فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

کتاب های دوم متوسطه ( عمومی ) ۹۵-۹۶

کد کتاب
عنوان
پایه
۲۲۰٫۱

ادبیات فارسی۲

دوم

۲۲۰٫۲ زبان فارسی۲

دوم

۲۲۲ دین و زندگی۲

دوم

۲۲۲٫۲ تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (۲) ویژه اقلیت های دینی

دوم

۲۲۳٫۱ زبان انگلیسی۲

دوم

 

۲۳۴٫۱ زبان فرانسه۲

دوم

۲۳۴٫۲ ریاضی۲

دوم (به جز انسانی)

۲۳۵٫۲ زبان آلمانی۲

دوم

۲۳۸ آمادگی دفاعی

دوم

۲۴۹٫۱ ادبیات فارسی۳ سوم (به جز انسانی)

۲۴۹٫۳ زبان فارسی ۳ عمومی سوم (به جز انسانی)

۲۵۱ دین و زندگی قرآن و تعلیمات دینی (۳) سوم

۲۵۱٫۲ تعلیمات ادیان الهی اقلیتهای مذهبی۳ سوم

۲۵۲٫۱ زبان انگلیسی۳ سوم

۲۵۳٫۲ تاریخ معاصر ایران سوم (به جز انسانی)

۲۶۷٫۱ زبان آلمانی۳ سوم

۲۶۷٫۲ زبان فرانسه۳ سوم

۲۳۶ جغرافیای استان شناسی تهران دوم

۲۳۶٫۰۱ جغرافیای استان شناسی قم دوم

۲۳۶٫۰۲ جغرافیای استان شناسی سمنان دوم

۲۳۶٫۰۳ جغرافیای استان شناسی مرکزی دوم

۲۳۶٫۰۴ جغرافیای استان شناسی مازندران دوم

۲۳۶٫۰۵ جغرافیای استان شناسی گیلان دوم

۲۳۶٫۰۶ جغرافیای استان شناسی زنجان دوم

۲۳۶٫۰۷ جغرافیای استان شناسی همدان دوم

۲۳۶٫۰۸ جغرافیای استان شناسی اصفهان دوم

۲۳۶٫۰۹ جغرافیای استان شناسی لرستان دوم

۲۳۷ استان شناسی خراسان رضوی دوم

۲۳۷٫۰۱ جغرافیای استان شناسی فارس دوم

۲۳۷٫۰۲ استان شناسی آذربایجان شرقی دوم

۲۳۷٫۰۳ استان شناسی آذربایجان غربی دوم

۲۳۷٫۰۴ جغرافیای استان شناسی اردبیل دوم

۲۳۷/۲۰ جغرافیای استان شناسی البرز دوم

۲۳۷٫۰۵ جغرافیای استان شناسی خوزستان

اجرای آزمایشی

دوم

۲۳۷٫۰۶ جغرافیای استان شناسی کردستان دوم

۲۳۷٫۰۷ جغرافیای استان شناسی کرمانشاه دوم

۲۳۷٫۰۸ جغرافیای استان شناسی بوشهر دوم

۲۳۷٫۰۹ جغرافیای استان  شناسی یزد دوم

۲۳۷٫۱۰ جغرافیای استان شناسی کرمان

اجرای آزمایشی

دوم

۲۳۷٫۱۱ استان شناسی سیستان و بلوچستان دوم

۲۳۷٫۱۲ استان شناسی کهکیلویه و بویراحمد دوم

۲۳۷٫۱۳ استان شناسی چارمحال و بختیاری دوم

۲۳۷٫۱۴ جغرافیای استان شناسی ایلام دوم

۲۳۷٫۱۵ جغرافیای استان شناسی هرمزگان دوم

۲۳۷٫۱۶ جغرافیای استان شناسی قزوین دوم

۲۳۷٫۱۷ جغرافیای استان شناسی گلستان دوم

۲۳۷٫۱۸ استان شناسی خراسان شمالی دوم

۲۳۷٫۱۹ استان شناسی خراسان جنوبی دوم