقدمه۱۰۱۵٫۰۱ کیلوبایت
بخش اول۴٫۲۴ مگابایت
بخش دوم۳٫۸۹ مگابایت
بخش سوم ۲٫۶۵ مگابایت
بخش چهارم ۳٫۴۸ مگابایت
بخش پنجم ۳٫۱۳ مگابایت
بخش ششم ۲٫۷۷ مگابایت
بخش هفتم ۴٫۵۷ مگابایت
بخش هشتم ۴٫۱۲ مگابایت
آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)۲۶٫۲۷ مگابایت

۱۴۴

آمادگی دفاعی

(۲۹/۰۳/۹۵)

سوم متوسطه

مقدمه ۷٫۶۹ مگابایت
بخش اول ۷٫۴۷ مگابایت
آمادگی دفاعی ۱۴٫۷۳ مگابایت

۱۴۰٫۱

کتاب کار انگلیسی

(۲۹/۰۳/۹۵)

سوم  متوسطه

کتاب کار انگلیسی ۴٫۵۷ مگابایت

۱۳۱فارسی

(۲۹/۰۳/۹۵)

سوم  متوسطه مقدمه ۱٫۱ مگابایت
بخش اول ۱٫۲۹ مگابایت
بخش دوم ۱٫۴۹ مگابایت
بخش سوم ۱٫۵۷ مگابایت
بخش چهارم ۱٫۸۸ مگابایت
بخش پنجم ۱٫۷۵ مگابایت
بخش ششم ۲٫۱۱ مگابایت
فارسی ۸٫۴۷ مگابایت

۱۳۵/۲

تعلیمات ادیان الهی و اخلاق
(۲۹/۰۳/۹۵)

سوم  متوسطه مقدمه ۴۸۰٫۲۸ کیلوبایت
بخش اول ۶۶۸٫۲۳ کیلوبایت
بخش دوم ۴۴۲٫۴۱ کیلوبایت
بخش سوم ۵۴۰٫۴۵ کیلوبایت
تعلیمات ادیان الهی و اخلاق ۹۰۵٫۶۴ کیلوبایت

۱۴۱عربی
(۲۹/۰۳/۹۵)
سوم متوسطه مقدمه ۱٫۱۵ مگابایت
بخش اول ۸٫۶۱ مگابایت
بخش دوم ۶۸۸٫۴۲ کیلوبایت
عربی ۹٫۵۹ مگابایت

۱۴۲آموزش قرآن
(۲۹/۰۳/۹۵)
سوم متوسطه مقدمه ۵٫۳۱ مگابایت
بخش اول ۷٫۷۳ مگابایت
بخش دوم ۲٫۳۸ مگابایت
بخش سوم ۴٫۱۵ مگابایت
آموزش قرآن ۱۸٫۰۲ مگابایت

۱۴۰زبان انگلیسی

(۰۵/۰۵/۹۴)

سوم متوسطه

۱۳۴علوم تجربی

(۳۱/۰۳/۹۵)

سوم متوسطه مقدمه ۵۲۹٫۹۵ کیلوبایت
بخش اول ۱٫۹۵ مگابایت
بخش دوم ۷۹۲٫۷۱ کیلوبایت
بخش سوم ۱٫۱ مگابایت
بخش چهارم ۸۶۸٫۹ کیلوبایت
بخش پنجم ۲٫۴۸ مگابایت
بخش ششم ۷۸۰٫۸۳ کیلوبایت
بخش هفتم ۸۱۳٫۸۸ کیلوبایت
بخش هشتم ۸۶۰٫۶۲ کیلوبایت
بخش نهم ۸۸۱٫۹ کیلوبایت
بخش دهم ۷۳۶٫۸۷ کیلوبایت
بخش یازدهم ۸۴۱٫۳۹ کیلوبایت
بخش دوازدهم ۷۳۵٫۲۹ کیلوبایت
بخش سیزدهم ۷۵۷٫۶۳ کیلوبایت
بخش چهاردهم ۹۰۵٫۸۹ کیلوبایت
بخش پانزدهم ۹۴۷٫۴۱ کیلوبایت
علوم تجربی ۹٫۵۳ مگابایت